Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Bokovka - Dávní kamarádi, čtyřicátníci Miles a Jack se vypravili na výlet.

Bokovka - Dávní kamarádi, čtyřicátníci Miles a Jack se vypravili na výlet.

Bokovka

Podle názvu bych od fil­mu oče­ká­val něco na způ­sob fil­mů Všichni to chtěj pořád, ale není tomu tak. Bokovka je pří­jem­nou let­ní kome­dií (do Čech bohu­žel dora­zi­la v zimě), kte­rá si vyslou­ži­la dokon­ce pět oska­ro­vých nomi­na­cí.

Dávní kama­rá­di, čty­ři­cát­ní­ci Miles a Jack se vypra­vi­li na výlet, během kte­ré­ho se Jack má roz­lou­čit se svo­bo­dou. Ti dva se zna­jí ze stu­díí na vyso­ké ško­le, mno­ho spo­leč­né­ho toho spo­lu ale nema­jí. Miles je used­lý a kon­zer­va­tiv­ní, s malý­mi sklo­ny k alko­ho­lis­mu, po roz­vo­du zce­la zapšk­nul a ženy ho nechá­va­jí chlad­ným. Miles se zají­má jen o svůj nej­vět­ší koní­ček – víno, o kte­rém se doká­že bavit hodi­ny a hodi­ny.

Jack je nao­pak herec. Tedy ne bůhví­jak úspěš­ný herec. Točí spí­še rekla­my a dostá­vá pod­řad­něj­ší role v seri­á­lech (snad kro­mě jed­né vzpo­mí­na­né). Je vtip­ný a chce se bavit. Jak správ­ně tuší­te, vel­mi záhy se uká­že, že oba při­je­li do pří­jem­né­ho kali­forn­ské­ho hote­lu, kde mají po celý týden setr­vat, se zce­la jiný­mi úmys­ly. Miles chce cho­dit na golf, po vini­cích a ochut­náv­kách vína, zatím­co Jack by … taky nej­ra­dě­ji cho­dil po ochut­náv­kách vína, ale jen pro­to (vínu vůbec nero­zu­mí), aby na nich balil pěk­né ser­vír­ky.

Je tedy zřej­mé, že hovo­ry ve fil­mu se točí kolem dvou témat: víno a sex. Názvů zna­ček vín pad­ne ve fil­mu nepo­čí­ta­ně a člo­věk by si nej­ra­dě­ji také načal lah­vin­ku. Ohledně roz­ho­vo­rů na téma sex se slu­ší říct, že humor v Bokovce je oprav­du jem­ný – žád­né nechut­ně oplz­lé spros­té roz­ho­vo­ry. Dialogy jsou úsměv­né a tref­né, pro pohlav­ní orgá­ny jsou pou­ží­vá­ny roz­to­mi­lé výra­zy a při­rov­ná­ní.

Je prav­da, že by tvůr­ci Bokovku moh­li malin­ko zkrá­tit (má 123 minut), ale na dru­hou stra­nu je fakt, že ji nena­ta­ho­va­li za kaž­dou cenu. Děj pros­tě ply­ne poma­lu, ale při­ro­ze­ně vzhle­dem k pro­stře­dí, ve kte­rém se ode­hrá­vá: odpo­čin­ko­vé dovo­le­né dvou mužů mezi vini­ce­mi.

Nevím, nevím, jest­li bych dal fil­mu Oskara za nej­lep­ší film roku, ale roz­hod­ně bych o něm řekl, že sto­jí za zhléd­nu­tí. Komedie (pře­de­vším) o sexu se točí a budou se točit neu­stá­le. V Bokovce vězí za tím­to „zámin­ko­vým téma­tem“ něco hlub­ší, a pro­to bude málo­kte­rý pří­běh tak „oby­čej­ný“ a tak las­ka­vý.


Bokovka - Dávní kamarádi, čtyřicátníci Miles a Jack se vypravili na výlet.
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...