Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Brání vám ostych a stud v navazování kontaktů a omezuje vás? Překonejte ho!

Brání vám ostych a stud v navazování kontaktů a omezuje vás? Překonejte ho!

Jak překonat stydlivost, ostych, nesmělost
Jak překonat stydlivost, ostych, nesmělost

Jste nesmě­lí, styd­li­vý, bojí­te se něko­ho oslo­vit nebo jste si jen v komu­ni­ka­ci s ostat­ní­mi nejis­tí a hlav­ně vám to vadí? Nová kni­ha od Niny Deissler Jak pře­ko­nat styd­li­vost, ostych a nesmě­lost vám pora­dí, jak tyto poci­ty pře­ko­nat a zís­kat zdra­vé sebe­vě­do­mí.

Nejprve se autor­ka zabý­vá tím, co je vlast­ně stud, jak vzni­ká a jaké jsou jeho dru­hy. Stud je vlast­ně stra­chem, že nejsme dost dob­ří pro ostat­ní a že nás odmít­nou. Stydlivost sou­vi­sí s vní­má­ním sebe sama, s naši­mi vzor­ci myš­le­ní, před­sta­va­mi. Autorka poslé­ze pře­sta­vu­je, jak fun­gu­je náš mozek, jak je naše myš­le­ní ovliv­ně­no emo­ce­mi a rozu­mem. A že změ­na spo­čí­vá v tom si uvě­do­mit, jak mys­lí­me, co nám brá­ní, ome­zu­je nás, jaká jsou naše dogma­ta, stra­chy, z čeho vychá­zí a proč si to mys­lí­me. Následně je vysvět­le­no, v čem nás to ome­zu­je, jak urči­tá nespráv­ná pře­svěd­če­ní ovliv­ňu­jí naše cho­vá­ní a jak to změ­nit v náš pro­spěch. Autorka popi­su­je růz­né meto­dy, jak uml­čet naše­ho vnitř­ní­ho kri­ti­ka, jak uvnitř sebe komu­ni­ko­vat se sebou s las­ka­vos­tí a pocho­pe­ním.

V dal­ší čás­ti nazva­né Posilovací tré­nink se autor­ka zamě­řu­je na to, jak se nau­čit pře­stat být styd­li­vý. V minu­lé kapi­to­le měl čte­nář pocho­pit, jaká jeho vnitř­ní nasta­ve­ní či nedo­ro­zu­mě­ní ho ved­la k tomu, že se cho­vá styd­li­vě, ostý­cha­vě, ale aby se dočkal změ­ny, je tře­ba nové zna­los­ti uvést do pra­xe. První část se věnu­je sebe­dů­vě­ře, tedy důvě­ře ve vlast­ní síly a schop­nos­ti pomo­cí cvi­če­ní. Nechybí ani rady, jak si najít nové přá­te­le a tipy pro flir­to­vá­ní a ran­dě­ní.

Poslední část nazva­ná Sbohem, styd­li­vos­ti, nabí­zí ješ­tě navíc pár tipů, jak rea­go­vat v kri­tic­kých situ­a­cích, jak nezá­vaz­ně kon­ver­zo­vat, rea­go­vat na kri­ti­ku, nene­chat se vyu­ží­vat, nedá­vat pří­liš, umět říkat ne.

Kniha je hod­ně zají­ma­vým vhle­dem to stu­du a nesmě­los­ti, pocho­pe­ním jejich pří­či­ny a pak už je jen roz­hod­nu­tí na dotyč­ném, že chce něco ve svém živo­tě změ­nit. Autorka nabí­zí pod­le mě zají­ma­vou, čti­vou pří­ruč­ku, jejíž rady se dají apli­ko­vat v běž­ném živo­tě a krů­ček po krůč­ku zjiš­ťo­vat, že oprav­du dochá­zí ke změ­ně, že člo­věk se stá­vá méně a méně styd­li­vý. Na kni­ze se mi líbí i čti­vá for­ma, pře­hled­né děle­ní do kapi­tol i pod­ka­pi­tol a spous­tu rad a postu­pů na to, jak svou nesmě­lost postup­ně pře­ko­nat.


Autor: Nina Deissler

Nakladatelství:  Grada

Počet stran: 192

Žánr: psy­cho­lo­gie, pozi­tiv­ní myš­le­ní

Hodnocení : 95 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,30610 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56683 KB. | 28.06.2022 - 20:42:08