Bolest a sexuální dysfunkce mužů

IMG 20180607 125925

MUDr. Luděk Daneš, CSc., se sexu­ál­ní­mi dys­funk­ce­mi podrob­ně zabý­vá již ve svých pře­de­šlých pub­li­ka­cích, nyní se však více zamě­řu­je na tyto poru­chy ve spo­ji­tos­ti s boles­tí.

Zabývá se vše­mi zná­mý­mi pří­či­na­mi chro­nic­kých boles­tí geni­tá­lu, jež mužům brá­ní v plno­hod­not­ném pro­ží­vá­ní živo­ta. Někteří paci­en­ti na ten­to druh chro­nic­kých sta­vů dokon­ce rea­gu­jí až depre­siv­ní­mi či nozo­fo­bic­ký­mi sta­vy. Právě i z toho­to důvo­du je pří­nos­né se těmi­to poru­cha­mi zabý­vat a hle­dat řeše­ní.

V ambu­lant­ní sexu­o­lo­gic­ké pra­xi jsou poru­chy pohlav­ních funk­cí nej­čas­těj­ší­mi potí­že­mi, s nimiž se paci­en­ti obra­ce­jí na léka­ře. Léčba někte­rých dys­funk­cí je však nároč­ná na trpě­li­vost a spo­čí­vá ve vytvá­ře­ní účin­né spo­lu­prá­ce paci­en­ta s léka­řem, v ově­řo­vá­ní účin­ků léč­by i v hle­dá­ní nových postu­pů a pro­střed­ků.

Autor čer­pá z vel­ké­ho množ­ství odbor­né, pře­váž­ně zahra­nič­ní, lite­ra­tu­ry a osvět­lu­je ten­to pro­blém v šir­ších sou­vis­los­tech. Při stu­diu kte­ré­ko­li for­my pohlav­ní poru­chy se uka­zu­je, že se vždy uplat­ňu­je vzá­jem­ný vztah něko­li­ka fak­to­rů, jež mají svůj původ ve více orgá­no­vých sou­sta­vách. Může jít o inter­ak­ci fak­to­rů z orgá­nů pohlav­ních, močo­vých, gastroin­tes­ti­nál­ních, z kos­ter­ní a sva­lo­vé sou­sta­vy či o neu­ro­lo­gic­kou nebo cév­ní pro­ble­ma­ti­ku. Významným fak­to­rem je rov­něž hor­mo­nál­ní vyvá­že­nost a psy­chic­ká úlo­ha cen­t­rál­ní ner­vo­vé sou­sta­vy. MUDr. Daneš se zabý­vá bolest­mi chro­nic­ký­mi, reci­di­vu­jí­cí­mi akut­ní­mi bolest­mi i dočas­ný­mi akut­ní­mi bolest­mi způ­so­be­ný­mi infekč­ním záně­tem. Vychází ze svých dlou­ho­le­tých kli­nic­kých zku­še­nos­tí a spe­ci­fi­ku­je zásad­ní dia­gnos­tic­ká dopo­ru­če­ní. Rovněž zde uvá­dí něko­lik zají­ma­vých pří­kla­dů z pra­xe.

Podotýká, že k vět­ší úspěš­nos­ti léč­by by nej­lé­pe ved­la týmo­vá spo­lu­prá­ce mno­ha odbor­ní­ků s růz­ný­mi spe­ci­a­li­za­ce­mi.

Text je pří­nos­ný i mno­ha kli­nic­ký­mi pozo­ro­vá­ní­mi a pojed­ná­ním o psy­cho­fy­zi­o­lo­gic­kých sou­vis­los­tech feno­mé­nu boles­ti, což chvá­lí též doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., v před­mluvě k této mono­gra­fii.


 • Datum vydá­ní: 6.4. 2018
 • Vydání: 1.
 • Počet stran: 152
 • ISBN: 978-80-271-0677-6
 • EAN: 9788027106776
 • Hodnocení: 97 %

Knihu si může­te zakou­pit na strán­kách Grada.cz za 169 Kč.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Iona Greyová - Dopisy, které nikdo nečetl14. listopadu 2017 Iona Greyová - Dopisy, které nikdo nečetl Píše se rok 1943.  V Londýně zničeném nálety se setkávají Stella, nešťastně vdaná žena, a Dan, pilot amerického letectva. I když všude kolem nich zuří válka, zamilují se do sebe a plánují […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Intimně po mailu - kniha - recenze - 100 %18. dubna 2017 Intimně po mailu - kniha - recenze - 100 % Román o dvou kamarádkách – Lenka a Danuše, které si spolu čile emailově dopisují. Začíná tím, že si Lenka postěžuje na svého manžela Honzu, který si měl domů přivést nějakou couru, když […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
Další naše články...