Božský Evan (Evan Almighty)

Volné pokra­čo­vá­ní fil­mu Božský Bruce je v kinech, tak se pojď­me podí­vat, co vás čeká, když na něj zajde­te...

Pamatujete na Jima Carreyho ali­as Bruce „sed­mi­prs­ťá­ka“ Nolana, nebo­li na hlav­ní­ho hrdi­nu z fil­mu Božský Bruce? Spílal Bohu, tak byl na něja­ký čas obda­ro­ván bož­ský­mi schop­nost­mi. Dopadlo to teh­dy vel­mi neslav­ně a Bruce byl rád, že může pře­dat bož­ské povin­nos­ti zpět tomu nej­vyš­ší­mu. Ale jak to dopad­ne, když si Bůh chce zno­vu hrát a zkon­tak­tu­je dal­ší­ho smr­tel­ní­ka, ten­to­krát s váž­ným varo­vá­ním a záro­veň posel­stvím? Odpověď na tuto otáz­ku vám nabí­zí vol­né pokra­čo­vá­ní fil­mu Božský Bruce, ten­to­krát s názvem Božský Evan. A já se poku­sím vám ten­to film tro­chu pood­ha­lit a nabíd­nout vám odpo­věď na mou původ­ní otáz­ku. Jste při­pra­ve­ni? Jdeme na to!

 

Evana Baxtera (hra­je ho Steve Carell) si mož­ná nepa­ma­tu­je­te z fil­mu Božský Bruce. Měl tam tako­vou men­ší epi­zod­ní úlo­hu, kdy vyfou­kl Bruceovi křes­lo mode­rá­to­ra hlav­ních zpráv, ale Bruce si s ním pohrál a obda­řen bož­ský­mi schop­nost­mi mu zamo­tal v živém vysí­lá­ní jazyk, a tak to pro Evana skon­či­lo teh­dy fiaskem a na pozi­ci hlav­ní­ho „zprá­va­ře“ skon­čil. Ale v tom­to fil­mu už nejsou po Bruceovi žád­né sto­py, a tak může Evan roz­jet slib­ně se vyví­je­jí­cí kari­é­ru. Z mode­rá­to­ra zpráv se sta­ne čer­s­tvý kon­gre­sman, kte­rý vyhrál vol­by s hes­lem „Změním svět“... Stěhuje se i se svou man­žel­kou (hra­je ji Lauren Grahamová, znát ji může­te jako Lorelei ze seri­ál Gilmorova děv­ča­ta) a svý­mi tře­mi syny do poklid­né loka­li­ty, kte­rá je tepr­ve zalid­ňo­vá­na. První ráno po nastě­ho­vá­ní mu budík zazvo­ní už v 6:14, což je pra­po­div­né, pro­to­že budík měl nasta­ven na sed­mou hodi­nu ran­ní. Při odcho­du z domu málem zakop­ne na veran­dě o kra­bi­ci, ve kte­ré je sta­veb­ní náči­ní. Nechá ho to klid­ným a jde strá­vit svůj prv­ní den v roli kon­gre­sma­na.  Zde se sezna­mu­je­me s jeho týmem a s jeho kan­ce­lá­ří. Zároveň zjiš­ťu­je­me, že si prá­vě Evana vybral pro­tře­lý kon­gre­sman Long jako spo­lu­au­to­ra záko­na, kte­rý dovo­lí sta­vět na pozem­cích národ­ních par­ků. Evan slí­bí vyjá­d­řit záko­nu pod­po­ru a odchá­zí domů. Ráno ho opět budík pro­bu­dí v 6:14. Ale co je ješ­tě div­něj­ší, na jeho zahra­du při­ve­zl jaký­si řidič dře­vo urče­né na stav­bu.  Když se rozohní, obje­ví se sta­rý zná­mý Bůh (v podá­ní jak jinak než Morgana Freemana), kte­rý Evanovi vysvět­lí, že chce, aby posta­vil archu. Evan mu zpo­čát­ku nevě­ří a igno­ru­je všech­no, co mu Bůh řekl. Ale prav­dě neu­te­če. Postupně ho začí­na­jí pro­ná­sle­do­vat zví­řa­ta v párech a také jed­na osu­do­vá kom­bi­na­ce čísel a pís­men, a to sice GEN 614... Dojde mu, že budík nezvo­ní pro nic za nic v 6:14 ráno a že pro nic za nic nemá znač­ku GEN, navíc jeho dům má čís­lo popis­né 614, a tak ho napad­ne podí­vat se do bib­le na člá­nek Genesis 614, kde se píše postav archu.

