Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Blíží se 40. ročník přehlídky světového dokumentu

Blíží se 40. ročník přehlídky světového dokumentu

Už jen dny nás dělí od zahá­je­ní letoš­ní­ho, v mno­ha ohle­dech výji­meč­né­ho, roč­ní­ku mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu doku­men­tár­ních fil­mů AFO. Co nás tedy v prv­ních říj­no­vých dnech (2.-6. říj­na) v Olomouci čeká?

AFO omládne a bude plné hudby

Ačkoli fes­ti­val osla­ví už své čty­ři­cá­té naro­ze­ni­ny, čímž se řadí k nej­tra­dič­něj­ším akcím toho­to dru­hu v ČR, na jeho tvá­ři to nebu­de znát. Právě nao­pak. Jedním z hlav­ních témat letoš­ní­ho roč­ní­ku bude hud­ba a hudeb­ní doku­ment. AFO navští­ví tuzemští i zahra­nič­ní hos­té, kte­ří hudeb­ním fanouškům roz­hod­ně nejsou nezná­mý­mi pojmy. Mladší návštěv­ní­ky jis­tě potě­ší kon­cert uzná­va­né tuzem­ské for­ma­ce Tata Bojs či olo­mouc­kých Loco Poco, atmo­sfé­ru neza­po­me­nu­tel­ných šede­sá­tých let pro změ­nu oži­ví jeden z nej­lep­ších Beatles revi­va­lů na svě­tě, dvoj­ná­sob­ný vítěz New York Beatlefest, kape­la The Backwards.

AFO přiveze zajímavé tváře a špičky hudebního dokumentu

Jak se tvo­ří hudeb­ní kli­py, nám před­ve­de Jakub Kohák, drži­tel oce­ně­ní Anděl za nej­lep­ší video­klip uply­nu­lé­ho roku. Spolu s ním při­je­de i Pavel Anděl, kte­rý uspo­řá­dá talkshow impro­vi­zo­va­ně nazva­nou Odpoledne s Andělem. Hostem svě­to­vé­ho for­má­tu je dnes již legen­da hudeb­ní­ho doku­men­tu, fil­mař, kte­rý mapo­val prv­ní návště­vu Beatles v USA či tvůr­čí dráhu kape­ly Rolling Stones, Albert Maysles. Ten záro­veň v Olomouci uve­de svou výsta­vu foto­gra­fií a obdr­ží Cenu za pří­nos kine­ma­to­gra­fii. Neméně zají­ma­vou osob­nos­tí je ame­ric­ký nezá­vis­lý fil­mař Christopher Seufert, kte­rý před­sta­ví hrubý sestřih celo­ve­čer­ní­ho doku­men­tu věno­va­né­mu popu­lár­ní pís­nič­kář­ce Suzanne Vega, o jejíž účas­ti na fes­ti­va­lu se usi­lov­ně jed­ná. Samotný Seufert rov­něž uspo­řá­dá veřej­nou díl­nu a dis­ku­si, při­čemž oje­di­ně­lou zále­ži­tos­tí je, že účast­ní­ci dis­ku­se budou moci do tvor­by doku­men­tu o Suzanne Vega sami zasáh­nout a asis­to­vat tak Seufertovi při dotvá­ře­ní výsled­né podo­by sním­ku.

Atraktivní je rov­něž workshop Natoč si své video, v němž zájem­ci z řad stu­den­tů dosta­nou pří­le­ži­tost nato­čit si za odbor­né asi­s­ten­ce vlast­ní kli­py, z nichž ty nej­po­ve­de­něj­ší budou násled­ně pro­mít­nu­ty širo­ké veřej­nos­ti. Ze zají­ma­vých setká­ní se může­me těšit na deba­tu s Břetislavem Rychlíkem a Renatou Kalenskou, tvůr­ci doku­men­tu Bílá labuť Pavla Dostála. Nedávno zesnu­lé­mu olo­mouc­ké­mu rodá­ko­vi Pavlu Dostálovi bude věno­vá­na krát­ká vzpo­mín­ka. A zavzpo­mí­nat bude­me moci i s fil­mo­vou kri­tič­kou a his­to­rič­kou Janou Hádkovou na doku­men­tár­ní tvor­bu z dob, kdy AFO vzni­ka­lo.

