Bitva u Midway (Midway) – Recenze – 60%

MID D37 14265 R
Bitva u Midway (červen 1942) byla čtyřdenní válečná akce probíhající za druhé světové války, během níž se Japonci pokusili obsadit ostrov Midway (poblíž Havajských ostrovů), leč Američané se díky zpravodajské službě dozvěděli o jejich záměru s předstihem a připravili na ně past. O této události vznikl americký film již v roce 1976 a tento nový (který ovšem není jeho předělávkou) natočil režisér Roland Emmerich (Den nezávislosti, Godzilla).
 
Bitva u Midway (Midway) – Recenze
Zdroj fotek: Vertical Entertainment

Filmem Bitva u Midway v podstatě dělá Roland Emmerich pro žánr válečného filmu něco hodně podobného, co udělal před deseti až patnácti lety pro žánr filmu katastrofického. S dvojicí snímků Den poté a 2012 tehdy navázal na jeho tradici (včetně jeho naivity, obvyklé dějové struktury a ozkoušených vypravěčských klišé) a pokusil se jej trochu inovovat, leč ve skutečnosti jediné inovace dosáhl v tom, že se vyřádil na megalomanských scénách přírodních katastrof s masivní digitální destrukcí. S filmem Bitva u Midway je to stejné – jde totiž o velmi staromódně pojatý a klasickým způsobem vyprávěný válečný snímek o hrdinných amerických letcích, v němž za moderní a nově pojaté lze považovat právě jedině akční scény bitev, v nichž vynikají zejména střemhlavé nálety bombardérů na nepřátelské letadlové lodě.

Jistý podíl na tom má jistě i scénář, za nímž stojí na poli celovečerního filmu debutující televizní scenárista Wes Tooke. Ten k vyprávění příběhu o známém japonsko-americkém konfliktu přistupuje velmi zeširoka – snímek začíná už útokem na Pearl Harbor (prosinec 1941), pokračuje bombardováním Tokia (duben 1942) a k samotné bitvě u Midway v něm dochází až v jeho druhé polovině. Jeho hlavním hrdinou je pilot bombardéru Dick Best (Ed Skrein), jehož jméno je zároveň shrnutím jeho charakteru (je ve svém oboru nejlepší a zároveň je to namyšlený hajzlík). Ten se nachází na letadlové lodi s dalšími letci (mimo jiné Luke Evans a Nick Jonas z kapely Jonas Brothers), jejichž osudy jsou prokládány paralelními příběhy dalších postav, mezi nimiž jsou nejmarkantnější americký admirál (Woody Harrelson) a zaměstnanec tajné zpravodajské služby (Patrick Wilson).

Bitva u Midway (Midway) – Recenze

Procedurální způsob vyprávění má tu výhodu, že divák není příliš ochuzen o kontext a dozví se, co bitvě u Midway předcházelo (a navíc je příjemné, když film hned na začátku vtáhne diváky do děje velkolepou akcí). Nevýhodou je však to, že některé zobrazované události jsou pojímány velmi zkratkovitě – třeba tomu bombardování Tokia je věnován jen zhruba pětiminutový samostatný segment, v němž skupina vojáků se svým velitelem (Aaron Eckhart) seskočí po úspěšné akci s padáky do Číny s plánem dostat se odtamtud zpět do USA, čímž ale jejich účast končí a až do závěrečných titulků o nich takřka nepadne zmínka (což je škoda, protože Eckhartova postava by si zasloužila vlastní film). Z podobného soudku jsou i jiné vedlejší postavy, jejichž útržkovité osudy jsou mnohdy znenadání utnuty, případně ani není jasné, proč ve filmu vůbec figurují – viz jakýsi režisér, který se svými asistenty pořizuje na Midwayi dokumentární záběry.

Bitevní pasáže jsou patřičně epické a vizuálně atraktivní (a volající po co největším plátně), leč místy jsou až příliš zjevně digitální a trochu trpí umělostí a tím pádem nevěrohodností, hlavně co se týče interakce lidí s okolím. Podobně nekonzistentní jsou i pasáže, v nichž se neválčí a místo toho se film zaobírá postavami a jejich dialogy. Ještě scény věnované armádnímu velení, debatujícímu o vhodné strategii spolu s kryptoanalytiky snažícími se rozluštit japonské šifrované zprávy, vyznívají zhruba tak, jak by se od nich čekalo, leč dění probíhající na letadlové lodi, které má být hlavním tahounem příběhu, selhává vyjma akčních sekvencí jak dramaticky, tak emocionálně.

