Kritiky.cz > Recenze knih > Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svobodě - 55 %

Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svobodě - 55 %

bojovy andel alita cesta ke svobode 1

Třetí kni­ha s titu­lem „Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svo­bo­dě“ je zase pořád­ný špa­lek a dosta­la se na 452 strá­nek. To je oprav­du pořád­ná dáv­ka man­gy, ale při čte­ní tako­vé­ho špal­ku jsem se neu­brá­nil poci­tu, že je toho sice hod­ně, ale ve sku­teč­nos­ti je toho málo. Stane se toho cel­kem hod­ně, ale jako kdy­by se děj zase­kl na mís­tě a nikam se sku­teč­ně nepo­sou­val. A to se při­tom posu­ne i o deset let kupře­du. Najednou, neo­če­ká­va­ně a mož­ná tro­chu i nepo­cho­pi­tel­ně. Jako kdy­by Jukito Kiširo sám pořád­ně nevě­děl, co udě­lat, a tak pros­tě sko­čil v čase, aby se během těch dese­ti let moh­lo stát něco, co násled­ně do pří­bě­hu něja­kým způ­so­bem zasáh­ne. Zatím se tedy ješ­tě nedo­ví­me co, ale asi by to moh­lo mít něja­kou spo­ji­tost s tím, co se dopo­sud dělo. A pře­de­vším pak s Idoem, kte­rý je tou ten­kou nití, jež drží pří­běh vlast­ně ješ­tě pohro­ma­dě a dává mu něja­ké hlub­ší smě­řo­vá­ní. Nebo v to ale­spoň dou­fám.

https://1.bp.blogspot.com/--WWroVSpfsU/W_Q3a4EgcUI/AAAAAAAAyOc/z_uVq-VGOls76cw4bkVYVb-4yo9bjdYOwCLcBGAs/s320/bojovy-andel-alita-cesta-ke-svobode-2.jpg

Kniha „Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svo­bo­dě“ nava­zu­je na před­cho­zí dění a jejím zákla­dem je sku­teč­nost, že Ido zemřel, nebo ale­spoň došlo k něče­mu, co ho stá­lo život. Ale ve svě­tě téhle man­gy to nemu­sí být koneč­ná, pro­to­že pře­ce jen je to o kybor­zích. Tady tak nějak lze před­po­klá­dat, že je mož­né člo­vě­ka vrá­tit, i když tedy ve vel­mi upra­ve­né for­mě. Alita je toho pří­kla­dem. Její původ je mimo­cho­dem pořád záha­dou a vlast­ně nic, co se zde ode­hra­je, nám neod­ha­lí nic z Alitiny minu­los­ti. Buď je to pořád­ná pec­ka, kte­rou si Jukito Kiširo nechá­vá na konec, ane­bo v téhle fázi ješ­tě netu­šil, co chce o Alitě odha­lit, a tak dění nata­ho­val a nata­ho­val. Protože tak to zatím půso­bí. Jen odda­lo­vá­ní něče­ho vět­ší­ho, jen lpě­ní na epi­zod­kách, kte­ré nemu­sí být nut­ně tak zají­ma­vé, a to i přes­to, že se zde vra­ce­jí někte­ré posta­vy, jež jsou čte­nář­sky vděč­né.

https://3.bp.blogspot.com/-PWoO_FW1hLs/W_Q3a4Z3TkI/AAAAAAAAyOk/VeDHS6tH5t0fcmQbhIfyUdInT5cjMDpXgCEwYBhgL/s320/bojovy-andel-alita-cesta-ke-svobode-3.jpg

