Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan

Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan

Borat2
Borat2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

14 let po udá­los­tech původ­ní­ho fil­mu se Borat Sagdiyev (Sacha Baron Cohen) opět vydá­vá z Kazachstánu do Spojených stá­tů, ve kte­ré strá­ví čas po dobu pan­de­mie COVIDU-19 a ame­ric­kých pre­zi­dent­ských voleb...

Borat se po 14 letech vrá­til! A to ne v něja­ké rekla­mě, nebo nové show Sacha Barona Cohena Who is America? Borat se vrá­til v regu­lér­ním pokra­čo­vá­ní, ve kte­rém v počá­teč­ním nápa­du sku­teč­ně opět Sacha Baron Cohen jakož­to kdy­si dáv­no 6. nej­zná­měj­ší oby­va­tel Kazachstánu zaví­tal do Spojených stá­tů a vět­ši­nou sáze­jí­cí na impro­vi­zo­va­né scén­ky rea­go­val na neza­in­te­re­so­va­né názo­ry růz­ných oby­va­tel Ameriky a růz­né ože­há­vá téma­ta jako holo­kaust, eman­ci­pa­ce žen a tak podob­ně. Jenomže podob­ně jako u poten­ci­o­nál­ních pokra­čo­vá­ní Forresta Gumpa nebo Počátku u základ­ní myš­len­ky, kte­rá by násled­ně měla vyply­nout v rea­li­za­ci reál­ně zpra­co­va­né­ho pokra­čo­vá­ní se u Borata 2 obje­vi­la tato myšlenka- Jak podru­hé mít tako­vý pře­kva­pi­vý a zásad­ní efekt?

Roku 2006 se stal Borat více­mé­ně celo­svě­to­vým feno­mé­nem, kde už u pří­pad­né­ho pokra­čo­vá­ní pros­tě Sacha Baron Cohen pod mas­kou a se změ­ně­ným dia­lek­tem nepo­zna­jí. Už pro­to se také moh­la obje­vit myš­len­ka, zda má vůbec cenu Borata 2 rea­li­zo­vat, pro­to­že by se rea­li­za­ce prá­vě pokra­čo­vá­ní toho­to hitu moh­la stát nejen zby­teč­ným, ale též by moh­lo fun­go­vat jako poni­žu­jí­cí odkaz původ­ní už více­mé­ně kome­di­ál­ní kla­si­ky. Jenže víte co? Sacha Baron Cohen má pořád pod čumá­kem! Už na samot­ném star­tu si Sacha Baron Cohen a celý tvůr­čí tým uvě­do­mí, že ten­to­krá­te pros­tě na fakt, že vět­ši­na lidí uvě­ří tomu, že jde o oprav­do­vé­ho kaza­cha uvě­ří vel­mi těž­ko a pro­to se obje­ví nové pro­je­ve­ní talen­tu Sacha Barona Cohena, kte­ré potvr­zu­jí star­ší unik­lé zprá­vy z prv­ních dojmů, kte­ré zně­li tak­to: Sacha Baron Cohen hra­je Borata, kte­rý hra­je Sacha Baronu Cohena. A líp celý herec­ký pro­jev Cohena pros­tě popsat nelze!

Borat 2 má tedy hned ze začát­ku oprav­du jas­ný jeden problém- Divák už je na to co ho čeká v pod­sta­tě při­pra­ve­ný. Sacha Baron Cohen se opět navá­ží do Kazachstánu, vývo­je Ameriky od udá­los­tí prv­ní­ho sním­ku a více­mé­ně kla­sic­kým kul­tur­ním ste­re­o­ty­pům. Jenomže to pořád nezna­me­ná, že by Borat 2 musel auto­ma­tic­ky být zby­teč­nou a lev­nou uráž­kou původ­ní­ho sním­ku. Druhý Borat pros­tě pra­cu­je s tím, že měl prv­ní fik­tiv­ní doku­ment straš­ný úspěch, což para­dox­ně Kazachstán vel­mi poško­di­lo. Borat se tedy vra­cí už ne jako kdy­si vel­mi oblí­be­ný repor­tér, ale jako nená­vi­dě­ná bytost, kte­rá zni­či­la svůj národ a už nemů­že vyko­ná­vat svou sta­rou pověst. To až pre­zi­dent Kazachstánu Nursultan Nazarbayev (ztvár­něn Dani Popescu), vydá­vá po 14 letech Borata na návrat do USA a Borat v tom ten­to­krát neje­de sám.

