Kritiky.cz > Recenze > Bram Stoker´s Dracula

Bram Stoker´s Dracula

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bezmezná lítost nad ztrá­tou milo­va­né ženy se stá­vá boles­tí, jež tupí všech­ny pře­de­šlé zku­še­nos­ti neo­chvěj­né­ho váleč­ní­ka, obrov­ská trý­zeň v něm zabí­jí vše dob­ré - sou­cit, lás­ku i víru. „To je má odmě­na za ochra­nu Božího Chrámu? Zříkám se Boha! Zříkám! Povstanu ze své vlast­ní smr­ti a budu pít krev svých nepřá­tel! Krev bude můj život!“
Hrot meče se zaryl do dře­vě­né­ho kří­že, pla­mén­ky sví­ček mizí v nehluč­ném vichru, zvuk pro­kle­tých slov drtí skle­ně­né mozai­ky a z očí kamen­ných andě­lů nad oltá­řem dopa­da­jí na zem rudé slzy. Krev trys­ka­jí­cí z rány upro­střed kří­že poma­lu zapla­vu­je pod­la­hu sva­ty­ně a spo­lu s ní i mysl posled­ní­ho rytí­ře Svatého řádu draka, prin­ce Vlada, zva­né­ho Drákula.

Filmové zpra­co­vá­ní nestár­nou­cí­ho romá­nu Brama Stokera, kte­ré režij­ně vedl Francis Ford Coppola, se sna­ží co nej­ví­ce držet kniž­ní před­lo­hy a není pochyb o tom, že prá­vě ten­to fakt film výraz­ně pozve­dl. Již ze slo­ga­nu fil­mu „Láska nikdy neu­mí­rá“, je patr­né, že nepů­jde o typic­ký horo­ro­vý sní­mek plný výkři­ků, krve a natu­ra­lis­tic­kých scén, při nichž je divák buď zne­chu­cen, nebo se pří­jem­ně baví, ale v žád­ném pří­pa­dě není vystra­šen. Dracula je spí­še tragé­die pro­stou­pe­ná antic­kou osu­do­vos­tí, shake­spea­rov­sky poja­tou lás­kou, kte­rá zde pře­má­há i smrt, a hlu­bo­kou medi­ta­cí nad tres­tem a vykou­pe­ní.

Děj fil­mu nese život­ní pří­běh tří hlav­ních postav, kte­ré se vzá­jem­ně pro­stu­pu­jí a míjí. Příběh hra­bě­te Drákuly začí­ná po jeho návra­tu z bojů s mus­lim­ský­mi Turky, kdy zjis­tí, že si jeho milo­va­ná man­žel­ka Ilisabetha v zou­fal­ství nad faleš­nou zprá­vou o smr­ti její­ho cho­tě vza­la život. Drákula se vzdá vše­ho, co mu bylo sva­té, pro­k­le­je sebe a Boha a začne svou vál­ku s „nevděč­ným“ Bohem. Oddá se tem­no­tám a sta­ne se nemrt­vým - upí­rem.
O něko­lik sto­le­tí poz­dě­ji byli Wilhemína Maryová a Jonathan Harker tím nej­šťast­něj­ším snou­be­nec­kým párem, dokud se Jonathan nestal osob­ním rea­lit­ním agen­tem výstřed­ní­ho hra­bě­te z Karpatských hor, kte­rý v jeho Míně roz­po­zná svou dáv­nou lás­ku...

Celé dílo zná­zor­ňu­je pomy­sl­ný sou­boj mezi city a emo­ce­mi, lás­kou a nená­vis­tí, vírou a pomstou. Základní kost­ra kni­hy byla zane­chá­na a s ní i někte­ré původ­ní dia­lo­gy. Aby se však film vešel do kla­sic­ké­ho dvou­ho­di­no­vé­ho pásma muse­ly být urči­té scé­ny a dia­lo­gy vyškr­tá­ny. Hlavního roz­dí­lu si divák všim­ne ihned, jde o to, že film není pojat jako kla­sic­ký horror, ale spí­še jako milost­ný film (i když ten­to pojem není dosta­teč­ně výstiž­ný) pro­stou­pe­ný váš­ní. Tato milost­ná rovi­na pří­bě­hu je i v kniž­ní před­lo­ze, reži­sér ji zde jen nad­řa­dil ostat­ní­mu.
 
