Bitva u Midway - Recenze - 65%

Midway International Poster 1920x1080 02

Roland Emmerich (režie) a Wes Tooke (scé­nář) při­ná­ší v Americký Den Veteránů dal­ší váleč­ný film z obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky. Konkrétně obdo­bí od úto­ku Japonska v Pearl Harbor po samot­nou bitvu u Midway. Bitva u Midway byla zakon­če­ním bojů o námoř­ní nad­vlá­du a ame­ric­ké vítěz­ství tak zna­me­na­lo obrat v pomě­ru námoř­ních sil na ame­ric­kou stra­nu a tím Americe zís­ka­lo čas a odva­hu zbro­jit i dál a vyhrát poz­dě­ji i celou vál­ku pro­ti Německu. Diváci tak mají mož­nost na vel­kém plát­ně shléd­nout nej­vět­ší a nej­dů­le­ži­těj­ší bitvu v Pacifiku, kte­rá byla kom­bi­na­cí mno­ho hrdin­ských činů, šťast­ných roz­hod­nu­tí a skvě­lé­ho plá­no­vá­ní. Na to vše se již nyní může­te jít podí­vat do našich čes­kých kin!

MV5BZGNiYWE3MTAtNjU5YS00M2QzLWI2YjEtZTFjNTExNDhkMGZlXkEyXkFqcGdeQXVyMTA0NTE3ODYx. V1 SY1000 CR0015001000 AL
Zdroj: Imdb.com

Začnu tuto recen­zi tím, že vám povím, co jsem od fil­mu čekal. Už jsem viděl spous­tu váleč­ných fil­mů a nej­víc mě vždy zau­ja­ly ty nato­če­né pod­le sku­teč­ných udá­los­tí. Nejinak je tomu tady a tak jsem čekal hod­ně. Hodně smut­ku, hod­ně akce a hod­ně hrdos­ti. A i když nejsem Američan, tak jsem z toho dostal spous­tu, jen v tro­chu jiném bale­ní než jsem oče­ká­val. Celkový dojem na mě film udě­lal tako­vý, že reži­sér spo­leč­ně se scé­náris­tou si ukous­li vel­ký kus kra­jí­ce.
Film je v pod­sta­tě roz­dě­len do 4 čás­tí (více­mé­ně podob­né­ho roz­sa­hu) - Pearl Harbor, bom­bar­do­vá­ní Tokia, Marshallovy ost­ro­vy a samot­ná Midway. A tady je asi zásad­ní pro­blém fil­mu. I přes to, že má sto­páž lehce přes 2 hodi­ny, tak je mate­ri­á­lu pří­liš. Však si vzpo­meň­te na Pearl Harbor, kde se udě­lal jen z jed­né akce dlou­hý film. Bitva u Midway by si tak zaslou­ži­la být spíš mini­sé­rií, kte­rá by pak oprav­du stá­la za to.
Ve spous­tě scén pak máte pocit, že za kame­rou sto­jí reži­sér a v rych­lém sle­du za sebou pouš­tí pro­ta­go­nis­ty na plac honem honem, ať toho stih­ne­me co nej­víc. Naštěstí se neko­ná zby­teč­ná a pře­hna­ná roman­ce.
Zmínil jsem pro­ta­go­nis­ty, a těch je zde oprav­du spous­ta. Nemůžu říct, že bych něko­ho pova­žo­val vyslo­ve­ně za megastar Hollywoodu, ale za to jsem byl nako­nec rád. Bohužel je tu tako­vá spous­ta postav, že se bude divák nezna­lý téma­tu těž­ko ori­en­to­vat. Prostě se jede jak na běží­cím páse.
Mezi hlav­ní posta­vy roz­hod­ně pat­ří admi­rál Nimitz (Woody Harrelson), pra­cov­ník roz­věd­ky Edwin (Patrick Wilson) a pilot letou­nu Dick Best (Ed Skrein). Kolem těch­to tří se akce točí a pokaž­dé tro­chu jiným způ­so­bem. Nimitz měl tu obtíž­nou pozi­ci, že měl vál­ku na moři vyhrát i přes znač­né nevý­ho­dy. Rozvědka měla napra­vit svo­jí obří chy­bu s Pearl Harborem a měla roz­luš­tit japon­ské šif­ry. A Dick Best byl pros­tě jed­ním z hrdi­nů, kte­ří šli po hla­vě do bitev s vědo­mím, že se dost mož­ná nevrá­tí. Kromě nich najde­te i dal­ších spous­tu poměr­ně zvuč­ných jmen s herec­kým poten­ci­á­lem. Ale jak jsem již napsal, málo­kdo z nich dostal dosta­tek pro­sto­ru.