A hned tady si zapiš­me jeden fakt: Sacha Baron Cohen je jako Borat napros­to jedi­neč­ný herec­ký božan a tak nějak auto­ma­tic­ky se stal tako­vou tvá­ří typu ´´ ten film ve kte­rým fil­mu hra­ju vlast­ně sto­jí za prd, ale jsem v něm aspoň já- (viz Bruno). Jenomže je vůbec mož­né stvo­řit Boratova důstoj­né­ho par­ťá­ka? Překvapivě ano. Maria Balakova je jako Boratova dce­ra Tutar stej­ně cool jako její tatík a tahle dvo­ji­ce spo­lu neje­nom, že vytvá­ří hod­ně parád­ních a bizard­ních vtíp­ků na téma vztah rodi­če a dítě­te, ale vytvo­ří i reál­ně emo­ci­o­nál­ně půso­bi­vé momen­ty. V tomhle kon­tex­tu je Borat 2 hod­ně odliš­ný od své­ho před­chůd­ce a to i díky tomu, že pře­ce jen sází na nos­tal­gii a jakmi­le se na plát­ně obje­ví zlý sou­sed Nursultan, tak pros­tě víte, že jste zpát­ky v tom legen­dár­ním Kazachstánu. Zároveň ale Borat 2 jed­no­du­še nemů­že být vykrá­dač­ka čis­tě původ­ní­ho fil­mu, pro­to­že........

Čas se změ­nil! V době kdy Borat popr­vé navští­vil Ameriku byl ame­ric­kým pre­zi­den­tem ješ­tě pořád George W. Bush. Jenomže od té doby se pre­zi­den­tem stal nejdří­ve Barack Obama (toho doká­ží tvůr­ci vtip­ně zmí­nit v jedi­né větě) a pak Donald Trump, kte­rý se v Boratovi 2 v pod­sta­tě stá­vá hlav­ním ter­čem posmě­chu. Jisté okru­hy ame­ric­ké­ho oby­va­tel­stva si také pro­šli razant­ní změ­nou, pořád ale Borat 2 uka­zu­je, že Amerika pros­tě nemů­že být nej­vy­vi­nu­těj­ší zemí svě­ta, už kvů­li jejím více­mé­ně občas až pri­mi­tiv­ním oby­va­te­lům. A zatím­co Borat 1 řešil pře­de­vším jis­té sku­pi­ny a rasy, Borat 2 se více sou­stře­dí na poli­tic­kou strán­ku USA, kte­rá je také pod­stat­ně zají­ma­věj­ší než poli­ti­ka v roce 2006.

Borat 2 tak naštěs­tí není rádo­by důstoj­ným nástup­cem star­ších legen­dár­ních kome­dií jako Blbý a blběj­ší nebo Zoolander 2, pro­to­že má Borat 2 od začát­ku poten­ci­ál být soběstač­ným a záro­veň vtip­ným komen­tá­řem poli­tic­ké­ho dění 20. let 21. sto­le­tí a na roz­díl od jiných nástup­ců je sku­teč­ně vidět, že pro­jekt nevzni­ká neje­nom za úče­lem zis­ku, ale také pro­to, že někdo oči­vid­ně chtěl odvy­prá­vět dal­ší růz­né podiv­né a zábav­né pří­ho­dy s nej­lep­ším kaza­chským repor­té­rem všech dob.

Filmařům se poved­lo v prů­bě­hu natá­če­ní do děje cel­kem smys­lu­pl­ně a pře­de­vším zábav­ně zakom­po­no­vat zhor­šu­jí­cí se tra­ble ohled­ně pan­de­mie COVID-19, po kte­rých začne­te mít pocit, že snad jedi­ným ide­ál­ním schop­ným minis­trem zdra­vot­nic­tví u nás by byl prá­vě Borat. Ten Borat, kte­rý si po 14 letech pořád nebe­re ser­vír­ky a nebo­jí se opřít do nej­růz­něj­ších men­šin či poli­tic­kých stran. A mini­mál­ně Republikánskou stra­nu si pros­tě dává nesku­teč­ně!

Dá se tech­nic­ky vyčíst, že dosta­tek času na plát­ně Sacha Baron Cohen vlast­ně dělá Borata, sna­ží­cí­ho se zamas­ko­vat jako evrop­ský cizi­nec ve finá­le zna­me­ná, že by se ten­to film měl sku­teč­ně jme­no­vat Borat 2. Jenomže fak­tem je, že si tvůr­ci ale­spoň s tím fak­tem, že Borat sám o sobě už dost lidí neo­je­be vymys­le­li pořád zábav­né a funkč­ní navá­zá­ní toho jak by toho moh­li dosáh­nout. A i díky tomu se Borat 2 nedá tak jed­no­du­še odsou­dit.

