Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Technika > Blu-ray - Kvalitní, překrásná a jedinečná kvalita filmů

Blu-ray - Kvalitní, překrásná a jedinečná kvalita filmů

Milujete u fil­mů jedi­neč­ně čis­tý zvuk, u kte­ré­ho sly­ší­te i dopad­nout špend­lík na zem, a jedi­neč­ný obraz, kte­rý vám vyrá­ží dech svou přes­nos­tí? Pokud ano, pak máte jis­tě doma pře­hrá­vač Blu-ray dis­ků. A proč také ne?! Vždyť fil­my na Blu-ray dis­cích pat­ří k nej­ví­ce kva­lit­ním na celém dvě­tě a zatím je nic nepře­ko­na­lo a dlou­ho nepře­ko­ná. Vždy bude Blu-ray na stej­né příč­ce, jako fil­my ve 3D a budou se o ní rádi dělit, pro­to­že nabí­ze­jí něco stej­né­ho, ale také něco dia­me­t­rál­ně odliš­né­ho. To jim dává jedi­neč­nou mož­nost se na trhu skvě­le uži­vit, i když budou na stej­né příč­ce oblí­be­nos­ti.

Pokud jste vidě­li film na Blu-ray dis­ku, nebo si ale­spoň někdy stáh­li jeho kopii z inter­ne­tu, pak jis­tě moc dob­ře víte, že se jed­ná o jedi­neč­nou zále­ži­tost, na kte­rou si člo­věk snad­no zvyk­ne. A proč také ne! Pokud pře­mýš­lí­te o kou­pi Blu-ray vypa­lo­vač­ky, pře­hrá­va­če a fil­mů, pak nevá­hej­te a udě­lej­te to. Sice je to vět­ší zátěž do roz­počtu, pro­to­že co si bude­me poví­dat, Blu-ray věci jsou pekel­ně dra­hé, ale za ten pro­ži­tek z fil­mu to roz­hod­ně sto­jí!

Doba, kdy bylo pro­blé­mem sehnat v obcho­dech fil­my na Blu-ray dis­cích je dáv­no za námi a dnes se Blu-ray roz­ši­řu­je do všech mož­ných stán­ků a vytla­ču­je CD do sme­tiští a DVD na pozi­ci CD. Je to neza­dr­ži­tel­ný krok, pro­to­že tech­ni­ka neu­stá­le míří v před, a tak se není čemu divit, když za pár let vymi­zí DVD jako dnes CD. Moc se těším, kam ješ­tě tech­ni­ka doká­že zajít, ale nyní nesně­me a kupuj­me Blu-ray!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,92338 s | počet dotazů: 238 | paměť: 53175 KB. | 25.09.2021 - 23:50:05