Kritiky.cz > Recenze knih > Bohatý táta, chudý táta aneb Lehce jednostranný odrazový můstek finanční gramotnosti

Bohatý táta, chudý táta aneb Lehce jednostranný odrazový můstek finanční gramotnosti

BohTata

Je Kiyosakiho kni­ha oprav­du tako­vá bom­ba nebo jen davo­vé šílen­ství?

Jméno Roberta T. Kiyosakiho asi zachy­tl kaž­dý, kdo se jen tro­chu zají­má o finanč­ní gra­mot­nost a nevy­hý­bá se lite­ra­tu­ře na toto téma. Jeho kni­ha se sta­la dle oče­ká­vá­ní best­selle­rem a je hoj­ně při­po­mí­ná­na na semi­ná­řích, v kur­sech a sklo­ňo­vá­na v dis­ku­sích vše­ho dru­hu.

Její výho­da tkví ve vyso­ké čti­vos­ti a v podá­ní klí­čo­vých infor­ma­cí sty­lem pří­bě­hu, roz­ho­vo­rů, při­rov­ná­ní a život­ních lek­cí. Na dru­hou stra­nu pokud už jste čet­li jiné svaz­ky na toto téma, asi se od Kiyosakiho nedo­ví­te nic moc nové­ho. Bohatý táta chudý táta je ovšem ide­ál­ní star­tov­ní čárou, pokud chce­te do finanč­ní oblas­ti zabrou­sit a neví­te, odkud začít.

Dva otco­vé, dvě ces­ty, růz­né výsled­ky

Ne, ačko­li to tak může vyznít, Kiyosaki zde nemá dva bio­lo­gic­ké otce. Ústřední linie kni­hy ale srov­ná­vá posto­je, myš­le­ní a život­ní pří­stu­py jeho vlast­ní­ho otce, vel­mi vzdě­la­né­ho muže a otce Robertova kama­rá­da Mika, kte­rý toho moc nevy­stu­do­val v ofi­ci­ál­ním škol­ském sys­té­mu, ale dává obě­ma chlap­cům cen­né lek­ce sel­ské­ho myš­le­ní a finanč­ní gra­mot­nos­ti, kte­ré v kla­sic­kém vzdě­lá­va­cím sys­té­mu chy­bí.

Na kon­tras­tu těch­to dvou osob­nos­tí autor kni­hy uka­zu­je klí­čo­vé roz­dí­ly myš­le­ní, kte­ré vedou k chu­do­bě člo­vě­ka, k tomu, že se nechá vlá­čet okol­nost­mi, mís­to aby pře­vzal nad svým živo­tem sku­teč­nou kon­t­ro­lu a dostal se tam, kam oprav­du chce. Na kon­ci pak uvá­dí někte­ré vlast­ní návy­ky a během celé­ho ústřed­ní­ho pří­bě­hu uka­zu­je na jed­no­du­chých sché­ma­tech, jaké roz­dí­ly ve finanč­ních tocích vytvá­ří návy­ky vět­ši­ny lidí a jak se odli­šu­je těch 5% popu­la­ce, kte­ré mají v rukách vět­ši­nu svě­to­vé­ho bohat­ství.

Srozumitelné, čti­vé, pouč­né a jed­no­stran­né

Kiyosakiho kni­ha je výbor­ným prvot­ním impul­sem ke stu­diu cho­vá­ní peněz a psy­cho­lo­gie pod­ni­ká­ní. A čte­nář by mini­mál­ně ze dvou prostých důvo­dů neměl skon­čit jen u ní. Její výho­dou i chy­bou sou­čas­ně je sku­teč­nost, že je zamě­ře­ná pou­ze na vydě­lá­vá­ní peněz, respek­ti­ve nau­če­ní se záko­ni­tos­tem, pod­le kte­rých se pení­ze v našem indi­vi­du­ál­ním hos­po­da­ře­ní cho­va­jí.

Pokud by měl člo­věk posu­zo­vat pova­hu mili­ar­dá­řů jen pod­le Kiyosakiho pří­stu­pu v tom­to kon­krét­ním svaz­ku, asi se neu­brá­ní nutká­ní smýš­let o nich jako prá­vě o těch par­chan­tech, kte­ří se zají­ma­jí jen o počet nul na šecích a coko­li dal­ší­ho jde zce­la mimo ně.

A to by bylo vel­kou chy­bou. Jako základ­ní kámen finanč­ní gra­mot­nos­ti je Bohatý táta chudý táta výbor­nou lek­cí, ale pro načer­pá­ní plné­ho náhle­du na myš­le­ní úspěš­nos­ti roz­hod­ně nesta­čí. Pokud by čte­nář zůstal jen u něj, mine život­ní radost, schop­nost pomá­hat dru­hým skr­ze vlast­ní růst a mno­ho dal­ších strá­nek, kte­ré svě­to­vý byz­nys i jeho tvůr­ce utvá­ře­jí a kte­ré z nich děla­jí sku­teč­ně inspi­ra­tiv­ní osob­nos­ti, roz­hod­ně ne jenom cham­tiv­ce ženou­cí se kaž­dou vte­ři­nu svých živo­tů za mamo­nem tuč­ných kont.

  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
  • ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera9. září 2019 ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera S mými dcerkami doslova milujeme a hltáme dětské obrázkové interaktivní encyklopedie, které pohltí obsahem a čtenáře si podmaní svými kouzelnými obrázky. A tahle kniha "Svět lesa" je toho […] Posted in Recenze knih
  • Kenyon, Sion: Arkturiáni: Zamyšlení pod letní hvězdnou oblohu8. července 2017 Kenyon, Sion: Arkturiáni: Zamyšlení pod letní hvězdnou oblohu Co se vám nebude hodit do hlavy, hoďte do fiktivní schránky. Už jen to je z této knihy úžasný nápad. A platí to úplně ve všem. Ano, tohle je opravdu hodně svérázná kniha, která rozjitří […] Posted in Recenze knih
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Deník, který vám pomůže být tady a teď2. října 2018 Deník, který vám pomůže být tady a teď Kolikrát se denně přistihnete, že myšlenkami bloudíte v budoucnosti či minulosti, aniž byste pořádně vnímali, co se děje kolem vás právě v přítomném okamžiku? Nová knížka Tady a teď je […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...