MV5BNDE5Y2ExMTctMDhjNC00MjJjLWFkMTQtY2I5MmU3ZGEwYTliXkEyXkFqcGdeQXVyMTA0NTE3ODYx. V1 SY1000 SX1500 AL
Zdroj: Imdb.com

Vše se pak ode­hrá­vá vel­mi čas­to před zele­ným plát­nem a to je fakt, kte­rý tak­též nemu­sí sedět kaž­dé­mu. Většina vel­ké akce pros­tě muse­la být vytvo­ře­na počí­ta­čo­vou gra­fi­kou. Ale je prav­da, že tro­chu víc komor­něj­ší a stís­ně­něj­ší atmo­sfé­ry by neuško­di­la. Hutné atmo­sfé­ry se dočká­te ako­rát na zad­ním seda­dle stí­ha­cích letou­nů, na kte­rém sedí nebo­žák, kte­rý se sna­ží zasta­ra­lým kulo­me­tem tre­fit Zero pár met­rů za ním. Jinak atmo­sfé­ra opět doplá­cá na tem­po fil­mu. Tvůrci se pros­tě měli roz­hod­nout buď při­dat sto­páž, nebo ubrat na téma­tech. Už k samot­né lin­ce smě­rem k Midway při­dá­va­jí cel­kem dost dia­lo­gů, podiv­ných odbo­ček (např. reži­sér na Midway) a tro­chu té rodin­né lás­ky. Mě se na akč­ní scé­ny kou­ka­lo dob­ře, i když při­zná­vám, že gra­fic­ké poje­tí bylo občas dost zvlášt­ní. Asi nej­víc na mě zapů­so­bil pohled na nej­vět­ší leta­dlo­vou loď svě­ta Akagi, kte­rá ve srov­ná­ní s ame­ric­ký­mi lodě­mi oprav­du půso­bi­la jako kolos. Celou akci pod­kres­li­la poměr­ně fád­ní vojen­ská hudeb­ní téma­ti­ka, kte­rá opět v rych­lém tem­pu nedo­ká­za­la zaujmout ani jed­ním moti­vem.

MV5BMWUwNTEyYjktZDg4YS00MjZiLTg3YTYtYTNhNjA4ZTAxNDM2XkEyXkFqcGdeQXVyMTA0NTE3ODYx. V1 SY1000 CR0014991000 AL
Zdroj: Imdb.com

Bitva u Midway však přes­to všech­no není vůbec špat­ným fil­mem. Naopak. Obsahuje spous­tu zají­ma­vých infor­ma­cí. Kdo nezná reá­lie a nevi­děl podob­né fil­my, bude ohro­men. Vzhledem k absen­ci bru­tál­ní­ho nási­lí nebo vět­ší­ho množ­ství mrt­vol lze film dopo­ru­čit mlá­de­ži. Určitě bych dopo­ru­čil jako sou­část výu­ky na ško­lách, ať mají děti sku­teč­nou před­sta­vu, co vál­če­ní obná­ší. Postupné budo­vá­ní pří­bě­hu od začát­ku (útok na Pearl Harbor) až k bitvě u Midway je dobrou vol­bou. Taktéž téma­ti­ka hrdin­ství je tu patr­ná. A nejen, že divák vidí, co lidé v té době muse­li obě­to­vat pro svo­bo­du a mír, ale film vkus­ně uká­že, kolik boles­ti a mrtvých sto­jí za jed­ním hrdi­nou. Když vidí­te pilo­ta řítí­cí­ho se střemhlav na bitev­ní loď a vidí­te ty stře­ly léta­jí­cí kolem, nahá­ní to husí kůži a skvě­le budu­je napě­tí. Konečná bitva u Midway se tak může zařa­dit mezi to nej­lep­ší co kine­ma­to­gra­fie má.
Jako celek tak na mě po shléd­nu­tí film půso­bil spí­še jako hra­ný doku­ment, kte­rý se vel­mi strikt­ně sna­žil držet dobo­vých udá­los­tí a vychá­zel ze svě­dec­tví účast­ní­ků jed­not­li­vých díl­čích pří­bě­hů.
Za zmín­ku ješ­tě sto­jí jed­na věc, kte­rou oce­ňu­ji, a to je respekt a uzná­ní japon­ských vojá­ků a gene­rá­lů. Část děje byla věno­vá­na boji z pohle­du Japonska. Konkrétně admi­rá­lů Jamamota (Etsushi Toyokawa) a Naguma (Jun Kunimura). I ti se sna­ži­li vyhrát vál­ku pro své­ho císa­ře a měli svo­jí hrdost. Nebyli to šíle­ní nepřá­te­lé svě­ta, jak se občas ve fil­mech nepřá­te­lé Ameriky líčí. A tak se na kon­ci fil­mu dočká­te i uzná­ní pad­lých nejen ame­ric­kých, ale i japon­ských vojá­ků.
Film Bitva u Midway si najde své zastán­ce i odpůr­ce, ale já jsem pře­svěd­čen, že pat­ří k tomu výraz­ně lep­ší­mu s téma­ti­kou dru­hé svě­to­vé vál­ky. Bohužel jeho zpra­co­vá­ní a rych­lé tem­po záži­tek tro­chu tlu­mí a je prav­dě­po­dob­né, že i kvů­li absen­ci výraz­něj­ší herec­ké hvězdy zapad­ne do prů­mě­ru. Ale tře­ba je to dob­ře a dočká­me se ho na komerč­ních tele­vi­zích za pár let a bude pat­řit k oblí­be­né výu­ko­vé ukáz­ce váleč­nic­tví. Za mě sluš­ných 65%.

