Kritiky.cz > Filmové recenze > Bloodrayne

Bloodrayne

200706292037 Bloodrayne

200706292037_BloodraynePráce Uwe Bolla jsou mezi fanouš­ky pojmem. Tedy pokud se o něja­kých fanouš­cích dá vůbec mlu­vit. Jedná se o roz­sáh­lou základ­nu pří­z­niv­ců PC her, z nichž Bollovy fil­my čer­pa­jí inspi­ra­ci a díky kte­rým si Uwe Boll stvo­řil z počet­né sku­pi­ny her­ních fanouš­ků sku­pi­nu odpůr­ců svých fil­mů. Každopádně dosa­vad­ní neú­spě­chy nebe­rou tomu­to své­ráz­né­mu reži­sé­ro­vi vítr z pla­chet a ten­to­krát nás oslo­vu­je s dal­ším dílem, kte­ré vychá­zí ze stej­no­jmen­né počí­ta­čo­vé hry. O tom, zda se jed­ná o pří­jem­né pře­kva­pe­ní nebo o pokra­čo­vá­ní béč­ko­vé série, bude i násle­du­jí­cí recen­ze.

 

Nutno při­znat, že dlou­hou dobu jsem neměl tu pří­le­ži­tost poznat Bollovu tvor­bu. Pochopitelně jsem něco sly­šel, něco četl, ale nic z toho nevi­děl. Pročež jsem se jed­no­ho dne roz­ho­dl tuto nezna­lost tro­chu zmír­nit i půj­čil jsem si pln obav a oče­ká­vá­ní prá­vě Bloodrayne.

Jakožto divá­ko­vi původ­ní PC hrou netknu­té­mu (i když jsem četl her­ní recen­zi od jed­no­ho zná­mé­ho) může­te věřit mé nepřed­po­ja­tos­ti a nepros­té neutra­li­tě.

Pokud jde o děj, je veskr­ze prů­měr­ný. Máme tady arciz­lo­sy­na Kagana, kte­rý je momen­tál­ně asi nej­moc­něj­ší vlád­ce upí­rů (Ben Kingsley). Co by to bylo za hlav­ní­ho zlo­du­cha, kdy­by neměl zlot­ři­lý plán? Takových plá­nů má obvykle zlo­duch hned něko­lik, jinak by nemohl sklí­zet zaslou­že­ný strach nepřá­tel a respekt svých při­slu­ho­va­čů. Tomu naše­mu sta­čí ke štěs­tí ovlád­nout svět, tro­chu otře­pa­né, ale přes­to pořád zabí­rá. K tomu potře­bu­je zís­kat tři arte­fak­ty - srd­ce, oko a kost. Zatímco si po upír­sku vysá­vá na hra­dě sleč­ny, jeho slu­ho­vé pil­ně pát­ra­jí po talisma­nech.

Když je ve fil­mu zloun, záko­ni­tě se za ved­lej­ší kuli­sou potu­lu­je jeho opak. Protiváhou zla budou čle­no­vé bra­trstva na ochra­nu pro­ti hroz­bě upí­rů Sebastian (Matthew Davis), Vladimir (Michael Madsen) a lučišt­ní­ce Katharina (Michelle Rodriguez). Ne, neza­po­mněl jsem, jen­že to nej­lep­ší na konec. Je tu pocho­pi­tel­ně dal­ší nej­hlav­něj­ší z hlav­ních hrdi­nů (tedy vlast­ně hrdi­nek) Rayne (Kristanna Loken) napůl člo­věk, napůl upír. Ta má k nepřá­tel­ství vůči Kaganovi osob­ní důvod. Jako malá se sta­la svěd­kem vraž­dy své mat­ky prá­vě Kaganem.

Naše tro­ji­ce boju­je pro­ti upí­rům, Kagan vět­ši­nu fil­mu jen před­vá­dí chlad­né upír­ské pohle­dy, Rayne chvil­ku boju­je sama, na chvil­ku se spo­jí s bra­trstvem, pak se jejich ces­ty roz­chá­ze­jí (navzdo­ry váš­ni, jež vzpla­nu­la mezi Rayne a jed­ním ze dvou klad­ných muž­ských hrdi­nů). To už všich­ni boju­jí sami za sebe, násled­ně se zase spo­jí pro­ti Kaganovi - no a vše vyvr­cho­lí v koneč­né krva­vé zúčto­vá­ní.

