Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Breathe In (2013)

Breathe In (2013)

Když je člo­věk ner­vóz­ní tak není na ško­du zavřít na chví­li oči..., zhlu­bo­ka se nadechnou,....a poslé­ze vydech­nout ústy. Prý to fun­gu­je, aspoň na Guye Pearce v roli živo­tem tro­chu otrá­ve­né­ho uči­te­le hud­by Keitha. Bodejď by také nebyl nále­ži­tě ner­vóz­ní, když se mu po bytě pro­me­ná­du­je mla­dá Sophie, kte­rou si zde zahrá­la sice už ne zrov­na mla­dá (Sophie by mělo být 18), ale stá­le vel­mi mla­dě vyhlí­že­jí­cí Felicity Jones, kte­rá se zde obje­vi­la na stu­dij­ním poby­tu. Co čert ješ­tě nechtěl, tak Sophie je vel­mi talen­to­va­ná kla­ví­rist­ka a na svůj věk půso­bí i cel­kem vyzrá­le a dospě­le, což vytvá­ří vel­ký kon­trast s Keithovou dce­rou (Mackenzie Davis), kte­rá se po vět­ši­nu fil­mu cho­vá jako puber­tál­ní telát­ko, a také se stár­nou­cí man­žel­kou (Amy Ryan).
Film Breathe In není sním­kem, kte­rý by bořil hra­ni­ce kine­ma­to­gra­fie, ale jed­ná se o poměr­ně komor­ní pří­běh zob­ra­zu­jí­cí slo­ži­té vzta­hy v jed­né rodin­ce, na kte­rou pří­chod Sophie zapů­so­bí tro­chu jako kata­ly­zá­tor dal­ších udá­los­tí. Co bych fil­mu tro­chu vyče­tl je snad jen let­mé nastí­ně­ní postav a vztah mezi nimi, pro­to­že to je téma, se kte­rým reži­sér Drake Doremus pra­cu­je jako se stě­žej­ním moti­vem. Velmi se mi ale líbi­la kame­ra, oce­nil bych i vhod­ně zvo­le­nou hud­bu. Největší plus bych ale spat­řo­val v her­cích, kte­ří jsou vel­mi pře­svěd­či­ví.
Ve výsled­ku byl pro mě film Breathe In vel­mi pří­jem­ných pře­kva­pe­ním, kte­ré se nebu­du zdrá­hat dopo­ru­čit komu­ko­li, kdo má rád tako­vé ty cit­li­věj­ší fil­my o lid­ském nit­ru. Snímek se zao­bí­rá otáz­kou, zda sou­čas­ný stav je tím koneč­ným štěs­tím, kte­ré jsme si přá­li tře­ba před dese­ti lety a zda na nás někde neče­ká něco lep­ší­ho....

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,27859 s | počet dotazů: 238 | paměť: 53224 KB. | 30.11.2021 - 10:00:49