Více na Kritiky.cz
Co nás sere na Black Pantherovi! ...
Šílený rande Tak tu máme další komedii, která sice není tak strašná, jak jí oficiální kritiky strhaly, ...
Ziyi Zhang Ziyi se narodila v západním Pekingu. Její maminka byla učitelka mateřské školky na odpo...
Europa Report [55%] Koncept found-footage filmu je v poslední době poměrně populární. Těch opravdu dobrých sním...
Podzimní sklizeň Festivalu otrlého diváka se vrátí do kožených, tupírovaných a heavy metalových osmdesátých let Letošní jednodenní podzimní speciál Festivalu otrlého diváka s podtitulem Podzimní sklizeň ...


Bitva u Midway - Recenze - 65%
Hodnocení: 4.3 - ‎19 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

19 komentářů

 1. Pearl Harbor, Bombardování Tokya, Marshallovi Ostrovy a samot­ná Midway.
  Čtyři názvy a čty­ři chy­by. Pokud se celý film jme­nu­je Bitva u Midway tak roz­čle­ně­ní není pra­vo­pis­ně správ­ně. Proč je Bombardování Tokya na začát­ku s vel­kým B a Tokyo s tvr­dým y? Marshallovi má mít na kon­ci tvr­dé y a ost­ro­vy se píší s malým o. Jak je vidět zna­lost češ­ti­ny upa­dá všu­de a že i u komen­tá­to­rů, to už je na pová­že­nou. Neškodilo by si vzít do ruky pra­vi­dla čes­ké­ho pra­vo­pi­su, než něco vypus­tím na veřej­nost.

   1. Bouša cho­váš se jako pra­vej aro­gant. Nejdřív nase­káš chy­by, za kte­rý by se moh­lo sty­dět i dítě na prv­ním stup­ni ZŠ a koru­nu tomu nasa­díš kri­ti­kou kri­ti­ka. No to si dovo­lil dost opra­vo­vat mis­tra. Bohužel, dneska při­znat chy­bu se nejen­že neno­sí, ale zatlou­ká se a pře­chá­zí do pro­ti­ú­to­ku. No a tro­cha tý poko­ry a soud­nos­ti by taky neško­di­la. Stačí si uvě­do­mit, že lidi, co čtou ty vaše výtvo­ry tu nejsou pro vás Bouša, ale je to přes­ně nao­pak.

    1. Tak Vy jste mě pane doko­na­lý Michale oprav­du poba­vil. Můj pří­spě­vek vůbec nemá být myš­len útoč­ně, ale to je na zvá­že­ní kaž­dé­ho. A mé pří­jme­ní je Buša, tak­že děku­ji za Vaši soud­nost a poko­ru. Já chy­bu uznal, opra­vil. Bohužel dneš­ní čte­ná­ři a divá­ci zna­jí jen aro­gan­ci a agre­si. Holt kaž­dé­mu se nezavdě­čí­me. Jestli Vás to Michale tak moc urá­ží, tak si udě­lej­te své strán­ky a recen­zi napiš­te lep­ší. Přeji hod­ně úspě­chů.

