Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Blade Runner 2049 - 95 %

Blade Runner 2049 - 95 %

Blade2

Asi jsem fan­da sci-fi, že se mi mož­ná nepří­jem­ná budouc­nost líbí. Blade Runner ze začát­ku 80. let pova­žu­ji za dost dob­rý film, kte­rý nám uka­zu­je mož­nou budouc­nost. Nedám na něj dopus­tit. Mám doma pou­ze ori­gi­nál zně­ní a nene­chá­vám si jej kazit dabin­gem.

Po dlou­hých 35 letech se pří­běh z mož­né nepří­jem­né budouc­nos­ti vra­cí. Jsou noví hrdi­no­vé, nové posta­vy a jedi­ný, kdo se vra­cí je Rick Deckard, kte­rý má pou­ze epi­zod­ní, ale důle­ži­tou roli.

Ostatní her­ci pat­ří mezi zku­še­né, kte­ří si už svůj hvězd­ný  film našli. Nejsou sice nej­vyš­ší stár, ale bez dob­rých her­ců nelze udě­lat dob­rý film. Ryan Gosling sko­ro nesle­ze z plát­na. Na něm film sto­jí, ale bez potí­ží svůj part repli­kan­ta uhrál. Robin Wright od dob Forresta Gumpa svůj dal­ší hvězd­ný film nena­šla, ale její šéfo­vá Los Angeleské poli­cie je přes­ně ta pra­vá, kte­ré by svě­ři­li vede­ní.

 Jared Leto byl ve fil­mu mini­mál­ně, spí­še se obje­vil v krát­kých fil­mech, co vyšli na inter­ne­tu jako před­fil­my. Nesmíme zapo­me­nout i na nové­ho her­ce ze svě­ta ame­ric­kých hvězd wrest­le­rů. Dave Bautista má už po něko­li­ká­té cha­rak­ter­ní roli, kte­rou bez pro­blé­mů zvlá­dl.

Nový reži­sér z Kanady Denis Villeneuve už si udě­lal jmé­no ve sci-fi. Jeho Sicario a hlav­ně film Příchozí, co jde teď na HBO, byly vel­mi ceně­ný­mi sním­ky. Velmi peč­li­vě pře­vzal otě­že po Ridley Scottovi a navá­zal na funkč­ní svět. Po prv­ním sním­ku se jak doba, tak pří­běh, posu­nu­ly o hod­ně let  dopře­du, obje­vu­jí se tech­no­lo­gie, kte­ré jsou moder­něj­ší než před­cho­zí, ale i stej­ně sta­ré. Je dob­ré vidět, že za 30 let tech­no­lo­gie pokro­či­la, ale přes­to někte­ré věci zůstá­va­jí.

Ke scé­ná­ři nemám výtek, je dost kom­pli­ko­va­ný, aby vše vyvr­cho­li­lo správ­ným zakon­če­ním. Až do kon­ce fil­mu neví­te, jak to má být, a až do posled­ní minu­ty čeká­te něja­ké pře­kva­pe­ní. Když si bude­te dávat pozor, tak vám urči­tě neu­nik­nou drob­né detai­ly, kte­ré jsou důle­ži­té pro dří­věj­ší pocho­pe­ní fil­mu než na kon­ci.

Nesmíme zapo­me­nout na hud­bu, po Vangelisovi pře­vzal otě­že ame­ric­ký ruti­nér Hans Zimmer a Benjamin Wallfisch. Hlavní roli ve sklá­dá­ní hud­by měl urči­tě Zimmer, kte­ré­mu moder­ní fil­my napros­to jdou. Hudbu má jako oprav­do­vou kuli­su a dopl­ňu­je doko­na­le pocit z fil­mu. Vangelis to ale není.