Více na Kritiky.cz
Krátce z tiskové konference k novému českému filmu Přes prsty Po dnešní novinářské projekci filmu představil režisér a scénárista  Petr Kolečko dvojic...
Vrána Kdysi lidé věřili, že když někdo zemře, vrána zanese jeho duši do země zemřelých. Ale ob...
Blood Red Shoes - Get Tragic (2019) To, že deska Get Tragic vlastně vůbec spatřila světlo světa, je takový menší zázrak....
Pasažéři - Obsah/O filmu OBSAH              Jennifer Lawrence (Aurora) a Chris Pratt (Jim) jsou hlavními předs...
ŽENSKÁ NA VRCHOLU - zimní romantická komedie PREMIÉRA 7.LISTOPADU Příběh filmu režisérky Lenky Kny, natočený podle námětu scenáristky...

 

Evan tomu stá­le nechce věřit, ale nelze igno­ro­vat, že když vstu­pu­je do budo­vy kon­gre­su, tak za ním krá­čí mno­ho párů zví­řat a když vejde do své kan­ce­lá­ře, tak tam za ním vle­tí hej­na ptá­ků. Navíc se dru­hé ráno pro­bu­dí a má solid­ní str­niš­tě, kte­ré nelze oho­lit. Slíbí tedy Bohu, že archu posta­ví, což Bůh rád sly­ší a věnu­ji mu pří­ruč­ku Jak posta­vit archu pro blb­ce. Zároveň na jeho zahra­du řidi­či při­vá­že­jí dal­ší a dal­ší dře­vo. Tak Evan začne za pomo­ci svých synů pra­co­vat na stav­bě archy, ale záro­veň se nechce vzdát kari­é­ry v kon­gre­su, ale to už má tro­chu del­ší vla­sy a samo­zřej­mě i více vou­sů. Bůh však chce, aby pra­co­val jen na stav­bě archy, a tam mu daru­je hábit, jaký se nosil v dobách Noeho a jakmi­le si Evan poku­sí vzít sako, tak z něj zmi­zí a on je rázem naha­tý. Je tedy čas na váž­nou deba­tu s man­žel­kou, kte­rá nechá­pe cho­vá­ní své­ho man­že­la. Ten jí řek­ne vše poprav­dě včet­ně toho, že přes­ně v poled­ne 22. září má při­jít poto­pa, což mu pro­zra­dil Bůh. Jeho man­žel­ka si mys­lí, že je pře­pra­co­va­ný a nebe­re ho moc váž­ně. Evan jde dru­hý den do kon­gre­su na čte­ní o záko­nu, kte­ré­mu při­slí­bil pod­po­ru. Ale jeli­kož Bůh chce, aby nosil onen plášť, tak to Evan vymys­lí tak, že si plášť nar­ve pod oblek, vou­sy si svá­zal do copu a vla­sy si dal do culí­ku. Jakmile se však před­sta­ví v kon­gre­su, tak má na sobě zase jen ten svůj hábit a kro­mě toho za ním při­jde mno­ho párů zví­řat. Evan se při­zná v pří­mém tele­viz­ním pře­no­su k tomu, že ho oslo­vil Bůh, aby posta­vil archu a je z kon­gre­su vyve­den ost­ra­hou. Viděla to samo­zřej­mě jeho man­žel­ka a syno­vé a roz­hod­li se odjet pryč. Evan je tedy na stav­bu archy sám a kolem postá­vá hro­ma­da zvě­dav­ců, kte­ří se mu jen a jen smě­jí a smě­jí se mu i veš­ke­rá média.

 

