Bitva u Midway - Recenze - 65%

Midway International Poster 1920x1080 02

Roland Emmerich (režie) a Wes Tooke (scé­nář) při­ná­ší v Americký Den Veteránů dal­ší váleč­ný film z obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky. Konkrétně obdo­bí od úto­ku Japonska v Pearl Harbor po samot­nou bitvu u Midway. Bitva u Midway byla zakon­če­ním bojů o námoř­ní nad­vlá­du a ame­ric­ké vítěz­ství tak zna­me­na­lo obrat v pomě­ru námoř­ních sil na ame­ric­kou stra­nu a tím Americe zís­ka­lo čas a odva­hu zbro­jit i dál a vyhrát poz­dě­ji i celou vál­ku pro­ti Německu. Diváci tak mají mož­nost na vel­kém plát­ně shléd­nout nej­vět­ší a nej­dů­le­ži­těj­ší bitvu v Pacifiku, kte­rá byla kom­bi­na­cí mno­ho hrdin­ských činů, šťast­ných roz­hod­nu­tí a skvě­lé­ho plá­no­vá­ní. Na to vše se již nyní může­te jít podí­vat do našich čes­kých kin!

MV5BZGNiYWE3MTAtNjU5YS00M2QzLWI2YjEtZTFjNTExNDhkMGZlXkEyXkFqcGdeQXVyMTA0NTE3ODYx. V1 SY1000 CR0015001000 AL
Zdroj: Imdb.com

Začnu tuto recen­zi tím, že vám povím, co jsem od fil­mu čekal. Už jsem viděl spous­tu váleč­ných fil­mů a nej­víc mě vždy zau­ja­ly ty nato­če­né pod­le sku­teč­ných udá­los­tí. Nejinak je tomu tady a tak jsem čekal hod­ně. Hodně smut­ku, hod­ně akce a hod­ně hrdos­ti. A i když nejsem Američan, tak jsem z toho dostal spous­tu, jen v tro­chu jiném bale­ní než jsem oče­ká­val. Celkový dojem na mě film udě­lal tako­vý, že reži­sér spo­leč­ně se scé­náris­tou si ukous­li vel­ký kus kra­jí­ce.
Film je v pod­sta­tě roz­dě­len do 4 čás­tí (více­mé­ně podob­né­ho roz­sa­hu) - Pearl Harbor, bom­bar­do­vá­ní Tokia, Marshallovy ost­ro­vy a samot­ná Midway. A tady je asi zásad­ní pro­blém fil­mu. I přes to, že má sto­páž lehce přes 2 hodi­ny, tak je mate­ri­á­lu pří­liš. Však si vzpo­meň­te na Pearl Harbor, kde se udě­lal jen z jed­né akce dlou­hý film. Bitva u Midway by si tak zaslou­ži­la být spíš mini­sé­rií, kte­rá by pak oprav­du stá­la za to.
Ve spous­tě scén pak máte pocit, že za kame­rou sto­jí reži­sér a v rych­lém sle­du za sebou pouš­tí pro­ta­go­nis­ty na plac honem honem, ať toho stih­ne­me co nej­víc. Naštěstí se neko­ná zby­teč­ná a pře­hna­ná roman­ce.
Zmínil jsem pro­ta­go­nis­ty, a těch je zde oprav­du spous­ta. Nemůžu říct, že bych něko­ho pova­žo­val vyslo­ve­ně za megastar Hollywoodu, ale za to jsem byl nako­nec rád. Bohužel je tu tako­vá spous­ta postav, že se bude divák nezna­lý téma­tu těž­ko ori­en­to­vat. Prostě se jede jak na běží­cím páse.
Mezi hlav­ní posta­vy roz­hod­ně pat­ří admi­rál Nimitz (Woody Harrelson), pra­cov­ník roz­věd­ky Edwin (Patrick Wilson) a pilot letou­nu Dick Best (Ed Skrein). Kolem těch­to tří se akce točí a pokaž­dé tro­chu jiným způ­so­bem. Nimitz měl tu obtíž­nou pozi­ci, že měl vál­ku na moři vyhrát i přes znač­né nevý­ho­dy. Rozvědka měla napra­vit svo­jí obří chy­bu s Pearl Harborem a měla roz­luš­tit japon­ské šif­ry. A Dick Best byl pros­tě jed­ním z hrdi­nů, kte­ří šli po hla­vě do bitev s vědo­mím, že se dost mož­ná nevrá­tí. Kromě nich najde­te i dal­ších spous­tu poměr­ně zvuč­ných jmen s herec­kým poten­ci­á­lem. Ale jak jsem již napsal, málo­kdo z nich dostal dosta­tek pro­sto­ru.

