Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Božský Bruce

Božský Bruce

BB

Tato vyni­ka­jí­cí kome­die vám zaru­če­ně zahý­bá brá­ni­ce­mi a pánům, těm zahý­bá mož­ná i něčím jiným :-)!

Bruce Nolan (Jim Carrey) je naděj­ný ata­len­to­va­ný tele­viz­ní repor­tér, kte­rý mar­ně tou­ží a čeká na svou oprav­do­vou šan­ci, aby se uplat­nil. Je mu čty­ři­cet let a dopo­sud dostá­vá jen samé „ště­ky“ v růz­ných při­hlouplých repor­tá­žích (napří­klad o nej­vět­ším kolá­či na svě­tě). Bruce ovšem tou­ží po změ­ně a rád by to dotáh­nul až na mís­to hlav­ní­ho zpra­vo­da­je (zprá­va­ře).

V jed­nu chví­li všech­no vypa­dá naděj­ně. Bruce dosta­ne od své­ho šéfa za úkol odvy­sí­lat živou repor­táž. A to je přes­ně to, na co ten­to čty­ři­cát­ník celou dobu čeká. První živé vysí­lá­ní, prv­ní nadě­je na svět­lej­ší zítř­ky. Naneštěstí zrov­na v oka­mži­ku živé­ho vstu­pu se doví­dá, že jeho úhlav­ní nepřítel-kolega (ti dva se z duše nesná­še­jí), zís­kal mís­to hlav­ní­ho zpra­vo­da­je.

V tu chví­li se Bruceovi zhrou­tí celý svět. Živé vysí­lá­ní totál­ně poka­zí a dostá­vá padá­ka. Bruce má pocit, že už nic v jeho živo­tě nemá smy­sl. Tolik let čekal na svou pří­le­ži­tost, tak dlou­ho tou­žil vyšpl­hat se v pomy­sl­ném žeb­říč­ku až na samý vrchol a teď tohle. Dokonce ani jeho nád­her­né, milu­jí­cí a dlou­ho­le­té pří­tel­ky­ni Grace (Jennifer Aniston) se nepo­da­ří Bruce povzbu­dit a utě­šit.

Bruce je naštva­ný na všech­no a na všech­ny. Ale hlav­ně na samot­né­ho Boha (Morgan Freeman), kte­ré­mu dává za vinu svůj mizer­ný život. Bruce si mys­lí, že Bůh je neschop­ný bří­dil a že on by jeho prá­ci na jeho mís­tě urči­tě zvlá­dl lépe. To ovšem ješ­tě netu­ší, že bude mít mož­nost si tuto prá­ci vyzkou­šet a Bohem se stát, pro­to­že ten si s Brucem dá dosta­ve­níč­ko a roz­hod­ne si vzít dovo­le­nou…

Božský Bruce je geni­ál­ním pří­kla­dem toho, jak se oko­lo poměr­ně pros­té­ho pří­bě­hu a tří her­ců dá nato­čit oprav­du výbor­ná kome­die. Filmaři neza­vá­ha­li a roz­hod­li se do rolí obsa­dit tři sku­teč­ně vel­ké herec­ké iko­ny v podá­ní Jima Carreyho, Jennifer Anistonové a Morgana Freemana.

Jima Carreyho já osob­ně pova­žu­ji za ame­ric­ké­ho krá­le komi­ků, stej­ně tak, jako je za něj u nás pova­žo­ván dodnes nepře­ko­na­ný Vlasta Burian. Jim má tu schop­nost, že doká­že z kaž­dé situ­a­ce vyždí­mat abso­lut­ní maxi­mum. Dá ze sebe své posta­vě všech­no a nebo­jí se vypa­dat „trap­ně a nechut­ně“. Jeho gri­ma­sy zná snad úpl­ně kaž­dý a kaž­dý mi dá za prav­du, že je to úžas­ná podí­va­ná. Nadání toho­to her­ce je vskut­ku obrov­ské, což nám mis­tr doka­zu­je takřka v kaž­dé své roli (Já, mé dru­hé já a Irena, Lhář, lhář, Ace Ventura, Muž na měsí­ci atd.). Před Jimem oprav­du sme­kám a kdy­ko­liv jeho jmé­no vidím na pla­ká­tu, je to pro mě 100% záru­kou, že se budu skvě­le bavit.

Další herec­ká mod­la, Jennifer Aniston, mi zase dává vytu­šit, že se roz­hod­ně bude na koho dívat. Tato bohy­ně, kte­rou zná­me z tele­viz­ní­ho seri­á­lu Přátelé, vždy ve svých rolích září jako slu­níč­ko. Nádherná posta­va, bož­ské tělo, pěk­ný obli­čej, pro­ni­ka­vý pohled a jem­né vlás­ky, to je přes­ně to, co Jennifer dělá Jennifer. Snad jen vel­mi těž­ko bys­te hle­da­li hereč­ku jí podob­nou, kte­rá nejen­že báječ­ně vypa­dá, ale rov­něž na jed­nič­ku zvlá­dá svou prá­ci. Pokud do sebe spo­jí­te tyto dvě pro­por­ce (Afroditin vzhled a herec­ký talent), je to opět záru­kou, že nudit se roz­hod­ně nebu­de­te.

