Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Krátké aktuality > Krátké filmové aktuality > Boj o přežití pokračuje. Voyo uvede australskou verzi reality show Survivor.

Boj o přežití pokračuje. Voyo uvede australskou verzi reality show Survivor.

Surv
Surv

Reality show Survivor Česko & Slovensko spě­je do své­ho vel­ké­ho finá­le, kte­ré odstar­tu­je v pátek 6. květ­na ve 20:20 na obra­zov­kách TV Nova. Na jeho kon­ci bude znám vítěz, kte­rý si odne­se his­to­ric­ky prv­ní titul česko-slovenského Survivora a k tomu odmě­nu 2,5 mili­o­nu korun. Jedno dob­ro­druž­ství tak bude zavr­še­no, ale boj o pře­ži­tí plný nároč­ných spor­tov­ních dis­ci­plín nekon­čí. Voyo v pátek 29. dub­na exklu­ziv­ně uve­de prv­ní díl páté řady aus­tral­ské ver­ze Survirora.

Předplatitelé Voyo se mohou těšit na dal­ší dob­ro­druž­ství zasa­ze­né do exo­tic­ké­ho pro­stře­dí, kte­ré sou­tě­ží­cí ten­to­krát zave­de na jiho­pa­ci­fic­ké sou­ostro­ví Fidži, aby zde pro­vě­ři­li své fyzic­ké síly, psy­chic­kou odol­nost i her­ní tak­ti­ku. V páté řadě aus­tral­ské ver­ze Survivora se pro­ti sobě opět posta­ví dva kme­ny tvo­ře­né vždy ze šes­ti mužů a šes­ti žen: Modrý kmen, slo­že­ný z dva­nác­ti veřej­ně zná­mých osob­nos­tí, kte­ré ve svých obo­rech dosáh­ly mimo­řád­ných úspě­chů a čer­ve­ný kmen, tvo­ře­ný dva­nác­ti běž­ný­mi Australany. Dokáže čer­ve­ný tým Aspirantů v sou­bo­jích o imu­ni­tu a odmě­ny kon­ku­ro­vat mod­ré­mu týmu Šampiónů, ve kte­rém se před­sta­ví napří­klad hvězda Ligy aus­tral­ské­ho fot­ba­lu, váleč­ný vete­rán z vál­ky v Afghánistánu, olym­pij­ská vítěz­ka v akro­ba­tic­kém lyžo­vá­ní nebo legen­da žen­ské­ho olym­pij­ské­ho pla­vá­ní? A kdo ze sou­tě­ží­cích si po pade­sá­ti dnech strá­ve­ných na opuš­tě­ném ost­ro­vě nako­nec odne­se titul páté­ho aus­tral­ské­ho Survivora spo­lu s odmě­nou 500 000 aus­tral­ských dola­rů? Úvodní epi­zo­du rea­li­ty show Survivor Austrálie sle­duj­te na Voyo už ten­to pátek.

Pátá řada Survoru Austrálie star­tu­je exklu­ziv­ně na Voyo už v pátek, 29. dub­na. 2022. Další díly úspěš­né rea­li­ty show plné adre­na­li­nu budu před­pla­ti­te­lé Voyo moci sle­do­vat vždy v úte­rý a v pátek.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,14959 s | počet dotazů: 242 | paměť: 57680 KB. | 30.06.2022 - 12:54:45