Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Bláznivá dovolená (Vacation) – Recenze – 10%

Bláznivá dovolená (Vacation) – Recenze – 10%

Bl%C3%A1zniv%C3%A1 dovolen%C3%A1 recenze
Bl%C3%A1zniv%C3%A1 dovolen%C3%A1 recenze
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bláznivá dovo­le­ná je pokra­čo­vá­ním stej­no­jmen­né kome­die z roku 1983, v níž se teh­dy Chevy Chase v roli své­ráz­né hla­vy rodi­ny Griswoldových roz­ho­dl vzít svou man­žel­ku a dvě děti na road trip přes polo­vi­nu USA do zábav­ní­ho par­ku Walley World. Z poho­do­vé­ho výle­tu se však sta­la pro­cház­ka očist­cem, během níž muse­la rodin­ka namís­to stme­lo­vá­ní a odpo­čin­ku pře­ko­ná­vat řadu pře­ká­žek a řešit vše­mož­né štra­páce. Film to nebyl bůhví­jak skvě­lý (někte­ré jeho poz­děj­ší seque­ly byly lep­ší), ale dalo se na něj kou­kat.

Toto pokra­čo­vá­ní se ode­hrá­vá 32 let po udá­los­tech z jed­nič­ky a liší se hlav­ně v tom, že se na něj kou­kat nedá, a to ješ­tě v tom lep­ším pří­pa­dě. V hor­ším pří­pa­dě je dost prac­né ho pře­žít a mís­ty je jeho sle­do­vá­ní dokon­ce vylo­že­ně bolest­né a agre­siv­ně nepří­jem­né.
Bláznivá dovolená (Vacation) – Recenze
Zdroj fotek: warnerbros.cz
Stojí za ním dvo­ji­ce debu­tu­jí­cích reži­sé­rů, leč záro­veň zku­še­ných sce­náris­tů (oba díly Šéfů na zabi­tí, Zataženo, občas tra­ka­ře 2). Těžko říct, jak film vzni­kal, nicmé­ně jeho režie i pří­běh (potaž­mo scé­nář) jsou pří­mo z pekel. Zápletka je v pod­sta­tě iden­tic­ká jako v jed­nič­ce, při­čemž hlav­ním hrdi­nou je ten­to­krát již dospě­lý Rusty Griswold (v jed­nič­ce malý kluk), jenž už má svou vlast­ní rodi­nu, kte­rou se roz­hod­ne po vzo­ru své­ho otce vzít na ten samý auto­mo­bi­lo­vý výlet do toho samé­ho zábav­ní­ho par­ku. Natočené je to nud­ně a líně, děj je nená­pa­di­tý a odby­tý, vti­py jsou nepo­da­ře­né a trap­né a jedi­né, co je na celém tom prů­se­ru ale­spoň tro­chu zábav­né, je korej­ská GPS navi­ga­ce (kte­rá je rasis­tic­ká).
Zatímco původ­ní Bláznivá dovo­le­ná byla oprav­du de fac­to rodin­ná a neškod­ná, tak ten­to sní­mek je mlá­de­ži nepří­stup­ný. Jeho tvůr­ci v něm totiž pořád­ně při­tla­či­li na pilu, co se týče všech mož­ných vul­ga­rit, sexu­ál­ních nará­žek a nechut­nos­tí, jež jsou v mno­ha pří­pa­dech znač­ně samo­ú­čel­né, pře­hna­né, za hra­ni­cí jaké­ho­ko­li vku­su (a to vydr­žím hod­ně) a hlav­ně jsou takřka anti-vtipné. Celkem sympto­ma­tic­ké jsou pro Bláznivou dovo­le­nou úvod­ní titul­ky, v nichž jsou divá­kům naser­ví­ro­vá­na v plné krá­se např. sou­lo­ží­cí pra­sa­ta nebo zvra­ce­ní na hor­ské drá­ze ješ­tě před­tím, než začne samot­ný film.
Děj, orá­mo­va­ný kla­sic­kou road-movie, je pak sle­pen­cem růz­ných více či méně absurd­ních epi­zo­dek, kte­ré se hrdi­nům fil­mu při­ho­dí. Ty se vět­ši­nou neod­ví­je­jí od nepříz­ně osu­du nebo nešťast­ných náhod, nýbrž od toho, že se někte­rá z postav zacho­vá jako totál­ní imbe­cil, načež skon­čí oba­le­ná od hla­vy až k patě výkaly/zvratky/kravími vnitř­nost­mi. Vtipné to není. Kromě toho:
 • Hlavní hrdi­na (Ed Helms) je nej­vět­ší idi­ot pod slun­cem. Důvody, proč tomu tak je, vyjme­no­vá­vat nebu­du. Jsou jich stov­ky.
 • Jeho star­ší syn je cit­li­vý tee­nager s rov­nát­ky, co s děv­ča­ty komu­ni­ku­je tím způ­so­bem, že jim nej­pr­ve nabíd­ne rim job a vzá­pě­tí na to se nezmů­že ani na obje­tí na roz­lou­če­nou.
 • Jeho mlad­ší syn toho star­ší­ho dost ošk­li­vě šika­nu­je, ale rodi­če ho málo­kdy okřik­nou (spíš ho v tom pod­po­ru­jí). Náhodně vykři­ku­je spros­tá slo­va a cho­vá se jako lid­ská zrů­da.
 • Jeho žena (Christina Applegate) ve fil­mu nekon­t­ro­lo­va­tel­ně zvra­cí a maže si hov­na po obli­če­ji a poku­ku­je po Chrisu Hemsworthovi, jenž je ve fil­mu jen pro­to, aby se vyta­ho­val dél­kou své­ho peni­su (kte­rý navíc není jeho).
Bláznivá dovolená (Vacation) – Recenze
