Bojový anděl Alita 1: Zrezivělý anděl - 70 %

bojovy andel alita 1 zrezively andel 1

Nakladatelství Crew při­šlo ke kon­ci roku 2017 s nový­mi zají­ma­vý­mi komiksy a mimo jiné i nový­mi a zají­ma­vý­mi man­ga­mi. Úplně novou sérií na čes­kém trhu byly man­gy „Fullmetal Alchemist: Ocelový alchy­mis­ta 1“ a „Bojový anděl Alita“, kte­rou bych rád zre­cen­zo­val dnes, kon­krét­ně se jed­ná o prv­ní kni­hu ze série s názvem „Bojový anděl Alita 1: Zrezivělý anděl“. Obálka kni­hy nazna­ču­je, o jakou sérii půjde. Ano, tohle je sci-fi, kte­ré by se dalo ozna­čit za kyber­punk, a to kyber­punk cel­kem main­stre­a­mo­vé­ho cha­rak­te­ru v tom smys­lu, že se nejed­ná o nic vylo­že­ně drs­né­ho, pro­to­že i když jsou zde krva­vé scé­ny, nejsou pře­ce jen vylo­že­ně gory. Dáno je to i sku­teč­nos­tí, že mezi sebou vět­ši­nou boju­jí kybor­go­vé, a tak spí­še léta­jí čás­ti mecha­nic­kých těl než vylo­že­ně ty masi­té.

https://1.bp.blogspot.com/-7jdvCWUHqJI/WjALN74O0PI/AAAAAAAAmlg/dj3BruGz86oS3VrwjBOCBOdbaYjtmXqlQCLcBGAs/s320/bojovy-andel-alita-1-zrezively-andel-2.jpg

Jukito Kiširo nám na začát­ku před­sta­vu­je muže, kte­rý se jme­nu­je Daisuke Ido a je to kyber­dok­tor, což je chlá­pek, kte­rý je scho­pen dát dohro­ma­dy porou­cha­né kybor­gy. A jed­na mož­nost se mu naskyt­ne, když najde sice hod­ně poni­če­né, ale jinak doce­la pěk­né tělo mrt­vé­ho kybor­ga, kon­krét­ně kybor­ga žen­ské­ho pohla­ví, pokud se u kybor­gů dá o pohla­ví mlu­vit. Předpokládejme ale, že ano, pro­to­že pohla­ví nemu­sí být nut­ně dáno orgá­ny, ale tím, jak se člo­věk cítí uvnitř. A kybor­go­vé mozek mají, tak­že proč by nemohl být kyborg žena, že ano? Dobře, tolik k mému vyke­cá­vá­ní, a teď k pří­bě­hu samot­né­mu. Ten nás totiž zavá­dí do doce­la zají­ma­vé­ho tech­no svě­ta, kte­rý má prv­ky, jež ho tvo­ří vel­mi své­byt­ným a také jedi­neč­ným.

https://4.bp.blogspot.com/-8wMhGVeUchc/WjALNwVkIlI/AAAAAAAAmlc/S-tgayp2aaMSopq91eqt-hZhxUfqp6HxwCLcBGAs/s320/bojovy-andel-alita-1-zrezively-andel-3.jpg

Hlavní děj se ode­hrá­vá na mís­tě, jež je zva­né Vrakoviště. To je mís­to pro spo­di­nu, ale­spoň se tak vel­mi dob­ře tvá­ří, pro­to­že nad ním se vzná­ší měs­to Salem, kte­ré se jeví jako mís­tem zaslí­be­ným, což je důle­ži­tý prvek pří­bě­hů. Právě na Vrakovišti, mezi bor­de­lem, Ido nalez­ne kybor­ga, kte­ré­ho pojme­nu­je Alita, pro­to­že ona si nic ze své­ho minu­lé­ho živo­ta nepa­ma­tu­je. On jí dá nové kon­če­ti­ny a zjis­tí, že ona muse­la být něja­kým dru­hem bojo­vé­ho kybor­ga, což se doce­la hodí, pro­to­že on je lovec lidí, což je na Vrakovišti v pod­sta­tě to samé jako poli­cie. A to hlav­ně pro­to, že zde žád­ná poli­cie nee­xis­tu­je. Lovci lidí se musí sta­rat o pořá­dek. A i když Ido není zrov­na pro, pro­to­že Alitu bere jako svo­je dítě, ona se také stá­vá lov­cem lidí.

