Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Bohové Egypta

Bohové Egypta

Chadwick boseman thoth gods of egypt gqslxh
Dva týd­ny po pre­mi­é­ře jsem koneč­ně viděl film, kte­rý jako prv­ní uve­dl na plát­na kin egypt­ské bohy. Nic svě­to­bor­né­ho se od fil­mu čekat neda­lo, pro­to se nedá říci, že bych byl nějak zvlášť zkla­ma­ný.
Na úvod je tře­ba sdě­lit vám jed­nu zásad­ní věc. Zatímco fil­mů a seri­á­lů, ve kte­rých vystu­pu­jí řeč­tí, potaž­mo římští boho­vé, je nespo­čet a kaž­do­roč­ně se něja­ký obje­ví (Válka bohů, Hněv Titánů, Percy Jackson), tak o bozích, jejichž domo­vi­nou je seve­ro­af­ric­ká země, neby­lo dosud nic nato­če­no. Bohové Egypta jsou tedy fil­mem, kte­rý nám jako prv­ní ote­ví­rá brá­nu egypt­ské myto­lo­gie na poli fil­mu, za což jim pat­ří vel­ké uzná­ní.
Celý sní­mek sto­jí na nej­zná­měj­ší egypt­ské báji, kte­rá byla zapsá­na v obdo­bí Nové říše - Souboji o koru­nu Horního a Dolního Egypta mezi bohem nebes Horem a bohem bou­ří a pouš­tě Setem. Ovšem v něko­li­ka zásad­ních reá­li­ích se film od mýtu liší. Například Usir, otec Horův a bra­tr Setův, ve fil­mu zemře a je roz­cu­po­ván. V mýtu to je však jen počá­tek jeho nové ces­ty, kte­rou zakon­čí jako vlád­ce mrtvých, ovšem ve fil­mu tím jeho úlo­ha kon­čí smr­tí.
Film je přecpán vše­mož­ný­mi mon­st­ry, až si u toho člo­věk při­pa­dá jak u hra­ní Titan Questu. Mně osob­ně se nej­ví­ce líbil had Apep (Apophis), kte­rý byl ztvár­něn abs­trakt­ně, jeli­kož měl sym­bo­li­zo­vat Chaos. Zcela neče­ka­ně se nako­nec tato bes­tie posta­vi­la našim hrdi­nům ve finál­ní bitvě.
Z bohů, kte­ří ve fil­mu měři­li ale­spoň čty­ři met­ry, vel­mi vyso­ko vyční­va­li pře­de­vším Thovt, jehož skvě­le ztvár­nil Chadwick Boseman, budou­cí Black Panther, a Re, zahra­ný osca­ro­vým her­cem Geoffreym Rushem. Z CGI bohů zase jas­ně vlá­dl Anup (Anubis), kte­rý věr­ně při­po­mí­nal svůj mýtic­ký předob­raz.
Chadwick Boseman, jakož­to Thovt, vne­sl do fil­mu vtip a dobrou nála­du.
Geoffrey Rush jako bůh slun­ce Re
Anup vydat­ně pomohl zasta­vit Apepa.
Bohové Egypta roz­hod­ně nejsou učeb­ni­cí his­to­rie a myto­lo­gie. Jedná se o jed­no­du­chou fan­ta­sy mlá­tič­ku, ve kte­ré je zamo­tá­na lás­ka, což je u holly­wo­od­ské pro­duk­ce posled­ních let běž­né. Divák se však u fil­mu per­fekt­ně odre­a­gu­je a může si říct, že kone­če­ně uzřel bohy, o kte­rých píše např. i Däniken, koneč­ně na stří­br­ném plát­ně.
Hodnocení: 75%

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,55155 s | počet dotazů: 241 | paměť: 54890 KB. | 03.08.2021 - 03:03:57