Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > Bratislavský festival potvrdil silnou pozici snímků z bývalé Jugoslávie a navštívil jej Jean-Marc Barr

Bratislavský festival potvrdil silnou pozici snímků z bývalé Jugoslávie a navštívil jej Jean-Marc Barr

Jean Marc Barr
Jean Marc Barr
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
JEAN-MARC BARR

Slavnostním závě­reč­ným cere­mo­ni­á­lem s vyhlá­še­ním cen pro vítěz­né sním­ky, her­ce a tvůr­ce skon­či­la v úte­rý 14. 11. 2017 sou­těž­ní část 19. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Bratislava. Tradiční fil­mo­vá akce na Slovensku letos kvů­li finan­cím zre­du­ko­va­la svůj pro­gram, ale para­dox­ně tak díky úspor­ným opat­ře­ním dala ve svém pro­gra­mu vět­ší před­nost kva­li­tě uvá­dě­ných sním­ků před jejich kvan­ti­tou. Hlavní sou­těž hra­ných fil­mů mož­ná neby­la v tom­to kon­tex­tu nej­po­čet­ně­ji zastou­pe­ná, na dru­hé stra­ně kaž­dý z fil­mů v tom­to výbě­ru byl už pro­vě­řen účas­tí na jiných mezi­ná­rod­ních fes­ti­va­lech, a někte­ré titu­ly dokon­ce už zdo­bi­ly různá oce­ně­ní z před­cho­zích letoš­ních sou­těž­ních pře­hlí­dek.

Bratislavský fes­ti­val ote­vřel v tom­to smys­lu už také úspěš­ný srb­ský film Requiem za paní J. Srbská herec­ká hvězda Mirjana Karanović pod režij­ním vede­ním Bojana Vuletiće v něm ztě­les­ni­la titul­ní posta­vy neza­měst­na­né ženy, kte­rá pro­pad­ne depre­si a v napros­té neteč­nos­ti k vlast­ní rodi­ně i okol­ní­mu svě­tu naplá­nu­je svou sebe­vraž­du. Zbývá ji ako­rát vyří­dit pár drob­nos­tí, kte­ré se ale uká­žou jako mno­hem vět­ší pře­káž­ky na sebe­vra­žed­né misi, než se původ­ně moh­lo zdát. Film těží pře­de­vším z exce­lent­ní­ho herec­ké­ho výko­nu Karanovićové, ale také z vtip­ně napsa­né­ho scé­ná­ře, kte­rý pří­běh v řadě oka­mži­ků doká­že odleh­čit neče­ka­ným humo­rem.

Velké pozor­nos­ti se těši­la pře­de­vším dvo­ji­ce pro­mí­ta­ných fil­mů z letoš­ní­ho Benátského fes­ti­va­lu. Vítězný sní­mek reži­sé­ra Guillerma del Tora Podoba vody potvr­dil auto­ro­vu záli­bu ve fan­ta­sy téma­tech, kte­rou ale ten­to­krát tvůr­ce prolnul se žánrem milost­né roman­ce. Děj fil­mu se ode­hrá­vá v obdo­bí stu­de­né vál­ky v ame­ric­ké taj­né vojen­ské labo­ra­to­ři, kde pra­cu­je jako uklí­zeč­ka Elisa (Sally Hawkins). Ta je němá, což ji do jis­té míry izo­lu­je od okol­ní­ho svě­ta. Její život ale změ­ní, když zjis­tí, že v jed­né čás­ti kom­ple­xu je věz­ně­na a podro­bo­vá­na expe­ri­men­tům zvlášt­ní bytost jaké­ho­si „žabí­ho muže“, jehož obje­vil jeden z vlád­ních zmoc­něn­ců (Michael Shannon) kde­si v ama­zon­ských pra­le­sích. Elisa se do přís­ně stře­že­né­ho objek­tu postup­ně zami­lu­je a nako­nec se ho roz­hod­ne také zachrá­nit. Del Toro vyprá­ví s vel­kou inven­cí v holly­wo­od­ském sty­lu o nos­tal­gii k 50. letům a v tom­to duchu rov­něž sty­li­zu­je i řadu výtvar­ných prv­ků, kte­rý­mi nás v ději pro­vá­zí. Příběh je ale dosti před­ví­da­tel­ný, tak­že divá­ko­vi nako­nec nezbý­vá, než se kochat hlav­ně režij­ní­mi pře­cho­dy mezi jed­not­li­vý­mi obra­zy a peč­li­vou retro výpra­vou. Dá se ale oče­ká­vat, že Hollywood si sym­bo­lic­ký sní­mek o boji pro­ti jina­kos­ti oblí­bí prá­vě díky jeho for­mě a mohl by být, podob­ně jako loň­ský La La Land, žha­vým kan­di­dá­tem na někte­rou ze sošek Oscara.