Hudba Wojciecha Kilara, v níž se pro­lí­na­jí tem­né tóny vio­ly s kláš­ter­ním cho­rá­lem, je tak pro­stou­pe­na nála­dou sním­ku, že jen poslech soun­d­trac­ku vyvo­lá­vá stej­né dojmy jako celý film. Celý film je natá­čen v ate­li­é­rech, aby byla vyvo­lá­na tem­ná atmo­sfé­ra fil­mu, přes­to neči­ní film „papí­ro­vým“.
Láska, jež pře­kro­či­la oce­á­ny času a moře utr­pe­ní, pře­má­há všech­ny sla­bos­ti a vede ruku Míny noří­cí čepel dýky do srd­ce toho, koho milu­je víc než vlast­ní život. Ještě jed­no mách­nu­tí a stej­ná dýka, kte­rá pro­bod­la srd­ce, oddě­lí Drákulovu hla­vu od těla. Na oba milen­ce mozai­ko­vý­mi okny kap­le dopa­da­jí paprsky svět­la odpuš­tě­ní, zavře­ný­mi ústy kamen­ných andíl­ků stou­pa­jí k nebi pro­seb­né mod­lit­by a věč­ná lás­ka vyky­pu­je viny všech.

Drákulův pří­běh zná prak­tic­ky kaž­dý, přes­to je fil­mo­vé zpra­co­vá­ní z roku 1992 poja­to nově. Coppola sta­ví milost­nou záplet­ku nade vše horo­ro­vé klišé a z fil­mu Bram Stoker´s Dracula tak vzni­ká nej­lep­ší film o hra­bě­ti, jehož lás­ka k milo­va­né ženě pře­ži­vá věč­ně.

Naše hod­no­ce­ní: 

8

Vložil Pavel Janak, 3. Březen 2009 - 16:59


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • RECENZE: Shiatsu - teorie a praxe29. června 2021 RECENZE: Shiatsu - teorie a praxe Autorka Carola Beresford-Cooke nás pozvolně provede záhadným světem shiatsu. Podrobně nás seznámí s touto technikou a ujasní nám jednotlivé rozdíly mezi ní a dalšími odnožemi východní […] Posted in Komiks
  • Sen letící želvy - Debutový román české autorky o filmech, snech, lásce, kočkách a psech, a o vrahovi mladých žen.24. srpna 2018 Sen letící želvy - Debutový román české autorky o filmech, snech, lásce, kočkách a psech, a o vrahovi mladých žen. „Někdy mám pocit, že jsem trochu šílená, ale kdo tenhle pocit občas nemá? Nejspíš jen ten, kdo opravdu šílený je.“ (str. 46) Viktor trpí nespavostí a strašně by chtěl napsat scénář […] Posted in Recenze knih
  • Je ve Veselí veselo?25. listopadu 2018 Je ve Veselí veselo? Radka Třeštíková patří mezi autorky, o kterých je poslední dobou hodně slyšet a každá nová kniha je netrpělivě očekávána. Nejinak tomu bylo u aktuální novinky Veselí, která se od […] Posted in Recenze knih
  • Všechna moje nej20. dubna 2023 Všechna moje nej Přemýšlíte, jak potěšit svoji malou slečinku originálním dárkem, který se bude nejen líbit a udělá velkou radost, ale ukryje i jejich nejtajnější přání, tužby a plány? Tak to si určitě […] Posted in Recenze knih
  • Forza Motorsport 67. prosince 2020 Forza Motorsport 6   Předchozí titul Forza Motorsport 5 byla velmi ořezaná, čímž si tvůrci udělali u hráčů velké mínus, a tak každý z nás hráčů čekal na další pokračování v naději, že se bude […] Posted in Retro games
  • Vánoční koleda 3D29. října 2009 Vánoční koleda 3D Premiéra:                                            19. 11. 2009 Přístupnost:                                        mládeži přístupný Źánr:    […] Posted in Filmové premiéry
  • Survivor - 28.díl (SK - 51., 52.) - "Chodíci sebevražda"25. dubna 2022 Survivor - 28.díl (SK - 51., 52.) - "Chodíci sebevražda" 6. května 2022 - to by mělo být datum finále, takže za dva týdny bychom měli znát vítěze Survivor Česko&Slovensko. Musím říct, že jak mě první díly nebavily, tak takhle, když je po […] Posted in Reality show
  • Venkovské sídlo - Bouřlivé časy13. května 2020 Venkovské sídlo - Bouřlivé časy Chcete prožít emotivní příběh z válečné doby? Zajímají vás rodinné ságy? Druhý díl trilogie Venkovské sídlo s názvem Bouřlivé časy vás rozhodně nenechá chladnými. Tak se pusťte do čtení, […] Posted in Recenze knih
  • Gravitace na Blu-ray26. dubna 2015 Gravitace na Blu-ray V minulém roce šly do kin dva sci-fi filmy, které byly velice úspěšné. Nolanův Interstellar a Cuarónova Gravitace. Každý z těchto filmů má své odpůrce i příznivce. Gravitace je hodina a […] Posted in Filmové recenze
  • Nejlepší přítel12. února 2014 Nejlepší přítel Každý někomu připadá nudný. To není důležité. Je však nutné zabránit tomu, abyste nudili sami sebe. (Gerald Brenan) Kdo je nejdůležitější osobou ve vašem životě? Přemýšlejte chvíli o této […] Posted in Domácí rady

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,24032 s | počet dotazů: 274 | paměť: 61733 KB. | 04.10.2023 - 05:15:23