Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu

Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu

Photo © Twentieth Century-Fox Film Corporation
Photo © Twentieth Century-Fox Film Corporation
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (6 hlasů, průměr: 3,67 z 5)
Loading...

Už jen název (ten­to­krát se pře­kla­da­te­lé asi hod­ně zapo­ti­li, ale sto­jí to za to :)) napo­ví­dá, že toto nebu­de něco, co bys­te moh­li vidět kaž­dý den. Borat (asi se nedi­ví­te, že budu pou­ží­vat jen prví slo­vo z názvu) je film, kte­rý by se dal s něčím jiným srov­ná­vat jen těž­ko. Borat je posta­va vytvo­ře­ná komi­kem jmé­nem Sacha Baron Cohen pro jeho pořad Da Ali G Show, kte­rá už pár let bodu­je na tele­viz­ních obra­zov­kách. Sacha je někdo, kdo roz­hod­ně nemá strach rýp­nou si i do nej­o­že­ha­věj­ší­ho téma­tu. Za to si zaslou­žil spous­tu obdi­vo­va­te­lů, ale také plno odpůr­ců. Jeho humor je totiž oprav­du dost drs­ný. Je xeno­fo­bií, je rasis­tic­ký, je nevkus­ný, je nechut­ný a je k popuká­ní (ale­spoň pro něko­ho). Ale je to stá­le humor, na což někte­ří lidé zapo­mí­na­jí a Cohena tvr­dě kri­ti­zu­jí, jako by to snad vše mínil váž­ně.Borat je pro­jekt, kte­rý si vyslou­žil ofi­ci­ál­ní pro­test vlá­dy Kazachstánu. Není ani moc divu. Hlavní posta­va, repor­tér Borat je Kazach a jeho rod­ná země je vylí­če­na jako mís­to, kde se vám po obý­vá­ku pro­há­ně­jí krá­vy, auta taha­jí koně, brat­ři ocumlá­va­jí své sest­ry, kte­ré se živí pro­sti­tu­cí a lidé, kte­ří se doži­jí čty­ři­cít­ky jsou pova­žo­vá­ny za uni­kát. Dobrá, to není zrov­na licho­ti­vé, ale kaž­dý s troš­kou zdra­vé­ho rozu­mu musí pocho­pit, že jde o vtip. Sice nej­hrub­ší­ho zrna, ale urči­tě ne reál­ný.

Film je vysta­věn na tom, že nic netu­ší­cí oby­va­te­lé Ameriky musí čelit repor­té­ro­vi z Kazachstánu, kte­rý natá­čí v USA doku­ment. Jeho cílem je to, aby se v jeho rod­né zemi nau­či­li něco více od vyspě­lých oby­va­tel nej­moc­něj­ší země svě­ta. A musí se nechat, že Cohen má odva­hu, když si sed­ne mezi femi­nist­ky a začne jim tvr­dit, že vlád­ní dok­tor v Kazachstánu doká­zal, že ženy mají mozek veli­kos­ti vever­ky, pro­ná­sle­du­je lidi, pro­to­že se s nimi chce sezná­mit a polí­bit je na obě dvě tvá­ře, jak je v jejich zemi zvy­kem atd. atd.. Člověk se nesta­čí divit, co za ptá­ko­vi­ny hlav­ní­ho hrdi­nu napa­da­jí. Většinou jsou k smí­chu, ale ten vám někdy zamrz­ne, když vidí­te jak na někte­ré situ­a­ce rea­gu­jí Američané. Jejich názo­ry jsou čas­to, řek­ně­me dost podiv­né.

I když film sta­ví hlav­ně na reak­cích lidí, kte­ří se sku­teč­ně domní­va­jí, že se účast­ní natá­če­ní doku­men­tu, má i jakousi hlav­ní dějo­vou linii. Náš hrdi­na se totiž zami­lo­val do Pamely Anderson a sna­ží se dostat do Kalifornie, aby se s ní ože­nil (aniž by jí nějak inten­ziv­ně pře­mlou­val).

Z počát­ku se zdá, že ter­čem posmě­chu bude Kazachstán Během své­ho dob­ro­druž­ství stá­le pokra­ču­je v natá­če­ní své­ho pořa­du, tak­že má šan­ci potkat se s růz­ný­mi lid­mi, kte­ré svým pohle­dem na svět čas­to zasko­čí. Na rodeu před­ve­de své­ráz­ný „remix“ ame­ric­ké hym­ny, během veče­ra u vyš­ší spo­leč­nos­ti při­ne­se své lej­no v pyt­lí­ku, lek­tor­ce sluš­né­ho cho­vá­ní uka­zu­je intim­ní fot­ky se svým nej­star­ším synem. K smí­chu je hlav­ně to, když může­te sle­do­vat reak­ce lidí, kte­ří se muse­jí s podob­ný­mi Boratovými kous­ky vypo­řá­dat. Někteří se sna­ží tvá­řit, že nic, ale moc jim to nejde, jiní se rov­nou pus­tí do řevu a odhá­ní milé­ho repor­té­ra co nej­dál od sebe.