Mnohem vět­ší ambi­ce ský­tá dal­ší ame­ric­ká novin­ka reži­sé­ra Martina McDonagha Tři bill­bo­ar­dy kou­sek za Ebbingem. Famózní Frances McDormand zde ztě­les­ni­la ženu střed­ních let, kte­ré zavraž­di­li dce­ru. Vyšetřování se ale neú­měr­ně táh­ne a žena se roz­hod­ne jed­nat. Před vjezd do měs­ta, kde žije, umís­tí tři bill­bo­ar­dy s vel­mi kon­tro­verz­ní­mi vzka­zy urče­ný­mi pro šéfa míst­ní poli­cie (Woody Harrelson) a začnou se dít věci. Nekorektní hláš­ky, čer­ný humor, ale hlav­ně sil­né téma lid­ské vzpou­ry pro­ti sys­té­mu a nespo­ko­je­nos­ti, dělá z McDonaghova sním­ku vel­ký divác­ký záži­tek a pod­le vše­ho by jej nemě­ly minout mini­mál­ně osca­ro­vé nomi­na­ce.

Velkou cenou z fes­ti­va­lu v Cannes se už mohl pyš­nit dal­ší uvá­dě­ný sní­mek 120 tepů za minu­tu, kte­rý Francie vyslal do klá­ní o Oscara pro nej­lep­ší zahra­nič­ní film. Režisér Robin Campillo v něm pojed­ná­vá o akti­vis­tech z paříž­ské poboč­ky ACT UP, kte­ří v raných 90. letech boju­jí s machi­na­ce­mi far­ma­ceu­tic­kých firem, nezá­jmem veřej­nos­ti a otu­pě­los­tí vlád ohled­ně pro­ble­ma­ti­ky pre­ven­ce před nemo­cí AIDS a léč­by tisí­ců naka­že­ných zejmé­na gayů. Pro mno­hé jde záro­veň nejen o poli­tic­ký boj, ale i zápas o vlast­ní život, pro­to­že čas naka­že­ných akti­vis­tů se pováž­li­vě krá­tí. Svým způ­so­bem zásluž­né téma ale Campillo zpra­co­val znač­ně nezá­živ­ně. Jeho meto­da dává před­nost zejmé­na zápla­vě dia­lo­gů, kde bude mít divák vel­ký pro­blém se iden­ti­fi­ko­vat vůbec s někte­rou z mno­ha postav. Řada pro­mluv pak jen pre­zen­tu­je živé dis­ku­ze akti­vis­tů, ale fil­mu schá­zí zob­ra­ze­ní více osob­něj­ší­ho roz­mě­ru někte­rých jeho hlav­ních postav. Jde o pří­klad poně­kud pře­ce­ně­né­ho fil­mo­vé­ho díla, kte­ré to bude mít těž­ké nejen u divá­ků, ale i ame­ric­kých aka­de­mi­ků.

Naopak vět­ší šan­ce uspět v kate­go­rii nej­lep­ší zahra­nič­ní film může mít ital­ský sní­mek Ciambra. Ten popi­su­je cikán­skou komu­ni­tu v Kalábrii, kde s počet­nou rodi­nou žije také čtr­nác­ti­le­tý chla­pec Pio. Rád by už opus­til dět­ské hry a zapo­jil se do svě­ta své­ho dospě­lé­ho bra­t­ra, kte­rý se ale pohy­bu­je na hra­ně záko­na. Když jed­no­ho dne bra­tr zmi­zí, Pio se pokou­ší zaujmout jeho mís­to, ale ces­ta k dospě­los­ti bude pro něj dláž­dě­na řadou život­ních zkou­šek. Nejcennější na sním­ku je patr­ně prá­ce reži­sé­ra Jonase Carpinaga s míst­ní­mi rom­ský­mi neher­ci. V tom­to duchu může něko­mu film při­po­me­nout sním­ky např. čes­ké­ho tvůr­ce Petra Václava. Zásadní posel­ství, ale nako­nec dílo naklá­dá na bed­ra hlav­ní­ho hrdi­ny Pia, jest­li se kluk doká­že z život­ní­ho sty­lu své komu­ni­ty vůbec vyma­nit, nebo bude násle­do­vat špat­né pří­kla­dy svých blíz­kých v budouc­nu i on sám.