Ale Bůh pře­svěd­čí Evanovu man­žel­ku, aby se vrá­ti­la i se syny zpát­ky domů. Ti se sku­teč­ně vrá­tí a zjiš­ťu­jí, že Evan má dlou­hé šedi­vé vla­sy a dlou­hé šedi­vé vou­sy. Zároveň se od nich Evan dozví­dá, že 22. září bude jeho archa zbo­ře­na kvů­li nepo­vo­le­né výstav­bě. A tak zabe­rou všich­ni. Evanovi na stav­bě pomá­ha­jí syno­vé, man­žel­ka i veš­ke­rá zví­řa­ta, kte­rá sem poslal v párech Bůh. Staveniště archy je dokon­ce ozna­če­no cedu­lí se záka­zem vstu­pu, na jejíž dodr­žo­vá­ní dbá lev se svou cho­tí. A tak se sku­teč­ně poda­ří archu dosta­vět. Během stav­by se Evan dozví, že kon­gre­sman Long šet­řil kdy­si při stav­bě pře­hra­dy mate­ri­á­lem a šidil kde mohl a že nyní chce svým novým záko­nem zni­čit i národ­ní par­ky a zasta­vět je domy. Je zde 22. září a k arše při­jíž­dí kor­don poli­cis­tů v čele s bul­do­ze­rem, kte­rý má zbo­řit archu. Kolem je samo­zřej­mě mno­ho při­hlí­že­jí­cích posmě­váč­ků. Ale stá­le déšť není nikde na blíz­ku a Evan se smi­řu­je s pro­hrou a je při­pra­ven opus­tit archu, ale zví­řa­tům se nechce. A sku­teč­ně při­jde déšť, ale bohu­žel pro Evana trvá jen krát­kou chví­li. Všichni posmě­váč­ko­vé ješ­tě při­da­jí ve smí­chu, ale Evan nechce věřit tomu, že tohle je všech­no. A pak mu to dojde. Potopa nevznik­ne z deš­tě, ale z pro­tr­že­ní pře­hra­dy, při jejíž stav­bě šet­řil kon­gre­sman Long s mate­ri­á­lem. A sku­teč­ně, pře­hra­da se začne bor­tit a voda se valí z kory­ta, a tak všich­ni lidé honem nastu­pu­jí na archu, pryč je smích a posmí­vá­ní, Evan všech­ny lidi, kte­ří byd­lí v této loka­li­tě zachrá­nil. Archa se žene měs­tem a zasta­ví se... samo­zřej­mě kde jin­de než v kon­gre­su, kde se zrov­na hla­su­je o schvá­le­ní ono­ho záko­na na zru­še­ní národ­ních par­ků. Long se o všem dozví, je zatčen a doví­dá­me se, že mu hro­zí věze­ní. Evan se zno­vu stá­vá váže­ným kon­gre­sma­nem a o víken­du vyrá­ží s rodin­kou na výlet, kde se zno­vu a záro­veň napo­sle­dy setká­vá s Bohem, kte­ré­mu za vše podě­ku­je a roz­lou­čí se s ním. A to je konec celé­ho pří­bě­hu.

 

Pokusil jsem se tu popsat celý děj této kome­die. Nyní se pus­tím do hod­no­ce­ní, jak jsem to viděl ze své­ho pohle­du. Zápletka byla bez­po­chy­by zají­ma­vá. Přece jen, moder­ní fil­my s bib­lic­ký­mi téma­ty tak, aby byly atrak­tiv­ní pro divá­ka se pří­liš neto­čí. Takže je nut­no oce­nit výbor­ný a svým způ­so­bem i ori­gi­nál­ní nápad. Byla zde záro­veň také řada vtip­ných situ­a­cí a pří­bě­hu nechy­bě­la i zají­ma­vost v podo­bě vel­ké­ho dru­hu zví­řat. Tato kome­die se dá zhléd­nout celá v poho­dě, aniž bys­te se jak­ko­liv nudi­li nebo vás ten­to film neba­vil. Já sám jsem se bavil a výbě­ru fil­mu jsem roz­hod­ně neli­to­val. Na dru­hou stra­nu je prav­da, že tomu chy­bě­la bez­pro­střed­nost a komi­ka Jima Carreyho, když už bude­me porov­ná­vat s před­cho­zím fil­mem a také rázná posta­va Jennifer Aniston. Zkrátka pokud jste vidě­li film Božský Bruce, tak pře­ce jen mož­ná bude­te mír­ně zkla­ma­ní, hlav­ně pokud začne­te srov­ná­vat a porov­ná­vat prá­vě s prv­ním fil­mem. Naopak, pokud do toho­to fil­mu jde­te s tím, že jste nevi­dě­li ver­zi s Jimem Carreym, tak se vám to bude líbit urči­tě. Ale jak říkám, už to není jako jed­nič­ka, sice zůstal stej­ný reži­sér, stej­ný scé­náris­ta i mini­mál­ně dva her­ci z minu­lé­ho fil­mu, ale něco tomu chy­bí. Herecké výko­ny byly urči­tě dob­ré, ale chy­bě­la tomu prá­vě ta komi­ka Jima Carreyho, to urči­tě nikdo nepo­pře. Film nesto­jí na zná­mých herec­kých tvá­řích, ale prá­vě na úspě­chu prv­ní­ho fil­mu, a to je pod­le mne špat­ně. Kdyby tam reži­sér Tom Shadyac obsa­dil tro­chu zná­měj­ší a výraz­něj­ší her­ce s kome­di­ál­ním talen­tem, tak by mohl být výsle­dek i o něco lep­ší. Tuhle kome­dii pova­žu­ji za typic­ky prů­měr­nou, u kte­ré se vět­ši­na bude bavit, ale někte­ří nao­pak budou zkla­ma­ní. Já to pova­žu­ji za dob­ré odre­a­go­vá­ní a za dobrou vol­bu, pokud hle­dá­te sku­teč­ně film, nad kte­rým nechce­te pře­mýš­let a chce­te se jen poba­vit a nebo za vhod­nou vol­bu, pokud chce­te jít na film s celou rodi­nou, dětem se budou líbit zví­řát­ka a rodi­čům patr­ně komic­ké situ­a­ce a děj. Já osob­ně bych dal fil­mu 50%, ale to jen pro­to­že jsem viděl film Božský Bruce a porov­ná­val jsem. Ale trou­fám si tvr­dit, kdy­by mne prv­ní film minul, tak by bylo mé hod­no­ce­ní o pozná­ní lep­ší, ale takhle to vidím reál­ně. Tento člá­nek ukon­čím kla­sic­kou větou. Pokud se pro ten­to film roz­hod­ne­te, pře­ji pří­jem­nou zába­vu a ať se vám líbí, pokud se roz­hod­ne­te ho vyne­chat, pře­ji pří­jem­nou zába­vu u něja­ké­ho jiné­ho, a tře­ba i o pozná­ní kva­lit­něj­ší­ho fil­mu...

