Kritiky.cz > Články > Bond, James Bond aneb jak jsem byl u toho

Bond, James Bond aneb jak jsem byl u toho


Svět fil­mu. Pro oby­čej­né­ho smr­tel­ní­ka něco kou­zel­né­ho, mystic­ké­ho, fas­ci­nu­jí­cí­ho, sno­vé­ho. Jenže jak to tak bývá, rea­li­ta je od před­stav hod­ně vzdá­le­ná. A neby­lo tomu jinak ani u vzni­ku dal­ší „Bondovky“ s názvem Casino Royale. Část toho­to fil­mu byla natá­če­na i v naší malé zemič­ce, kro­mě jiné­ho v Karlových Varech nebo Lokti. A díky mému kama­rá­do­vi Pepinovi, se mi poda­ři­lo dostat na plac, kde jsem zastá­val funk­ci zva­nou „Lock Up“. Mým úko­lem bylo zajis­tit, aby se do zábě­ru nedo­stal nikdo, kdo tam nemá co dělat (napří­klad by asi na plát­ně kina nepů­so­bi­la dob­ře obtloust­lá žena v růžo­vé šus­ťá­ko­vé bun­dě a ele­gant­ní ige­li­to­vou taš­kou). Šlo o poměr­ně sym­pa­tic­kou bri­gá­du, během níž jsem si sice nevy­dě­lal na nové Porsche, ale i když to může znít troš­ku zvlášt­ně, nedě­lal jsem to kvů­li penězům, ale pře­de­vším jsem tou­žil po nových zážit­cích a mož­nost být u zro­du něče­ho vel­ko­le­pé­ho (a poprav­dě jsem i troš­ku dou­fal, že se mé jmé­no obje­ví v titul­cích:)). Přestože jsem se neza­vá­zal k mlčen­li­vos­ti, nehod­lám tu pro­zra­zo­vat jaké­ko­liv podrob­nos­ti ohled­ně pří­bě­hu (stej­ně jich pří­liš neznám), ale radě­ji bych se podě­lil o své dojmy, co vám vlast­ně může návště­va do svě­ta fil­mu při­nést. Opravdu nejde v prv­ní řadě o  pení­ze. Pokud si mys­lí­te, že si namas­tí­te kap­su, tak vám asi zka­zím ilu­ze. Slušně si při­vy­dě­lá­te, ale na nový byt a dovo­le­nou na
Francouzské rivi­é­ře to nebu­de. Kromě toho, drti­vá vět­ši­na štá­bu se sku­teč­ně nadře. Být 12 a více hodin na nohách je napros­to běž­né, když si uvě­do­mí­me, že i něko­li­kav­te­ři­no­vá scé­na se natá­če­ní něko­lik hodin. Obyčejný divák si řek­ne, že nasní­mat moment, ve kte­rém jen pro­jíž­dí něko­lik auto­mo­bi­lů přes náměs­tí může zabrat maxi­mál­ně pár minut. Jenže ono to tak leh­ké není. Záběr vám může zka­zit v pod­sta­tě coko­liv, od ště­ko­tu psa, po mrak, kte­rý zakry­je slun­ce, až po vztek­lé­ho pána s kra­bi­cí, kte­rý nehod­lá vysly­šet pros­by, ať nevstu­pu­je do zábě­ru. A když se vám poda­ří eli­mi­no­vat veš­ke­ré ruši­vé vli­vy, je tu ješ­tě reži­sér, kte­rý má urči­tou před­sta­vu, a k té se sna­ží co nej­ví­ce při­blí­žit. Zodpovědně mohu pro­hlá­sit, že i na zdán­li­vě oby­čej­ném zábě­ru si celý štáb nechá hod­ně zále­žet, tak­že věnu­je znač­né úsi­lí pře­střel­ce na mos­tě, ale i oby­čej­né­mu pře­jez­du mos­tu. Teď mě vlast­ně napa­dá, že by si všich­ni fil­mo­ví kri­ti­ci uvě­do­mit, kolik sna­hy a sil sto­jí za kaž­dým fil­mem. Zatímco oni zaběh­nout na dvě hodi­ny do kina, a pak se zdán­li­vě vtip­ně sna­ží co nej­ví­ce str­hat to, co vidě­li, lidé sto­jí­cí za natá­če­ním se nadřou, až to hez­ké není.

