Kritiky.cz > Filmové recenze > Bojovník (2011) - 60%

Bojovník (2011) - 60%

warrior2

warrior

Tak jsem vidě­la Bojovníka. Film, kte­rý udu­pal za krát­kou dobu svo­jí exis­ten­ce obrov­ské ever­gre­e­ny a umís­til se na 8. mís­tě v žeb­říč­ku nej­lep­ších fil­mů na nej­znám­něj­ším ser­ve­ru fil­mo­vých data­bá­zí. Nevím, jest­li si za to můžu sama, pro­to­že jsem se necha­la ovliv­nit úžas­ný­mi ohla­sy a čeka­la napros­tou fil­mo­vou bom­bu, nebo jsem pros­tě jen div­ná - řek­la bych, že se nej­spíš bude jed­nat o kom­bi­na­ci obo­jí­ho - kaž­do­pád­ně toli­ko opě­vo­va­ný film mne cel­kem zkla­mal.

Bojovník vyprá­ví pří­běh dvou bra­trů, kte­ří se vinou otce alko­ho­li­ka (Nick Nolte) roz­dě­li­li, a zatím­co jeden (Tommy - Tom Hardy) se odstě­ho­val i s nemoc­nou mat­kou, o níž se sta­ral až do její smr­ti, dru­hý (Brendan - Joel Edgerton) zůstal a ože­nil se se svou stu­dent­skou lás­kou ( Jennifer Morrison - nej­vět­ší fanyn­ka
Dr. House), s níž splo­dil dva potom­ky. Mladší Tommy nená­vi­dí své­ho star­ší­ho bra­t­ra za to, že se na něho vykaš­lal. Oba mají ale taky svor­ně pif­ku na tatíč­ka, kte­rý ať se sna­ží, jak se sna­ží, neda­ří se mu zís­kat zpět lás­ku svých synů, i když, šikul­ka, absti­nu­je už 1 000 dní.

Nejsilnějšími momen­ty celé­ho fil­mu pro mne byly napros­to doko­na­lé zábě­ry z rin­gu, oba brat­ři - jak už napo­ví název fil­mu - jsou totiž bojov­ní­ci ve smí­še­ných bojo­vých umě­ních. Ty jsou oprav­du famóz­ní. Ale samot­ný děj mi už kolem polo­vi­ny začal při­pa­dat pře­hna­ný a čím víc se film blí­žil ke své­mu kon­ci, tím mi to při­šlo všech­no víc a víc při­ta­že­né za vla­sy.

Zarputilejší z obou bra­trů Tommy, kte­rý je nebe­tyč­ný drs­ňák a i když kámen by se ustr­nul nad jeho otcem a poslé­ze i bra­t­rem, kte­ří pro­sí o jeho pří­zeň, on ne. Milující man­žel­ka Brandona, kte­rá, než aby svůj krás­ný zade­ček pře­mís­ti­la z nové­ho domu do star­ší­ho bytu, nechá man­žíl­ka ris­ko­vat život s mno­hem lep­ší­mi sou­pe­ři v rin­gu. Dobrá, ze začát­ku sice tvr­dí něco o tom, že to není nej­lep­ší nápad, ale s prv­ní výhrou s nej­slab­ším sou­pe­řem a vidi­nou pěti mili­o­nů rych­le obrá­tí. Pravý ame­ric­ký hrdi­na Tommy, kte­rý v Iráku holý­ma ruka­ma vyrvá­vá dve­ře z tan­ků a zachra­ňu­je živo­ty, což se ale poté jako pra­vý geroi sna­ží uta­jit. A nej­lep­ší ze všech je star­ší z obou bra­trů Brandon, kte­rý pra­cu­je jako uči­tel fyzi­ky a kte­rý sice napo­sle­dy tré­no­val boj někdy před dese­ti lety, ale přes­to téměř bez pro­blé­mu pora­zí svě­to­vé špič­ky včet­ně nej­vět­ší­ho šam­pi­o­na a dosta­ne se do finále...A hádej­te, kdo v něm pro­ti němu nastou­pí...

Snímek navíc skon­čí pří­šer­ně kýčo­vi­tým hap­pyen­dem, kdy všech­no nej­líp dopad­ne, všich­ni si s plá­čem pad­nou do náru­če a pohád­ky je konec. Já nevím, nějak to na mě nepů­so­bi­lo. To tako­vý Wrestler (2008)
Mickey Rourkem v hlav­ní roli se mi líbil dale­ko víc, byl mno­hem rea­lis­tič­těj­ší a uvě­ři­tel­něj­ší.

A teď mě kame­nuj­te 🙂


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Zuřivost v krvi - Jing mo gaa ting26. ledna 2007 Zuřivost v krvi - Jing mo gaa ting Vždy jsem věděl, že jsem se narodil na špatném kontinentu. Knedlo-vepřo-zelo bych hned vyměnil za pravou „čínu“, tělocvik v červených trenýrkách a „jarmilách“ za kung fu a Karlův most za […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Jeníček a Mařenka - Lovci čarodějnic - 60%3. března 2013 Jeníček a Mařenka - Lovci čarodějnic - 60% Přiznám se, že se za českou kinematografii začínám stydět. Dlouho se vymlouváme na naši malou zemi, sporé prostředky a tudíž nedostatek zdatných režisérů, herců a obecně filmařů. Ovšem […]
  • The Amazing Spider-Man - 55%29. června 2012 The Amazing Spider-Man - 55% Nový film s mladým hrdinou se schopnostmi pavouka opět přitahuje do kin diváky. Peter Parker ve filmu prožívá celkem zásadní přeměnou a současně se stává aktivním v přístupu ke svému […]
  • Vesnice – Shyamalan trochu jinak28. září 2004 Vesnice – Shyamalan trochu jinak Vesnici napsal a natočil jistý M. Night Shyamalan. Asi ho budete znát jako scénáristu a režiséra filmů Šestý smysl, Vyvolený a Znamení. Právě Znamení mají s Vesnicí několik společných […]
  • Kluk na kole - 65%2. dubna 2012 Kluk na kole - 65% Bratři Jean-Pierre a Luck Nardennovi natáčejí společně filmy podle vlastních scénářů, ve vlastní produkci a bez hudebního doprovodu. Mají velké zkušenosti s natáčením dokumentárních filmů, […]
  • n200812151229 519. prosince 2008 Gothica Společnost Dark Castle Entertainmen byla založena několika hollywoodskými producenty, mezi nimiž najdeme taková jména jako Joel Silver a Robert Zemeckis. Plán byl vcelku jednoduchý. Měly […]
  • Nejhledanější muž (40%)17. dubna 2015 Nejhledanější muž (40%) Špionážní drama o sledování záhadného muže dělí diváky na dva znesvářené tábory. Do kterého se zařadíte vy? Kontroverzní je přídomek, který tomuto snímku můžeme s čistým srdcem dát. Film […]
  • Recenze Kuma - 60% 3. srpna 2012 Recenze Kuma - 60% Vdát se za mladého může a potom žít s jeho otcem vypadá jako zajímavá romantická zápletka. Ale zdání klame a místo romantiky je tvrdá realita. Už úvodní scéna filmu Kuma (druhá žena) […]