Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Bournův mýtus - Matt Damon a Karel Roden na návštěvě Moskvy

Bournův mýtus - Matt Damon a Karel Roden na návštěvě Moskvy

Bourne2

Matt Damon se zno­vu vrá­til k posta­ve Jasona Bourne. Tentokrát se mstí za smrt své pří­tel­ky­ně. A samo­zřej­mě se zno­vu sna­ží vzpo­me­nout na to, kdo vlast­ně byl, a proč si nepa­ma­tu­je, co pro­žil, a také, kdo se ho zno­vu a zas sna­ží vypro­vo­dit ze svě­ta.

Kniha The Bourne Identity od Roberta Ludluma už slou­ži­la jako vzor k prv­ní­mu fil­mu. Byl to film Agent bez minu­los­ti, kte­rý se nato­čil před něko­li­ka lety se stej­ným herec­kým obsa­ze­ním. Sice taky i k jed­no­mu seri­á­lu, ale o tom se zmi­ňo­vat nebu­du A tak je na čase se do kina podí­vat na pokra­čo­vá­ní fil­mu, ten­to­krát nazva­né­ho Bournův mýtus. Bohužel jsem nevi­děl prv­ní díl, jeho recen­zi taky najde­te na tom­to ser­ve­ru, ale mys­lím si, že moc není potře­ba vědět, o čem ten film je. Ale pro tro­chu neznal­ce citu­ji z  recen­ze prv­ní­ho dílu (THX Tomáš Trantina):

V moři, neda­le­ko Marseille pla­ve bez­vlád­né tělo mla­dé­ho muže se dvě­ma díra­mi v zádech a podiv­nou věcí zaši­tou na boku. Rybářská loď plu­jí­cí náho­dou kolem tělo vylo­ví a její posád­ka se nesta­čí divit, když zjis­tí, že domně­lý uto­pe­nec je stá­le na živu. Lodní lékař vyjme mla­dé­mu muži dvě kul­ky ze zad a z boku zvlášt­ní věc podob­nou mini­a­tur­ní bater­ce, kte­rá po roz­sví­ce­ní kres­lí na zeď čís­lo ban­kov­ní­ho sej­fu v Zurichu. Po pro­cit­nu­tí si nezná­mý mla­dík nepa­ma­tu­je zho­la nic, nezná své jmé­no, neví, jaké je národ­nos­ti, ale zjiš­ťu­je, že umí spous­tu věcí. Jako když bičem mrská mlu­ví růz­ný­mi jazy­ky, vyzná se v lod­ních mapách, umí vázat uzly lépe než sta­rý námoř­ník a po vstu­pu do jaké­ko­liv míst­nos­ti si pod­vě­do­mě nejdří­ve zjis­tí úni­ko­vé ces­ty a pak tepr­ve jde dál. Jeho jedi­ným vodít­kem ke ztra­ce­né iden­ti­tě je ono zmi­ňo­va­né čís­lo sej­fu. Ale kdo by si ho nechá­val dob­ro­vol­ně zašít do vlast­ní­ho boku? S peně­zi půj­če­ný­mi od rybá­řů se vydá­vá do Zurichu, aby tam poznal, že vel­mi dob­ře ovlá­dá bojo­vá umě­ní, že se v jeho ban­kov­ní schrán­ce nachá­zí vel­ké množ­ství růz­ných pasů na různá jmé­na, ale ve všech je jeho foto­gra­fie a dále je v ní vel­ké množ­ství peněz ve všech mož­ných měnách a nako­nec také pis­to­le. Po odcho­du z ban­ky ho začí­na­jí pro­ná­sle­do­vat poli­cis­té, ale také zdán­li­ví civi­lis­ti. Na ame­ric­ké amba­sádě pozná­vá Marii a věci dostá­va­jí vel­mi rych­lý spád …

Zbytek, už si pře­čte­te sami, a já se budu věno­vat dílu dru­hé­mu. Což je Bournův mýtus nato­čen pár let po jed­nič­ce, s mno­ha stej­ný­mi posta­va­mi, s mno­ha stej­ný­mi her­ci, Matt Damon, Franka Potente, Brian Cox a dal­ší…, ale tím základ­ním, tedy reži­sé­rem, změ­ně­ným. Po Doug Limananovi byl na reži­sér­skou sto­lič­ku vybrán Paul Greengrass. A ten film nato­čil jiným sty­lem.