Sacha Baron Cohen pořád jako Borat ser­ví­ru­je nesku­teč­ně roz­to­mi­lý faleš­ný kaza­chský pří­zvuk, kte­rý se zde sna­ží opa­ko­vat i Maria Bakalova a to vel­mi úče­lo­vě ne zce­la přes­ným způ­so­bem jako Cohen. I tohle vytvá­ří nesku­teč­ně zábav­nou atmo­sfé­ru, jen vás nako­nec mrzí, že nikde není Azamat.

Postava Tutar poté zafun­gu­je jako ide­ál­ní pokus o zesměš­ní sna­hy žen o eman­ci­pa­ci v sexis­tic­ké spo­leč­nos­ti a v téhle kate­go­rii má Cohen tak tro­chu vět­ší kou­le než před 14 lety.

Zamrzí mož­ná, že Borat 2 není tak vizu­ál­ně a pře­de­vším cel­ko­vě fil­mař­ský zna­me­ni­tě zpra­co­va­ný, pro­to­že Jason Woliner, kte­rý nahra­dil reži­sé­ra prv­ní­ho sním­ku Lee Charlese točí tele­viz­ním způ­so­bem. I pro­to, kdy­by se Borat v téhle podo­bě vydal spí­še na tele­viz­ní obra­zov­ky, tak bych ho oce­nil jako zábav­nou sbír­ku ske­čů na zábav­ný večer. Jenomže tohle má být vel­ký film, kvů­li kte­ré­mu bych si měl před­pla­tit Apple TV+ a měl by tak za mě fun­go­vat i jako něco víc než jen vel­mi zábav­ná smě­si­ce vtip­ných paro­dií, kde se někdo navá­ží do Mikhaela Pence nebo Melanie Trump. Některé ske­če jako by pří­mo krá­če­li ve sto­pách ske­čů z Who Is America? a jako dal­ší výstřiž­ky z téhle show by šlo o gigan­tic­ký výstup. Jenomže Lee Charles to pros­tě kdy­si zvlá­dl více fil­mo­vě a více půso­bi­vě ze všech mož­ných úhlů.

Stejně jako původ­ní Borat má ale Borat 2 skvě­le vysta­vě­ný scé­nář, kde veš­ke­ré dějo­vé postu­py dáva­jí smy­sl a posta­vy se v ní necho­va­jí až pří­liš div­ně i na pomě­ry tak šíle­né uvol­ně­né kome­die jako Borat. Tento film má sice krom Cohena ješ­tě dal­ších 5 sce­náris­tů, ale díky­bo­hu drží při sobě a má funkč­ní lite­rár­ní kost­ru. kte­rá na kon­ci mož­ná dodá dost šoku­jí­cí konec, kte­rý bude vět­ši­na lidí tak tro­chu potře­bo­vat strá­vit, ale i přes výraz­ný počet dal­ších vti­pů, jejíž ucho­pe­ní bude zále­žet na divác­kém vku­su se tu najde i něko­lik objek­tiv­ně zábav­ných pasá­ží.

S výjim­kou South Park těž­ko v dohled­né době najde­te tak nestoud­nou pouč­nou parodií/satirou na aktu­ál­ní dění ve svě­tě v ame­ric­ké poli­ti­ce, kde Barackem Obamou tem­no­ta nekon­či­la. Borat 2 je pros­tě zpát­ky. Už nedo­ká­že pře­kva­pit jako původ­ní sní­mek, ve finá­le ani neser­ví­ru­je tak sil­né vizu­ál­ní zpra­co­vá­ní, záro­veň má ale téměř srov­na­tel­ně dobrou dějo­vou vývo­jo­vou kost­ru, kde ten­to­krát Pamelu Anderson v kate­go­rii hvězd­né­ho camea nahra­dí nej­lep­ší fil­mo­vý kov­boj všech dob. A je to prdel jako pra­se!

