Brendon Burchard: Náboj. Deset opravdu účinných tipů na rozžehnutí chuti žít. Ale je to dřina!

náboj menší

Nene, ani tady není nic zadar­mo. Konečně někdo, kdo se na to vše dívá vědec­ky a REÁLNĚ. Lidský mozek pra­cu­je vel­mi mecha­nic­ky. A che­mic­ky. A potře­bu­je ke své akti­va­ci, tedy i k poci­tu štěs­tí a smys­lu­pl­nos­ti, impul­sy. Sami víte, že se cítí­te lépe, když se na něco těší­te. Když máte před sebou hez­ký den, když víte, že v něja­kém časo­vém hori­zon­tu na vás čeká záži­tek, kte­rý vás napl­ní. Štěstím, rados­tí, tře­ba i stre­sem, ale tako­vým, kte­rý bude­te poci­ťo­vat jako krok vpřed, jako vylep­še­ní své­ho živo­ta. Jako smys­lu­pl­nost.

Ale to není vůbec jed­no­du­chá prá­ce

Uvědomíte-li si u této kni­hy, jak plyt­ce a jed­no­du­še žije­te vlá­če­ni emo­ce­mi a kaž­do­den­ní­mi sta­rost­mi, dojde vám, že se cítí­te jako vycu­ca­ná kůže, lout­ka, něco, co už nemá vlast­ní vůli, pro­to­že jen tak vla­je ve vět­ru. A mož­ná že i ve chví­lích, kdy je ten vánek pří­jem­ný, necí­tí­te ho pří­jem­ně. Protože jste už tak ošle­ha­ní, že nejste přes tu sko­řáp­ku uza­vře­nos­ti schop­ni cítit ani pozi­tiv­ní věci. Pak je tu náběh na depre­se, úzkos­ti a ztrá­tu smys­lu živo­ta. Ono to všech­no je napros­to logic­ké a náš mozek tahle „sebe­de­struk­tiv­ně“ fun­gu­je. Nejsme stro­je a v této kni­ze se dozví­te, jak přes­ně k tomu­to sta­vu v našem moz­ku dochá­zí a co dělat, abychom ho zvrá­ti­li, abychom zno­vu našli těch deset nábo­jů svě­žes­ti a rados­ti ze živo­ta. Je to těž­ká prá­ce, to autor roz­hod­ně nesli­bu­je, že to půjde samo.

img_20161006_160518

Sebekázeň je zásad­ní!

Už při čte­ní kni­hy zís­ká­te pocit, že zákla­dem úspě­chu je důklad­né pozná­ní prin­ci­pu, kte­rý je základ pro pocit smys­lu­pl­né­ho živo­ta.

„Být víc v kon­tak­tu se svou tvo­ři­vou slož­kou z neu­ro­lo­gic­ké­ho hle­dis­ka zna­me­ná víc zapo­jo­vat pra­vou polo­vi­nu moz­ku. To je hemi­sfé­ra, kte­rá doká­že zpra­co­vá­vat kom­plex­něj­ší myš­le­ní a poje­tí, vyhod­no­co­vat smy­sl věcí, nala­dit se na vaše tělo a emo­ce, posklá­dat prv­ky do vět­ší­ho cel­ku, vizu­a­li­zo­vat budouc­nost a podob­ně. Představuji si ji také jako jakési roz­klad­né cen­t­rum, kte­ré nám umož­ňu­je roze­brat věci a zno­vu nad nimi pře­mýš­let, jed­nat navzdo­ry kon­ven­cím a obec­ně při­jí­ma­ným prav­dám, nově uspo­řá­dat a pře­tvá­řet okol­ní svět.

Více na Kritiky.cz
Samuraj - Zatoichi Další japonský film, který k Čech přišel. Tentokrát o slepém masérovi, který je skrytým ...
Top 5/2016 Přinášíme Vám nejčtenější články z května 2016....
Terapie - Epizoda 7 (S03E07) Ta na co nám přišel Jarda, co měl před rokem autonehodu? No že byl prostě „kanec“ a těch...
Rychlá hrnková bábovka Přijela nečekaná návštěva a vy zrovna nemáte, co byste jim nabídli ke kávě? Nevadí! Upe...
Jak správně zavařovat? Není to jen o ovoci, pusťte se do masa nebo polévek Chystáte se na dovolenou a děláte si starosti, co s jídlem? Zavařte si pár dobrot na cestu....

