Kritiky.cz > Recenze knih > Botanicum

Botanicum

Botan

Někdy se nám dospě­lým zdá, že svět kolem nás tak nějak ztrá­cí kouz­lo. Souvisí to s tem­pem, jakým žije­me. Pokud si mys­lí­te, že doba dět­ské­ho údi­vu nad pře­mě­nou žlu­té pam­pe­liš­ky v kou­li chmý­ří se už nikdy nemů­že vrá­tit, jste na omy­lu. I na „oby­čej­nou“ pam­pe­liš­ku, cibu­li tuli­pá­nu nebo síti­nu se může­te podí­vat oči­ma dítě­te, a to bez jaké­ho­ko­li infan­til­ní­ho náde­chu. Umožní vám to Botanicum z nakla­da­tel­ství Albatros.

Kniha se pre­zen­tu­je jako muze­um, na roz­díl od něj ale může­te vstou­pit kdy­ko­li, nehle­dě na ote­ví­ra­cí dobu. Doporučená poři­zo­va­cí cena se někte­rým může zdát vyš­ší, věř­te ale, že je zce­la při­mě­ře­ná obsa­hu a pro­ve­de­ní kni­hy. Velký kniž­ní for­mát (takřka A3) umož­ňu­je rea­lis­tic­ké pro­ve­de­ní rost­lin a pře­hled­nost, při­čemž tex­to­vá část není „nahuš­tě­ná“.

Jde o pro­myš­le­né zpra­co­vá­ní prů­vod­ce rost­lin­nou říší s důra­zem na zís­ká­ní zhru­ba stře­do­škol­ských zna­los­tí z bio­lo­gie. Díky Botanicu si uvě­do­mí­te, jak zázrač­ným kou­zel­ní­kem pří­ro­da je. Nespornou devi­zou kni­hy je výtvar­ná strán­ka, kte­rá musí uchvá­tit kaž­dé­ho, kdo ji v knih­ku­pec­tví, byť jen ote­vře. Realističnost barev, roz­ma­ni­tost tva­rů a forem vás donu­tí k tomu, dívat se na pří­ro­du kolem sebe jiný­ma oči­ma. Věřím, že nejen dět­ské čte­ná­ře může „vyzvat“ k zájmu o rost­lin­nou říši. Knížka je skvě­le pro­myš­le­ná a neza­hl­cu­je, přes­to v ní budou dych­ti­vě lis­to­vat jak žáci základ­ní ško­ly, tak jejich rodi­če nebo pra­ro­di­če.

Po před­mluvě Kathy Willisové, pro­fe­sor­ky Královské bota­nic­ké zahra­dy v Kew násle­du­je uví­tá­ní v Botanicu a Strom živo­ta, kte­rý uka­zu­je, jak se rost­li­ny vyví­je­ly od řas, mechů a kap­ra­din až po „dneš­ní“ rost­li­ny. Díky stro­mu živo­ta zís­ká­te před­sta­vu o tom, jak roz­ma­ni­tá je šká­la rost­lin­ných dru­hů. Následuje sedm kapi­tol – gale­rií: První rost­li­ny, Stromy, pal­my a cyk­a­sy, Byliny, dále Traviny, oro­bin­ce, šácho­ry a síti­ny, pak Orchideje a bro­mélie. Sedmá gale­rie je věno­vá­na Přizpůsobivým rost­li­nám – suku­len­tům a kak­tu­sům, vod­ním rost­li­nám, obří vod­ní rost­li­ně vik­to­rii krá­lov­ské, para­zi­tic­kým rost­li­nám, maso­žrav­kám a bioto­pu mangro­vo­vé lesy. Musím při­znat, že i pro mě, jakož­to absol­vent­kou gym­ná­zia bylo obje­vem, že exis­tu­jí stro­my, kte­ré jsou schop­né ve sla­né vodě dorůst i výš­ky až 35 met­rů nebo že někte­ré para­zi­tic­ké rost­li­ny nepo­tře­bu­jí chlo­ro­fyl, pro­to­že foto­syn­té­zu za ně pro­vá­dí hos­ti­tel.

Botanicum si nekla­de za cíl být vyčer­pá­va­jí­cí ency­klo­pe­dií rost­lin­né říše. Pokud bylo cílem auto­rek ilu­strá­tor­ky Katie Scottové a pro­fe­sor­ky Kathy Willisové před­sta­vit rost­lin­nou říši v její celé krá­se a roz­ma­ni­tos­ti, poved­los e to na jed­nič­ku.

Možná někte­ří z vás mají doma Animalium Jenny Broom s ilu­stra­ce­mi Katie Scottové, kte­ré vyšlo v Albartrosu loni. Pokud zná­te ang­lic­ké ori­gi­ná­ly toho­to best­selle­ru, urči­tě víte, že k nim exis­tu­jí „Activity books“ a „Postcards“. Snad se jich brzy dočká­me i v češ­ti­ně.


 • Autor: Kathy Willisová
 • Ilustrace: Katie Scottová
 • Žánr: nauč­ná lite­ra­tu­ra
 • Rok vydá­ní: 2018
 • Nakladatelství: Albatros Media a.s.
 • Počet stran: 104
 • Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz za 424 Kč.


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Animalium - kniha her14. března 2019 Animalium - kniha her Zamilovali jste si úžasnou kolekci Animalium s nádhernými barevnými ilustracemi, ukazujícími pestrost živočišné říše na planetě Zemi? Láká vás si zkusit některá ze zvířat nakreslit? Nechte […]
 • Animalium - kniha plakátů - Zvířecí království na zdi tvého pokoje!14. března 2019 Animalium - kniha plakátů - Zvířecí království na zdi tvého pokoje! Další v češtině vydanou publikací ze série Animalium. Račte vstoupit do muzea je Kniha plakátů. Populární britská knižní řada sází na obrazovou složku – ilustrace zástupců zvířecí říše od […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]