MV5BNDE5Y2ExMTctMDhjNC00MjJjLWFkMTQtY2I5MmU3ZGEwYTliXkEyXkFqcGdeQXVyMTA0NTE3ODYx. V1 SY1000 SX1500 AL
Zdroj: Imdb.com

Vše se pak ode­hrá­vá vel­mi čas­to před zele­ným plát­nem a to je fakt, kte­rý tak­též nemu­sí sedět kaž­dé­mu. Většina vel­ké akce pros­tě muse­la být vytvo­ře­na počí­ta­čo­vou gra­fi­kou. Ale je prav­da, že tro­chu víc komor­něj­ší a stís­ně­něj­ší atmo­sfé­ry by neuško­di­la. Hutné atmo­sfé­ry se dočká­te ako­rát na zad­ním seda­dle stí­ha­cích letou­nů, na kte­rém sedí nebo­žák, kte­rý se sna­ží zasta­ra­lým kulo­me­tem tre­fit Zero pár met­rů za ním. Jinak atmo­sfé­ra opět doplá­cá na tem­po fil­mu. Tvůrci se pros­tě měli roz­hod­nout buď při­dat sto­páž, nebo ubrat na téma­tech. Už k samot­né lin­ce smě­rem k Midway při­dá­va­jí cel­kem dost dia­lo­gů, podiv­ných odbo­ček (např. reži­sér na Midway) a tro­chu té rodin­né lás­ky. Mě se na akč­ní scé­ny kou­ka­lo dob­ře, i když při­zná­vám, že gra­fic­ké poje­tí bylo občas dost zvlášt­ní. Asi nej­víc na mě zapů­so­bil pohled na nej­vět­ší leta­dlo­vou loď svě­ta Akagi, kte­rá ve srov­ná­ní s ame­ric­ký­mi lodě­mi oprav­du půso­bi­la jako kolos. Celou akci pod­kres­li­la poměr­ně fád­ní vojen­ská hudeb­ní téma­ti­ka, kte­rá opět v rych­lém tem­pu nedo­ká­za­la zaujmout ani jed­ním moti­vem.

MV5BMWUwNTEyYjktZDg4YS00MjZiLTg3YTYtYTNhNjA4ZTAxNDM2XkEyXkFqcGdeQXVyMTA0NTE3ODYx. V1 SY1000 CR0014991000 AL
Zdroj: Imdb.com

