Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Božský Bruce

Božský Bruce

BB
BB
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tato vyni­ka­jí­cí kome­die vám zaru­če­ně zahý­bá brá­ni­ce­mi a pánům, těm zahý­bá mož­ná i něčím jiným :-)!

Bruce Nolan (Jim Carrey) je naděj­ný ata­len­to­va­ný tele­viz­ní repor­tér, kte­rý mar­ně tou­ží a čeká na svou oprav­do­vou šan­ci, aby se uplat­nil. Je mu čty­ři­cet let a dopo­sud dostá­vá jen samé „ště­ky“ v růz­ných při­hlouplých repor­tá­žích (napří­klad o nej­vět­ším kolá­či na svě­tě). Bruce ovšem tou­ží po změ­ně a rád by to dotáh­nul až na mís­to hlav­ní­ho zpra­vo­da­je (zprá­va­ře).

V jed­nu chví­li všech­no vypa­dá naděj­ně. Bruce dosta­ne od své­ho šéfa za úkol odvy­sí­lat živou repor­táž. A to je přes­ně to, na co ten­to čty­ři­cát­ník celou dobu čeká. První živé vysí­lá­ní, prv­ní nadě­je na svět­lej­ší zítř­ky. Naneštěstí zrov­na v oka­mži­ku živé­ho vstu­pu se doví­dá, že jeho úhlav­ní nepřítel-kolega (ti dva se z duše nesná­še­jí), zís­kal mís­to hlav­ní­ho zpra­vo­da­je.

V tu chví­li se Bruceovi zhrou­tí celý svět. Živé vysí­lá­ní totál­ně poka­zí a dostá­vá padá­ka. Bruce má pocit, že už nic v jeho živo­tě nemá smy­sl. Tolik let čekal na svou pří­le­ži­tost, tak dlou­ho tou­žil vyšpl­hat se v pomy­sl­ném žeb­říč­ku až na samý vrchol a teď tohle. Dokonce ani jeho nád­her­né, milu­jí­cí a dlou­ho­le­té pří­tel­ky­ni Grace (Jennifer Aniston) se nepo­da­ří Bruce povzbu­dit a utě­šit.

Bruce je naštva­ný na všech­no a na všech­ny. Ale hlav­ně na samot­né­ho Boha (Morgan Freeman), kte­ré­mu dává za vinu svůj mizer­ný život. Bruce si mys­lí, že Bůh je neschop­ný bří­dil a že on by jeho prá­ci na jeho mís­tě urči­tě zvlá­dl lépe. To ovšem ješ­tě netu­ší, že bude mít mož­nost si tuto prá­ci vyzkou­šet a Bohem se stát, pro­to­že ten si s Brucem dá dosta­ve­níč­ko a roz­hod­ne si vzít dovo­le­nou…

Božský Bruce je geni­ál­ním pří­kla­dem toho, jak se oko­lo poměr­ně pros­té­ho pří­bě­hu a tří her­ců dá nato­čit oprav­du výbor­ná kome­die. Filmaři neza­vá­ha­li a roz­hod­li se do rolí obsa­dit tři sku­teč­ně vel­ké herec­ké iko­ny v podá­ní Jima Carreyho, Jennifer Anistonové a Morgana Freemana.

Jima Carreyho já osob­ně pova­žu­ji za ame­ric­ké­ho krá­le komi­ků, stej­ně tak, jako je za něj u nás pova­žo­ván dodnes nepře­ko­na­ný Vlasta Burian. Jim má tu schop­nost, že doká­že z kaž­dé situ­a­ce vyždí­mat abso­lut­ní maxi­mum. Dá ze sebe své posta­vě všech­no a nebo­jí se vypa­dat „trap­ně a nechut­ně“. Jeho gri­ma­sy zná snad úpl­ně kaž­dý a kaž­dý mi dá za prav­du, že je to úžas­ná podí­va­ná. Nadání toho­to her­ce je vskut­ku obrov­ské, což nám mis­tr doka­zu­je takřka v kaž­dé své roli (Já, mé dru­hé já a Irena, Lhář, lhář, Ace Ventura, Muž na měsí­ci atd.). Před Jimem oprav­du sme­kám a kdy­ko­liv jeho jmé­no vidím na pla­ká­tu, je to pro mě 100% záru­kou, že se budu skvě­le bavit.

Další herec­ká mod­la, Jennifer Aniston, mi zase dává vytu­šit, že se roz­hod­ně bude na koho dívat. Tato bohy­ně, kte­rou zná­me z tele­viz­ní­ho seri­á­lu Přátelé, vždy ve svých rolích září jako slu­níč­ko. Nádherná posta­va, bož­ské tělo, pěk­ný obli­čej, pro­ni­ka­vý pohled a jem­né vlás­ky, to je přes­ně to, co Jennifer dělá Jennifer. Snad jen vel­mi těž­ko bys­te hle­da­li hereč­ku jí podob­nou, kte­rá nejen­že báječ­ně vypa­dá, ale rov­něž na jed­nič­ku zvlá­dá svou prá­ci. Pokud do sebe spo­jí­te tyto dvě pro­por­ce (Afroditin vzhled a herec­ký talent), je to opět záru­kou, že nudit se roz­hod­ně nebu­de­te.

