Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Bournův mýtus - Matt Damon a Karel Roden na návštěvě Moskvy

Bournův mýtus - Matt Damon a Karel Roden na návštěvě Moskvy

Bourne2
Bourne2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Matt Damon se zno­vu vrá­til k posta­ve Jasona Bourne. Tentokrát se mstí za smrt své pří­tel­ky­ně. A samo­zřej­mě se zno­vu sna­ží vzpo­me­nout na to, kdo vlast­ně byl, a proč si nepa­ma­tu­je, co pro­žil, a také, kdo se ho zno­vu a zas sna­ží vypro­vo­dit ze svě­ta.

Kniha The Bourne Identity od Roberta Ludluma už slou­ži­la jako vzor k prv­ní­mu fil­mu. Byl to film Agent bez minu­los­ti, kte­rý se nato­čil před něko­li­ka lety se stej­ným herec­kým obsa­ze­ním. Sice taky i k jed­no­mu seri­á­lu, ale o tom se zmi­ňo­vat nebu­du A tak je na čase se do kina podí­vat na pokra­čo­vá­ní fil­mu, ten­to­krát nazva­né­ho Bournův mýtus. Bohužel jsem nevi­děl prv­ní díl, jeho recen­zi taky najde­te na tom­to ser­ve­ru, ale mys­lím si, že moc není potře­ba vědět, o čem ten film je. Ale pro tro­chu neznal­ce citu­ji z  recen­ze prv­ní­ho dílu (THX Tomáš Trantina):

V moři, neda­le­ko Marseille pla­ve bez­vlád­né tělo mla­dé­ho muže se dvě­ma díra­mi v zádech a podiv­nou věcí zaši­tou na boku. Rybářská loď plu­jí­cí náho­dou kolem tělo vylo­ví a její posád­ka se nesta­čí divit, když zjis­tí, že domně­lý uto­pe­nec je stá­le na živu. Lodní lékař vyjme mla­dé­mu muži dvě kul­ky ze zad a z boku zvlášt­ní věc podob­nou mini­a­tur­ní bater­ce, kte­rá po roz­sví­ce­ní kres­lí na zeď čís­lo ban­kov­ní­ho sej­fu v Zurichu. Po pro­cit­nu­tí si nezná­mý mla­dík nepa­ma­tu­je zho­la nic, nezná své jmé­no, neví, jaké je národ­nos­ti, ale zjiš­ťu­je, že umí spous­tu věcí. Jako když bičem mrská mlu­ví růz­ný­mi jazy­ky, vyzná se v lod­ních mapách, umí vázat uzly lépe než sta­rý námoř­ník a po vstu­pu do jaké­ko­liv míst­nos­ti si pod­vě­do­mě nejdří­ve zjis­tí úni­ko­vé ces­ty a pak tepr­ve jde dál. Jeho jedi­ným vodít­kem ke ztra­ce­né iden­ti­tě je ono zmi­ňo­va­né čís­lo sej­fu. Ale kdo by si ho nechá­val dob­ro­vol­ně zašít do vlast­ní­ho boku? S peně­zi půj­če­ný­mi od rybá­řů se vydá­vá do Zurichu, aby tam poznal, že vel­mi dob­ře ovlá­dá bojo­vá umě­ní, že se v jeho ban­kov­ní schrán­ce nachá­zí vel­ké množ­ství růz­ných pasů na různá jmé­na, ale ve všech je jeho foto­gra­fie a dále je v ní vel­ké množ­ství peněz ve všech mož­ných měnách a nako­nec také pis­to­le. Po odcho­du z ban­ky ho začí­na­jí pro­ná­sle­do­vat poli­cis­té, ale také zdán­li­ví civi­lis­ti. Na ame­ric­ké amba­sádě pozná­vá Marii a věci dostá­va­jí vel­mi rych­lý spád …

Zbytek, už si pře­čte­te sami, a já se budu věno­vat dílu dru­hé­mu. Což je Bournův mýtus nato­čen pár let po jed­nič­ce, s mno­ha stej­ný­mi posta­va­mi, s mno­ha stej­ný­mi her­ci, Matt Damon, Franka Potente, Brian Cox a dal­ší…, ale tím základ­ním, tedy reži­sé­rem, změ­ně­ným. Po Doug Limananovi byl na reži­sér­skou sto­lič­ku vybrán Paul Greengrass. A ten film nato­čil jiným sty­lem.