Bitva u Midway (Midway) – Recenze
Tahle část děje v čele s Dickem Bestem, jenž se ve službě okázale předvádí a překypuje sebevědomím a odhodláním, leč v soukromí si postupně uvědomuje svěřenou zodpovědnost a bojuje s vnitřní nejistotou, zatímco piloti pod jeho velením buď vykonávají hrdinské skutky, nebo dost zbytečně umírají kvůli nepodařenému startu a následnému pádu letadla do vody přes okraj ranveje, totiž dojíždí na nezajímavé, vzájemně zaměnitelné a povětšinou jen letmo načrtnuté postavy, z nichž se navíc hlavní hrdina v podání přehrávajícího a nevhodně obsazeného Eda Skreina bohužel řadí mezi ty nejméně sympatické (a naopak zdaleka nejpozoruhodnější je Dennis Quaid v okrajové roličce důstojníka). Moc nepomáhá ani generická patetická hudba Emmerichových dvorních skladatelů Haralda Klosera a Thomase Wankera.

Převážně sympaticky tudíž Bitva u Midway vyznívá především díky výkonům některých herců ve vedlejších rolích (kromě těch již zmíněných ještě třeba charismatická Mandy Moore v roli Dickovy ženy), určitému staromilství, díky němuž snímek připomíná válečné filmy natočené před mnoha desetiletími, i díky tomu, že kromě patriotistické roviny věnované chrabrým americkým hochům snímek nahlíží na celou událost zároveň i z pohledu Japonců, které vykresluje jako důstojné bojovníky se silným smyslem pro osobní čest. Solidně realizovaný válečný film tudíž za mírně nadprůměrný považovat lze, na druhou stranu ale neobsahuje nic moc výrazného nebo nadstandardního, kvůli čemu by stálo za to se k němu třeba i po letech znovu vracet.

Bitva u Midway (Midway) – Recenze – 60%
Hodnocení: 3.2 - ‎6 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