Zdaleka nej­za­jí­ma­věj­ší tak byl nako­nec pro mno­hé turec­ký film Zrno, do nějž jeh reži­sér Semih Kaplanoglu obsa­dil herec­kou hvězdu Jean-Marc Barra. Tato filo­zo­fu­jí­cí sci-fi vyprá­ví posta­po­ka­lyp­tic­ký pří­běh zasa­ze­ný do svě­ta, kde jsou ti, kte­rým se poda­ři­lo pře­žít, roz­dě­le­ni mezi pozůstat­ky měst, obý­va­ných eli­tou, a zaká­za­ný­mi oblast­mi, kde gene­tic­ky „nekom­pa­ti­bil­ní“ při­stě­ho­val­ce sužu­je sucho a epi­de­mie. Vizuálně úchvat­ný čer­no­bí­lý sní­mek se dotý­ká de fac­to hod­ně aktu­ál­ních témat spo­je­ných s imi­gra­cí a glo­bál­ní­mi pro­blémy naší pla­ne­ty. Jeho uve­de­ní v Bratislavě dopro­vo­dil navíc osob­ně před­sta­vi­tel hlav­ní role Jean-Marc Barr, kte­rý byl ved­le kanad­ské­ho reži­sé­ra Denise Cote nej­vět­ší hvězdou letoš­ní­ho fes­ti­va­lu.

V kon­ku­ren­ci výše uve­de­ných fil­mů se naštěs­tí neztra­ti­ly ani někte­ré sou­těž­ní sním­ky. Podle oče­ká­vá­ní si nako­nec cenu za nej­lep­ší film odnes­lo kopro­dukč­ní dra­ma reflek­tu­jí­cí trau­ma­ta z vál­ky v býva­lé Jugoslávii Chlapi neplá­čou, kte­ré bodo­va­lo už i na letoš­ním Karlovarském fes­ti­va­lu. Režisér Alen Drljević roze­hrál komor­ní psy­cho­lo­gic­kou stu­dii něko­li­ka váleč­ných vete­rá­nů z růz­ných čás­tí Jugoslávie, kte­ré vál­ka zde­vas­to­va­la fyzic­ky i psy­chic­ky, jež se podro­bu­jí sku­pi­no­vé tera­pii s nadě­jí, že si doká­ží nejen vzá­jem­ně odpus­tit, ale najít mož­ná i nový smy­sl ve vlast­ním živo­tě. Porota, v níž mimo jiné zase­dl prá­vě i zmí­ně­ný Jean-Marc Barr, oce­ni­la jed­no­hlas­ně kolek­tiv­ní herec­ký výkon a posel­ství o smí­ře­ní, stá­le aktu­ál­ní i v dneš­ní společensko-politické situ­a­ci.

Cenu za nej­lep­ší režii zís­ka­la debu­tu­jí­cí irác­ká reži­sér­ka Soleen Yuseff za sní­mek Dům bez stře­chy. Ta se v něm s odva­hou a upřím­nos­tí věno­va­la pro­ble­ma­ti­ce mužů v sil­ně patri­ar­chál­ní spo­leč­nos­ti v nebez­peč­né oblas­ti Kurdistánu, kde také natá­če­la.

Cena za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon puto­va­la do Francii do rukou Laetitie Dosch za její ztvár­ně­ní hlav­ní hrdin­ky ve fil­mu Paula, jež pojed­ná­vá o ženě, kte­ré se díky vlast­ní sla­bos­ti nako­nec poda­ří najít sílu por­vat se se živo­tem.

Cenu za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon zís­kal pak její írán­ský kole­ga Navid Mohammadzadeh za roli ve fil­mu Bez data, bez pod­pi­su, kde ztě­les­nil muže odsou­ze­né­ho k tragé­dii. Stejný sní­mek potom obdr­žel i Cenu poro­ty fil­mo­vých kri­ti­ků.