A koneč­ně sta­rý zná­mý har­cov­ník Morgan Freeman. K tomu­to páno­vi mohu říct jen toto: „Morgane, díky! Díky, že jsi a že nám dopřá­váš pří­jem­ně strá­ve­né chví­le u tvých fil­mů!“ Morgan je pros­tě legen­da, kte­rá už má hod­ně za sebou, ale já pěv­ně dou­fám a věřím, že ješ­tě i hod­ně před sebou. Ještě snad mohu podotknout, že role Boha mu vylo­že­ně sed­la a vypa­dal v ní oprav­du dob­ře. Ale to je snad u toho­to her­ce již zvy­kem, tak­že nic nové­ho.

Tento sní­mek už v kinech bohu­žel nena­jde­te, jde o film z roku 2003, ale když v nad­chá­ze­jí­cích zim­ních měsí­cích nebu­de­te mít někdy co dělat, urči­tě si tuto kome­dii sežeň­te. Zaručuji vám, že se bude bavit celá rodi­na a kaž­dý si při­jde na své. Ti, kdo se rádi smě­jí budou sle­do­vat nepře­ko­na­tel­né­ho Jima Carreyho a jeho „gumíd­kov­ské“ tělo, dámy, kte­ré zase tou­ží po roman­ti­ce a rády si zabre­čí budou jis­tě sle­do­vat cito­vou linii Bruce a Grace a těm, kdož si na fil­mech cení pře­de­vším jaké­ho­si mrav­ní­ho pona­u­če­ní, těm jis­tě při­jde vhod „bož­ská“ dějo­vá linie v čele s Morganem Freemanem.

Hodnocení toho­to fil­mu: * * * * * + (lep­ší než nad­prů­měr­né)


Photo © 2003 Universal Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Božský Bruce - Býti Bohem je přece tak snadné...28. září 2018 Božský Bruce - Býti Bohem je přece tak snadné... Na světě je spousta nemožných úkolů. Jedním z nich je i natočení takové komedie, která by se líbila všem – bez rozdílu věku, pohlaví či sexuální orientace. Tímto se dostáváme k omšelé a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Temný rytíř28. února 2022 Temný rytíř Filmové sequely na úspěšné hollywoodské trháky bývají různé. Jsou takové, které přímo navazují na děj svého předchůdce, takové, které z něj vycházejí jen volně, i takové, které původní […] Posted in Retro filmové recenze
  • Skála23. prosince 2021 Skála Skála je americký akční thriller z roku 1996, který režíroval Michael Bay, produkovali Don Simpson a Jerry Bruckheimer a scénář napsali David Weisberg a Douglas S. Cook. Ve filmu hrají […] Posted in Speciály
  • Zodiac10. listopadu 2021 Zodiac Chce to mimořádný talent, abyste dokázali udržet pozornost diváků po celou dobu stošedesátiminutové podívané, která navíc nebude mít konec v typickém (hollywoodském) slova smyslu. Fincher […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zastav a nepřežiješ5. srpna 2021 Zastav a nepřežiješ Ráno se probudíte a v hlavě vám zazvoní všechny zvonky. Snažíte se vzpomenout si, co se včera stalo, ale zatím bez úspěchu. Potácíte se v místnosti, kde na DVD najdete nahraný vzkaz jedné […] Posted in Retro filmové recenze
  • Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg7. března 2021 Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg Tak jsme se dočkali filmu (ani prvního a ani posledního) o největší přírodní katastrofě, jakou si lidé umějí představit. Jednou větou mohu říci, že film Drtivý dopad není až taková […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jen vraždy v budově - 90 %7. července 2022 Jen vraždy v budově - 90 % Víte jaká je výhoda mít předplacenou novou online službu? Tu, která před pár lety koupila 20th Century Studios? Dostanou se k nám totiž věci, které normální Američané už znají pár let a my […] Posted in TV Recenze
  • Rychle a zběsile 7 - 60 %7. června 2022 Rychle a zběsile 7 - 60 % Sedmý díl série škvaří gumy na cestě, kterou poprvé postavil díl pátý a která je prošpikovaná prasklinami způsobenými dílem šestým. Od předchozího dílu se ovšem tvrdě odráží i zběsilá […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychlí a zběsilí - 55 %4. června 2022 Rychlí a zběsilí - 55 % Rychlí a zběsilí jsou předělovým patníkem ve vývoji celé série Rychle a zběsile. Po dvou stylizovaných dílech se vrací ke kořenům, k prvnímu dílu s jeho celkovým tónem i hereckým […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile - 65 %1. června 2022 Rychle a zběsile - 65 % Dnes již legendární filmová série Rychle a zběsile přinesla světu kult rychlých aut, horkých pneumatik a vůně spáleného benzínu. Nicméně ačkoli se první díl Rychle a zběsile tváří jako […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,15705 s | počet dotazů: 245 | paměť: 58300 KB. | 15.08.2022 - 09:41:51