Bitva u Midway však přes­to všech­no není vůbec špat­ným fil­mem. Naopak. Obsahuje spous­tu zají­ma­vých infor­ma­cí. Kdo nezná reá­lie a nevi­děl podob­né fil­my, bude ohro­men. Vzhledem k absen­ci bru­tál­ní­ho nási­lí nebo vět­ší­ho množ­ství mrt­vol lze film dopo­ru­čit mlá­de­ži. Určitě bych dopo­ru­čil jako sou­část výu­ky na ško­lách, ať mají děti sku­teč­nou před­sta­vu, co vál­če­ní obná­ší. Postupné budo­vá­ní pří­bě­hu od začát­ku (útok na Pearl Harbor) až k bitvě u Midway je dobrou vol­bou. Taktéž téma­ti­ka hrdin­ství je tu patr­ná. A nejen, že divák vidí, co lidé v té době muse­li obě­to­vat pro svo­bo­du a mír, ale film vkus­ně uká­že, kolik boles­ti a mrtvých sto­jí za jed­ním hrdi­nou. Když vidí­te pilo­ta řítí­cí­ho se střemhlav na bitev­ní loď a vidí­te ty stře­ly léta­jí­cí kolem, nahá­ní to husí kůži a skvě­le budu­je napě­tí. Konečná bitva u Midway se tak může zařa­dit mezi to nej­lep­ší co kine­ma­to­gra­fie má.
Jako celek tak na mě po shléd­nu­tí film půso­bil spí­še jako hra­ný doku­ment, kte­rý se vel­mi strikt­ně sna­žil držet dobo­vých udá­los­tí a vychá­zel ze svě­dec­tví účast­ní­ků jed­not­li­vých díl­čích pří­bě­hů.
Za zmín­ku ješ­tě sto­jí jed­na věc, kte­rou oce­ňu­ji, a to je respekt a uzná­ní japon­ských vojá­ků a gene­rá­lů. Část děje byla věno­vá­na boji z pohle­du Japonska. Konkrétně admi­rá­lů Jamamota (Etsushi Toyokawa) a Naguma (Jun Kunimura). I ti se sna­ži­li vyhrát vál­ku pro své­ho císa­ře a měli svo­jí hrdost. Nebyli to šíle­ní nepřá­te­lé svě­ta, jak se občas ve fil­mech nepřá­te­lé Ameriky líčí. A tak se na kon­ci fil­mu dočká­te i uzná­ní pad­lých nejen ame­ric­kých, ale i japon­ských vojá­ků.
Film Bitva u Midway si najde své zastán­ce i odpůr­ce, ale já jsem pře­svěd­čen, že pat­ří k tomu výraz­ně lep­ší­mu s téma­ti­kou dru­hé svě­to­vé vál­ky. Bohužel jeho zpra­co­vá­ní a rych­lé tem­po záži­tek tro­chu tlu­mí a je prav­dě­po­dob­né, že i kvů­li absen­ci výraz­něj­ší herec­ké hvězdy zapad­ne do prů­mě­ru. Ale tře­ba je to dob­ře a dočká­me se ho na komerč­ních tele­vi­zích za pár let a bude pat­řit k oblí­be­né výu­ko­vé ukáz­ce váleč­nic­tví. Za mě sluš­ných 65%.

Více na Kritiky.cz
Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola Mnoho příznaků rakoviny prsu je neviditelné a nezjistitelné bez profesionálního screeningu, a...
NHL® 16 EASHL Beta - krátká recenze Tak se mi podařilo stáhnout betu NHL 06. Pro moji Xbox One konzoli. Mám na to týden, abych všec...
Mad Max Fury Road (Šílený Max: Zběsilá cesta) - Deleted Scenes - 1080p Něco přes tři minuty smazaných scén z letošního jarního filmového hitu....
Učíme se počítat - pracovní listy pro prevenci dyskalkulie Ráda bych vám představila zajímavou novinku vydavatelství Portál s názvem Učíme se počíta...
Rozhovor s Kritýnou Bokovou o filmu Toman S Ondřejem Trojanem to je váš druhý film. V Občanském průkazu jste hrála učitelku Pivoňk...