Příběh nava­zu­je na díl před­cho­zí. Bourne v kli­du byd­lí v Indii, se svo­jí pří­tel­ky­ní, a je s ní úpl­ně šťast­ný, ale bohu­žel, jak se na jeho agent­skou his­to­rii slu­ší, tak ho jeho his­to­rie doho­ní, a on ztra­tí své jis­to­ty, a svo­jí milou, a své­ho kli­du si vůbec neu­ži­je. A to ješ­tě jeden aten­tát na dva dost dob­ré agen­ty je na něj sve­den, a tak si oprav­du musí svůj život vybo­jo­vat, pro­ces­to­vat celou Evropu, od Berlína po Moskvu. A pro­ti němu zase sto­jí agen­ti CIA, rus­ká mafie, ale i nor­mál­ní poli­cie, kte­rá v Německu a Rusku se vydá­vá za ním. Snaží se ho dohnat v rám­ci běhá­ní po měs­tech. V Berlíně ho pou­ze honí po svých nohou, ale v Moskvě ho honí Mercedesy, Volhy, a samo­zřej­mě rus­ké Lady, kte­rých je v Rusku požeh­na­ně. Nejen že ho chtě­jí neu­stá­le zabít, kvů­li tomu, že jeden z mála agen­tů pro­jek­tu Treadstone, kte­rý pře­žil, ale hlav­ně ho chtě­jí zabít kvů­li tomu, že prav­dě­po­dob­ně v Berlíně zabil dva agen­ty.

Teď už bylo spo­i­le­rů doce­la dost, a tak se věnuj­me tedy fil­mu jako cel­ku, ne pří­bě­hu, kte­rý je doce­la jed­no­du­chý. Nový reži­sér na sto­lič­ce zvo­lil tem­něj­ší styl natá­če­ní, zvo­lil „tře­sa­vou“ kame­ru, hlav­ně kvů­li tomu, abychom byli blí­že hrdi­no­vi, a při­pa­da­li si více v akci a více reál­ně­ji. Je to doce­la úle­va vidět film, ve kte­rém nehra­jí prim počí­ta­čo­vé tri­ky, ale nor­mál­ní sta­rým způ­so­bem, nato­če­né akč­ní sek­ven­ce, bez tri­ků, bez žád­ných nere­ál­ných bojo­vých umě­ní. Prostě reál­ný boj muže pro­ti muži, boxo­vá­ní, kopá­ní, a ten kdo je zku­še­něj­ší a více vytré­no­va­ný, tak ten vyhra­je. Samozřejmě vyhra­je ten, kdo také má štěs­tí, a má tak­zva­ně pod čepi­cí. Nesmíme zapo­me­nout i na auto­mo­bi­lo­vou honič­ku v mos­kev­ských uli­cích, kte­rá je tako­vým návra­tem o pěk­ných řád­cích let, kdy se akce dělal šikov­ným stři­hem, kame­rou v aute a samo­zřej­mě také neu­stá­lý­mi havár­ka­mi, a stře­ty aut. A ani mi neschá­zel moder­ní Bullet time, a neu­stá­lé zpo­ma­lo­vač­ky. Je to pros­tě akč­ní film ve starém duchu, kdy neu­stá­le něco chřes­tí, sklo a auta se roz­bi­jí. A akce je rych­lá. A aby si člo­věk mohl vychut­nat stí­há­ní hlav­ní­ho hrdi­ny, tak je stí­há­ní del­ší, ale neu­stá­le zabí­rá­no reál­nou, ne zpo­ma­le­nou, jak je teď­ka moder­ní, kame­rou.

Nesmíme zapo­me­nout i na trosku scé­náris­tic­ké nepo­cho­pi­tel­né klič­ky, kte­ré mají usnad­nit divá­kům, ame­ric­kým, lep­ší poro­zu­mě­ní fil­mu. Řekněme-li, že nej­ví­ce se jim nevy­da­řil moment, kdy Bourne mlu­ví s rus­kou dív­kou, a ta mu v dru­hé větě poví, že umí ang­lic­ky, přes­to­že Bourne umí rus­ky dost dob­ře, a není žád­ný důvod, kro­mě toho, že jsou Američani leni­ví, aby se pře­šlo z Ruštiny do Angličtiny.

Druhým tako­vým nere­ál­ným prv­kem je, zatím v celé Bournově sérii nejakč­něj­ší akce, auto­mo­bi­lo­vá honič­ka, plná srá­žek s auto­mo­bi­ly, a ne jed­no­du­še ťuk­nu­tý­mi, ale drs­ně hava­ro­va­ný­mi. Je doce­la div­né, že Bournem, i jeho auto, z toho vyjde úpl­ně nezra­něn. A může neu­stá­le utí­kat dál a dál.