  1. ...pro­to­že Tokyo se správ­ně dřív psa­lo s tvr­dým y,Tokyo je země­pis­ný název, kte­rý ozna­ču­je hlav­ní měs­to Japonska. Oficiální japon­ský název zní „Tokijo“, při při­je­tí do čes­ké­ho pra­vo­pi­su došlo k odstra­ně­ní „j“, jinak byl název zacho­ván, pro­to tedy „i“.Správně je tedy tvr­dé y,„i“ jsme si vytvo­ři­ly pou­ze u nás.

 2. Ty „Marshallovi“ ost­ro­vy jsou ránou do nosu!
  Nechápu, proč se zno­vu fil­mo­vě zpra­co­vá­vá téma, kte­ré geni­ál­ně a neo­pa­ko­va­tel­ně uka­zu­je film Bitva o Midway reži­sé­ra Smighta, v hlav­ních rolích Charlton Heston a Toširo Mifune, z roku 1976.

  1. Každý z fil­mů jde tro­chu jinou ces­tou a je prav­da, že fan­da mili­ta­ry a his­to­rie bude mít radě­ji film z roku 76. Mě tam tře­ba nesed­la pří­bě­ho­vá lin­ka s japon­skou dív­kou (Američankou). Holt nelze se zavdě­čit všem 😉

 3. Proboha, kbyž chci komen­to­vat, tak si ale­spoň něco nastu­du­ji. Jaká obří chy­ba roz­věd­ky? Americka roz­věd­ka čet­la japon­ské depe­še před Pearl Harborem a minis­tr zahra­ni­čí Hull přes­ně věděl, s čím za ním japon­ský vysla­nec 7.12.1941 jde. Jinak sou­hlas ohled­ně kva­lit původ­ní­ho fil­mu.

  1. Ano tuši­li, že Japonsko kuje pykle. Ale chy­ba šifran­tů byla, že neod­ha­li­li, že jde prá­vě o Pearl Harbor. Často se obje­vu­jí spe­ku­la­ce, že část auto­rit přes­ně vědě­la, že půjde o Pearl Harbor. Mohla to být pro ně koneč­ná zámin­ka k tomu, aby se Amerika zapo­ji­la do vál­ky. Ale to už se asi nikdo nikdy nedo­ví...

   1. Akorát, že pří­běh admi­rá­la Kimmela není o obří chy­bě roz­věd­ky. Jo kdy­bys­te psal o poli­tic­kých PIKLÍCH v Roosveltově admi­nis­tra­ti­vě, tak pro­sím. Takhle jen usvěd­ču­je­te sám sebe z mizer­né prá­ce.

     1. Ale tady pře­ce nejde o to, zda je, či není někdo doko­na­lý. To je o poko­ře k prá­ci, kte­rou dělám a úsi­lí, se kte­rým ji dělám. To vy, bohu­žel stej­ně jako vět­ši­na sou­čas­ných komen­tá­to­rů, nechá­pe­te a nechce­te pocho­pit. Prostě pokud komen­tu­ji a hod­no­tím něja­ká fak­ta, tak je napřed musím znát. Sorry, kdy­bys­te komen­to­val jen fil­mo­vou strán­ku, pak není pro­blém. Ale pokud chce­te být světák, tak bys­te si ale­spoň něja­ké­ho toho Hubáčka měl pře­číst.
      Jinak pro ty ško­ly bude s napros­tou jis­to­tou lep­ší puvod­ni zpra­co­vá­ní téma­tu s Henry Fondou z roku 1976, kte­ré si na roz­díl od toho sou­čas­né­ho na nic nehra­je.

   2. kuje pik­le. Koukam ze pra­vo­pis je oprav­du vase sla­ba stran­ka (coz samozrej­me neni nere­si­tel­na vec). Pred zve­rej­ne­nim dopo­ru­cu­ji pre­da­vat vase clan­ky edi­to­rum

 4. Nejsem zrov­na fan­da roman­tic­kých vsu­vek ve váleč­ných fil­mech, ale v tom­to pří­pa­dě, si mys­lím, že to mělo své opod­stat­ně­ní s odka­zem na situ­a­ci po Pearl Horboru, kdy Američané šli po Japoncích a zaví­ra­li je do inter­nač­ních tábo­rů.