Některé Boratovy názo­ry jsou oprav­du své­ráz­né, až se člo­věk diví, že nedo­sta­ne jed­nu přes hubu (jinak to říct nejde). Po zhléd­nu­tí fil­mu asi nebu­de­te vůbec pře­kva­pe­ni tím, že se na film snes­lo plno žalob. Není divu, pro­to­že i když se z počát­ku zdá, že ter­čem posmě­chu bude Kazachstán, tak je za pár momen­tů jas­né, že ti, kdo se tu neu­ka­zu­jí v pří­liš licho­ti­vém svět­le jsou prá­vě oby­va­te­lé USA. Na dru­hou stra­nu, co by se roz­či­lo­va­li, když Cohen je pří­mo neze­směšňu­je, ale oni to zvlád­nou sami tím, jak na naho­ze­né téma opo­nu­jí.

Některé scé­ny jsou samo­zřej­mě naa­ran­žo­va­né a pár z nich je zby­teč­ných. Například, když se Borat rve nahý se svým pro­du­cen­tem Azamat, kte­rý mastur­bo­val nad fot­kou Pamely, to je už troš­ku moc (pro­du­cent Azamat nemá zrov­na posta­vu 20-ti leté­ho kul­tu­ris­ty). Je to zby­teč­ně zdlou­ha­vé a nechut­né. Ale když oba nahá­či vběh­nou na kon­gres, jsou ohla­sy mezi lid­mi něco, co sto­jí za vidě­ní.

Musí se oce­nit, že se Sacha Baron Cohen do něče­ho tako­vé­ho pus­til. Pokud bere­te jeho film s nad­hle­dem, pak jde o oprav­du vtip­nou kome­dii. Jestliže ho ale někdo vní­má váž­ně, pak mu musí při­jít Borat jako hod­ně nesná­šen­li­vý pro­jekt. Ale jsem si jis­tý, že Cohen chtěl, aby ho lidé vní­ma­li jako sati­ru. Pokud by si někdo měl zamést na vlast­ním dvo­reč­ku, tak někte­ří Američané, pro­to­že díky jejich názo­rům je jas­né, že bura­ni nejsou v Kazachstánu ale v „US of A“.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu16. října 2020 Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu Borat Sagdiyev (Sacha Baron Cohen) je šestým nejznámějším kazachem a nejlepším televizním reportérem Kazašské státní televize, která ho vyšle do USA, aby zde natočil dokument o této "zemi […] Posted in Retro filmové recenze
  • Skála23. prosince 2021 Skála Skála je americký akční thriller z roku 1996, který režíroval Michael Bay, produkovali Don Simpson a Jerry Bruckheimer a scénář napsali David Weisberg a Douglas S. Cook. Ve filmu hrají […] Posted in Speciály
  • Madagaskar 2: Útěk do Afriky10. září 2021 Madagaskar 2: Útěk do Afriky Známá parta z jedničky ve složení lev Alex, zebra Marty, hrošice Gloria a žirafák Melman se  vrací! Tentokrát si to namíří z Madagaskaru letecky přímo na africký kontinent. Tam již na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Cesta do Ameriky 2 - Některé filmy by neměly mít pokračování!6. března 2021 Cesta do Ameriky 2 - Některé filmy by neměly mít pokračování! Po mnoha letech se musí vládce Akeem (Eddie Murphy) vrátit zpět do Ameriky, protože zjišťuje, že tam po sobě zanechal syna Lavella (Jermaine Fowler). Je tedy načase po tak dlouhém […] Posted in Filmové recenze
  • Úsměv: tento zneklidňující horor je hlubokým podobenstvím o traumatu29. září 2022 Úsměv: tento zneklidňující horor je hlubokým podobenstvím o traumatu Terapeutka má děsivé vize poté, co se stala svědkem sebevraždy jednoho ze svých pacientů ve filmu Úsměv, ponurém, neúprosném a nečekaně hlubokém debutu scenáristy a režiséra Parkera Finna. […] Posted in Filmové recenze
  • Ian McShane slaví 80 let29. září 2022 Ian McShane slaví 80 let Ian David McShane (narozen 29. září 1942) je anglický herec, producent a režisér. Je známý svými televizními rolemi, zejména titulní rolí v seriálu BBC Lovejoy (1986-1994), jako Al […] Posted in Profily osob
  • Parfém: Příběh vraha29. září 2022 Parfém: Příběh vraha Příběh parfumérského učně snažícího se zachytit nejkrásnější vůni ze všech – vůni ženského těla – je esteticky lákavou a zároveň naturalisticky odpuzující podívanou. Kniha Patricka […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rod Draka - Princezna a královna (E06)27. září 2022 Rod Draka - Princezna a královna (E06) V nejlepším se má přestat. Jinak si neumím vysvětlit, proč by tvůrci po pěti epizodách, kterým se po prvotním váhání, kolem čeho se vůbec bude děj točit, povedlo více než slušně rozjet […] Posted in TV Recenze
  • Dnes vyšla hra FIFA 2326. září 2022 Dnes vyšla hra FIFA 23 Dnes vyšla fotbalová hra FIFA 23. Je to poslední hra pojmenovaná po Mezinárodní federaci fotbalových asociací. Příští rok bude už pojmenovaná pouze EA Sports FC. Co nám tento rok […] Posted in Novinky ze světa her
  • Poslední prázdniny - Last Holiday26. září 2022 Poslední prázdniny - Last Holiday Někteří Američané mají opravdu zvláštní sny. Například hlavní hrdinka komedie Poslední prázdniny touží po tom, dostat se do karlovarského luxusního grandhotelu Puppu (asi neví, jaké jsou […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,70611 s | počet dotazů: 261 | paměť: 60812 KB. | 01.10.2022 - 02:44:56