https://4.bp.blogspot.com/-rw-mOd8pYIo/WjALOUeGAwI/AAAAAAAAmlo/EyE_3gp3nOMyS_79U-P0tmCi8UqD3MrSACLcBGAs/s320/bojovy-andel-alita-1-zrezively-andel-4.jpg

Kniha „Bojový anděl Alita 1: Zrezivělý anděl“ je akč­ní a má doce­la dob­ře napsa­né posta­vy, i když tře­ba Ido mě na prv­ní pohled odra­zo­val, i když pak jsem si na něj zvy­kl. Akce je zde hod­ně, je zde hod­ně robo­tic­kých těl, kte­rá jsou růz­no­ro­dá a dove­dou tak akci pro­mě­nit ve sku­teč­ně zají­ma­vou. A pak najed­nou dojde ke stři­hu a pří­běh je doce­la emo­tiv­ní, ale přes­to fun­gu­je. To se uka­zu­je hlav­ně v dru­hé půli kni­hy, kde se Alita jeví tro­chu jako naiv­ní, ale slou­ží to tomu, aby se roz­ví­je­la zají­ma­vá, cit­li­vá, i když drs­ná záplet­ka. A tím také kni­ha kon­čí. Nepřesvědčila mě o tom, že se jed­ná o napros­to jedi­neč­nou man­gu, ale roz­hod­ně to je čte­ní - i díky své­mu roz­sa­hu - kte­ré vás dove­de strh­nout a chví­li nepus­tit. Pokud se v dal­ších dílech něco více o svě­tě odha­lí, moh­la by to být i pec­ka.

Bojový anděl Alita 1: Zrezivělý anděl (銃夢)

Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2017. Původně v tom­to vydá­ní vyšlo v roce 2013. České vydá­ní má 452 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 489 Kč.
Knihu zakou­pí­te se sle­vou v knih­ku­pec­tví Minotaur.

Scénář: Jukito Kiširo

Kresba: Jukito Kiširo

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Bojový anděl Alita 1: Zrezivělý anděl
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray


Ohodnoťte článekOpravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl - 75 %13. února 2019 Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl - 75 % Když vám řeknu, že kniha "Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl" je vlastně celá o tom, že se Alita snaží najít svoje místo ve světě, že je to vlastně její osobní drama, asi mi nebudete moc […]
  • Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svobodě - 55 %13. února 2019 Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svobodě - 55 % Třetí kniha s titulem "Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svobodě" je zase pořádný špalek a dostala se na 452 stránek. To je opravdu pořádná dávka mangy, ale při čtení takového špalku jsem se […]
  • Alita: Bojový Anděl - Recenze - 65%13. února 2019 Alita: Bojový Anděl - Recenze - 65% Nacházíme se v budoucnosti. Vysoce vyspělá, multikulturní a kosmopolitní společnost žije ve světě totálního konzumu. Ke svému zdokonalování a k zábavě využívají kybernetických protéz na […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Jen Campbell: Divné hlášky z knihkupectví - 80 %27. dubna 2017 Jen Campbell: Divné hlášky z knihkupectví - 80 % Každý, kdo někdy pracoval s lidmi, a nezáleží na tom, jestli na recepci nebo někde v obchode, ví, že někdy je takováhle práce docela náročná. A někdy zase neuvěřitelně absurdní a vtipná. […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]