Příběh nava­zu­je na díl před­cho­zí. Bourne v kli­du byd­lí v Indii, se svo­jí pří­tel­ky­ní, a je s ní úpl­ně šťast­ný, ale bohu­žel, jak se na jeho agent­skou his­to­rii slu­ší, tak ho jeho his­to­rie doho­ní, a on ztra­tí své jis­to­ty, a svo­jí milou, a své­ho kli­du si vůbec neu­ži­je. A to ješ­tě jeden aten­tát na dva dost dob­ré agen­ty je na něj sve­den, a tak si oprav­du musí svůj život vybo­jo­vat, pro­ces­to­vat celou Evropu, od Berlína po Moskvu. A pro­ti němu zase sto­jí agen­ti CIA, rus­ká mafie, ale i nor­mál­ní poli­cie, kte­rá v Německu a Rusku se vydá­vá za ním. Snaží se ho dohnat v rám­ci běhá­ní po měs­tech. V Berlíně ho pou­ze honí po svých nohou, ale v Moskvě ho honí Mercedesy, Volhy, a samo­zřej­mě rus­ké Lady, kte­rých je v Rusku požeh­na­ně. Nejen že ho chtě­jí neu­stá­le zabít, kvů­li tomu, že jeden z mála agen­tů pro­jek­tu Treadstone, kte­rý pře­žil, ale hlav­ně ho chtě­jí zabít kvů­li tomu, že prav­dě­po­dob­ně v Berlíně zabil dva agen­ty.

Teď už bylo spo­i­le­rů doce­la dost, a tak se věnuj­me tedy fil­mu jako cel­ku, ne pří­bě­hu, kte­rý je doce­la jed­no­du­chý. Nový reži­sér na sto­lič­ce zvo­lil tem­něj­ší styl natá­če­ní, zvo­lil „tře­sa­vou“ kame­ru, hlav­ně kvů­li tomu, abychom byli blí­že hrdi­no­vi, a při­pa­da­li si více v akci a více reál­ně­ji. Je to doce­la úle­va vidět film, ve kte­rém nehra­jí prim počí­ta­čo­vé tri­ky, ale nor­mál­ní sta­rým způ­so­bem, nato­če­né akč­ní sek­ven­ce, bez tri­ků, bez žád­ných nere­ál­ných bojo­vých umě­ní. Prostě reál­ný boj muže pro­ti muži, boxo­vá­ní, kopá­ní, a ten kdo je zku­še­něj­ší a více vytré­no­va­ný, tak ten vyhra­je. Samozřejmě vyhra­je ten, kdo také má štěs­tí, a má tak­zva­ně pod čepi­cí. Nesmíme zapo­me­nout i na auto­mo­bi­lo­vou honič­ku v mos­kev­ských uli­cích, kte­rá je tako­vým návra­tem o pěk­ných řád­cích let, kdy se akce dělal šikov­ným stři­hem, kame­rou v aute a samo­zřej­mě také neu­stá­lý­mi havár­ka­mi, a stře­ty aut. A ani mi neschá­zel moder­ní Bullet time, a neu­stá­lé zpo­ma­lo­vač­ky. Je to pros­tě akč­ní film ve starém duchu, kdy neu­stá­le něco chřes­tí, sklo a auta se roz­bi­jí. A akce je rych­lá. A aby si člo­věk mohl vychut­nat stí­há­ní hlav­ní­ho hrdi­ny, tak je stí­há­ní del­ší, ale neu­stá­le zabí­rá­no reál­nou, ne zpo­ma­le­nou, jak je teď­ka moder­ní, kame­rou.

Nesmíme zapo­me­nout i na trosku scé­náris­tic­ké nepo­cho­pi­tel­né klič­ky, kte­ré mají usnad­nit divá­kům, ame­ric­kým, lep­ší poro­zu­mě­ní fil­mu. Řekněme-li, že nej­ví­ce se jim nevy­da­řil moment, kdy Bourne mlu­ví s rus­kou dív­kou, a ta mu v dru­hé větě poví, že umí ang­lic­ky, přes­to­že Bourne umí rus­ky dost dob­ře, a není žád­ný důvod, kro­mě toho, že jsou Američani leni­ví, aby se pře­šlo z Ruštiny do Angličtiny.

Druhým tako­vým nere­ál­ným prv­kem je, zatím v celé Bournově sérii nejakč­něj­ší akce, auto­mo­bi­lo­vá honič­ka, plná srá­žek s auto­mo­bi­ly, a ne jed­no­du­še ťuk­nu­tý­mi, ale drs­ně hava­ro­va­ný­mi. Je doce­la div­né, že Bournem, i jeho auto, z toho vyjde úpl­ně nezra­něn. A může neu­stá­le utí­kat dál a dál.

A nesmí­me zapo­me­nou na slav­né her­ce, Matta Damona zná­te. Ale ve fil­mu najde­te Briana Coxe-  X-Men 2 či Karla Urbana - Éomer z Pána Prstenů II a III. A v roli jed­no­ho rus­ké­ho zápo­rá­ka Karel Roden, je to doce­la potě­cha vidět Rodena v USA fil­mu, já posled­ní dobou mys­lel, že nic v Americe neto­čí.

A co na závěr? No dru­hý díl je urči­tě lep­ší než prv­ní, a je to poži­tek na to dívat se, Berlín je sku­teč­ně Berlín, Moskva je oprav­du Moskva, ne jako v prv­ním díle, kdy Praha vyna­hra­zo­va­la více měst. A pokud tře­tí díl bude reží­ro­vat stej­ný reži­sér, tak bude zno­va úspěch zaru­čen.


Podívejte se na hodnocení Bournův mýtus na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,93280 s | počet dotazů: 258 | paměť: 61893 KB. | 25.09.2023 - 14:52:27