Vytýkat tomu­to fil­mu nedo­stat­ky je jako kopat do leží­cí­ho. Ne, že by to  neby­lo zábav­né, ale dob­ře, kop­ne­me si. Kde začít? Hned na začát­ku mi při­šlo doce­la atrak­tiv­ním pro­stře­dí stře­do­vě­ké­ho Rumunska (dob­ře, tak chyt­rý nejsem - že se natá­če­lo v Rumunsku jsem našel jin­de). Napsal jsem stře­do­vě­ké­ho? Inu, po chvil­ce jsem musel pře­hod­no­co­vat svůj poně­kud unáh­le­ný závěr. Podle dal­ších zábě­rů jsem začal nabý­vat dojmu, že se jed­ná spíš o 18. sto­le­tí. V jaké době se tedy děj ode­hrá­vá, je záha­dou (osob­ně se klo­ním k poz­děj­ší­mu časo­vé­mu odha­du). Každopádně opro­ti hře se roz­hod­ně nejed­ná o sto­le­tí dva­cá­té.

Nejde pře­hlí­žet nesmy­sl­nost dia­lo­gů. Ve fil­mech prá­vě dia­lo­gy jsou hlav­ním poji­vem a sdě­le­ním. V Bloodrayne to nepla­tí. Na film se může­te dívat s vypnu­tým zvu­kem. Chvilku si budou posta­vy něco říkat, pak půjdou vyse­kat pár upí­rů, v dal­ším zábě­ru už někam jedou - záběr na pří­ro­du a vzá­pě­tí chce někdo vyse­kat hlav­ní hrdi­ny. Pokud jde o bitev­ní scé­ny, kro­mě toho, že čer­ve­nou teku­ti­nou se v nich roz­hod­ně nešet­ří, jsou řeše­ny až zbě­si­lým stři­hem. Obecně sou­bo­jo­vé scé­ny pat­ří k zají­ma­věj­ším momen­tům fil­mu, ale sko­ro žád­nou z nich si neu­ži­je­te, pro­to­že kame­ra neu­stá­le ská­če z jed­no­ho šer­mí­ře na dru­hé­ho. Zlí jazy­ko­vé neu­spě­jí s vysvět­le­ním, že šlo o zastí­ra­cí mané­vr. Osobně si nemys­lím, že ten­to feno­mén způ­so­bi­ly nejis­té výko­ny her­ců v bitev­ních sek­ven­cích. U šer­mo­vá­ní ješ­tě chví­li zůsta­ne­me.

V posled­ní scé­ně se šer­mo­vá­ní náh­le zvrh­ne v ukáz­ku asij­ských bojo­vých umě­ní, ačko­liv před­tím se pocti­vě tvo­ři­la ilu­ze kla­sic­kých sou­bo­jů. Proč? Zdálo se to snad tvůr­cům málo akč­ní?

Pominu nedo­stat­ky ve scé­ná­ři. Rozepisovat všech­ny nesmys­ly, kte­ré film obsa­hu­je, je zby­teč­né.

Dost mě zará­ží, jak to Uwe Boll dělá, že v jeho fil­mech hra­jí tak dob­ří her­ci, i když je téměř jis­té, že celý pro­jekt bude pro­pa­dá­kem? Každopádně jis­tá sna­ha od her­ců tu vidět je a někte­ré jejich výko­ny pat­ří k tomu lep­ší­mu, co ve sním­ku uvi­dí­te. Celkově bych řekl, že ve fil­mu jsou čty­ři věci, kte­ré vás mohou potě­šit: her­ci a někte­ré jejich výko­ny, sou­bo­jo­vé scé­ny, sna­ha o vybu­do­vá­ní horo­ro­vé atmo­sfé­ry a Kristanna Loken (tedy nevím, zda potě­ší dív­ky, ale uznej­te, že je na ni hez­ký pohled a role divo­ké a hez­ké Rayne jí sed­la).

