Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Blízká setkání třetího druhu

Blízká setkání třetího druhu

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Roy Neary se stá­vá svěd­kem při­stá­ní léta­jí­cích talí­řů z jiné­ho svě­ta. Začíná sled neu­vě­ři­tel­ných udá­los­tí vrcho­lí­cích sku­teč­ným setká­ním s jinou civi­li­za­cí, kdy se Neary oct­ne na palubě mateř­ské vesmír­né lodi. Konečně se vesmír­né bytos­ti a lidé setka­li v míru.Jeden z nej­slav­něj­ších sci-fi fil­mů všech dob, kte­rý pod­le vlast­ní­ho scé­ná­ře nato­čil reži­sér Steven Spielberg. Inspiroval se tajem­ný­mi, nevy­svět­le­ný­mi jevy - UFO a důmy­sl­ně roze­hrál fan­tas­tic­kou vel­ko­po­dí­va­nou o setká­ní s mimo­zem­skou civi­li­za­cí. Jedním z hrdi­nů pří­bě­hu je oby­čej­ný Američan Roy Neary, jenž spat­ří tajem­ná svět­la na noč­ní oblo­ze. Podobná svět­la se obje­vu­jí i nad dal­ší­mi oblast­mi země a na jiných mís­tech se zase nevy­svět­li­tel­ným způ­so­bem „ztrá­cí“ elek­tric­ká ener­gie. Uprostřed pouš­tě jsou nale­ze­ny bom­bar­dé­ry, pohře­šo­va­né od roku 1945. A nikdo nedo­ká­že vysvět­lit, jak se prá­vě sem dosta­ly. Těch podiv­ných záhad je najed­nou až neu­vě­ři­tel­ně mno­ho. Probouzejí v lidech pocho­pi­tel­né oba­vy a strach, stej­ně jako je při­ta­hu­jí svou tajem­nos­tí...
Spielbergův divác­ky úspěš­ný sní­mek dělá jedi­neč­ným jeho vizu­ál­ní strán­ka, mis­trov­ská prá­ce režie i odbor­ní­ků na spe­ci­ál­ní efek­ty, kte­ré spo­leč­ně s doko­na­le namí­cha­ným tajem­nem a poci­ty jaké­ho­si údi­vu pro­stu­pu­jí celý děj. Natáčení pro­jek­tu před­chá­ze­la nároč­ná pří­pra­va, na níž se podí­lel napří­klad vyni­ka­jí­cí ast­ro­nom, ředi­tel výzku­mu UFO v Illinois, prof. Allen Hynek. Speciální efek­ty při­pra­vil Douglas Trumbull.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,63492 s | počet dotazů: 257 | paměť: 58119 KB. | 10.08.2022 - 12:53:23