Božský Bruce (Bruce Almighty)

Tato vyni­ka­jí­cí kome­die vám zaru­če­ně zahý­bá brá­ni­ce­mi a pánům, těm zahý­bá mož­ná i něčím jiným :-)!

Bruce Nolan (Jim Carrey) je naděj­ný ata­len­to­va­ný tele­viz­ní repor­tér, kte­rý mar­ně tou­ží a čeká na svou oprav­do­vou šan­ci, aby se uplat­nil. Je mu čty­ři­cet let a dopo­sud dostá­vá jen samé „ště­ky“ v růz­ných při­hlouplých repor­tá­žích (napří­klad o nej­vět­ším kolá­či na svě­tě). Bruce ovšem tou­ží po změ­ně a rád by to dotáh­nul až na mís­to hlav­ní­ho zpra­vo­da­je (zprá­va­ře).

V jed­nu chví­li všech­no vypa­dá naděj­ně. Bruce dosta­ne od své­ho šéfa za úkol odvy­sí­lat živou repor­táž. A to je přes­ně to, na co ten­to čty­ři­cát­ník celou dobu čeká. První živé vysí­lá­ní, prv­ní nadě­je na svět­lej­ší zítř­ky. Naneštěstí zrov­na v oka­mži­ku živé­ho vstu­pu se doví­dá, že jeho úhlav­ní nepřítel-kolega (ti dva se z duše nesná­še­jí), zís­kal mís­to hlav­ní­ho zpra­vo­da­je.

V tu chví­li se Bruceovi zhrou­tí celý svět. Živé vysí­lá­ní totál­ně poka­zí a dostá­vá padá­ka. Bruce má pocit, že už nic v jeho živo­tě nemá smy­sl. Tolik let čekal na svou pří­le­ži­tost, tak dlou­ho tou­žil vyšpl­hat se v pomy­sl­ném žeb­říč­ku až na samý vrchol a teď tohle. Dokonce ani jeho nád­her­né, milu­jí­cí a dlou­ho­le­té pří­tel­ky­ni Grace (Jennifer Aniston) se nepo­da­ří Bruce povzbu­dit a utě­šit.

Bruce je naštva­ný na všech­no a na všech­ny. Ale hlav­ně na samot­né­ho Boha (Morgan Freeman), kte­ré­mu dává za vinu svůj mizer­ný život. Bruce si mys­lí, že Bůh je neschop­ný bří­dil a že on by jeho prá­ci na jeho mís­tě urči­tě zvlá­dl lépe. To ovšem ješ­tě netu­ší, že bude mít mož­nost si tuto prá­ci vyzkou­šet a Bohem se stát, pro­to­že ten si s Brucem dá dosta­ve­níč­ko a roz­hod­ne si vzít dovo­le­nou…

Božský Bruce je geni­ál­ním pří­kla­dem toho, jak se oko­lo poměr­ně pros­té­ho pří­bě­hu a tří her­ců dá nato­čit oprav­du výbor­ná kome­die. Filmaři neza­vá­ha­li a roz­hod­li se do rolí obsa­dit tři sku­teč­ně vel­ké herec­ké iko­ny v podá­ní Jima Carreyho, Jennifer Anistonové a Morgana Freemana.

Jima Carreyho já osob­ně pova­žu­ji za ame­ric­ké­ho krá­le komi­ků, stej­ně tak, jako je za něj u nás pova­žo­ván dodnes nepře­ko­na­ný Vlasta Burian. Jim má tu schop­nost, že doká­že z kaž­dé situ­a­ce vyždí­mat abso­lut­ní maxi­mum. Dá ze sebe své posta­vě všech­no a nebo­jí se vypa­dat „trap­ně a nechut­ně“. Jeho gri­ma­sy zná snad úpl­ně kaž­dý a kaž­dý mi dá za prav­du, že je to úžas­ná podí­va­ná. Nadání toho­to her­ce je vskut­ku obrov­ské, což nám mis­tr doka­zu­je takřka v kaž­dé své roli (Já, mé dru­hé já a Irena, Lhář, lhář, Ace Ventura, Muž na měsí­ci atd.). Před Jimem oprav­du sme­kám a kdy­ko­liv jeho jmé­no vidím na pla­ká­tu, je to pro mě 100% záru­kou, že se budu skvě­le bavit.

Více na Kritiky.cz
TIGER WOODS PGA TOUR 13 ...
Keith Charles Flint (17. září 1969, Redbridge, Londýn – 4. března 2019, Great Dunmow, Essex) Keith Charles Flint (17. září 1969, Redbridge, Londýn – 4. března 2019, Great Dunmow, Essex[1...
Divoši / Savages - 60 % Pomalu ztracející se režisér Oliver Stone natočil svůj další film - dramatický thriller...
Křišt’álový globus získal film Rodinné štěstí Vítězem Mezinárodního filmového festivalu se stal nezávislý maďarský film Rodinné štěst...
Maléry pana účetního Pan účetní Fantozzi je smolař a nešika každým coulem. A z toho pramení veškerá komediálno...

Další herec­ká mod­la, Jennifer Aniston, mi zase dává vytu­šit, že se roz­hod­ně bude na koho dívat. Tato bohy­ně, kte­rou zná­me z tele­viz­ní­ho seri­á­lu Přátelé, vždy ve svých rolích září jako slu­níč­ko. Nádherná posta­va, bož­ské tělo, pěk­ný obli­čej, pro­ni­ka­vý pohled a jem­né vlás­ky, to je přes­ně to, co Jennifer dělá Jennifer. Snad jen vel­mi těž­ko bys­te hle­da­li hereč­ku jí podob­nou, kte­rá nejen­že báječ­ně vypa­dá, ale rov­něž na jed­nič­ku zvlá­dá svou prá­ci. Pokud do sebe spo­jí­te tyto dvě pro­por­ce (Afroditin vzhled a herec­ký talent), je to opět záru­kou, že nudit se roz­hod­ně nebu­de­te.