Jukito Kiširo je akč­ní, sem tam se sna­ží i o humor, ale celou dobu jsem měl pocit, že to dělá pros­tě pro­to, aby nějak děj oži­vil. Jako kdy­by nevě­děl, jak udr­žet čte­nář­skou pozor­nost, a tak při­jdou na scé­nu tako­vé pito­min­ky jako malá Alita, tedy figur­ka, kte­rá si pár scén zablb­ne, pak je zde par­ťač­ka pro Alitu, aby to byl ten humor­ný prvek a zase se to tro­chu odleh­či­lo, aby se to vystří­da­lo, chví­li to bylo dra­ma­tic­ké, chví­li sci-fi, chví­li posta­po, chví­li snad i horor, chví­li fan­ta­sy, pros­tě pořád dělat něco, co naru­ší nudu. Jako kdy­by měl Jukito najed­nou nápad a pros­tě to do pří­bě­hu prd­nul. Jako celej je to vel­mi nesou­ro­dé, a to i z toho důvo­du, že vlast­ně pořád­ně neví­te, kam to smě­řu­je, jest­li to vůbec někam smě­řu­je. V jed­nu chví­li chce z Ality udě­lat tra­gic­kou hrdin­ku, ve dru­hé už je to zase je posta­va, kte­rá tam něko­ho rube. Takové sko­ky pros­tě nefun­gu­jí, když v tom není něco víc, co by čte­ná­ře táh­lo. A v téhle kni­ze to něco víc není.

https://3.bp.blogspot.com/-HbQs3wocXEw/W_Q3bREP4zI/AAAAAAAAyOo/AAJKTpUCptUlWPzvrG-N-YuXLN6PE-szgCEwYBhgL/s320/bojovy-andel-alita-cesta-ke-svobode-4.jpg

Komiks „Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svo­bo­dě“ se jeví jako čiro­či­rá zába­va, kde už nejde o moc víc. Jako kdy­by autor ztra­til směr, kte­rým se chtěl vydat, jako kdy­by ho mož­ná ani celou dobu neměl, pros­tě chtěl jen man­gu s cool hlav­ní hrdin­kou, kte­rá by moh­la mít i zají­ma­vou minu­lost a zají­ma­vou budouc­nost, ale to se nějak nena­pl­ňu­je. Je to sled epi­zod, kte­ré jsou sice pro­vá­zá­ny, dění někam smě­řu­je, ale není to nějak moc napl­ňu­jí­cí, jak by si čte­nář přál. A je to ško­da, pro­to­že ten poten­ci­ál zde roz­hod­ně je. Alita je dob­rý hrdin­ka, jsou zde pove­de­né ved­lej­ší posta­vy, ale tře­ba její vztah s Figurem byl napsa­ný nesku­teč­ně neob­rat­ně a ve chví­li, kdy to moh­lo být koneč­ně tro­chu něja­ké, to najed­nou padá na hubu. Jsou zde momen­ty, kte­ré se vám budou líbit, ale pak jsou najed­nou upo­za­dě­ny. A jede se dál. Nějaký nový motiv. Jen hlav­ně smě­řo­vat kupře­du. Ale pří­bě­hu to ve sku­teč­nos­ti nepro­spí­vá.

Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svo­bo­dě (銃夢)

Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně v tom­to vydá­ní vyšlo v roce 2013. České vydá­ní má 452 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 489 Kč.
Knihu zakou­pí­te se sle­vou v knih­ku­pec­tví Minotaur.

Scénář: Jukito Kiširo

Kresba: Jukito Kiširo

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svo­bo­dě
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray

  • Bojový anděl Alita 1: Zrezivělý anděl - 70 %13. února 2019 Bojový anděl Alita 1: Zrezivělý anděl - 70 % Nakladatelství Crew přišlo ke konci roku 2017 s novými zajímavými komiksy a mimo jiné i novými a zajímavými mangami. Úplně novou sérií na českém trhu byly mangy "Fullmetal Alchemist: […] Posted in Recenze knih
  • Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl - 75 %13. února 2019 Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl - 75 % Když vám řeknu, že kniha "Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl" je vlastně celá o tom, že se Alita snaží najít svoje místo ve světě, že je to vlastně její osobní drama, asi mi nebudete moc […] Posted in Recenze knih
  • Alita: Bojový Anděl - Recenze - 65%13. února 2019 Alita: Bojový Anděl - Recenze - 65% Nacházíme se v budoucnosti. Vysoce vyspělá, multikulturní a kosmopolitní společnost žije ve světě totálního konzumu. Ke svému zdokonalování a k zábavě využívají kybernetických protéz na […] Posted in Filmové recenze
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...