3 komentáře

 1. Na ten­to film jsem šel v sobo­tu s jis­tým oče­ká­vá­ním, kte­ré se bohu­žel nena­pl­ni­lo. Na dru­hé stra­ně si mys­lím, že je lep­ší než původ­ní tra­dič­ní Midway kla­si­ka z roku 1976, kte­rou pova­žu­ji za znač­ně nepo­ve­de­ný film, a to z řady důvo­dů, kte­ré pří­z­niv­cům této kla­si­ky mož­ná nebu­dou pří­liš po chu­ti. Původní Midway vytý­kám, že kde se dalo, tam vykrá­da­la nad­ča­so­vý sní­mek Tora, Tora, Tora. Tyto scé­ny navíc pou­ží­va­la jak­si bez ladu a skla­du. Nelíbily se mi nepo­ve­de­né zad­ní pro­jek­ce, vlo­že­né doku­men­tár­ní sním­ky s letec­kou tech­ni­kou, o kte­ré si USN a USMC moh­lo v roce 1942 nechat jen zdát, iri­to­va­ly mě podiv­ně kamuflo­va­né N.A. Texan, před­stí­ra­jí­cí japon­ské Reiseny, žas­nul jsem nad „Vindikátory“ před­sta­vu­jí­cí­mi ame­ric­ké střemhla­vé Dauntlessy a sou­čas­ně i Devastatory, a dodnes nemo­hu skous­nout prů­zkum­né „jaho­dy“ v podo­bě hyd­ro­plá­nů Nomád, na mís­to teh­dy pou­ži­tých PB5-Y Catalina. Nechápu ani proč teh­dy reži­sér do děje „narou­bo­val armád­ní stí­hač­ky P-40, kte­ré na Midway ani neby­ly a dodnes nero­zu­mím stu­pid­ní roman­ci japon­ské dív­ky a ame­ric­ké­ho pilo­ta. V tom­to ohle­du je nová Midway o dvě úrov­ně lep­ší, byť ani ona nepře­kro­či­la svůj stín. Je pře­de­vším nevy­vá­že­ná a sna­ží se obsáh­nout roz­sáh­lý děj od 7.12 1941 do počát­ku červ­na 1942. Výsledkem je, že na samot­nou Midway zbý­vá cca 30 minut děje. Stejný pro­stor je ale věno­ván i Pearl Harboru, Doolittlovu úto­ku na Tokio, nále­tu na Marschallovy ost­ro­vy a konec kon­ců i bitvě v Korálovém moři. Na dru­hou stra­nu byla do děje vkom­po­no­vá­na pro mne nelo­gic­ká scé­na kde námoř­ní důstoj­ník z USS.Arizona v dlou­hé sto­pá­ži zachra­ňu­je své­ho pod­ří­ze­né­ho, námoř­ní­ka Sullyho. Z hle­dis­ka Midway napros­to mimo mísu. Nechápu, co bás­ník chtěl říci dal­ší scé­nou, jejímž pro­ta­go­nis­tou byl reži­sér wes­ter­nů John Ford, toho času natá­če­jí­cí na Midway jaký­si vlas­te­nec­ky moti­vo­va­ný film. Naopak jsem postrá­dal Lt. Tomonagu, dopo­ru­ču­jí­cí­ho admi­rá­lo­vi Nagumovi, aby nad Midway poslal dal­ší leta­dla s puma­mi, zni­čil obra­nu a tak při­pra­vil pod­mín­ky pro vylo­dě­ní japon­ské námoř­ní pěcho­ty. Ve fil­mu mě chy­bě­ly scé­ny s váha­jí­cím vice­ad­mi­rá­lem Nagumou, lici­tu­jí­cím nad tím, co dělat, když vyšlo naje­vo, že prů­zkum odha­lil ame­ric­ké leta­dlo­vé lodě a mar­né sna­hy kon­tra­ad­mi­rá­la Kusaki a letec­ké­ho stra­té­ga Minoru Gendy při­mět své­ho nad­ří­ze­né­ho, aby oka­mži­tě konal v duchu nové situ­a­ce. Nenašel jsem ani zmín­ku o hero­ic­ké obě­ti tor­pé­do­vých letek, zejmé­na pak Johna C. Waldrona a jeho VT-8, jež svým způ­so­bem k ame­ric­ké­mu vítěz­ství při­spě­ly. Donutily totiž japon­ská Zera, aby opus­ti­la vyš­ší leto­vou hla­di­nu a nad vodou se pus­ti­ly do ame­ric­kých tor­pé­do­vých Devastatorů a tím necha­ly vol­né pole působ­nos­ti střemhla­vým Dautlessům. A v nepo­sled­ní řadě jsem postrá­dal v ději japon­ské tor­pé­do­vé bom­bar­dé­ry Nakajima B5N2 a střemhla­vé Aichi D3A1 Val. Všude byla samá Zera. Dokonce i ve scé­nách z Pearl Harboru to vypa­da­lo, že ame­ric­ké bitev­ní lodě šly pod vodu jen díky zápla­vě kulo­met­ných střel japon­ských stí­ha­čů, navíc nelo­gic­ky klič­ku­jí­cích pod úrov­ní palub ame­ric­kých pla­vi­del, líza­jí­cích stře­chy taxí­ků v hono­lul­ských uli­cích a pro­plé­ta­jí­cích se obrov­skou rych­los­tí mezi nástav­ba­mi zakot­ve­ných pla­vi­del. Celkové ale nic pro­ti zob­ra­ze­ní letec­ké tech­ni­ky nemám, snad až s výjim­kou B-25 Mitchell. Nad Tokio totiž letě­la jiná ver­ze, než ve fil­mu. Film zby­teč­ně obsá­hl vel­ký časo­vý úsek a ke kon­ci to bylo znát. Režisér se nažil děj urych­lit a nako­nec jej zhus­til tak, až se řada dal­ších klí­čo­vých momen­tů bitvy ztra­ti­la. Ale abych jen nekri­ti­zo­val. Nakonec jsem si film doce­la užil a čas strá­ve­ný v kině nebyl až tak mar­ný.

 2. Zdravím, s Vaším hod­no­ce­ním více­mé­ně sou­hla­sím.
  Děj popi­su­jí­cí udá­los­ti před bitvou u Midway byl poně­kud zdlou­ha­vý a někdy i zby­teč­ný. Kdyby čas a pro­stor byl věno­va­ný bitvě samot­né (např. úto­ku jed­no­tek z Midway, útok tor­pé­do­vých jed­no­tek VT-8, VT-6 a VT-3, útok na USS Yorktown, sou­sled udá­los­tí z pohle­du admi­rá­la Naguma, atd.), film by byl jis­tě zají­ma­věj­ší. Ale i tak se mě film cel­kem líbil.

  Jen k Vašemu poza­sta­ve­ní nad pří­tom­nos­tí reži­sé­ra Johna Forda na ato­lu Midway během úto­ku.
  John Ford na Midway sku­teč­ně byl a díky tomu vzni­kl doku­men­tár­ní film, kte­rý jest­li se neple­tu násled­ně vyhrál Oskara. Proto fil­mo­vou zmín­ku o pří­tom­nos­ti zmí­ně­né­ho reži­sé­ra pova­žu­ji jako opod­stat­ně­nou.
  Odkaz na film Johna Forda: https://www.youtube.com/watch?v=MW8tQ_6dqS8

 3. Midway vítě­zí nad Midway(1976)... což ale neby­lo tež­ké
  Midway vítě­zí nad Pearl Harbor... Kontroverzní?
  Midway pro­hrá­vá s Tora! Tora! Tora!(1970)... mož­ná se jed­ná pou­ze o nos­ta­li­gic­kou hod­no­tu
  Midway vítě­zí nad Red Tails(2012)... opět neby­lo těž­ké
  Midway pro­hrá­vá s The Tuskegee Airmen(1995)... kupo­di­vu, ale dra­ma­tic­ká a emo­ci­o­nál­ní hod­no­ta TTA je někde jin­de

