Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Brad Pitt

Brad Pitt

Spolu se vzhle­dem, kte­ré inspi­ro­va­li nespo­čet titul­ních stran spo­le­čen­ské­ho časo­pi­su People, inter­ne­to­vých strá­nek a nárůst muž­ské­ho ele­men­tu, je Brad Pitt herec, prá­vě jehož jmé­no inspi­ru­je k pochle­bo­vač­ným frá­zím zabý­va­jí­cích se více muž­skou krá­sou než herec­kým pro­je­vem. Pokud sle­du­je­me jeho prů­lom jako hříš­ně okouz­lu­jí­cí­ho tulá­ka, kte­rý ve fil­mu Thelma a Louise(1991) sve­de Geenu Davis a poté ji bez­o­hled­ně okra­de, se Pitt stal jed­ním z nej­při­taž­li­věj­ších objek­tů Hollywoodu a strá­vil vět­ši­nu 90 let tím, že byl pova­žo­ván za vše od nástup­ce Roberta Redforda až po nej­při­taž­li­věj­ší­ho muže pla­ne­ty.

 Pittův vze­stup na fil­mo­vý trůn byl dlou­hý a někdy bez­vý­sled­ný. Brad Pitt se naro­dil 18. pro­sin­ce 1963 v Shawnee, Oklahoma jako syn mana­že­ra trans­port­ní spo­leč­nos­ti. Brad Pitt, nej­star­ší ze tří dětí, vyrůs­tal v přís­né bap­tis­tic­ké rodi­ně v Missouri. Po matu­ri­tě na střed­ní ško­le byl při­jat na Univerzitu v Missouri, kde stu­do­val žur­na­lis­ti­ku a rekla­mu. Nicméně poté, co obje­vil svou lás­ku k herec­ké pro­fe­si, opus­til ško­lu 2 týd­ny před pro­mo­cí a zamí­řil do Hollywoodu. Jelikož se obá­val reak­ce svých rodi­čů, řekl jim, že jede do Passadeny stu­do­vat na Art Center College of Design. Jakmile byl v Kalifornii, začal navště­vo­vat hodi­ny herec­tví a pení­ze vydě­lá­val růz­ný­mi způ­so­by -  jako řidič stripté­rek na sou­kro­mé par­ty,  poslí­ček  nebo v pře­vle­ku obří­ho kuře­te pro řetě­zec míst­ní restau­ra­ce. První zlom nastal, když zís­kal malou roli v seri­á­lu Dallasu a také role ve fil­mu pro mlá­dež Cutting Class(1989), kte­rým začí­ná jeho nebla­hý vstup do svě­ta fil­mu. Předcházející rok, byli Pittovi herec­ké zku­še­nos­ti ome­ze­ny pou­ze na tele­viz­ní seri­ál A Stoning in Fulgham County (1988).

 

Rok 1991 je mez­ní­kem Pittova bez­vý­znam­né­ho účin­ko­vá­ní, neboť ten­to rok zís­kal ved­lej­ší roli ve fil­mu Thelma a Louise. Poté, co se stal zná­mým téměř přes noc, si Pitt bohu­žel zvo­lil roli v kata­stro­fál­ním fil­mu Ralpha Bakshi Senzační svět (Cool World – 1992). Svůj chyb­ný krok násle­do­val i poté, co si zahrál hlav­ní roli v nezá­vis­lém fil­mu Johny Suede reži­sé­ra Toma Di Cilla. Tento film nebyl úspěš­ný ani u kri­ti­ků, ani v kinech. Navíc Pittovy kon­flik­ty s reži­sé­rem údaj­ně inspi­ro­va­li Di Cilla k vytvo­ře­ní posta­vy nafou­ka­né­ho a ego­is­tic­ké­ho Chada Palomina v jeho příš­tím fil­mu Život v oblouz­ně­ní(1995). Dalším pro­jek­tem, do kte­ré­ho se Pitt pus­til byl film Roberta Redforda Teče tudy řeka(1992), ve kte­rém měl Pitt pří­le­ži­tost pro­ká­zat spo­lu se svým vzhle­dem i svůj talent. Po výko­nu v Redfordově fil­mu, si Pitt zahrál ve fil­mech Kalifornie a Pravdivá roman­ce (oba 1993), ve kte­rých jsou zpo­dob­ně­ny nevěst­ky, násil­ní soci­o­pa­ti a las­kav­ci.

 

Do roku 1994 neměl Brad Pitt výraz­nou roli, až poté hrál hlav­ní roli v skvě­le nato­če­ném  fil­mu Legenda o váš­ni. Tak jako ve fil­mu Teče tudy řeka, i v tom­to fil­mu hrál Pitt odváž­né­ho bra­t­ra s pev­nou vůli, ale ten­to­krát měl vět­ší mož­nost roz­vi­nout svou tajem­nou posta­vu. Po uve­de­ní toho­to fil­mu, je Brad Pitt vyhlá­šen časo­pi­sem People za nej­při­taž­li­věj­ší­ho muže pla­ne­ty. Ve stej­ném roce ho fanouš­ci s oče­ká­vá­ním sle­do­va­li ve fil­mo­vé adap­ta­ci romá­nu Anny Rice Interview s upí­rem, ve kte­rém sehrál Brad Pitt pře­mýš­li­vou, bar­bar­skou posta­vu upí­ra Louise. Hlavním pro­tiv­ní­kem byl Tom Cruise, a Pitt si uží­val slá­vy, kte­rá vzrůs­ta­la spo­lu s úspě­chem fil­mu.