Tahle kapi­to­la je o tom, jak se zno­vu napo­jit na tvou tvo­ři­vou strán­ku a inte­li­gent­ně­ji a stra­te­gič­tě­ji vyjá­d­řit své mís­to na svě­tě. V sáz­ce je víc, než si umí­te před­sta­vit. Pokud ztra­tí­te kon­takt se svou kre­a­ti­vi­tou, ztra­tí­te kon­takt s tím, co je pro vás jedi­neč­né – a tedy ztra­tí­te kon­takt sami se sebou. Aktivování pohon­né síly pro tvůr­čí vyjá­d­ře­ní je jed­nou z nej­rych­lej­ších stra­te­gií, jak najít štěs­tí a napl­ně­ní. Krom toho je to ovšem nej­lep­ší způ­sob, jak si v budouc­nu zajis­tit zaměst­ná­ní.“

Dozvíte se tady, jakou roli hra­jí tře­ba přá­te­lé a vydr­žo­vá­ní si destruk­tiv­ních přá­tel jen ze zvy­ku nebo sou­ci­tu, jak je důle­ži­té o sebe pečo­vat i ve chví­lích, kdy bys­te se na to nej­rad­ši vykaš­la­li, jak je důle­ži­té si čas od času plá­no­vat a dodr­žet něja­ké pěk­né chvil­ky jen sám pro sebe…. jak cíle­ně hle­dat sho­du se sebou samým i ve vněj­ším svě­tě. Není to vůbec leh­ká prá­ce…

Kapitoly jsou pře­hled­né, dopl­ně­né indi­vi­du­ál­ní­mi dota­zy

Nejvíce mne na této kni­ze dosta­ly otáz­ky, kte­ré autor kla­de svým čte­ná­řům a pokud vám smím něco dopo­ru­čit – NAPIŠTE SI OKAMŽITĚ ODPOVĚDI. Je to úžas­né a jedi­neč­né, pro­to­že v násle­du­jí­cí chví­li to hlav­ní a zásad­ní může­te zapo­me­nout. Ve chví­li, kdy tou­to kniž­ní tera­pií pro­chá­zí­te, máte na jazy­ku a na mys­li prá­vě ty správ­né odpo­vě­di, se kte­rý­mi může­te dál pod­le této kni­hy pra­co­vat.

Je to tedy i skvě­lá učeb­ni­ce a tera­pe­u­tic­ký nástroj, či spí­še ana­ly­tic­ký nástroj pro vaši duši a sou­čas­nou situ­a­ci. Náboj od Brendona Burcharda se pro vás může snad­no stát kni­hou, po kte­ré sáh­ne­te v kaž­dé kri­zo­vé nebo una­ve­né situ­a­ci, pro­to­že je nesmír­ně pře­hled­ná, rázná, jas­ná. Žádné kudr­lin­ky, obláč­ky, ale jas­ná sta­no­ve­ní, jas­ná pra­vi­dla – pro­to­že prá­vě tak PRACUJE NÁŠ MOZEK.

O auto­ro­vi:

Brendon Burchard je zakla­da­tel Experts Academy a autor best­selle­ru Zlatá vstu­pen­ka. Díky své život­ní filo­zo­fii, kte­rou pře­dá­vá, se stal jed­ním z nej­lep­ších moti­vač­ních a mar­ke­tingo­vých tre­né­rů a jeho kni­hy, videa, on-line kur­zy a vystou­pe­ní kaž­dý měsíc inspi­ru­jí téměř dva mili­o­ny lidí po celém svě­tě. Brendon Burchard měl to štěs­tí, že dostal svo­ji „zla­tou vstu­pen­ku“ – dru­hou šan­ci na život – poté, co pře­žil váž­nou auto­ne­ho­du. Svůj život zasvě­til tomu, že pomá­há dru­hým zno­vu obje­vit život­ní náboj a jejich jedi­neč­né život­ní poslá­ní. Jako jeden z nej­žá­da­něj­ších tre­né­rů sou­čas­nos­ti vystu­po­val spo­lu s Jeho Svatostí dalaj­lá­mou, Deepakem Choprou, Marianne Williamsonovou, Davidem Bachem, Brianem Tracym, Debbie Fordovou a dal­ší­mi. Mezi jeho kli­en­ty pat­ří lidé nále­že­jí­cí ke špič­ce kor­po­rát­ní­ho svě­ta i svě­ta celebrit a jeho semi­ná­ře  navště­vu­jí mana­že­ři a pod­ni­ka­te­lé z více než pade­sá­ti zemí. www.brendonburchard.com