Jakkoliv sen­ti­men­tál­ně to může znít, nej­za­jí­ma­věj­ší není sle­do­vat samot­né natá­če­ní, (pro­to­že kaž­dá scé­na, i když se zpr­vu může zdát nesmír­ně vzru­šu­jí­cí, se po  dese­ti opa­ko­vá­ní člo­vě­ku sko­ro zne­chu­tí) ale mož­nost být čle­nem štá­bu, kte­rý čítá desít­ky až stov­ky růz­ných a nesmír­ně zají­ma­vých lidí. Osobně jsem měl to štěs­tí, že sesta­va, kte­rá pra­co­va­la na Casino Royal byla oprav­du
výji­meč­ná. Samozřejmě, stej­ně jako všu­de, i tady se našlo pár nepří­jem­ně ego­is­tic­kých jedin­ců, ale téměř všich­ni, se kte­rý­mi jsem měl mož­nost se setkat (ať už šlo o Čechy nebo Angličany) byli přá­tel­ští a hovor­ní (k  mé rados­ti, jeli­kož já pat­řím k lidem, co mají not­ně vyso­kou kaden­ci slov). Kluci, kte­ří se sta­ra­li od dechbe­rou­cí auto­park, lidé od cate­rin­gu (kte­ří o naše žalud­ky pečo­va­li oprav­du krá­lov­sky), kom­par­sis­ti, kuli­sá­ci i her­ci. Žádné pohr­dá­ní, žád­né děle­ní do tříd, kte­ré se spo­lu nestý­ka­ly. Nic tako­vé­ho. Hlavně díky tomu se ony dlou­hé smě­ny daly pře­žít a dokon­ce jsem se na ně těšil. Nebudu lhát, čekal jsem, že hlav­ní herec­ké celebri­ta, nový před­sta­vi­tel agen­ta její­ho Veličenstva, Daniel Craig se bude stra­nit ostat­ním a bude mít hvězd­né maný­ry (ty mělo jedi­ně něko­lik čes­ký mode­lek, kte­ré hrá­ly v kom­par­su). Spletl jsem se. I on pře­kva­pil tím, že si byl vědom toho, že jsme všich­ni „jen“ lidé, ať už někdo nosí občer­stve­ní nebo ho zna­jí mili­o­ny lidé po celém svě­tě.

Říká se, že když je na pla­cu dob­rá atmo­sfé­ra, při­spě­je­te to ke kva­li­tě fil­mu. A já tomu věřím. Jistě, došlo na něko­lik vyhro­ce­ných situ­a­cí, ale lze pro­hlá­sit, že vět­ši­nu času byla nála­da dob­rá. Dokonce jsem se dočkal i něče­ho sko­ro neu­vě­ři­tel­né­ho - během jed­no­ho ruš­né­ho dne se mi poda­ři­lo ztra­tit peně­žen­ku. A před­sta­va toho, že si musím nechat vysta­vit nový občan­ský prů­kaz, prů­kaz zdra­vot­ní pojiš­ťov­ny, kre­dit­ní kar­tu atd. mi zrov­na na nála­dě nepři­da­la. K mému pře­kva­pe­ní ale někdo ze štá­bu peně­žen­ku vrá­til nejen se vše­mi dokla­dy, ale také s peně­zi, kte­ré v ní byly. Sami uzná­te, že to se jen tak nestá­vá.