Pro úpl­nost se slu­ší ješ­tě dodat, že cenu pro nej­lep­ší doku­ment obdr­že­ly turec­ké Meteory. A čest­né oce­ně­ní za umě­lec­kou výji­meč­nost ve svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii si odne­sl ame­ric­ký herec žijí­cí ve Francii Jean-Marc Barr a slo­ven­ská herec­ká legen­da Božidara Turzonovová.

Závěrem tedy nezbý­vá než dou­fat, že se orga­ni­zá­to­rům poda­ří i v příš­tím roce dát dohro­ma­dy atrak­tiv­ní fil­mo­vý pro­gram k již jubi­lej­ní­mu 20. roč­ní­ku a opět na Bratislavský fes­ti­val při­vézt řadu zají­ma­vých fil­mař­ských osob­nos­tí. Ostatně roz­ho­vor s letoš­ní hvězdou Jean-Marc Barrem si bude­te moci pře­číst co nevi­dět.
Martin Novosad


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Cesta vzhůru - O filmu20. srpna 2015 Cesta vzhůru - O filmu Cesta vzhůru vypráví o umanutosti, o zdolávání vlastních a obecně lidských limitů, ale také o kompromisech a ceně, kterou mohou mimořádné osobní výkony stát. Radek Jaroš si jako první Čech […] Posted in Speciály
  • Učedník a válečný mág - kniha3. listopadu 2017 Učedník a válečný mág - kniha Fletcher si připadal jako v prázdnotě. V plicích měl mrazivé pálení a nedostávalo se mu kyslíku. V hlavě si přehrával svoje vzpomínky, když tu ho někdo vytáhnul a on se konečně mohl volně […] Posted in Recenze knih
  • Team Amerika: Světovej policajt9. března 2005 Team Amerika: Světovej policajt Rozmachující se Amerika pod vedením George W. Bushe je brána na paškál v loutkové parodii Team Amerika. Dílo mají na svědomí Trey Parker a Matt Stone, tvůrci South Parku. Příběh je o […] Posted in Filmové recenze
  • Daniel Huttlestone - zdravice3. dubna 2018 Daniel Huttlestone - zdravice Posted in Videa
  • Pán prstenů: Prsteny moci - Udûn1. října 2022 Pán prstenů: Prsteny moci - Udûn 7,5/10 – Šestou epizodou Udûn se Prsteny moci zatím nejvíce přiblížily kvalitě Jacksonovy legendární trilogie. Po pěti veskrze konverzačních dílech, které sloužily jenom k […] Posted in Krátké recenze
  • Veterinární akademie - Škola začíná - kniha6. června 2018 Veterinární akademie - Škola začíná - kniha Ve Vrbovém údolí se Abbey chystala na svůj první školní den. Za spolubydlící měla holku jménem Hanna. Už na první pohled bylo patrné, že jejich rodiny jsou tak rozdílné, jak jen to mohlo […] Posted in Recenze knih
  • Babovřesky 213. září 2019 Babovřesky 2 POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉ KOMEDIE REŽISÉRA ZDEŇKA TROŠKY BABOVŘESKY - Námět Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální […] Posted in Speciály
  • Sebevýchova - teorie a praxe pedagogického ovlivňování sebe sama8. února 2021 Sebevýchova - teorie a praxe pedagogického ovlivňování sebe sama Výchova je proces, který na nás působí celý život. Od narození až do dospělosti. Ovlivňuje nás mnohem více, než si uvědomujeme. Vliv rodičů, prarodičů, učitelů, vrstevníků, našich […] Posted in Recenze knih
  • Per-Zeus: Cizáci útočí aneb 40 stránek a dost24. prosince 2018 Per-Zeus: Cizáci útočí aneb 40 stránek a dost S hrou X COMem neboli UFO: Nepřítel neznámý od Microprose jsem strávil několik velmi plodných herních let, vím naprosto přesně, jak funguje její systém a co všechno obsahuje, mnohé pasáže […] Posted in Recenze knih
  • Filmové premiéry říjen 20166. října 2016 Filmové premiéry říjen 2016 Pět nejlepších filmů, které půjdou v říjnu 2016 do Českých kin. https://www.youtube.com/watch?v=HzGqMO5hUi0 Posted in Filmové premiéry
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,29809 s | počet dotazů: 256 | paměť: 58864 KB. | 05.02.2023 - 08:36:17