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2016, www.synergiepublishing.com


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • LaVey: Satanská bible9. května 2018 LaVey: Satanská bible Pod nutně zabarveným slovníkem autora se skrývá elementární příručka osobního psychologického rozvoje zaobalená do magie a pochopitelné kritiky křesťanství kvůli jeho ještě […]
  • Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize16. srpna 2019 Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize Čtyři dohody je velmi praktický rádce, čerpající z dávné moudrosti starých Toltéků, díky čemuž vás má dovézt k osobní svobodě a k pochopení pravé podstaty štěstí a životní spokojenosti. A […]
  • Myšlenky moudrosti od Louise L. Hay tvoří radostnější prožití všedního dne20. července 2017 Myšlenky moudrosti od Louise L. Hay tvoří radostnější prožití všedního dne Kde pramení lidská moudrost? V hlavě a srdci… nejlépe, jsou-li ty to dva pocitové a informační zdroje lidského vědomí v souladu. Jak myslíte, tak žijete. O tom žádná – s tím bude souhlasit […]
  • 107278 350 0 fit10. června 2018 Umění žít pozitivně – Andy Cope, Andy Whittaker Už máte dost těch škarohlídů kolem vás, kteří vám jen vysávají energii, nebo jste zjistili, že vy sami vidíte svět hlavně v černých barvách a hlavně to už tak nechcete? Pak přesně pro vás […]
  • Citové pouto: Přeučte se vztahovým zlozvykům20. března 2019 Citové pouto: Přeučte se vztahovým zlozvykům Jak jednoduché je Citové pouto? To, jak se vztahujeme k druhým lidem, partnerům především, ovlivní to, jak jsme se naučili v raném dětství a v životě jako takovém. A osud umí být velmi […]
  • Janet W. Hardy, Dossie Easton: Etická coura12. března 2019 Janet W. Hardy, Dossie Easton: Etická coura Etická coura? A že jsme jí skoro každý? Co je tohle za názor? Popravdě, ráda začnu recenzi závěrečným zhodnocením, a sice, že v knize najdete kus sebe. A kdo řekne, že ne - kecá! A nemusí […]
  • Rok vědomého života jako Učebnice uvědomělého žití10. října 2016 Rok vědomého života jako Učebnice uvědomělého žití Gay Hendricks je autorem mnoha knih s psychologickou tématikou a jeho nejen spisovatelská kariéra je už věru rozkvetlá. A s touto u nás zatím poslední vydanou knihou pustil i u nás do […]
  • Enneagram: Devět tváří lidské duše. Psychologie v barvách!30. dubna 2018 Enneagram: Devět tváří lidské duše. Psychologie v barvách! Mnohé svědčí pro to, že enneagram nebyl nikým zkonstruován nebo vynalezen, nýbrž že se jedná o intuitivní odhalení duchovně-duševních zákonitostí. To je asi nejzásadnější věta, která […]
  • Medicinské karty: Odkaz zvířat, starých šamanů a našeho nitra5. září 2017 Medicinské karty: Odkaz zvířat, starých šamanů a našeho nitra Energie a symbolika zvířat provází lidstvo v celé jeho historii. Nejvíce ji mají do hloubky propracovanou indiáni, a právě z této znalosti vychází Medicinské karty, kterých se vůbec […]
  • Zrození kmenového vůdce: Máme to v sobě6. června 2019 Zrození kmenového vůdce: Máme to v sobě Nenávist ke světu, apatie, nerozhodnost, soutěživost, dravost… nebo loajálnost a společný tah na branku? Koho byste brali do svého týmu, kdybyste měli vytvořit úspěšnou společnost, […]