Žádná z postav (ani z ved­lej­ších) není ani na chví­li v jakém­ko­li ohle­du sym­pa­tic­ká (kro­mě dvou epi­zod­ních sexy sle­čen, z nichž jed­na je ovšem pod záko­nem a dru­hou sme­te po dese­ti vte­ři­nách kami­on). Je dost těž­ké fan­dit hrdi­nům a věřit jejich emo­ci­o­nál­ním dile­ma­tům, když tyto pří­mo nava­zu­jí na scé­ny, v nichž se dotyč­ní cho­va­li jako nesvé­práv­ní mago­ři. To, jak si auto­ři fil­mu před­sta­vu­jí roman­ti­ku, zábav­ní par­ky nebo otcovsko-synovské vzta­hy je zce­la mimo jakou­ko­li rea­li­tu (byť kome­di­ál­ně sty­li­zo­va­nou) a je to spíš k plá­či než k smí­chu.
Nefungují dokon­ce ani slov­ní gagy – chy­bí jim poin­ty, her­ci je nedo­ká­ží pat­řič­ně pro­dat, a pro­to­že nema­jí pořád­ně co hrát, tak se jen bez­rad­ně potá­cí v nedo­ta­že­ném, nesmy­sl­ně vysta­vě­ném a hloupém scé­ná­ři, pří­pad­ně v žalost­né kome­di­ál­ní impro­vi­za­ci. Fuj.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
 • Ant-Man - O tvůrcích14. července 2015 Ant-Man - O tvůrcích PAUL RUDD (Scott Lang / Ant-Man, scénář) se před nedávnem objevil po boku Willa Ferrella, Steve Carella a Davida Koechnera ve filmu Adama McKaye Zprávař 2: Legenda pokračuje […] Posted in Speciály
 • Ant-Man - Obsah / O filmu14. července 2015 Ant-Man - Obsah / O filmu OBSAH  Filmový svět společnosti Marvel se opět rozrůstá a snímkem Ant-Man nám poprvé na filmových plátnech představuje zakládajícího člena týmu Avengers, mravenčího muže […] Posted in Speciály
 • Ant-Man - 90 %14. července 2015 Ant-Man - 90 % Po dlouhých odkladech. Po skoro desíti letech, 8, začíná fáze 3 filmech Marvelu. Druhý největší filmový pokus, po Strážcích Galaxie, je Ant-Man. Patří do vesmíru Avengers. Je kolegou […] Posted in Filmové recenze
 • Ant-Man - screeny z traileru13. dubna 2015 Ant-Man - screeny z traileru Posted in Články
 • Thor: Láska jako hrom - recenze (65%)14. července 2022 Thor: Láska jako hrom - recenze (65%) Thor: Love and Thunder přichází téměř po polovině dekády jako pokračování veleúspěšného Ragnaroku (2017), který v rámci Marvel Cinematic Universe zcela redefinoval postavu Thora i dění […] Posted in Filmové recenze
 • "Thor: Láska jako hrom": vzácný Marvel misfire nikdy zasáhne jeho krok10. července 2022 "Thor: Láska jako hrom": vzácný Marvel misfire nikdy zasáhne jeho krok Marvelovský bůh hromu se vyrovnává s láskou a ztrátou a zároveň je vystaven výzvě ze strany božího zabijáka ve filmu Thor: Láska jako hrom, čtvrtém dílu filmového světa Marvelu a druhém […] Posted in Filmové recenze
 • Thor: Láska jako hrom (Thor: Love and Thunder) – Recenze – 40%10. července 2022 Thor: Láska jako hrom (Thor: Love and Thunder) – Recenze – 40% Severský bůh hromu Thor se jako první ze superhrdinské skupiny Avengers dočkal svého čtvrtého filmu. Zatímco první Thor svým stylem a díky režii Kennetha Branagha připomínal dramatické […] Posted in Filmové recenze
 • Thor: Láska jako hrom - 60 %8. července 2022 Thor: Láska jako hrom - 60 % Tak už máme čtvrtý díl Thora. A znovu je u toho  Taika Waititi. A znovu se jedná o svéráznou komedii. Jak je u sequelu jisté, tak se očekává, že se po předchozím dílu vrhne Thor do další […] Posted in Filmové recenze
 • Thor: Láska jako hrom7. července 2022 Thor: Láska jako hrom Fáze 4 je v Marvelu bez debat nejslabší (Black Widow, Eternals i Dr. Strange jsou průměrnými komiksovkami a jde to vidět i na hodnocení - ta doba kdy každá nová marvelovka se nacházela v […] Posted in Filmové recenze
 • Spiderhead - 60 %19. června 2022 Spiderhead - 60 % Je filmová premiérová sezóna pro online služby. Netflix nám přinese mnoho novinek se slavnými herci. Od akčních filmů natáčených v Praze, po seriálové komedie. Jednou z prvních novinek, […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,96593 s | počet dotazů: 256 | paměť: 58286 KB. | 16.08.2022 - 00:47:54