Bitva u Midway - Recenze - 65%
Hodnocení: 4.3 - ‎19 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

19 komentářů

 1. Pearl Harbor, Bombardování Tokya, Marshallovi Ostrovy a samot­ná Midway.
  Čtyři názvy a čty­ři chy­by. Pokud se celý film jme­nu­je Bitva u Midway tak roz­čle­ně­ní není pra­vo­pis­ně správ­ně. Proč je Bombardování Tokya na začát­ku s vel­kým B a Tokyo s tvr­dým y? Marshallovi má mít na kon­ci tvr­dé y a ost­ro­vy se píší s malým o. Jak je vidět zna­lost češ­ti­ny upa­dá všu­de a že i u komen­tá­to­rů, to už je na pová­že­nou. Neškodilo by si vzít do ruky pra­vi­dla čes­ké­ho pra­vo­pi­su, než něco vypus­tím na veřej­nost.

   1. Bouša cho­váš se jako pra­vej aro­gant. Nejdřív nase­káš chy­by, za kte­rý by se moh­lo sty­dět i dítě na prv­ním stup­ni ZŠ a koru­nu tomu nasa­díš kri­ti­kou kri­ti­ka. No to si dovo­lil dost opra­vo­vat mis­tra. Bohužel, dneska při­znat chy­bu se nejen­že neno­sí, ale zatlou­ká se a pře­chá­zí do pro­ti­ú­to­ku. No a tro­cha tý poko­ry a soud­nos­ti by taky neško­di­la. Stačí si uvě­do­mit, že lidi, co čtou ty vaše výtvo­ry tu nejsou pro vás Bouša, ale je to přes­ně nao­pak.

    1. Tak Vy jste mě pane doko­na­lý Michale oprav­du poba­vil. Můj pří­spě­vek vůbec nemá být myš­len útoč­ně, ale to je na zvá­že­ní kaž­dé­ho. A mé pří­jme­ní je Buša, tak­že děku­ji za Vaši soud­nost a poko­ru. Já chy­bu uznal, opra­vil. Bohužel dneš­ní čte­ná­ři a divá­ci zna­jí jen aro­gan­ci a agre­si. Holt kaž­dé­mu se nezavdě­čí­me. Jestli Vás to Michale tak moc urá­ží, tak si udě­lej­te své strán­ky a recen­zi napiš­te lep­ší. Přeji hod­ně úspě­chů.

  1. ...pro­to­že Tokyo se správ­ně dřív psa­lo s tvr­dým y,Tokyo je země­pis­ný název, kte­rý ozna­ču­je hlav­ní měs­to Japonska. Oficiální japon­ský název zní „Tokijo“, při při­je­tí do čes­ké­ho pra­vo­pi­su došlo k odstra­ně­ní „j“, jinak byl název zacho­ván, pro­to tedy „i“.Správně je tedy tvr­dé y,„i“ jsme si vytvo­ři­ly pou­ze u nás.

 2. Ty „Marshallovi“ ost­ro­vy jsou ránou do nosu!
  Nechápu, proč se zno­vu fil­mo­vě zpra­co­vá­vá téma, kte­ré geni­ál­ně a neo­pa­ko­va­tel­ně uka­zu­je film Bitva o Midway reži­sé­ra Smighta, v hlav­ních rolích Charlton Heston a Toširo Mifune, z roku 1976.

  1. Každý z fil­mů jde tro­chu jinou ces­tou a je prav­da, že fan­da mili­ta­ry a his­to­rie bude mít radě­ji film z roku 76. Mě tam tře­ba nesed­la pří­bě­ho­vá lin­ka s japon­skou dív­kou (Američankou). Holt nelze se zavdě­čit všem 😉

 3. Proboha, kbyž chci komen­to­vat, tak si ale­spoň něco nastu­du­ji. Jaká obří chy­ba roz­věd­ky? Americka roz­věd­ka čet­la japon­ské depe­še před Pearl Harborem a minis­tr zahra­ni­čí Hull přes­ně věděl, s čím za ním japon­ský vysla­nec 7.12.1941 jde. Jinak sou­hlas ohled­ně kva­lit původ­ní­ho fil­mu.

