Kritiky.cz > Ze života > Bouřka

Bouřka

bouřka

Jako malá jsem se vždyc­ky bála bou­řek. Myslela jsem si, že ten nepří­jem­ný „rachot“ děla­jí něja­cí démo­ni nebo stra­ši­dla, kte­ří se zlo­bí. Byla jsem schou­le­ná v poste­li a přá­la jsem si, aby to už pře­sta­lo. Naštěstí jsem vyrost­la a dneska se bou­řek už nebo­jím. Tedy, jen občas, když něja­ká oprav­du sto­jí za to!

Co to ale bouř­ka je? Na inter­ne­tu jsem se dočet­la – jinak bych to také nevě­dě­la, že je to sou­bor elek­tric­kých, optic­kých a akus­tic­kých jevů, kte­ré vzni­ka­jí mezi obla­ky navzá­jem, nebo mezi obla­ky a zemí. Akustický dopro­vod bles­ku se nazý­vá hrom. Také jsem se dočet­la, že se bouř­ky dělí na bouř­ky stu­de­né a tep­lé fron­ty.

Bouřky vždyc­ky měly vel­ký vliv na lid­stvo. Už Římané v nich vidě­li Jupitera, kte­rý metal bles­ky uko­va­né Vulkánem. A tře­ba původ­ní oby­va­te­lé Ameriky v nich vidě­li hro­mo­vé­ho ptá­ka, kte­rý byl slu­žeb­ní­kem Velkého ducha.

Bouřky ale nepře­stá­va­jí fas­ci­no­vat ani dneš­ní lidi. Každé jaro tak vyrá­že­jí tzv. lov­ci bou­řek, aby zkou­ma­li pro­je­vy bou­ří a dokon­ce i tor­nád. Je to nebez­peč­ný koní­ček, ale na dru­hou stra­nu, zase se my, oby­čej­ní lidé, něco dozví­me. Vždyť prá­vě díky tako­vým­to odváž­ným lidem se nashro­máž­di­lo mno­ho infor­ma­cí o těch­to živlech.

Jednou se mi poštěs­ti­lo, že jsem vidě­la, jak blesk uho­dil do stro­mu. Byla to nád­her­ná podí­va­ná, to se musí nechat, ale byla jsem ráda, že jsem to vidě­la jen z povzdá­li. Kdyby ne, tak bych asi už člá­nek o bouř­kách nena­psa­la. A vidí­te, zrov­na ráno jsem čet­la smut­ná člá­nek, že do sku­pin­ky lidí uho­dil blesk! Jedna žena bohu­žel zemře­la.

Je zvlášt­ní, že mno­ho lidí se bojí více hro­mů, než bles­ků. Já jsem to měla stej­né, než jsem tedy vidě­la, co umí blesk napáchat. On totiž ten rachot, co při­jde po bles­ku je dale­ko víc nepří­jem­ný, než samot­ný blesk. Pokaždé, když se schy­lu­je k bouř­ce, tak jdu na bal­kon a dívám se na oblo­hu. Líbí se mi, jak začne fou­kat vítr a všech­no najed­nou ztich­ne. Je nád­her­ně zata­že­no a oblo­ha hra­je mod­rý­mi, až čer­ný­mi barva­mi. To je pro mě oprav­du fas­ci­nu­jí­cí! Když jsem byla těhot­ná se svým synem, kte­ré­mu se mimo­cho­dem vůbec nechtě­lo na svět, tak mi mamin­ka jed­né mé kama­rád­ky vzka­zo­va­la, že má být dneska bouř­ka a že urči­tě poro­dím. A oprav­du jsem v tu noc, zača­la rodit. Takže měla prav­du a tře­ba na tom váž­ně něco bude. Také jsem sly­še­la, že blesk nikdy neu­de­ří na stej­né mís­to dva­krát. Nevím, jest­li je to sku­teč­ně prav­da, ale říká se to. Také se říká, že by se při bouř­ce neměl pou­ží­vat mobil­ní tele­fon. Zvyšuje to prý mož­nost, že do vás uho­dí blesk – mete­o­ro­lo­go­vé ale tvr­dí, že to je holý nesmy­sl. Stejně tak, když se ustro­jí­te do pláš­těn­ky a do obu­vi s gumo­vou podráž­kou. Je pro­ká­za­né, že blesk zabil lidi, kte­ří gumo­vou podráž­ku měli. Stejně tak jako je prý úpl­ně jed­no, jest­li v bouř­ce jde­te, nebo sto­jí­te. Dokonce ani auto není bez­peč­ným úkry­tem. A dokon­ce, i když váš dům chrá­ní hro­mosvod, blesk se do domu může dostat pomo­cí elek­tric­kých roz­vo­dů.

Takže když bude bouř­ka, kte­rá v létě je dale­ko čas­těj­ší než na pod­zim, nebo na jaře, tak se cho­vej­me úpl­ně stej­ně, jako by bouř­ka neby­la. To radí odbor­ní­ci.

Zdroj Foto: Pixabay

 

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,81613 s | počet dotazů: 236 | paměť: 51812 KB. | 21.06.2021 - 09:10:52