AFO zavzpomíná

Narozeniny nesla­ví jen AFO, ale i jeden z jeho dlou­ho­le­tých part­ne­rů – ost­rav­ské stu­dio České tele­vi­ze. To za pade­sát let své čin­nos­ti vyro­bi­lo mno­ho pozo­ru­hod­ných doku­men­tů, a prá­vě jim bude věno­vá­no samo­stat­né pásmo. A pro­to­že orga­ni­zá­to­ři fes­ti­va­lu nejsou žád­ní tro­š­ka­ři, nabíd­nou rov­něž divá­kům vůbec prv­ní uce­le­né ohléd­nu­tí za doku­men­tár­ní tvor­bou čes­ko­slo­ven­ské Nové vlny šede­sá­tých let.

AFO vyplní pestrá dokumentární tvorba z celého světa

Do letoš­ní­ho roč­ní­ku fil­mo­ví tvůr­ci z celé­ho svě­ta při­hlá­si­li 202 doku­men­tů (o více jak dvoj­ná­so­bek tak pře­ko­na­li loň­ských 98 při­hlá­šek), z nichž bylo do sou­těž­ní pře­hlíd­ky nako­nec vybrá­no 78 sním­ků v cel­ko­vé sto­pá­ži 54 hodin. Jednoznačnou pro­gra­mo­vou devi­zou je žánro­vá pes­t­rost, zastou­pe­ny budou pro­gra­my z roz­lič­ných obo­rů a oblas­tí - his­to­rie, soci­o­lo­gie, psy­cho­lo­gie, výtvar­né­ho umě­ní, lékař­ství, zoo­lo­gie, poli­to­lo­gie, etno­lo­gie, fil­mo­vé his­to­rie, diva­del­ní vědy, hud­by, filo­zo­fie i tech­ni­ky.

Řada fil­mů již zís­ka­la oce­ně­ní na jiných fes­ti­va­lech. Např. pol­ský doku­ment Children of Leningradsky (2004, režie Hanna Polak, Andrzej Celinski) byl nomi­no­ván na Oscara, ital­ský doku­ment Good Times (2004, režie Alessandro Cassigoli, Dalia Castel) zví­tě­zil na fes­ti­va­lech doku­men­tár­ní­ho fil­mu v USA, Španělsku a Německu. Americký sní­mek Adolph´s Beautiful America (2004, režie Geoff Gruetzmacher) zís­kal cenu na fes­ti­va­lu v Houstonu, pol­ský doku­ment Po cud (Pro zázrak, 2004, režie Jarek Sztandera) je nosi­te­lem Grand Prix Special Prize na Chicago International Documentary a Grand Prix dostal i na obdob­ném fes­ti­va­lu v Polsku.

Z čes­kých dří­ve oce­ně­ných doku­men­tů uveď­me Kamenolom boží (2004, režie Břetislav Rychlík), kte­rý zís­kal Visegrádskou cenu 2005 a zví­tě­zil na Finále Plzeň 2005 v kate­go­rii doku­men­tů nad 30 minut. Mezi stu­dent­ský­mi sním­ky je vítěz Festivalu stu­dent­ských fil­mů ve Zlíně - Místo dole (2004, režie Miloš Kameník) a nosi­tel Zlatého Ledňáčka pro nej­lep­ší doku­ment do 30 minut z Finále Plzeň 2005 - Věci (2005, režie Marta Hrubá).

AFO oslaví kulaté výročí

V roce 1966 vzni­kl ze spo­leč­né ini­ci­a­ti­vy Krátkého fil­mu Praha, Československé aka­de­mie věd a Univerzity Palackého v Olomouci ACADEMIA FILM OLOMOUC, celo­stát­ní pře­hlíd­ka vědec­kých, populárně-vědeckých a didak­tic­kých fil­mů. Letošní čty­ři­cá­tý roč­ník s mot­tem „40° ve stí­nu“ se pře­sou­vá z rela­tiv­ně uza­vře­ných uni­ver­zit­ních pro­stor do cen­t­ra měs­ta, budo­vy Muzea umě­ní.

Za pozor­nost jis­tě sto­jí, že ved­le již zmí­ně­ných hos­tů jsou pozvá­ní i všich­ni žijí­cí vítě­zo­vé olo­mouc­ké­ho fes­ti­va­lu. Pro ně a návštěv­ní­ky fes­ti­va­lu je při­pra­ven vel­ký večer, kte­rým osla­vy čty­ři­cá­té­ho výro­čí vyvr­cho­lí.

Těšíme se na setká­ní s vámi v Olomouci ve dnech 2. – 6. říj­na na mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­lu AFO 2005!

Pavel Vysloužil, mluv­čí fes­ti­va­lu
Kontakt +420 777 071 170

Stránky fes­ti­va­lu: http://www.afo.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,14637 s | počet dotazů: 225 | paměť: 55491 KB. | 16.05.2022 - 16:30:09