  1. Ano tuši­li, že Japonsko kuje pykle. Ale chy­ba šifran­tů byla, že neod­ha­li­li, že jde prá­vě o Pearl Harbor. Často se obje­vu­jí spe­ku­la­ce, že část auto­rit přes­ně vědě­la, že půjde o Pearl Harbor. Mohla to být pro ně koneč­ná zámin­ka k tomu, aby se Amerika zapo­ji­la do vál­ky. Ale to už se asi nikdo nikdy nedo­ví...

   1. Akorát, že pří­běh admi­rá­la Kimmela není o obří chy­bě roz­věd­ky. Jo kdy­bys­te psal o poli­tic­kých PIKLÍCH v Roosveltově admi­nis­tra­ti­vě, tak pro­sím. Takhle jen usvěd­ču­je­te sám sebe z mizer­né prá­ce.

     1. Ale tady pře­ce nejde o to, zda je, či není někdo doko­na­lý. To je o poko­ře k prá­ci, kte­rou dělám a úsi­lí, se kte­rým ji dělám. To vy, bohu­žel stej­ně jako vět­ši­na sou­čas­ných komen­tá­to­rů, nechá­pe­te a nechce­te pocho­pit. Prostě pokud komen­tu­ji a hod­no­tím něja­ká fak­ta, tak je napřed musím znát. Sorry, kdy­bys­te komen­to­val jen fil­mo­vou strán­ku, pak není pro­blém. Ale pokud chce­te být světák, tak bys­te si ale­spoň něja­ké­ho toho Hubáčka měl pře­číst.
      Jinak pro ty ško­ly bude s napros­tou jis­to­tou lep­ší puvod­ni zpra­co­vá­ní téma­tu s Henry Fondou z roku 1976, kte­ré si na roz­díl od toho sou­čas­né­ho na nic nehra­je.

   2. kuje pik­le. Koukam ze pra­vo­pis je oprav­du vase sla­ba stran­ka (coz samozrej­me neni nere­si­tel­na vec). Pred zve­rej­ne­nim dopo­ru­cu­ji pre­da­vat vase clan­ky edi­to­rum

 4. Nejsem zrov­na fan­da roman­tic­kých vsu­vek ve váleč­ných fil­mech, ale v tom­to pří­pa­dě, si mys­lím, že to mělo své opod­stat­ně­ní s odka­zem na situ­a­ci po Pearl Horboru, kdy Američané šli po Japoncích a zaví­ra­li je do inter­nač­ních tábo­rů.

 5. „Většina vel­ké akce pros­tě muse­la být vytvo­ře­na počí­ta­čo­vou gra­fi­kou.“
  Ale nemu­se­la.
  Velké váleč­né fil­my se toči­ly už dřív, a žád­ná počí­ta­čo­vá gra­fi­ka k dis­po­zi­ci neby­la. Mnohé měly vyni­ka­jí­cí kva­li­tu - Bitva o Británii, Nejdelší den, Příliš vzdá­le­ný most, Osvobození... nebo zde zmí­ně­ná Bitva o Midway (1976).
  Nebo mož­ná „muse­la“, pro­to­že výrob­ci počí­ta­čo­vých her potře­bu­jí reklam­ní plo­chu v celo­ve­čer­ním for­má­tu... a pro­to­že film, kte­rý není vycpa­ný počí­ta­čo­vý­mi efek­ty, je pro doros­ten­ce PROSTĚ TRAPNEJ.

  S námit­kou „pří­liš mno­ho mate­ri­á­lu“ napros­to sou­hla­sím. Zmíněný film z roku 1976 tuto chy­bu nedě­lá.
  Natočit totéž zno­vu, když film není zasta­ra­lý (oprav­du není) je noše­ním dří­ví do lesa. Možná si toho tvůr­ci byli vědo­mi, a pro­to tam nacpa­li pří­liš mno­ho témat.

  Námitka Občasného čte­ná­ře, že u PH nešlo o „obří chy­bu roz­věd­ky“, je opráv­ně­ná.