A nesmí­me zapo­me­nou na slav­né her­ce, Matta Damona zná­te. Ale ve fil­mu najde­te Briana Coxe-  X-Men 2 či Karla Urbana - Éomer z Pána Prstenů II a III. A v roli jed­no­ho rus­ké­ho zápo­rá­ka Karel Roden, je to doce­la potě­cha vidět Rodena v USA fil­mu, já posled­ní dobou mys­lel, že nic v Americe neto­čí.

A co na závěr? No dru­hý díl je urči­tě lep­ší než prv­ní, a je to poži­tek na to dívat se, Berlín je sku­teč­ně Berlín, Moskva je oprav­du Moskva, ne jako v prv­ním díle, kdy Praha vyna­hra­zo­va­la více měst. A pokud tře­tí díl bude reží­ro­vat stej­ný reži­sér, tak bude zno­va úspěch zaru­čen.


Bournův mýtus - Matt Damon a Karel Roden na návštěvě Moskvy
Hodnocení: 4.1 - ‎8 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Agent bez minulosti - Jason Bourne ve svém prvním filmu navštívil i Prahu12. prosince 2018 Agent bez minulosti - Jason Bourne ve svém prvním filmu navštívil i Prahu Talentovaný pan Ripley a běžkyně Lola v jednom filmu? Jde to dohromady? Co myslíte? Matt Damon a Franka Potente ale bojují o holé životy a musím uznat, že pro diváky je to zábava jako […]
  • Bourneovo ultimátum - třetí díl, který měl zakončit trilogii28. prosince 2018 Bourneovo ultimátum - třetí díl, který měl zakončit trilogii Agent bez minulosti (2002) a Bournův mýtus (2004) ukázali, že ve vodách špionáže se neumí čvachtat jen Bond, James Bond, ale jsou tu i jiné „ryby“. A jednou z těch nejlepších byl i Jason […]
  • Amazing Spider-Man 2 - 30% Pavouci a jiná zmutovaná zvířata23. září 2018 Amazing Spider-Man 2 - 30% Pavouci a jiná zmutovaná zvířata Už běží Spider-Man...Klasická melodie z animáků ze začátků devadesátek se překvapivě docela vrací při odchodu z kina. Od včerejšího dne se totiž česká a slovenská kina opět plní pavoučí […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů25. května 2019 Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů Třetí díl Pána prstenů o návratu krále do země Gondor je tady a trilogie o společenstvu, jehož cílem je zničit Prsten moci a tím porazit temného pána Saurona, utlačovatele svobodných […]
  • Mission: Impossible - Ghost Protocol15. února 2016 Mission: Impossible - Ghost Protocol Čtvrtý díl, čtvrtý režisér. Jako by producentům ani obrovské výdělky předešlých filmů nestačili a potřebovali neustále něco měnit, zlepšovat. Tentokrát se jím stal Brad Bird a Mission […]
  • Pán prstenů: Návrat krále21. června 2018 Pán prstenů: Návrat krále Pán prstenů: Návrat krále Třetí díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého prstenu, završuje celou cestu hobita Froda. Ten získal od svého příbuzného […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen.9. února 2004 Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen. Recenzi na Dvě věže jsem začínal slovy "Peter Jackson je Bůh", takže abych se neopakoval, tentokráte nastartuji úplně jinak. Peter Jackson je pan režisér. Tedy, aby nedošlo k omylu - Pan […]
  • Pixely - Obsah/O filmu3. srpna 2015 Pixely - Obsah/O filmu             OBSAH              Jako děti v osmdesátých letech Sam Brenner (Adam Sandler), Will Cooper (Kevin James), Ludlow Lamonsoff (Josh Gad) a Eddie Plant (Peter Dinklage) […]
  • Pixely (Pixels) - 60 %28. července 2015 Pixely (Pixels) - 60 % Je rok 1982 a právě se otevírá nová videoherna v městečku, kde žijí dva nerozluční kamarádi Sam Brenner a Will Cooper. I oni jsou nadšenci do videoher, zvláště Sam, který je tak úspěšný, […]
  • Elysium - Neill Blomkamp se vrací epičtější, ale také méně promyšlenější než jeho geniální "District 9".19. října 2018 Elysium - Neill Blomkamp se vrací epičtější, ale také méně promyšlenější než jeho geniální "District 9". Neill Blomkamp uhranul svět svým filmem District 9, a tak každý očekával, jaký bude asi jeho další film. No, to čekání bylo trochu rozporuplné, protože se změnily podmínky. Neill měl za […]