 5. „Většina vel­ké akce pros­tě muse­la být vytvo­ře­na počí­ta­čo­vou gra­fi­kou.“
  Ale nemu­se­la.
  Velké váleč­né fil­my se toči­ly už dřív, a žád­ná počí­ta­čo­vá gra­fi­ka k dis­po­zi­ci neby­la. Mnohé měly vyni­ka­jí­cí kva­li­tu - Bitva o Británii, Nejdelší den, Příliš vzdá­le­ný most, Osvobození... nebo zde zmí­ně­ná Bitva o Midway (1976).
  Nebo mož­ná „muse­la“, pro­to­že výrob­ci počí­ta­čo­vých her potře­bu­jí reklam­ní plo­chu v celo­ve­čer­ním for­má­tu... a pro­to­že film, kte­rý není vycpa­ný počí­ta­čo­vý­mi efek­ty, je pro doros­ten­ce PROSTĚ TRAPNEJ.

  S námit­kou „pří­liš mno­ho mate­ri­á­lu“ napros­to sou­hla­sím. Zmíněný film z roku 1976 tuto chy­bu nedě­lá.
  Natočit totéž zno­vu, když film není zasta­ra­lý (oprav­du není) je noše­ním dří­ví do lesa. Možná si toho tvůr­ci byli vědo­mi, a pro­to tam nacpa­li pří­liš mno­ho témat.

  Námitka Občasného čte­ná­ře, že u PH nešlo o „obří chy­bu roz­věd­ky“, je opráv­ně­ná.