 6. Na ten­to film jsem šel v sobo­tu s jis­tým oče­ká­vá­ním, kte­ré se bohu­žel nena­pl­ni­lo. Na dru­hé stra­ně si mys­lím, že je lep­ší než původ­ní tra­dič­ní Midway kla­si­ka z roku 1976, kte­rou pova­žu­ji za znač­ně nepo­ve­de­ný film, a to z řady důvo­dů, kte­ré pří­z­niv­cům této kla­si­ky mož­ná nebu­dou pří­liš po chu­ti. Původní Midway vytý­kám, že kde se dalo, tam vykrá­da­la nad­ča­so­vý sní­mek Tora, Tora, Tora. Tyto scé­ny navíc pou­ží­va­la jak­si bez ladu a skla­du. Nelíbily se mi nepo­ve­de­né zad­ní pro­jek­ce, vlo­že­né doku­men­tár­ní sním­ky s letec­kou tech­ni­kou, o kte­ré si USN a USMC moh­lo v roce 1942 nechat jen zdát, iri­to­va­ly mě podiv­ně kamuflo­va­né N.A. Texan, před­stí­ra­jí­cí japon­ské Reiseny, žas­nul jsem nad „Vindikátory“ před­sta­vu­jí­cí­mi ame­ric­ké střemhla­vé Dauntlessy a sou­čas­ně i Devastatory, a dodnes nemo­hu skous­nout prů­zkum­né „jaho­dy“ v podo­bě hyd­ro­plá­nů Nomád, na mís­to teh­dy pou­ži­tých PB5-Y Catalina. Nechápu ani proč teh­dy reži­sér do děje „narou­bo­val armád­ní stí­hač­ky P-40, kte­ré na Midway ani neby­ly a dodnes nero­zu­mím stu­pid­ní roman­ci japon­ské dív­ky a ame­ric­ké­ho pilo­ta. V tom­to ohle­du je nová Midway o dvě úrov­ně lep­ší, byť ani ona nepře­kro­či­la svůj stín. Je pře­de­vším nevy­vá­že­ná a sna­ží se obsáh­nout roz­sáh­lý děj od 7.12 1941 do počát­ku červ­na 1942. Výsledkem je, že na samot­nou Midway zbý­vá cca 30 minut děje. Stejný pro­stor je ale věno­ván i Pearl Harboru, Doolittlovu úto­ku na Tokio, nále­tu na Marschallovy ost­ro­vy a konec kon­ců i bitvě v Korálovém moři. Na dru­hou stra­nu byla do děje vkom­po­no­vá­na pro mne nelo­gic­ká scé­na kde námoř­ní důstoj­ník z USS.Arizona v dlou­hé sto­pá­ži zachra­ňu­je své­ho pod­ří­ze­né­ho, námoř­ní­ka Sullyho. Z hle­dis­ka Midway napros­to mimo mísu. Nechápu, co bás­ník chtěl říci dal­ší scé­nou, jejímž pro­ta­go­nis­tou byl reži­sér wes­ter­nů John Ford, toho času natá­če­jí­cí na Midway jaký­si vlas­te­nec­ky moti­vo­va­ný film. Naopak jsem postrá­dal Lt. Tomonagu, dopo­ru­ču­jí­cí­ho admi­rá­lo­vi Nagumovi, aby nad Midway poslal dal­ší leta­dla s puma­mi, zni­čil obra­nu a tak při­pra­vil pod­mín­ky