Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze knih > BLÍZKO OBZORU od Jessicy Koch

BLÍZKO OBZORU od Jessicy Koch

blizkoobzoru

Máte-li chuť sáh­nout po prav­di­vém pří­bě­hu o vel­ké lás­ce, odva­ze, důvě­ře, ale i vel­ké boles­ti, odhod­lá­ní a vel­ké moci odpouš­tět, je kni­ha od Jessicy Koch „Blízko obzo­ru“, tou pra­vou pro vás.

Hlavními pro­ta­go­nis­ty pří­bě­hu je sedm­nác­ti­le­tá Jessica a o tři roky star­ší Danny. Jessica nikdy nevě­ři­la, že by se někdy moh­la zami­lo­vat do něko­ho, jako je je prá­vě Danny. Do muže neo­do­la­tel­né­ho, navíc vel­mi úspěš­né­ho a sebe­vě­do­mé­ho, kte­rý navíc nikdy neměl špat­nou nála­du a život bral tak nějak s nad­hle­dem.
Možná ji i tak tro­chu impo­no­va­lo, že se doká­zal sám o sebe posta­rat již od rané­ho mlá­dí, když opus­til svo­jí vlast­ní rodi­nu, posta­vil se na vlast­ní nohy a žil dale­ko od své­ho původ­ní­ho domo­va.
Doposud bez­sta­rost­ný život Jessicy nabí­rá úpl­ně jiný směr a stá­vá se z ní úpl­ně jiný člo­věk, rodi­če svo­ji dce­ru vůbec nepo­zná­va­jí. Jessica díky Dannymu rych­le dospí­vá a pozná­vá, že ne všech­no kolem živo­ta Dannyho je tak růžo­vé, jak by se na prv­ní pohled moh­lo zdát, a že i on boju­je s kaž­do­den­ní­mi sta­rost­mi a pro­blémy, kte­ré kaž­dým dnem vyplou­va­jí na povrch.
Čím více Dannyho pozná­vá, tím více odha­lu­je sku­teč­nou prav­du o jeho dět­ství, s nímž jsou spo­je­ny i bez­na­děj­né vyhlíd­ky na mož­nou spo­leč­nou budouc­nost....

Abych si neu­stá­le byla vědo­má toho­to zlé­ho snu, o němž jsem vědě­la, že z něj není úni­ku. Dneškem počí­na­je mě bude honit, nahá­nět mě a dopro­vá­zet prav­dě­po­dob­ně až do kon­ce živo­ta.
 
Jessica má před sebou všech­nu budouc­nost, moh­la by dělat vše, co by si uma­nu­la, mít koho by chtě­la, ale lás­ka si nevy­bí­rá. Miluje a nechce se vzdát muže - Dannyho - jehož vyhlíd­ky na dal­ší spo­leč­ný plno­hod­not­ný život jsou mizi­vé. A oba v hlou­bi srd­ci vědí, že osud stej­ně nepo­ra­zí a je otáz­ka času, kdy se stej­ně budou muset navždy roz­lou­čit.....
Bez něj jsem se cíti­la polo­vič­ní. Byl mojí sou­čás­tí, mojí dru­hou polo­vi­nou, mým eli­xí­rem živo­ta. Bez něj jsem nemě­la žád­ný pohon, žád­nou moti­va­ci, bez něj jsem neu­mě­la být spo­ko­je­ná.

Byli jsme sami a sami i zůsta­ne­me.

Ještě nikdy v živo­tě - a ani nikdy poz­dě­ji - jsem si s nikým neby­la tak blíz­ká. Ne těles­ně, ale dušev­ně. Bezpochyby jsme byly dvě spří­z­ně­né duše. On byl sou­část mne a já sou­část jeho. Nikdy nebu­du potře­bo­vat fot­ky, ani jiné věci, abych si na něj vzpo­mně­la. Danny žil ve mně a bude žít až do kon­ce mého živo­ta.
Panovala mezi námi bez­vý­hrad­ná lás­ka spo­je­ná s naší boles­tí a utu­žo­va­ná důvě­rou, kte­rou jsme si spo­leč­ně usi­lov­ně budo­va­li.
Byli jsme zajed­no a až na věky bude­me spo­lu spo­je­ní.
Zlý sen nás dohnal. Už je to tady. Den, kte­ré­ho jsem se vždy obá­va­la, nastal. Ode dneška už to půjde jen z kop­ce. Klouzali jsme do pro­pas­ti - a to neza­dr­ži­tel­ně.

Blízko obzo­ru je vel­mi sil­ný pří­běh napsa­ný dle sku­teč­né udá­los­ti, z autor­či­na živo­ta. Příběh, nad kte­rým si doslo­va poplá­če­te, neboť bude­te pro­ží­vat spo­lu s hlav­ní hrdin­kou vel­mi sil­né emo­ce, poci­ty zou­fal­ství, bez­na­dě­je, ale i chví­le­mi stříp­ky nadě­je, odhod­lá­ní nic nezdá­vat a bojo­vat.
Na strán­kách bude­te číst o vel­mi sil­ném vzta­hu mezi dvě­ma mla­dý­mi lid­mi, jež jim osud nebyl naklo­něn, a mož­ná pro­to byl jejich intim­ní vztah pro­tkán vel­kou důvě­rou, vzá­jem­ným poro­zu­mě­ním a pou­tem k sobě navzá­jem.... chcete-li poznat, co je sku­teč­ná lás­ka a pocit sku­teč­ně milo­vat a být milo­ván i za cenu, že je vám vymě­řen jen kra­tič­ký čas.....
Autorka vel­mi detail­ně a boha­tě doká­za­la popsat emo­ce obou hlav­ních hrdi­nů, myš­len­ko­vé pocho­dy, poci­ty, vní­má­ní, ale i vylí­čit vzá­jem­ný vztah dvou „ač tro­chu pova­ho­vě odliš­ných“ lidí, jež se do sebe zakou­ka­li, a kte­ré to k sobě vel­mi při­ta­ho­va­lo.

