Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Knihy k maturitě > Blues pro bláznivou holku - Václav Hrabě

Blues pro bláznivou holku - Václav Hrabě

Hrabe
Hrabe

Pár slov o auto­ro­vi: Václav Hrabě byl jedi­ný před­sta­vi­tel beat­nic­ké gene­ra­ce u nás. Psal poezii, kte­rou poz­dě­ji zhu­deb­nil Vladimír Mišík (Variace na rene­sanč­ní téma). Jednalo se o vel­mi talen­to­va­né­ho bás­ní­ka. Jeho poezie byla pře­de­vším melan­cho­lic­ká a vel­mi pro­cí­tě­ná. Tragicky zemřel ve svých pět­a­dva­ce­ti letech na otra­vu ply­nem.

První dojmy: Po prv­ních pár stra­nách jsem byla sku­teč­ně pře­kva­pe­ná. U vět­ši­ny poezie, kte­rá je o něco star­ší, jsem byla zkla­ma­ná, pro­to­že pře­ce jenom to je něco jiné­ho, než co se píše dnes. Avšak tato sbír­ka poezie mě zau­ja­la už svou prv­ní bás­ní. Všechno je psa­né tak pro­cí­tě­ně a oprav­do­vě, že mě to až vnitř­ně zasáh­lo.

Cílová sku­pi­na: Cílová sku­pi­na nejde přes­ně určit. Jsem si jis­tá, že jak se ta kni­ha líbi­la mně, moh­la by se líbit mým rodi­čům, i pra­ro­di­čům. Jednotlivé bás­nič­ky jsou zvuč­né, tak­že si mys­lím, že by se líbi­ly i dětem, když však opo­me­ne­me to, že by jim nedo­chá­zel děj.

Doporučila bych ji k matu­ri­tě? Proč? Rozhodně bych Blues pro bláz­ni­vou hol­ku dopo­ru­či­la zařa­dit do sezna­mu k matu­ri­tě jako jed­nu z dvou povin­ných poezií. Nádherně se čte a myš­len­ka se dá taky doce­la snad­no inter­pre­to­vat.

Je snad­né o kni­ze mlu­vit? Ano, pod­le mého názo­ru je kni­ha ori­en­to­va­ná spí­še na poci­ty, jako je smu­tek nebo lás­ka. Shodla jsem se na tom i se svý­mi vrs­tev­ní­ky, že pokud hle­dá­te kni­hu poezie, o kte­ré není těž­ké mlu­vit, je to prá­vě tahle.

Je lehce zapa­ma­to­va­tel­ná a čti­vá? Nejsem si jis­tá, jak bych měla posu­zo­vat zapa­ma­to­va­tel­nost a čti­vost kni­hy poezie, ale řek­la bych, že jak jed­no, tak dru­hé jsou vel­mi dob­ré. Kniha obsa­hu­je jenom pár bás­ni­ček, kte­ré máte během půl hodi­ny pře­čte­né, tak­že ta čti­vost je vůbec vel­ká a hlav­ní myš­len­ku si taky zapa­ma­tu­je­te.

Co kni­ha čte­ná­řo­vi může dát? Když opo­me­nu fakt, že jde o úžas­ný čte­nář­ský záži­tek, což ne všich­ni oce­ní, Václav Hrabě je scho­pen na vás pře­nést poci­ty, kte­ré popi­su­je ve svých bás­ních. Jsou zde také bás­ně, kte­ré mají něja­kou hlub­ší myš­len­ku, kte­ré si mys­lím, že můžou obo­ha­tit kaž­dé­ho.

Popiš kni­hu 2 slo­vy: melan­cho­lie, poci­ty

Procentuální hod­no­ce­ní: 97%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,49442 s | počet dotazů: 223 | paměť: 55771 KB. | 22.05.2022 - 22:37:37