pro vylo­dě­ní japon­ské námoř­ní pěcho­ty. Ve fil­mu mě chy­bě­ly scé­ny s váha­jí­cím vice­ad­mi­rá­lem Nagumou, lici­tu­jí­cím nad tím, co dělat, když vyšlo naje­vo, že prů­zkum odha­lil ame­ric­ké leta­dlo­vé lodě a mar­né sna­hy kon­tra­ad­mi­rá­la Kusaki a letec­ké­ho stra­té­ga Minoru Gendy při­mět své­ho nad­ří­ze­né­ho, aby oka­mži­tě konal v duchu nové situ­a­ce. Nenašel jsem ani zmín­ku o hero­ic­ké obě­ti tor­pé­do­vých letek, zejmé­na pak Johna C. Waldrona a jeho VT-8, jež svým způ­so­bem k ame­ric­ké­mu vítěz­ství při­spě­ly. Donutily totiž japon­ská Zera, aby opus­ti­la vyš­ší leto­vou hla­di­nu a nad vodou se pus­ti­ly do ame­ric­kých tor­pé­do­vých Devastatorů a tím necha­ly vol­né pole působ­nos­ti střemhla­vým Dautlessům. A v nepo­sled­ní řadě jsem postrá­dal v ději japon­ské tor­pé­do­vé bom­bar­dé­ry Nakajima B5N2 a střemhla­vé Aichi D3A1 Val. Všude byla samá Zera. Dokonce i ve scé­nách z Pearl Harboru to vypa­da­lo, že ame­ric­ké bitev­ní lodě šly pod vodu jen díky zápla­vě kulo­met­ných střel japon­ských stí­ha­čů, navíc nelo­gic­ky klič­ku­jí­cích pod úrov­ní palub ame­ric­kých pla­vi­del, líza­jí­cích stře­chy taxí­ků v hono­lul­ských uli­cích a pro­plé­ta­jí­cích se obrov­skou rych­los­tí mezi nástav­ba­mi zakot­ve­ných pla­vi­del. Celkové ale nic pro­ti zob­ra­ze­ní letec­ké tech­ni­ky nemám, snad až s výjim­kou B-25 Mitchell. Nad Tokio totiž letě­la jiná ver­ze, než ve fil­mu. Film zby­teč­ně obsá­hl vel­ký časo­vý úsek a ke kon­ci to bylo znát. Režisér se nažil děj urych­lit a nako­nec jej zhus­til tak, až se řada dal­ších klí­čo­vých momen­tů bitvy ztra­ti­la. A tak mám dojem, že měl být spí­še trans­for­mo­ván do seri­á­lu pro HBO. Navíc mís­ty při­po­mí­nal tak tro­chu dnes popu­lár­ní hra­né doku­men­ty. K her­cům nemám co říci, nejsem odbor­ník, nicmé­ně řada jejich dia­lo­gů mi při­pa­da­la dost stu­pid­ních a někdy jsem měl dojem, že slou­ží jako poznám­ky pod čarou, vysvět­lu­jí­cí divá­ko­vi děj, kte­rý bude násle­do­vat. Viz plu­kov­ník Doolittle a jeho muži při­pra­vu­jí­cí se k nále­tu na Tokio. Ale abych jen nekri­ti­zo­val. Nakonec jsem si film doce­la užil a čas strá­ve­ný v kině nebyl až tak mar­ný.