 6. Na ten­to film jsem šel v sobo­tu s jis­tým oče­ká­vá­ním, kte­ré se bohu­žel nena­pl­ni­lo. Na dru­hé stra­ně si mys­lím, že je lep­ší než původ­ní tra­dič­ní Midway kla­si­ka z roku 1976, kte­rou pova­žu­ji za znač­ně nepo­ve­de­ný film, a to z řady důvo­dů, kte­ré pří­z­niv­cům této kla­si­ky mož­ná nebu­dou pří­liš po chu­ti. Původní Midway vytý­kám, že kde se dalo, tam vykrá­da­la nad­ča­so­vý sní­mek Tora, Tora, Tora. Tyto scé­ny navíc pou­ží­va­la jak­si bez ladu a skla­du. Nelíbily se mi nepo­ve­de­né zad­ní pro­jek­ce, vlo­že­né doku­men­tár­ní sním­ky s letec­kou tech­ni­kou, o kte­ré si USN a USMC moh­lo v roce 1942 nechat jen zdát, iri­to­va­ly mě podiv­ně kamuflo­va­né N.A. Texan, před­stí­ra­jí­cí japon­ské Reiseny, žas­nul jsem nad „Vindikátory“ před­sta­vu­jí­cí­mi ame­ric­ké střemhla­vé Dauntlessy a sou­čas­ně i Devastatory, a dodnes nemo­hu skous­nout prů­zkum­né „jaho­dy“ v podo­bě hyd­ro­plá­nů Nomád, na mís­to teh­dy pou­ži­tých PB5-Y Catalina. Nechápu ani proč teh­dy reži­sér do děje „narou­bo­val armád­ní stí­hač­ky P-40, kte­ré na Midway ani neby­ly a dodnes nero­zu­mím stu­pid­ní roman­ci japon­ské dív­ky a ame­ric­ké­ho pilo­ta. V tom­to ohle­du je nová Midway o dvě úrov­ně lep­ší, byť ani ona nepře­kro­či­la svůj stín. Je pře­de­vším nevy­vá­že­ná a sna­ží se obsáh­nout roz­sáh­lý děj od 7.12 1941 do počát­ku červ­na 1942. Výsledkem je, že na samot­nou Midway zbý­vá cca 30 minut děje. Stejný pro­stor je ale věno­ván i Pearl Harboru, Doolittlovu úto­ku na Tokio, nále­tu na Marschallovy ost­ro­vy a konec kon­ců i bitvě v Korálovém moři. Na dru­hou stra­nu byla do děje vkom­po­no­vá­na pro mne nelo­gic­ká scé­na kde námoř­ní důstoj­ník z USS.Arizona v dlou­hé sto­pá­ži zachra­ňu­je své­ho pod­ří­ze­né­ho, námoř­ní­ka Sullyho. Z hle­dis­ka Midway napros­to mimo mísu. Nechápu, co bás­ník chtěl říci dal­ší scé­nou, jejímž pro­ta­go­nis­tou byl reži­sér wes­ter­nů John Ford, toho času natá­če­jí­cí na Midway jaký­si vlas­te­nec­ky moti­vo­va­ný film. Naopak jsem postrá­dal Lt. Tomonagu, dopo­ru­ču­jí­cí­ho admi­rá­lo­vi Nagumovi, aby nad Midway poslal dal­ší leta­dla s puma­mi, zni­čil obra­nu a tak při­pra­vil pod­mín­ky pro vylo­dě­ní japon­ské námoř­ní pěcho­ty. Ve fil­mu mě chy­bě­ly scé­ny s váha­jí­cím vice­ad­mi­rá­lem Nagumou, lici­tu­jí­cím nad tím, co dělat, když vyšlo naje­vo, že prů­zkum odha­lil ame­ric­ké leta­dlo­vé lodě a mar­né sna­hy kon­tra­ad­mi­rá­la Kusaki a letec­ké­ho stra­té­ga Minoru Gendy při­mět své­ho nad­ří­ze­né­ho, aby oka­mži­tě konal v duchu nové situ­a­ce. Nenašel jsem ani zmín­ku o hero­ic­ké obě­ti tor­pé­do­vých letek, zejmé­na pak Johna C. Waldrona a jeho VT-8, jež svým způ­so­bem k ame­ric­ké­mu vítěz­ství při­spě­ly. Donutily totiž japon­ská Zera, aby opus­ti­la vyš­ší leto­vou hla­di­nu a nad vodou se pus­ti­ly do ame­ric­kých tor­pé­do­vých Devastatorů a tím necha­ly vol­né pole působ­nos­ti střemhla­vým Dautlessům. A v nepo­sled­ní řadě jsem postrá­dal v ději japon­ské tor­pé­do­vé bom­bar­dé­ry Nakajima B5N2 a střemhla­vé Aichi D3A1 Val. Všude byla samá Zera. Dokonce i ve scé­nách z Pearl Harboru to vypa­da­lo, že ame­ric­ké bitev­ní lodě šly pod vodu jen díky zápla­vě kulo­met­ných střel japon­ských stí­ha­čů, navíc nelo­gic­ky klič­ku­jí­cích pod úrov­ní palub ame­ric­kých pla­vi­del, líza­jí­cích stře­chy taxí­ků v hono­lul­ských uli­cích a pro­plé­ta­jí­cích se obrov­skou rych­los­tí mezi nástav­ba­mi zakot­ve­ných pla­vi­del. Celkové ale nic pro­ti zob­ra­ze­ní letec­ké tech­ni­ky nemám, snad až s výjim­kou B-25 Mitchell. Nad Tokio totiž letě­la jiná ver­ze, než ve fil­mu. Film zby­teč­ně obsá­hl vel­ký časo­vý úsek a ke kon­ci to bylo znát. Režisér se nažil děj urych­lit a nako­nec jej zhus­til tak, až se řada dal­ších klí­čo­vých momen­tů bitvy ztra­ti­la. A tak mám dojem, že měl být spí­še trans­for­mo­ván do seri­á­lu pro HBO. Navíc mís­ty při­po­mí­nal tak tro­chu dnes popu­lár­ní hra­né doku­men­ty. K her­cům nemám co říci, nejsem odbor­ník, nicmé­ně řada jejich dia­lo­gů mi při­pa­da­la dost stu­pid­ních a někdy jsem měl dojem, že slou­ží jako poznám­ky pod čarou, vysvět­lu­jí­cí divá­ko­vi děj, kte­rý bude násle­do­vat. Viz plu­kov­ník Doolittle a jeho muži při­pra­vu­jí­cí se k nále­tu na Tokio. Ale abych jen nekri­ti­zo­val. Nakonec jsem si film doce­la užil a čas strá­ve­ný v kině nebyl až tak mar­ný.

