Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 6: Z pouště přichází cizinec

Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 6: Z pouště přichází cizinec

Photo © Disney+
Photo © Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Síly Boby Fetta (Temuera Morrison) se roz­růs­ta­jí, nepří­tel ovšem též roz­růs­tá své řady.....

Šestá epi­zo­da seri­á­lu The Book of Boba Fett má jeden stej­ný men­ší pro­blém jako epi­zo­da před­cho­zí. Na seri­ál o Bobu Fettovi má totiž tak tro­chu málo Boby Fetta a více se věnu­je jiné posta­vě v man­da­lo­ri­án­ském brně­ní. Ano, závěr páté epi­zo­dy vede k tomu, že se i vel­ká část 6. epi­zo­dy točí kolem posta­vy Dina Djarina, kte­rý se již dočkal vlast­ní­ho seri­á­lu s 2. séri­e­mi a již brzy se dočká i série tře­tí. Jak je ovšem vid­no, The Book of Boba Fett sta­ví pro 3. sérii Mandaloriana půdu. A tak tro­chu na úkor samot­né­ho pří­bě­hu Boby Fetta. I přes­to, že ale­spoň vše napo­ví­dá, tomu, že sed­má epi­zo­da se bude točit opět výhrad­ně kolem Boby Fetta. Přesto urči­tě zara­zí, že se tolik času trá­ví kolem Dina Djarina.

Jinak tato epi­zo­da ovšem nezkla­ma­la. Režie se cho­pil Dave Filoni, zku­še­ný žák George Lucase a dodal epi­zo­du, kte­ří musí milo­vat všich­ni, kte­ří mají rádi Star Wars. Po Dinu Djarinovi se totiž nejen Grogu, ale i dal­ší vár­ka postav, kte­ré jsou sou­čás­tí tři čtvr­tě hodi­ny dlou­hé­ho balíč­ku, kte­rý se neo­be­jde bez vár­ky emo­cí, wes­ter­no­vé atmo­sfé­ry a pře­de­vším esen­ce Star Wars v té nej­čist­ší podo­bě.

Filoni ani Jon Feverau za psa­cím sto­lem nezkla­ma­li a napsa­li milost­né dílo milov­ní­kům kla­sic­kých Star Wars. Na roz­díl od Posledního z Jediů a radi­kál­ní­ho odklo­nu Riana Johnsona je to mož­ná tak tro­chu opa­tr­ný písek, Favreau a Filoni ovšem ser­ví­ru­jí jis­to­tu v té nej­hez­čí for­mě. A vzhle­dem k tomu, že si tvůr­ci naja­li exper­ty na dee­p­fa­ke vypa­dá návrat jed­né zná­mé posta­vy mno­hem lépe než návrat na kon­ci 2. série Mandaloriana.

Akce mož­ná není tolik, odka­zů na před­cho­zí Star Wars a pře­de­vším pře­kva­pe­ní je ovšem dost. Výskyt jed­né posta­vy láká na osu­do­vou kon­fron­ta­ci dvou pro­slu­lých námezd­ních lov­ců, kdy jed­na posta­va z ani­mo­va­né­ho seri­á­lu Star Wars: Klonové vál­ky doká­že dostát své pověs­ti v hra­né podo­bě v rám­ci pou­hé jedi­né scé­ny. Dá se při­tom oče­ká­vat, že i 7. epi­zo­da vytáh­ne něja­ké neče­ka­né trum­fy, pře­ko­nat emo­ci­o­nál­ní sílu ovšem bude náram­ně obtíž­né. Především když dojde k dis­ku­zi dvou postav, pro kte­ré jed­na a stej­ná oso­ba zna­me­na­la hod­ně.

Zásadní je při­tom i pohlí­žet na zají­ma­vý vývoj posta­vy Dina Djarina a k osu­do­vé­mu roz­hod­nu­tí, kte­ré dodá­vá vel­kou emo­ci­o­nál­ní váhu. I závě­reč­ná scé­na, kte­rá jed­nu posta­vu před­klá­dá před osu­do­vé roz­hod­nu­tí půso­bí nesku­teč­ně sil­ně a uka­zu­je, že Filoni má pros­tě pod čepi­cí a doká­že emo­ce správ­ně pro­dat.

6. epi­zo­da The Book of Boba Fett mož­ná i ten­to­krát vylo­že­ně nespl­ňu­je zadá­ní ´´ seri­ál o Boba Fettovi ´´, to co ovšem Filoni ve 45 minu­tách před­ve­dl bylo něco nesku­teč­né­ho. Sedmá epi­zo­da bude prav­dě­po­dob­ně nabu­še­né akč­ní vyvr­cho­le­ním, tohle men­ší ticho před bou­ří bylo ovšem nesku­teč­ně půso­bi­vé.....


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,11996 s | počet dotazů: 242 | paměť: 61597 KB. | 01.12.2022 - 14:59:49