Borat po 14 letech pros­tě nezkla­mal. Nejenom, že je nej­ví­ce mož­ným aktu­ál­ním fil­mem všech dob (i díky nedáv­né rea­li­za­ci a sil­né kre­a­ti­vi­tě, kte­rá COVID-19 smys­lu­pl­ně a hlav­ně zakom­po­no­va­la) a opět je to navíc jako sran­da jako pra­se, Borat 2 je ale pokra­čo­vá­ní, kte­ré je schop­né se vyrov­nat kva­li­tám své­ho před­chůd­ce. A to není jed­no­du­chá pozi­ce. I za dvoj­ku tedy posí­lám do Kazachstánu vel­ký palec hore a pře­ju hod­ně štěs­tí kul­tur­ní­mu roz­kvě­tu....... A to neje­nom pro­to, abychom se za pár let dočka­li toho Borata 3 a nemu­se­li čekat zase 14 let. I když těž­ko říct, čím Donalda Trumpa pře­ko­nat.......... Jen mě mrzí, že u nás nemá­me tako­vé­ho čes­ké­ho srd­ca­ře, kte­rý by se s nej­vět­ší mož­nou odva­hou vysmál Babišovi a spol, více než dneš­ní rádo­by ´´buřič´´. Borat se ale pořád pros­tě vrá­til bez­po­chyb­ně sty­lo­vě a před­sta­vil svo­jí cool dce­rou. Když už ne Borata 3, tak aspoň spin-off Borat(ky) Jr. A po Chicagském tri­buná­lu dal­ší jas­ný důkaz toho, že svět potře­bu­je více Sachy Barona Cohena! Díky ti!

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Amazon Prime Video

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Borat


  • Elvis – Recenze – 90 %27. června 2022 Elvis – Recenze – 90 % Životní portrét Elvise Presleyho se dočkal významného filmového zpracování naposledy v roce 1979, kdy jej coby televizně vyhlížející a nepříliš záživný životopisný projekt natočil s Kurtem […] Posted in Filmové recenze
  • Elvis - recenze24. června 2022 Elvis - recenze ELVIS je po Bohemian Rhapsody (2018) a Rocketmanovi (2019) další velkofilm o legendární ikoně hudby, a opět k tomuto tématu přistupuje z jiného úhlu. Bohemian Rhapsody sledoval příběh […] Posted in Filmové recenze, Krátké recenze
  • Elvis - 80 %21. června 2022 Elvis - 80 % Složitá dynamika mezi Elvisem Presleym (Austin Butler) a jeho manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem (Tom Hanks), která trvá více než 20 let, od Presleyho vzestupu ke slávě až po jeho […] Posted in Filmové recenze
  • Šifra mistra Leonarda11. června 2022 Šifra mistra Leonarda Moc dlouho netrvalo a jedna z nejkontroverznějších knih poslední doby se dočkala své filmové podoby. Převést na plátno příběh o tom, jak Ježíš Kristus s Máří Magdalenou dítě měl, rozhodl […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zelená míle27. prosince 2021 Zelená míle Snad první film, o kterém nevím, co napsat, je to jedno z nejatypičtějších děl poslední doby (posledních několika let), které jsem shlédl a to jsem jich viděl opravdu dost a to dokonce […] Posted in Retro filmové recenze
  • Terminál - Viktor Navorski se těší na dlouho plánovanou návštěvu New Yorku.17. října 2021 Terminál - Viktor Navorski se těší na dlouho plánovanou návštěvu New Yorku. Jeho plány však naruší politický převrat v jeho rodné zemi Krakozii. Díky převratu se Viktor stává pro americké imigrační úředníky těžkým oříškem. Dostává se do patové situace, na kterou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Madagaskar 2: Útěk do Afriky10. září 2021 Madagaskar 2: Útěk do Afriky Známá parta z jedničky ve složení lev Alex, zebra Marty, hrošice Gloria a žirafák Melman se  vrací! Tentokrát si to namíří z Madagaskaru letecky přímo na africký kontinent. Tam již na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Road to Perdition2. srpna 2021 Road to Perdition Těžko říct, zda je to pouhá náhoda, či důsledek tvrdé práce, ale každý film, ve kterém se objeví Tom Hanks je vždy excelentní, ať hraje mlčenlivou roli trosečníka, nebohého imigranta, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Auta15. července 2021 Auta Dám vám hádanku: není to příliš originální, obyčejní hrdinové, a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kterém kromě aut téměř neuvidíte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Atlas mraků - Chceme stále víc a ničíme se sami12. července 2021 Atlas mraků - Chceme stále víc a ničíme se sami Spojení zcela odlišných tvůrčích osobností jakými jsou Tom Tykwer a (dnes už) ségry Andy a Lana Wachowští je na první pohled celkem riskantní, zvlášť v případě, že mají na plátna převést […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,93237 s | počet dotazů: 254 | paměť: 58330 KB. | 12.08.2022 - 08:26:43