Nerad bych, abys­te naby­li dojmu, že film je úpl­ně špat­ný. Není. Tady si neod­pus­tím jis­tou cita­ci (inspi­ra­ci) z rekla­my, kte­rá říká, že lep­ší je vidět skle­ni­ci spíš polo­pl­nou, než polo­prázd­nou. Řadím se k této kate­go­rii. Film není špat­ný, pros­tě není dob­rý. 

 

Bloodrayne

USA / Německo, 2006

Žánr: Horor/Fantasy

95 minut

Režie: Uwe Boll

Scénář: Guinevere Turner

Hrají: Kristanna Loken, Michelle Rodriguez, Matthew Davis, Ben Kingsley, Michael Madsen, Billy Zane, Will Sanderson, Udo Kier, Meat Loaf, Michael Paré, Madalina Constantin, Daniela Nane

  • Bloodrayne4. května 2006 Bloodrayne Uwe Boll, dost svérázná postava filmového průmyslu. Jeho projekty prosluly vším možným, ale rozhodně ne kvalitou. Ale Bollovi to nevadí a vesele točí dál. Soustředí se na filmové adaptace […] Posted in Filmové recenze
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • n200806141042 110. srpna 2008 Vlci (Skinwalkers) Otázka: „Co má společného tento film s filmem Vlk z roku 1994?“ Odpověď: „Absolutně nic až na lykantropii.“ Příběh je, jak jste odhadli z úvodu, velmi prostý. Dvě skupiny vlkodlaků […] Posted in Filmové recenze
  • Resident Evil: Zánik - Že by odrazové prkýnko pro další trilogii?4. února 2008 Resident Evil: Zánik - Že by odrazové prkýnko pro další trilogii? Některé věci – jak se zdá - nikdy nepochopím. Ať už jde o kauzu Uwe Boll, nebo o Stevena Seagala, kterému se zcela zjevně nechce do důchodu. A nejenom to. Netrápí mě tak jen zavalitý […] Posted in Filmové recenze
  • Pád do tmy - The Descent9. srpna 2006 Pád do tmy - The Descent Pád do tmy je důkazem, že někdy neprávem končí zajímavé filmy rovnou ve videopůjčovnách, aniž by se někdo namáhal nabídnout je v našich kinech. Je to škoda, jelikož The Descent je kvalitní […] Posted in Filmové recenze
  • Ranhojič - 65 %9. května 2014 Ranhojič - 65 % V 11. století se v Anglii stejně jako v celé západní Evropě snažili s nemocemi popasovat bradýři. Trhání zubů, napravování kostí a tajemné lektvary, jejichž účinky byly často velmi […] Posted in Filmové recenze
  • Belphégor: Fantom Louvru - So 14. 5. 2005 - ČT1 21:456. května 2005 Belphégor: Fantom Louvru - So 14. 5. 2005 - ČT1 21:45 Pokus Francouzů unudit nás k smrti…„Mumie útočí v Paříži“ podobným titulkem se honosí obal filmu Belphegor: Fantom Louvru. Ale dlouhá cesta do Francie se na ní asi hodně podepsala, protože […] Posted in Filmové recenze
  • Dayereh (2000)6. prosince 2011 Dayereh (2000) Do češtiny by název filmu snad šlo přeložit jako kruh, bylo by to tak správné a vzhledem k poselství filmu i logické. Příběh tohoto íránského filmu se soustředí na postavení žen v tamní […] Posted in Filmové recenze
  • Čtyři slunce (2012)25. března 2012 Čtyři slunce (2012) Režisér Bohdan Sláma se nám vrátil na plátna kin se svým novým snímkem. Jedná se o typickou "slámovinu", tedy o film, který primárně pojednává o společenských ztroskotancích, outsiderech, […] Posted in Filmové recenze
  • Maturita (2013)7. prosince 2013 Maturita (2013) Jaká to hrůza! Pardon, musel jsem si trochu ulevit... Jsou filmová představení, kde vám rozdávají před projekcí různé dárkové předměty (před filmem Štěstí jsem dostal úhledný balíček […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...