A koneč­ně sta­rý zná­mý har­cov­ník Morgan Freeman. K tomu­to páno­vi mohu říct jen toto: „Morgane, díky! Díky, že jsi a že nám dopřá­váš pří­jem­ně strá­ve­né chví­le u tvých fil­mů!“ Morgan je pros­tě legen­da, kte­rá už má hod­ně za sebou, ale já pěv­ně dou­fám a věřím, že ješ­tě i hod­ně před sebou. Ještě snad mohu podotknout, že role Boha mu vylo­že­ně sed­la a vypa­dal v ní oprav­du dob­ře. Ale to je snad u toho­to her­ce již zvy­kem, tak­že nic nové­ho.

Tento sní­mek už v kinech bohu­žel nena­jde­te, jde o film z roku 2003, ale když v nad­chá­ze­jí­cích zim­ních měsí­cích nebu­de­te mít někdy co dělat, urči­tě si tuto kome­dii sežeň­te. Zaručuji vám, že se bude bavit celá rodi­na a kaž­dý si při­jde na své. Ti, kdo se rádi smě­jí budou sle­do­vat nepře­ko­na­tel­né­ho Jima Carreyho a jeho „gumíd­kov­ské“ tělo, dámy, kte­ré zase tou­ží po roman­ti­ce a rády si zabre­čí budou jis­tě sle­do­vat cito­vou linii Bruce a Grace a těm, kdož si na fil­mech cení pře­de­vším jaké­ho­si mrav­ní­ho pona­u­če­ní, těm jis­tě při­jde vhod „bož­ská“ dějo­vá linie v čele s Morganem Freemanem.

Hodnocení toho­to fil­mu: * * * * * + (lep­ší než nad­prů­měr­né)


Photo © 2003 Universal Pictures

  • Božský Bruce - Býti Bohem je přece tak snadné...28. září 2018 Božský Bruce - Býti Bohem je přece tak snadné... Na světě je spousta nemožných úkolů. Jedním z nich je i natočení takové komedie, která by se líbila všem – bez rozdílu věku, pohlaví či sexuální orientace. Tímto se dostáváme k omšelé a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zastav a nepřežiješ5. srpna 2021 Zastav a nepřežiješ Ráno se probudíte a v hlavě vám zazvoní všechny zvonky. Snažíte se vzpomenout si, co se včera stalo, ale zatím bez úspěchu. Potácíte se v místnosti, kde na DVD najdete nahraný vzkaz jedné […] Posted in Retro filmové recenze
  • Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg7. března 2021 Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg Tak jsme se dočkali filmu (ani prvního a ani posledního) o největší přírodní katastrofě, jakou si lidé umějí představit. Jednou větou mohu říci, že film Drtivý dopad není až taková […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ostrov - Zpracování vize nedaleké budoucnosti Michaelem Bayem...11. srpna 2021 Ostrov - Zpracování vize nedaleké budoucnosti Michaelem Bayem... ..., ve kterém nalezneme filosofický podtext, dostatek akce, kvalitní vizuální řešení, známé herecké tváře a to vše lehce okořeněné špetkou nelogičností. Začátek je slibný. Po naprostém […] Posted in Retro filmové recenze
  • Policejní akademie 6: Město v obležení2. srpna 2021 Policejní akademie 6: Město v obležení Policejní akademie 6: Město v obležení je americký celovečerní film z roku 1989. Jedná se o šestý díl série, který zůstal na pět let posledním. Obsah filmu Gang z Wilson Heights […] Posted in Speciály
  • Nezvratný osud 51. srpna 2021 Nezvratný osud 5 „Nezvratný osud“ je celkem zajímavá série, která vycházela z jednoduchého nápadu. Ale tak už to bývá. Dobré věci mnohdy vznikají právě z jednoduchých nápadů. Ten jednoduchý nápad spočíval […] Posted in Retro filmové recenze
  • Výměna - Nejlepší film Angeliny Jolie.29. července 2021 Výměna - Nejlepší film Angeliny Jolie. Kdo by před čtyřiceti lety řekl, že se ten drsňák z Leoneho westernů stane úspěšným a uznávaným režisérem? Asi málokdo, ale je tomu tak. Clint Eastwood přičichl k režisérskému řemeslu a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Odvaha pod palbou16. července 2021 Odvaha pod palbou Co naplat, obdiv k armádě byste u mě marně hledali. Poslední klukovské iluze jsem ztratil během svého nedobrovolného (a to ještě zkráceného) "špagátování" u ČSLA, no a US army se podle […] Posted in Retro filmové recenze
  • Godzilla12. července 2021 Godzilla Málokdy na filmy chodím dvakrát. Myslím, že většina filmů je udělaná na první shlédnutí a dost. Jinými slovy -- totéž znovu je ztráta času. Na Godzillu jsem šel dvakrát, dvě představení za […] Posted in Retro filmové recenze
  • Robin Hood: Král zbojníků15. června 2021 Robin Hood: Král zbojníků Po útěku ze zajetí se Robin (Kevin Costner) vrací zpátky domů do Anglie, spolu se svým maurským přítelem Azeemem (Morgan Freeman). Vzápětí se dozvídá, že jeho otce zabili lidé sloužící […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,61741 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53535 KB. | 21.09.2021 - 16:56:57