Více na Kritiky.cz
Legendy z Dogtownu V 70. letech žilo v Kalifornii pár kluků, kteří se neustále proháněli buď na moři nebo po ...
V pátek 1. Května proběhne Den otevřených dveří České televize ve studiích v Praze, Brně a v Ostravě. ...
„ROCKY II.“ Žánr: Akční, drama Země: USA, 1979 Délka: 114 minut Režie: Sylvester Stallone Hrají...
Ahoj, já jsem Ruby ...
#1858: Mýty 14: Čarodějnice - 70 % Mýty 14: Čarodějnice (Fables: Witches)Vydalo nakladatelství Crew ve spolupráci s nakladatelstv...


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Evil Dead III, Army of Darkness (45%)18. října 2011 Evil Dead III, Army of Darkness (45%) Tuto sérii režiséra Sama Raimiho asi nemusím znalcům filmů dalekosáhle představovat. Předchozí díly jsem neměl tu možnost vidět, ale mám dojem, že na celkový názor na tuto část to nebude […]
  • Captain America: Návrat prvního Avengera na Blu-ray30. září 2014 Captain America: Návrat prvního Avengera na Blu-ray Začátkem dubna šel do kin druhý díl slavného Kapitána Ameriky. Tento komiksový klenot měl převeliké úspěchy srovnatelné s dalšími filmy z produkce filmové továrny Marvel. Necelé dva měsíce […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Pátek třináctého31. srpna 2003 Pátek třináctého Pátek třináctého je už klasickým horrorem.Respektive je to startér k již nesmírně klasické horrorové sérii, která si jednou pod režijním a desetkrát pod producentským dohledem Seana S. […]
  • Tenkrát v Hollywoodu (Once Upon a Time in Hollywood) – Recenze – 80%12. srpna 2019 Tenkrát v Hollywoodu (Once Upon a Time in Hollywood) – Recenze – 80% Ve svém devátém filmu s názvem Tenkrát v Hollywoodu se režisér a scenárista Quentin Tarantino vyznává ze své lásky k americké kinematografii, a to konkrétně k období od […]
  • n200905151013 PL120. května 2009 Potomci lidí (Children of Men) Lidstvo spotřebuje většinu zdrojů paliv, pořád častěji manipuluje s jadernými zbraněmi, vede vyhlazovací války za účelem zisku dalšího životního prostoru a k tomu se přemnoží takovým […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Jménem krále - recenze11. června 2009 Jménem krále - recenze Český film režiséra Petra Nikolaeva lze nazvat snahou o českou historickou detektivku v rozměrech skromného středověkého prostředí. Více než do kin se příběh svým pojetím hodí na televizní […]
  • Šestý smysl - Film na 100%29. května 2004 Šestý smysl - Film na 100% Dělá se vám někdy vzadu na krku husí kůže a cítíte chlad? - Tak to jsou oni!Šestý smysl (The Sixth Sense) Doktor Malcolm Crowe (Bruce Willis) je vynikajicí dětský psycholog, oceněný […]
  • Šťastný nový rok - co se může stát na Nový rok v Tatrách18. prosince 2019 Šťastný nový rok - co se může stát na Nový rok v Tatrách Hana je šťastná mladá žena, která má přítele a plánuje s ním strávit společně Vánoce a možná i budoucí život. Shodou nešťastných okolností se ale Hana bohužel dozví, že ji přítel podvádí. […]