A koneč­ně sta­rý zná­mý har­cov­ník Morgan Freeman. K tomu­to páno­vi mohu říct jen toto: „Morgane, díky! Díky, že jsi a že nám dopřá­váš pří­jem­ně strá­ve­né chví­le u tvých fil­mů!“ Morgan je pros­tě legen­da, kte­rá už má hod­ně za sebou, ale já pěv­ně dou­fám a věřím, že ješ­tě i hod­ně před sebou. Ještě snad mohu podotknout, že role Boha mu vylo­že­ně sed­la a vypa­dal v ní oprav­du dob­ře. Ale to je snad u toho­to her­ce již zvy­kem, tak­že nic nové­ho.

Tento sní­mek už v kinech bohu­žel nena­jde­te, jde o film z roku 2003, ale když v nad­chá­ze­jí­cích zim­ních měsí­cích nebu­de­te mít někdy co dělat, urči­tě si tuto kome­dii sežeň­te. Zaručuji vám, že se bude bavit celá rodi­na a kaž­dý si při­jde na své. Ti, kdo se rádi smě­jí budou sle­do­vat nepře­ko­na­tel­né­ho Jima Carreyho a jeho „gumíd­kov­ské“ tělo, dámy, kte­ré zase tou­ží po roman­ti­ce a rády si zabre­čí budou jis­tě sle­do­vat cito­vou linii Bruce a Grace a těm, kdož si na fil­mech cení pře­de­vším jaké­ho­si mrav­ní­ho pona­u­če­ní, těm jis­tě při­jde vhod „bož­ská“ dějo­vá linie v čele s Morganem Freemanem.

Více na Kritiky.cz
Tak dej groš zaklínači! Který jazyk má nejlepší verzi? ...
Casino Royale Tak je to tu. Nová bondovka je na světě! Taky jste se nemohli dočkat, jak dopadla výměna Pierc...
Listování Mickeyho klubík - Moje první knihovnička 4 knížky zábavného učení s oblíbenými hrdiny Jako kufřík působí obal na čtyři knížky z edice Moje první knihovnička, zamřené tentokr...
Kočičí válečníci 5 - Nebezpečná stezka - podaří se Ohnivousovi uchránit svůj klan? Ohnivous byl bez sebe a nemohl uvěřit tomu, co se to děje. Byl zvolen nový velitel Stínového k...
Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames NAKRESLI 50 ZVÍŘAT od Lee J. Ames Touží se vaše děti naučit malovat jako správní mistři m...

Hodnocení toho­to fil­mu: * * * * * + (lep­ší než nad­prů­měr­né)


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Ježek Sonic (Sonic the Hedgehog) – Recenze – 40%19. února 2020 Ježek Sonic (Sonic the Hedgehog) – Recenze – 40% Rodinný dobrodružný komediální film Ježek Sonic je adaptací populární videohry, v níž hráč musí s postavičkou modrého a superrychlého ježka Sonica co nejrychleji proběhnout […]
  • The Incredible Burt Wonderstone [35%]8. dubna 2013 The Incredible Burt Wonderstone [35%] Jsou snímky, na které se těšíte jen proto, že vypadají zajímavě. Pak jsou snímky, na které se těšíte už jen kvůli tomu, kdo se na nich podílí. A pak jsou snímky, které přináší jak […]
  • Interstellar – Nolanova devátá symfonie12. listopadu 2014 Interstellar – Nolanova devátá symfonie Na kinematografii je krásné, že nás ještě stále dokáže překvapovat. I když podle upoutávek čekáte něco jako „Vesmírnou odyseu“ kříženou s „Gravigací“, "Vetřelcem" a většinou […]
  • Nabarvené ptáče – Recenze – 90%1. října 2019 Nabarvené ptáče – Recenze – 90% Filmu Nabarvené ptáče, ať už si o něm myslíte cokoli, nelze upřít jednu věc – že jde v rámci současné české kinematografie o zcela výjimečný počin. Výjimečný tím, že jde o výsostně […]
  • Božský Evan (Evan Almighty)20. září 2007 Božský Evan (Evan Almighty) Volné pokračování filmu Božský Bruce je v kinech, tak se pojďme podívat, co vás čeká, když na něj zajdete... Pamatujete na Jima Carreyho alias Bruce „sedmiprsťáka“ Nolana, neboli na […]
  • Přes noc třicítkou - 13 Going On 306. února 2005 Přes noc třicítkou - 13 Going On 30 Přes noc třicítkou je velmi povedenou variací na dnes již klasickou komedii Velký s Tomem Hanksem. Spojuje je nejen hlavní zápletka, která spočívá v tom, že se přes noc z čerstvého […]
  • Temný rytíř povstal -  Třetí díl Batmana nabízí opět akční podívanou opepřenou souboji, honičkami i davovými scénami.28. října 2018 Temný rytíř povstal -  Třetí díl Batmana nabízí opět akční podívanou opepřenou souboji, honičkami i davovými scénami. Batman je ten správný moderní hrdina, jehož plakát musí viset nad postelí každého mladého muže. Je to pohádková postava do dnešního drsného světa, bojující sama se svou váhavostí až […]
  • Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 201313. ledna 2014 Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 2013 Druhá část Nymfomanky Larse von Triera je v podstatě tím samým, co byla ta první, takže by o ní platilo zhruba to samé, co jsem napsal zde. Jedná se tak v podstatě o jeden film rozpůlený - […]