 

Poté Brad Pitt vystu­po­val v roman­tic­ké kome­dii Laskavost (The Favor – 1994) před­tím než sehrál roli detektiva-začátečníka vyšet­řu­jí­cí­ho sérii hrůz­ných zlo­či­nů spo­lu s Morganem Freemanem ve fil­mu Sedm(1995). V roce 1997 obdr­žel Brad Pitt Zlatý Glóbus a Oscarovou nomi­na­ci za ztvár­ně­ní dušev­ně cho­ré­ho paci­en­ta ve fil­mu Terryho Gilliama 12 opic. V témže roce se poku­sil o rakous­ký akcent, navlé­kl si batoh na záda a zahrál si roli horo­lez­ce Heinricha Harrara ve fil­mu Sedm let v Tibetu. Film se dočkal růz­ných recen­zí a vyvo­lal spous­tu kon­tro­ver­ze díky tomu, že Harrar byl ve sku­teč­nos­ti nacis­ta. Navíc, kvů­li pro-tibetskému posto­ji, film způ­so­bil, že Pitt má zaká­zá­no vstou­pit na úze­mí Číny do kon­ce živo­ta.  Po tom­to fil­mu, absol­vo­val Brad Pitt roli v režii Alana J. Pakuli v méně pobu­řu­jí­cím sním­ku Tichý nepří­tel, ve kte­rém si zahrál po boku Harrisona Forda. Navzdory této bez­vad­ně vytvo­ře­né dvo­ji­ci, utr­žil ten­to film pro­pad jak u kri­ti­ky, tak i v kinech. V roce 1998, si Brad Pitt vyzkou­šel roli Smrti v roman­tic­kém dra­ma­tu Seznamte se, Joe Black, nej­draž­ší film bez zvlášt­ních efek­tů, kte­rý byl kdy nato­čen. Téměř tří­ho­di­no­vý film měl mimo­řád­ně roz­po­ru­pl­né recen­ze, ačko­li něko­lik kri­ti­ků uved­lo, že Pitt roz­hod­ně před­ve­dl veli­ce zají­ma­vé­ho před­sta­vi­te­le posmrt­né­ho živo­ta.

 

Pittův sklon k vtíp­kům pře­vá­žil v posta­vě v surre­a­lis­tic­ké komic­ké fan­tasii Being John Malkovich(1999), což pře­ne­sl i na roli Tylera Durdena - záhad­né­ho, pro­ti­ma­te­ri­a­lis­tic­ké­ho pro­da­va­če mýdel v kon­tro­verz­ním fil­mu Davida Finche Klub rvá­čů(1999). Zvláštní posta­vu cikán­ské­ho boxe­ra s neu­vě­ři­tel­ným pří­zvu­kem, kte­ré­mu je stě­ží rozu­mět si zahrál ve fil­mu Guye Ritchieho Podfu(c)k(2000).    

 

V čer­ven­ci 2000 muž, kte­rý byl zvo­len “nej­při­taž­li­věj­ším her­cem pla­ne­ty”, pro­střed­nic­tvím prak­tic­ky kaž­dé­ho spo­le­čen­ské­ho časo­pi­su, kte­ré byli v té době obě­hu, zlo­mil srd­ce mili­ó­nům  fany­nek, když se ože­nil s popu­lár­ní fil­mo­vou a tele­viz­ní hereč­kou Jennifer Aniston při poměr­ně skromném(alespoň na Hollywoodské pomě­ry) a intim­ním obřa­du.

 

Pittova dal­ší pří­le­ži­tost na vel­kém plát­ně ho opět spo­ji­la s Robertem Redfordem spo­lu s reži­sé­rem fil­mu Tudy teče řeka při prá­ci na špi­o­náž­ním thrille­ru Spy Game(2001). Možnost opět si zahrát nor­mál­ní roli byla pro Brada Pitta, kte­rý byl spo­jo­ván se stá­le vět­ším počtem výstřed­ních postav, v novém zpra­co­vá­ní kla­si­ky Rata Packa pod vede­ním reži­sé­ra Stevena Soderbergha ve fil­mu Dannyho par­ťá­ci(2001). Vypráví pří­běh sku­pi­ny zlo­dě­jů, kte­ří se roz­hod­nou vylou­pit řetě­zec kasin.

 

Následkem roz­hod­ně ruš­né­ho roku 2001, kdy si ješ­tě sti­hl spo­lu s Julií Roberts zahrát roli v roman­tic­ké kri­mi­nál­ní kome­dii Mexičan, se Brad Pitt vytra­til z vel­ké­ho plát­na na tři dal­ší roky. Poté, co ode­šel z  ambi­ci­óz­ní a pro­ble­ma­tic­ké pro­duk­ce Darrena Aronofsky The Fountain, se obje­vil v men­ší roli v reži­sér­ském debu­tu své­ho kama­rá­da George Clooneyho Milujte své­ho zabi­já­ka(Confessions of a Dangerous Mind) a pro­půj­čil svůj hlas jed­né z postav v ani­mo­va­ném sním­ku Sindibád:Legenda sed­mi moří, ale vět­ši­nu své­ho času trá­vil pra­cí na his­to­ric­kém epo­su Trója. Režisérem toho­to fil­mu byl Wolfgang Peterson, film měl obrov­ské obsa­ze­ní, per­so­nál a roz­po­čet, pre­mi­é­ru měl v květ­nu 2004.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,37495 s | počet dotazů: 236 | paměť: 55931 KB. | 24.05.2022 - 07:51:20