Já si osob­ně mys­lím, že nový Blade Runner pat­ří mezi top letoš­ní­ho fil­mu. Nepatří mezi pokra­čo­vá­ní, kte­rá se nato­či­la pou­ze pro pení­ze. Tvůrci si dali oprav­du zále­žet na tom, aby pokra­čo­vá­ní bylo na úrov­ni a dalo se srov­ná­vat s prv­ním kul­tov­ním fil­mem. Mně se film pros­tě líbil a urči­tě si jej vychut­nám za půl roku na vel­ké LCD s pořád­ný­mi repro.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

  • Recenze filmu Blade Runner24. září 2018 Recenze filmu Blade Runner Je velice obtížné napsat recenzi k tak kultovnímu, k tak sugestivnímu dílu, jakým Blade Runner bezesporu je. Blade Runner je už starší dílo, premiéru měl film už v roce 1982. Film režiséra […] Posted in Retro filmové recenze
  • Duna od Denise Villeneuve9. září 2020 Duna od Denise Villeneuve Dnes vyšel trailer na dlouho očekávanou Dunu. Režisér, který natočil během několika let Blade Runner 2049, Příchozí i Sicario: Nájemný vrah, Denis Villeneuve po dlouhém natáčení v roce […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Blade Runner se dočká pokračování28. ledna 2016 Blade Runner se dočká pokračování Konečně jsme se dočkali, produkční firma Alcon Entertainment totiž definitivně potvrdila zprávu o pokračování jednoho z nejslavnějších sci-fi vůbec. Natáčení druhého Blade Runnera začne už […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Liga spravedlnosti Zacka Snydera18. března 2021 Liga spravedlnosti Zacka Snydera Bruce Wayne (Ben Affleck) je odhodlaný postarat se o to, aby Supermanova (Henry Cavill) oběť nepřišla nazmar. Spojí síly s Dianou Prince (Gal Gadot) a společně sestaví tým superhrdinů, […] Posted in Filmové recenze
  • Zack Snyder's Justice League14. února 2021 Zack Snyder's Justice League Už se blíží premiéra ultimátního sestřihu Ligy spravedlnosti. Premiéru bude mít na HBO Max a čeká nás 4 hodiny představ režiséra Zack Snyder, co by dělal, kdyby mu do toho nemluvilo […] Posted in Trailery
  • Prisoners (Zmizení), 20133. března 2014 Prisoners (Zmizení), 2013 Nestává se to zrovna často, ale existují filmy, které Vás (teda aspoň mě...) přímo "posadí na zadek" - a že je to pak teda rána... Prisoners rozhodně mezi tyto filmy patří, nění se ale […] Posted in Filmové recenze
  • The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85%3. srpna 2021 The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85% Je čas na pořádnou akci také z dílny DC Univerza. Tahle komiksovka hned po oznámení upoutala pozornost svými sliby o nejlepší akci roku. Tenhle sebevražedný tým je o poznání rozdílný od […] Posted in Filmové recenze
  • Rozhněvaný muž – Bůh pomsty si žádá krev31. července 2021 Rozhněvaný muž – Bůh pomsty si žádá krev Anglický režisér Guy Ritchie patří k mým velkým oblíbencům. A se svojí aktuální formou je možná dokonce na samém vrcholu pomyslného žebříčku. Naposledy jsem totiž napálil plný počet jeho […] Posted in Filmové recenze
  • Strážci Galaxie12. července 2021 Strážci Galaxie Skupina vyvrhelů obsahuje člověka, mimozemského může, zelenou ženu, hláškujícího  mývala a strom s duší. Každý z těchto členů strážců má svoji historii, své mindráky a svoji budoucnost. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Princezna Nevěsta16. června 2021 Princezna Nevěsta Dívka jménem Buttercup (Robin Wright) po domnělé smrti svého milého Westleyho (Cary Elwes) padne do oka princi Humperdinckovi (Chris Sarandon), který si jí hodlá vzít za ženu. Ale než […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,63705 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53475 KB. | 20.09.2021 - 04:39:13