  Široký záběr fil­mu a množ­ství akce upo­za­di­lo posta­vy. Což je u fil­mu kte­rý si sta­věl na čer­pá­ní fak­tů z vyprá­vě­ní vete­rá­nů mož­ná tor­chu ško­da. Na stra­nu dru­hou tež­ko vsa­dit intri­ky a zlou krev mezi posta­vy zalo­že­né na reál­ných lidech. Pokud to udě­lá­te někomu(pravděpodobně všem) tím bude­te křiv­dit. Zajímavé je že spous­ta neu­vě­ři­tel­ných kous­ků před­ve­de­ná v tom­to fil­mu se sku­teč­ně sta­la.. nebo tedy ale­spoň by to váleč­ní vete­rá­ni odpří­sáhly :). Pokud by ten­to film dostal sto­páž 4 hodin tak by doká­zal obsáh­nout mno­hem více zají­ma­vých akcí z bitvy o Midway(viz komen­tá­ře) a hod­no­ta tako­vé­ho sním­ku by v mích očích nára­mě stoup­la. Bohužel na tako­vý film by asi nikdo nepři­šel...

  Překvapivě se jed­ná hlav­ně o můj osob­ní názor.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Annabelle 3 (Annabelle Comes Home) – Recenze – 50%27. června 2019 Annabelle 3 (Annabelle Comes Home) – Recenze – 50% Lze předpokládat, že čtenář této recenze ví, o čem je filmová hororová řada Annabelle. Proto jen připomenu, že za jejím vznikem stojí režisér, scenárista a producent James Wan, tvůrce […]
 • 1917 – Recenze – 70%17. února 2020 1917 – Recenze – 70% Americko-britské válečné survival-drama 1917, zasazené do období první světové války (duben 1917) a natočené režisérem a scenáristou Samem Mendesem (Americká krása, Mariňák) bylo […]
 • Den poté - Dennis Quaid vs. šílená zima. Kdo s koho?19. srpna 2004 Den poté - Dennis Quaid vs. šílená zima. Kdo s koho? Kdyby se dělala anketa, jejímž cílem by bylo poodhalit jméno osoby, která nejvíce nenávidí Spojené státy americké, zřejmě bychom se dočkali nečekaného výsledku. Nevyhrál by ji totiž Usama […]
 • Hellboy (2019) – Recenze – 40%11. dubna 2019 Hellboy (2019) – Recenze – 40% Hellboy je rudý pekelný démon s upilovanými rohy a kamennou pěstí, jehož během druhé světové války přivedli na svět s pomocí znovuvzkříšeného Rasputina nacisté, a který v současnosti […]
 • Válka světů - A opět ti proklatí ufouni!5. října 2005 Válka světů - A opět ti proklatí ufouni! „Lidstvo v ohrožení“ je pro hollywoodské tvůrce vděčným námětem. A zvláště v dnešní době vyspělých počítačových triků. Není tedy divu, že v něm filmaři nalézají zalíbení a že jsou naše […]
 • Gentlemani (The Gentlemen) – Recenze – 70%30. ledna 2020 Gentlemani (The Gentlemen) – Recenze – 70% Britský režisér Guy Ritchie se po Disneyho hraném Aladinovi a po historickém fantasy experimentu Král Artuš: Legenda o meči vrátil se snímkem Gentlemani k tomu, co natáčel na začátku […]
 • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
 • Aladin (Aladdin) – Recenze – 60%23. května 2019 Aladin (Aladdin) – Recenze – 60% Neuběhly ani dva měsíce od premiéry filmu Dumbo a do kin přichází další Disneyho hraná předělávka jiné z jeho animovaných klasik – tentokrát přišel na řadu Aladinz roku 1992. […]
 • Jiří Suchý – Lehce s životem se prát – Recenze – 80%3. října 2019 Jiří Suchý – Lehce s životem se prát – Recenze – 80% Dokumentární film Olgy Sommerové (Magický hlas rebelky, Červená), věnovaný osobě a tvorbě Jiřího Suchého, je filmem divácky nesmírně vděčným, což dokládá i Divácká cena, jíž snímek obdržel […]
 • Modelář – Recenze – 70%6. února 2020 Modelář – Recenze – 70% V novém filmu režiséra, scenáristy a producenta Petra Zelenky (Rok ďábla, Ztraceni v Mnichově) se třicetiletý Pavel (Kryštof Hádek) vrací domů do Prahy z Izraele, kde se […]