 7. Prosím vás auto­re, než něco napí­še­te, tak si ale­spoň ověř­te sku­teč­nos­ti. IJN Akagi sice pat­ři­la mezi nej­vět­ší leta­dlo­vé lodě, ale nej­vět­ší v té době neby­la. Větší byla USS Saratoga, kte­rá se v době bitvy o Midway nachá­ze­la v opra­vě. V žád­ném pří­pa­dě pak Akagi nějak výraz­ně svý­mi vněj­ší­mi roz­mě­ry nepře­ko­ná­va­la ani své pro­tiv­ní­ky tří­dy Yorktown. Pouze měla výraz­ně vět­ší výtlak, pro­to­že se jed­na­lo o mno­hem těž­ší kon­struk­ci na zákla­dě roze­sta­vě­né­ho bitev­ní­ho křiž­ní­ku na roz­díl od „Yorktownů“, kte­ré byly od samé­ho počát­ku účel­ně­ji kon­stru­o­va­né jako leta­dlo­vé lodě s niž­ším výtla­kem (ome­ze­no cel­ko­vým limi­tem daným Washingtonskou kon­fe­ren­cí), ale se srov­na­tel­nou kapa­ci­tou leta­del jako japon­ské pro­tějš­ky. Jinak film jsem nevi­děl, jen ukáz­ky, a již z těch by se dalo vyčíst, že má k rea­li­tě blíz­ko asi jako stu­pid­ní Pearl Harbor se stí­hač­ka­mi klič­ku­jí­cí­mi v neděl­ní doprav­ní zácpě v Honolulu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Pád Bílého domu je slušně řečeno hrozná "mrva"14. dubna 2013 Pád Bílého domu je slušně řečeno hrozná "mrva" Antoine Fuqua se musel definitivně zbláznit. Tvůrce vynikajícího filmu "Training Day" a obstojných akčňáků "Odstřelovač" nebo historického "Král Artur", natočil bezduchou akční agitku "Pád […]
 • Na vlásku šťastně až navěky – 70 %21. července 2012 Na vlásku šťastně až navěky – 70 % Krátkometrážní dodatek začíná tam, kde původní pohádka od Disneyho skončila. V království panuje slavností nálada před velkým okamžikem, kdy do sňatku manželského mají vstoupit […]
 • Hobit – Šmakova dračí poušť13. ledna 2014 Hobit – Šmakova dračí poušť Když jste viděli Neočekávanou cestu, možná jste si říkali, kam dal Peter Jackson rozum, že se rozhodl natáhnout, přetrhnout a rozstrkat děj jedné dětské knížky do tří […]
 • Prometheus (2012)14. června 2012 Prometheus (2012) Prometheus byl dlouho očekávaným snímkem. Režisér Scott se v něm měl vrátit takřka k počátkům své slavné filmové tvorby a tematicky navázat na legendárního Vetřelce z konce sedmdesátých […]
 • Rychle a zběsile 7 - 60 %2. března 2016 Rychle a zběsile 7 - 60 % Sedmý díl série škvaří gumy na cestě, kterou poprvé postavil díl pátý a která je prošpikovaná prasklinami způsobenými dílem šestým. Od předchozího dílu se ovšem tvrdě odráží i zběsilá […]
 • Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence9. února 2016 Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence .    „Je to jako když dva smrdutý vágusové souloží ve svých vlastních chcankách.“ Pokud vámi právě projela vlna odporu, přestaňte číst, zavřete tuto záložku a předstírejte, že o žádném […]
 • Zazvonil zvonec a Hunger Games je konec22. listopadu 2015 Zazvonil zvonec a Hunger Games je konec Současné filmové série vyžadují od diváka značnou trpělivost. V případě série „Hunger Games“ jsme museli čekat dlouhé čtyři roky, abychom se dozvěděli, jak zvládne Katniss Averdeen […]
 • Rychle a zběsile 6 - 50%19. února 2016 Rychle a zběsile 6 - 50% Tvůrci šestého dílu Rychle a zběsile si museli nechat udělat průzkum, podle kterého už fanoušci série trpí zvýšenou necitlivostí na akční hrátky předešlých dílů. Jak by bylo jinak možné, […]
 • Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi25. listopadu 2014 Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi Jak u Pána Prstenů před více než deseti lety, tak i pro Hobita je pro fanoušky fantasy a Petera Jacksona připraveno ne jenom jedno vydání filmu na digitálním nosiči. Standardní vydání […]
 • Výplata - Johnovi Woo dochází dech?10. dubna 2004 Výplata - Johnovi Woo dochází dech? Sci-fi thrillery podle románů a povídek zesnulého spisovatele Philipa K. Dicka (1928-1982) vykazují tradičně velmi vysokou kvalitu. Vezměte si třeba novelu Počítají androidi elektronické […]