Pokud víte, že se v prá­ci potká­te s  vese­lý­mi lid­mi, pak se vám vstá­vá ve 3:30 ráno mno­hem lépe. A dokon­ce se i těší­te. Ne na to, že bude­te sle­do­vat honič­ky v autech nebo prů­le­ty heli­kop­té­ry. Hlavním tahá­kem pro vás jed­no­znač­ně bude sym­pa­tic­ký kolek­tiv, v němž neroz­ho­du­je to, co dělá­te, ale jaký jste. Možná to zní mír­ně pate­tic­ky, ale sku­teč­ně je to tak.

Člověk se pak ne zrov­na nad­še­ně vra­cí do kolobě­hu všed­ní­ho dne, během něhož stě­ží nara­zí na něko­ho, kdo se usmí­vá ne pro­to­že musí, ale pro­to­že chce. Nevím, jak ostat­ní, ale já jsem vděč­ný hlav­ně a  pře­de­vším za nová přá­tel­ství, kte­ré mi mož­nost být při natá­če­ní při­nes­la. A  ješ­tě, kdy­by se natá­če­ní zúčast­ni­la i Halle Berry, kte­rá se obje­vi­la v  před­cho­zím Bondově dob­ro­druž­ství, byl bych doko­na­le spo­ko­je­ný. Nemůžu ale chtít všech­no :)).


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Nový dokumentární seriál, který se pokouší rozptýlit obavy lidí z odchodu z tohoto světa. Od 22. ledna bude seriál vysílat ČT2 každý čtvrtek ve 22 hodin.20. ledna 2015 Nový dokumentární seriál, který se pokouší rozptýlit obavy lidí z odchodu z tohoto světa. Od 22. ledna bude seriál vysílat ČT2 každý čtvrtek ve 22 hodin. Brána smrti nabízí divákům zcela jiný pohled na smrt, než je běžné. Většina lidí má ze smrti strach, je to pro ni téma depresivní a schovává se před ní. V seriálu však poznáme, že lidé […]
  • 8 rozdílů, kterými se Brooklyn 99 liší od ostatních detektivních seriálů7. srpna 2018 8 rozdílů, kterými se Brooklyn 99 liší od ostatních detektivních seriálů Detektivních seriálů jsou plné obrazovky, proto si asi řeknete, proč bych se měl dívat zrovna na Brooklyn 99. Přinášíme vám hned 8 důvodů, proč jsou detektivové z newyorského okrsku lepší […]
  • Úsvit - Pohádka pro dospělé je za rohem!22. srpna 2019 Úsvit - Pohádka pro dospělé je za rohem! Jestli si myslíte, že jde o nějaké čuňačinky, tak to ani omylem. A nebo vlastně jo, vaším omylem! Projekt Úsvit už je celkem dost slouho na papíře a docela dlouho měl být minisérií. A […]
  • Casino Royale18. prosince 2012 Casino Royale „My name is Bond. James Bond.“ Casino Royale vypráví o počátcích kariéry Jamese Bonda. Po provedení dvou profesionálních vražd a obdržení kódového označení agenta s povolením zabíjet je […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Lincolnscreen13. ledna 2013 Lincoln speciál – část 9 - Lincolnův svět „Lincoln“ zavedl Spielberga nejen do jednoho z nejpoutavějších momentů v historii USA, ale zároveň do nové vizuální oblasti, kde pracoval stylem, který je barvitý a přitom surový, silný a […]
  • RECENZE: Proč Bůh dopouští zlo8. března 2019 RECENZE: Proč Bůh dopouští zlo Protože proto! Skončila jsem vždycky u podobné odpovědi, prostě ne ne ne – pro mě neskousnutelné téma. Ale Milan Kučera mě dostal otázkou, kterou trefil hřebíček na hlavičku. Zkuste se […]
  • CASINO ROYALE17. prosince 2006 CASINO ROYALE James Bond jak ho neznáte! I takhle by se dal film pojmenovat. Akce ve zběsilém tempu, akce v rychlém tempu, akce v klidnějším tempu – zkrátka akce ve všech podobách, jaké si jen umíte […]