Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Bolest a sexuální dysfunkce mužů

Bolest a sexuální dysfunkce mužů

IMG 20180607 125925

MUDr. Luděk Daneš, CSc., se sexu­ál­ní­mi dys­funk­ce­mi podrob­ně zabý­vá již ve svých pře­de­šlých pub­li­ka­cích, nyní se však více zamě­řu­je na tyto poru­chy ve spo­ji­tos­ti s boles­tí.

Zabývá se vše­mi zná­mý­mi pří­či­na­mi chro­nic­kých boles­tí geni­tá­lu, jež mužům brá­ní v plno­hod­not­ném pro­ží­vá­ní živo­ta. Někteří paci­en­ti na ten­to druh chro­nic­kých sta­vů dokon­ce rea­gu­jí až depre­siv­ní­mi či nozo­fo­bic­ký­mi sta­vy. Právě i z toho­to důvo­du je pří­nos­né se těmi­to poru­cha­mi zabý­vat a hle­dat řeše­ní.

V ambu­lant­ní sexu­o­lo­gic­ké pra­xi jsou poru­chy pohlav­ních funk­cí nej­čas­těj­ší­mi potí­že­mi, s nimiž se paci­en­ti obra­ce­jí na léka­ře. Léčba někte­rých dys­funk­cí je však nároč­ná na trpě­li­vost a spo­čí­vá ve vytvá­ře­ní účin­né spo­lu­prá­ce paci­en­ta s léka­řem, v ově­řo­vá­ní účin­ků léč­by i v hle­dá­ní nových postu­pů a pro­střed­ků.

Autor čer­pá z vel­ké­ho množ­ství odbor­né, pře­váž­ně zahra­nič­ní, lite­ra­tu­ry a osvět­lu­je ten­to pro­blém v šir­ších sou­vis­los­tech. Při stu­diu kte­ré­ko­li for­my pohlav­ní poru­chy se uka­zu­je, že se vždy uplat­ňu­je vzá­jem­ný vztah něko­li­ka fak­to­rů, jež mají svůj původ ve více orgá­no­vých sou­sta­vách. Může jít o inter­ak­ci fak­to­rů z orgá­nů pohlav­ních, močo­vých, gastroin­tes­ti­nál­ních, z kos­ter­ní a sva­lo­vé sou­sta­vy či o neu­ro­lo­gic­kou nebo cév­ní pro­ble­ma­ti­ku. Významným fak­to­rem je rov­něž hor­mo­nál­ní vyvá­že­nost a psy­chic­ká úlo­ha cen­t­rál­ní ner­vo­vé sou­sta­vy. MUDr. Daneš se zabý­vá bolest­mi chro­nic­ký­mi, reci­di­vu­jí­cí­mi akut­ní­mi bolest­mi i dočas­ný­mi akut­ní­mi bolest­mi způ­so­be­ný­mi infekč­ním záně­tem. Vychází ze svých dlou­ho­le­tých kli­nic­kých zku­še­nos­tí a spe­ci­fi­ku­je zásad­ní dia­gnos­tic­ká dopo­ru­če­ní. Rovněž zde uvá­dí něko­lik zají­ma­vých pří­kla­dů z pra­xe.

Podotýká, že k vět­ší úspěš­nos­ti léč­by by nej­lé­pe ved­la týmo­vá spo­lu­prá­ce mno­ha odbor­ní­ků s růz­ný­mi spe­ci­a­li­za­ce­mi.

Text je pří­nos­ný i mno­ha kli­nic­ký­mi pozo­ro­vá­ní­mi a pojed­ná­ním o psy­cho­fy­zi­o­lo­gic­kých sou­vis­los­tech feno­mé­nu boles­ti, což chvá­lí též doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., v před­mluvě k této mono­gra­fii.


  • Datum vydá­ní: 6.4. 2018
  • Vydání: 1.
  • Počet stran: 152
  • ISBN: 978-80-271-0677-6
  • EAN: 9788027106776
  • Hodnocení: 97 %

Knihu si může­te zakou­pit na strán­kách Grada.cz za 169 Kč.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,64428 s | počet dotazů: 237 | paměť: 53331 KB. | 21.09.2021 - 16:53:21