Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Bliss Dominic: Chlastací hry a léčba kocoviny

Bliss Dominic: Chlastací hry a léčba kocoviny

ChlastaciHry

Chlastání a taky zába­va spo­je­na s alko­ho­lem je posled­ní dobou vel­mi popu­lár­ní u dneš­ní mla­dé gene­ra­ce. A musím se při­znat, že i já se bavím tím­to způ­so­bem. Nicméně jak postu­pu­je čas tak zába­va poma­lu ale jis­tě upa­dá a z dří­věj­ší vel­ké sran­dy se postup­ně stá­vá sko­ro, až mono­tón­ní akti­vi­ta kte­rá ztrá­cí ten správ­ný šmrnc. A lidé jsou plní chyt­rých nápa­dů, tak­že vymýš­le­jí růz­né hry na zpes­t­ře­ní zába­vy. Jeden člo­věk si s tím dal prá­ci a sepsal je všech­ny do kni­hy s názvem Chlastaci hry a léč­ba koco­vi­ny. Takže jdem se na ní podí­vat…

Knihu s podob­ným zamě­ře­ním jsem nikde nikdy nevi­děl a to jen potvr­zu­je jak je kni­ha uni­kát­ní. Kniha popi­su­je asi 30 chlasta­cich her s cel­ko­vým popi­sem pro­ve­de­ní, k tomu je taky při­dá­no pár úda­jů o obtíž­nos­ti her a jak vel­kou koco­vi­nu bude­te mít na dru­hý den. Vše je taky zná­zor­ně­no na obráz­ku na ved­lej­ší stra­ně. Takto jsou popsá­ny všech­ny hry, poté taky nasle­du­je část s popi­sem léč­by koco­vi­ny. Jak jis­tě víte tak koco­vi­na nelze vylé­čit, ale dají se zmír­nit její účin­ky na mini­mum tak­že nebu­de­te mít pro­blém s návra­tem do kaž­do­den­ní ruti­ny. Co se týče obál­ky tak je jako vždyc­ky jed­no­du­še zpra­co­vá­na čehož si jako vždyc­ky vel­mi cením. Kniha je taky v men­ším for­má­tu než A5 tak­že se v kli­du vejde do kapsy.

Za mě je prá­ce auto­ra je vyni­ka­jí­cí a zaslou­ží si hod­no­cen 8/10.


  • Autor: Bliss Dominic
  • Formát / stran: 13×18 cm, 128 stran
  • Datum vydá­ní: 18.08.2015
  • Katalogové čís­lo: K379
  • ISBN: 978-80-247-5722-3
  • Kategorie: Zdraví a život­ní styl

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,30176 s | počet dotazů: 230 | paměť: 51659 KB. | 26.10.2021 - 23:07:09