Už nebě­žím. nemá to smy­sl. Přede mnou leží moře. Je tma­vě mod­ré; navzdo­ry vyso­kým vlnám mě vábí jeho jem­ná barva. Cesta pís­kem je pose­tá hrubý­mi špi­ča­tý­mi kame­ny, ale já vím, že se jí musím vydat. Obloha je šedi­vá a těž­ká jako olo­vo. S neklam­nou jis­to­tou, kte­rá mě nedě­sí, vím, že je můj život u kon­ce. Teď umřu a je to tak v pořád­ku. Musím ako­rát vběh­nout do moře a uto­pit se v něm. Bez pře­mýš­le­ní se vydá­vám na ces­tu. Cesta za mnou se sesou­vá, není ces­ty zpět.
Je to jed­no, stej­ně bych se nevra­ce­la. Smrt mě vábí jako cval spla­še­né­ho koně. Jsem na bře­hu a vrhám se do vln. Proud mě oka­mži­tě str­há­vá do stá­le tem­něj­ší mod­ře. Ačkoliv jsem vědě­la, co mě čeká, zachvá­tí mě smr­tel­ný strach a kři­čím. Z hrd­la mi nevy­jde jedi­ná hlás­ka. Voda je pří­liš hus­tá, pří­liš mod­rá. Nemůžu dýchat, modř se roz­plý­vá a zůstá­vá čerň. Křičím a kři­čím a kři­čím....
 
 
BLÍZKO OBZORU
Dojemný pří­běh o přá­tel­ství, odva­ze, sebe­vě­do­mí a síle odpouš­tě­ní
Napsala: Jessica Koch
Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Knihy Omega
Rok 2017
Praha
Počet stran: 441
ISBN 978-80-7390-604-7
  • Být sama sebou - Autobiografie Veroniky Vieweghové12. srpna 2021 Být sama sebou - Autobiografie Veroniky Vieweghové Máte rádi autobiografie? Chcete se dozvědět něco ze života Veroniky Vieweghové, manželky spisovatele Michala Viewegha? Tak právě vám je určena kniha Být sama sebou.  Veronika Vieweghová, […] Posted in Recenze knih
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
  • Myší díra4. ledna 2022 Myší díra Chcete si přečíst zajímavý příběh jednoho domu, kde žije mnoho lidí, jejíž život na první pohled vypadá, že spolu vůbec nesouvisí, ale jejich životy se v jednu chvíli protnou a nevěřili […] Posted in Recenze knih
  • Dva v srdci - dva životy v jednom20. prosince 2021 Dva v srdci - dva životy v jednom Máte rádi silné romány? Hledáte zajímavý příběh se zdánlivě jednoduchou zápletkou? Tak právě vám je určena kniha Dva v srdci, kterou vydala Grada v edici Cosmopolis.  Lydia Freddie spolu […] Posted in Recenze knih
  • Hodní psi k jižnímu pólu nedojdou - hořkosladký komediální příběh o ženě a psovi17. října 2021 Hodní psi k jižnímu pólu nedojdou - hořkosladký komediální příběh o ženě a psovi Máte rádi zvířata? Chcete prožít emotivní příběh o přátelství psa a jedné opuštěné ženy? Román Hodní psi k jižnímu pólu nedojdou vás rozhodně nezklame. Major Thorkildsen umírá a zůstává […] Posted in Recenze knih
  • Náš manžel3. září 2021 Náš manžel Náš manžel od Jo Jakemana je psychologický thriller, jehož ústředním tématem je domácí násilí, manipulace, lhaní a touha vymanit se z těchto sevřených pout a žít svobodný život bez […] Posted in Recenze knih
  • ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým15. srpna 2021 ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým Máte-li doma malou slečnu, která nedá dopustit na příběhy "kouzelných jednorožců", pak kniha "Škola jednorožců - kouzelný tým" je to pravé čtení pro ně. Příběh knihy začíná na konci […] Posted in Recenze knih
  • Byl jsem číslo 305298. srpna 2021 Byl jsem číslo 30529 Byl jsem číslo 30529 od Felixe Weinberga je knihou popisující skutečné válečné vzpomínky jednoho židovského chlapce pocházejícího z Čech. Felix Weinberg byl uznávaný vědec, který se […] Posted in Recenze knih
  • Vinařství - Nový začátek21. dubna 2021 Vinařství - Nový začátek Milujete rodinné ságy? Chcete si přečíst emotivní příběh služebné Ireny? Zajímá vás, o čem bude druhý díl? Tak právě vám je určena novinka Vinařství - Nový začátek, kterou vydala Euromedia […] Posted in Recenze knih
  • Životní úklid - do hrobu si ten nepořádek přeci jen nevezmete27. října 2020 Životní úklid - do hrobu si ten nepořádek přeci jen nevezmete Ve Švédsku existuje tzv. döstädning: dö znamená smrt a städning znamená úklid. Jedná se o překvapivě povzbuzující proces zbavení se nepotřebných věcí a lze jej uskutečnit v kterémkoli […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,37233 s | počet dotazů: 226 | paměť: 54349 KB. | 28.01.2022 - 17:02:36