Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Black Panther – Poslední Marvel film Chadwicka Bosemana.

Black Panther – Poslední Marvel film Chadwicka Bosemana.

BlackPanter
BlackPanter

Kdysi dáv­no nara­zil do afric­ké­ho kon­ti­nen­tu mete­o­rit z Vibránia a ten doká­zal malou zao­sta­lou  zemi dostat do moder­ní doby. Má tech­no­lo­gic­ký náskok před zná­mým svě­tem, ale šikov­ně jej skrý­vá.

Král Wakandy se obje­vil v tře­tím kapi­tá­nu Amerikovi, kde stál na stra­ně Iron Mana. Teď na něm sto­jí úkol, aby doká­zal správ­ně obhá­jit svůj trůn pro­ti pro­tiv­ní­kům.

Další film od Marvelu pokra­ču­je v zave­de­ném sys­té­mu. Úspěšné fil­my musí mít podob­né vlast­nos­ti, jako je sym­pa­tic­ký hrdi­na, rea­lis­tic­ké sou­bo­je a samo­zřej­mě dob­rý pří­běh.  První sezná­me­ní s krá­lem Wakandy, jeho pří­bě­hem, his­to­rií a tím, jak zapa­dá do pro­blé­mů svě­ta před budou­cí vel­kou bitvou v Avengers, je vel­mi dob­ré.

Je to jeden z prv­ních čer­noš­ských vel­ko­fil­mů, a tak fanouš­ci, kte­ří mají své před­ky v Africe, mají svůj sen spl­ně­ný.  Herecký úkol všech nej­slav­něj­ších her­ců čer­né ple­ti v novém tisi­cí­le­tí je spl­něn. Zdárně mu sekun­du­jí pou­ze dva hereč­tí kole­go­vé, Martin Freeman se pro  ame­ric­ké­ho agen­ta Everetta K. Rosse naro­dil a Andy Serkis se zno­vu vrá­til (po Avengers 2) do své­ho zlo­du­cha z J.A.R. Ulyssea Klaue.

Hlavní posta­va T’Challa / Black Panther (Chadwick Boseman) potře­bu­je mít pořád­né­ho pro­tiv­ní­ka. Tím je Erik Killmonger (Michael B. Jordan), kte­rý je ztra­ce­ným bra­tran­cem krá­lov­ské rodi­ny, ale vycho­vá­ván v Americe a má svo­ji tem­nou a tra­gic­kou minu­lost. Konečně jde o pořád­né­ho pro­tiv­ní­ka (popr­vé), kte­ré­mu jeho myš­len­ky věří­me a má správ­ný důvod, aby své­ho krá­le spro­vo­dil ze svě­ta a stal se, pod­le něj, správ­ným vlád­cem.

Marvelovka je to vypipla­ná. Režisér, pro kte­ré­ho je to oprav­du prv­ní vel­ko­film, před­tím pou­ze 2 fil­my a z toho pokra­čo­vá­ní Rockyho, doká­zal po Avengers, Strážcích Galaxie i Thorovi, při­vézt na svět zase jiný typ fil­mu, kte­rý vel­mi pře­kva­pí.

Jeho pří­běh je šikov­ně zasa­zen mezi tře­tí­ho Kapitána Ameriku a tře­tí Avengers. Nic nové­ho se o Thanosovi a o dal­ších čle­nech nedo­zví­me, ale pro sezná­me­ní s posta­vou Black Panthera je důle­ži­tý.

Většina hvězd z vesmí­ru Marvelu už měla sezná­me­ní se svým pří­bě­hem, jenom Black Panther potře­bo­val svůj původ, aby se fanouš­ci dozvě­dě­li, odkud pochá­zí a jakou má jeho národ his­to­rii.

Když to tak porov­nám s ostat­ní­mi fil­my  z Marvelu, tak je sice jiný, ale stej­ně kva­lit­ní jako je Ant-Man. Hodnocení pro­to dávám 90 %


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Photo © Marvel Studios / Matt Kennedy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Black Panther - Obsah & O filmu15. února 2018 Black Panther - Obsah & O filmu             OBSAH             Společnost Marvel Studios představuje snímek Black Panther, příběh T'Chally, mladého afrického krále, který se stane superhrdinou a musí dostát stoletím […] Posted in Speciály
  • Black Panther - recenze9. května 2018 Black Panther - recenze A máme tu první recenzi, netřeba psát sáhodlouhé obsáhlé texty ale spíše rychle zohlednit kvalitu dabingu jako celku. Michal Novotný jako Chadwick Boseman (Black […] Posted in Dabing
  • Avengers: Endgame - O filmu25. dubna 2019 Avengers: Endgame - O filmu 2.května 2008 se premiérou filmu Iron Man zrodil filmový svět společnosti Marvel. Jednalo se o celosvětový hit, který sklízel úspěchy u diváků i kritiky a i řadu let poté byl považován za […] Posted in Speciály
  • Avengers: Endgame - zaslouží si Captain America Thorův Mjöllni?24. dubna 2019 Avengers: Endgame - zaslouží si Captain America Thorův Mjöllni? Když před 11 lety začala první fáze Marvel Cinematic Universe, nikdo netušil jak to bude pokračovat. A během jednoho desetiletí producenti, spolu s herci, dokázali završit veškerou práci […] Posted in Filmové recenze
  • 8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame18. března 2019 8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame Marvel udělal vše proto, aby uchoval tajemství filmu Avengers Endgame, Kevin Feige toto tajnůstkářství dotáhl do bodu, kde marketingovému oddělení dovolil sestříhat trailer jen z prvních […] Posted in Speciály
  • Rozbor potitulkových scén Captain Marvel18. března 2019 Rozbor potitulkových scén Captain Marvel Potitulkové scény ve filmu Captain Marvel měly velký dopad na budoucí film z MCU (Marvel Cinematic Universe), Avengers Endgame. Marvel tímto filmem uzavírá příběh budovaný 11 let a až v […] Posted in Speciály
  • Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame15. března 2019 Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame Obsahuje potencionální spoilery ke všem filmům z Marvel Cinematic Universe, především Avengers: Infinity War Takže už 25. dubna jde do kin Avengers: Endgame. Včera jsme se znenadání […] Posted in Speciály
  • Avengers: Endgame14. března 2019 Avengers: Endgame Screeny z traileru z 14.3.2019. Posted in Galerie
  • Avengers: Endgame má nový trailer14. března 2019 Avengers: Endgame má nový trailer Před několika desítkami minut vypustil Marvel nový trailer na dubnový hit Avengers: Endgame. Nově je součástí týmu Avengers Captain Marvel, její film měl premiéru tento měsíc, a samozřejmě […] Posted in Trailery
  • Black Panther - recenze - 7/1017. února 2018 Black Panther - recenze - 7/10 Krok vedle Nový film od Marvelu mě opravdu mile překvapil. Podle toho co jsem se dozvěděl z traileru, tak mi přišlo, že děj bude příliš jednotvárný, ale naštěstí tomu tak nebylo. Film se […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,51449 s | počet dotazů: 225 | paměť: 56853 KB. | 22.05.2022 - 22:37:09