 7. Prosím vás auto­re, než něco napí­še­te, tak si ale­spoň ověř­te sku­teč­nos­ti. IJN Akagi sice pat­ři­la mezi nej­vět­ší leta­dlo­vé lodě, ale nej­vět­ší v té době neby­la. Větší byla USS Saratoga, kte­rá se v době bitvy o Midway nachá­ze­la v opra­vě. V žád­ném pří­pa­dě pak Akagi nějak výraz­ně svý­mi vněj­ší­mi roz­mě­ry nepře­ko­ná­va­la ani své pro­tiv­ní­ky tří­dy Yorktown. Pouze měla výraz­ně vět­ší výtlak, pro­to­že se jed­na­lo o mno­hem těž­ší kon­struk­ci na zákla­dě roze­sta­vě­né­ho bitev­ní­ho křiž­ní­ku na roz­díl od „Yorktownů“, kte­ré byly od samé­ho počát­ku účel­ně­ji kon­stru­o­va­né jako leta­dlo­vé lodě s niž­ším výtla­kem (ome­ze­no cel­ko­vým limi­tem daným Washingtonskou kon­fe­ren­cí), ale se srov­na­tel­nou kapa­ci­tou leta­del jako japon­ské pro­tějš­ky. Jinak film jsem nevi­děl, jen ukáz­ky, a již z těch by se dalo vyčíst, že má k rea­li­tě blíz­ko asi jako stu­pid­ní Pearl Harbor se stí­hač­ka­mi klič­ku­jí­cí­mi v neděl­ní doprav­ní zácpě v Honolulu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Pád Bílého domu je slušně řečeno hrozná "mrva"14. dubna 2013 Pád Bílého domu je slušně řečeno hrozná "mrva" Antoine Fuqua se musel definitivně zbláznit. Tvůrce vynikajícího filmu "Training Day" a obstojných akčňáků "Odstřelovač" nebo historického "Král Artur", natočil bezduchou akční agitku "Pád […]
 • Na vlásku šťastně až navěky – 70 %21. července 2012 Na vlásku šťastně až navěky – 70 % Krátkometrážní dodatek začíná tam, kde původní pohádka od Disneyho skončila. V království panuje slavností nálada před velkým okamžikem, kdy do sňatku manželského mají vstoupit […]
 • Hobit – Šmakova dračí poušť13. ledna 2014 Hobit – Šmakova dračí poušť Když jste viděli Neočekávanou cestu, možná jste si říkali, kam dal Peter Jackson rozum, že se rozhodl natáhnout, přetrhnout a rozstrkat děj jedné dětské knížky do tří […]
 • Prometheus (2012)14. června 2012 Prometheus (2012) Prometheus byl dlouho očekávaným snímkem. Režisér Scott se v něm měl vrátit takřka k počátkům své slavné filmové tvorby a tematicky navázat na legendárního Vetřelce z konce sedmdesátých […]
 • Rychle a zběsile 7 - 60 %2. března 2016 Rychle a zběsile 7 - 60 % Sedmý díl série škvaří gumy na cestě, kterou poprvé postavil díl pátý a která je prošpikovaná prasklinami způsobenými dílem šestým. Od předchozího dílu se ovšem tvrdě odráží i zběsilá […]
 • Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence9. února 2016 Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence .    „Je to jako když dva smrdutý vágusové souloží ve svých vlastních chcankách.“ Pokud vámi právě projela vlna odporu, přestaňte číst, zavřete tuto záložku a předstírejte, že o žádném […]
 • Zazvonil zvonec a Hunger Games je konec22. listopadu 2015 Zazvonil zvonec a Hunger Games je konec Současné filmové série vyžadují od diváka značnou trpělivost. V případě série „Hunger Games“ jsme museli čekat dlouhé čtyři roky, abychom se dozvěděli, jak zvládne Katniss Averdeen […]
 • Rychle a zběsile 6 - 50%19. února 2016 Rychle a zběsile 6 - 50% Tvůrci šestého dílu Rychle a zběsile si museli nechat udělat průzkum, podle kterého už fanoušci série trpí zvýšenou necitlivostí na akční hrátky předešlých dílů. Jak by bylo jinak možné, […]
 • Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi25. listopadu 2014 Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi Jak u Pána Prstenů před více než deseti lety, tak i pro Hobita je pro fanoušky fantasy a Petera Jacksona připraveno ne jenom jedno vydání filmu na digitálním nosiči. Standardní vydání […]
 • Výplata - Johnovi Woo dochází dech?10. dubna 2004 Výplata - Johnovi Woo dochází dech? Sci-fi thrillery podle románů a povídek zesnulého spisovatele Philipa K. Dicka (1928-1982) vykazují tradičně velmi vysokou kvalitu. Vezměte si třeba novelu Počítají androidi elektronické […]