Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Biozahrada: Zahrada bez chemie a plná života

Biozahrada: Zahrada bez chemie a plná života

Biozahrada

V dneš­ní době snad není člo­vě­ka, kte­rý by neznal pojem „eko“ a „bio“. S ape­lem na zdra­vý život­ní styl se však vyskyt­la i vlna zne­hod­no­ce­ní či nedů­vě­ry a pod balas­tem růz­ných dez­in­for­ma­cí pak mno­zí z nás na eko­lo­gic­ké země­děl­ství a bio­su­ro­vi­ny rezig­no­va­li. Naštěstí tu ale máme i jiná řeše­ní.

Vybudovat si vlast­ní bio­za­hrád­ku je sice vari­an­tou vyža­du­jí­cí urči­tou dáv­ku náma­hy, výsled­ky naší prá­ce a trva­lý pozi­tiv­ní vliv nejen na okol­ní kra­ji­nu je však nedis­ku­to­va­tel­ný.  Nezískáme jen jis­to­tu zdra­vé­ho ovo­ce a zele­ni­ny, ale také bez­peč­né­ho a klid­né­ho mís­ta, kde se vrá­tí­me k při­ro­ze­né­mu cyk­lu pří­ro­dy, kra­ji­ny i celé pla­ne­ty. I když by bylo naiv­ní domní­vat se, že se ze dne na den zba­ví­me všech škod­li­vých vli­vů a che­mie, může­me se ale­spoň ptát, jak je krok za kro­kem eli­mi­no­vat.

Kniha Biozahrada, sesta­ve­ná z pří­spěv­ků, ruko­pi­su a foto­gra­fií Arnošta Tabacha, je skvě­lým prů­vod­cem pro začí­na­jí­cí zahrád­ká­ře i pro ty, kte­ří by si přá­li mnoh­dy zasta­ra­lé způ­so­by nahra­dit efek­tiv­něj­ší­mi postu­py. Jednotlivé kapi­to­ly kni­hy při­ná­še­jí čte­ná­ři jak teo­re­tic­ké infor­ma­ce, tak prak­tic­ký návod, jak si bio­za­hra­du vlast­ní­mi sila­mi vytvo­řit.

Východiskem tedy není pře­ne­chá­ní zod­po­věd­nos­ti vel­ko­pěs­ti­te­lům a necit­li­vým země­děl­ským kon­glo­me­rá­tům, ale obno­ve­ní původ­ní růz­no­ro­do­sti pří­ro­dy a prv­ků kra­ji­ny nachá­ze­jí­cích se v naší bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti. Pak už je jen na nás, kte­rý ze smě­rů eko­lo­gic­ké­ho pěs­to­vá­ní si zvo­lí­me. Ať už se jed­ná o dnes popu­lár­ní per­ma­kul­tu­ry či pří­rod­ní zahra­dy, jejich pri­o­ri­tou zůstá­vá apel na udr­že­ní eko­lo­gic­ké rov­no­váhy, respek­tu, úctě a v nepo­sled­ní řadě i zdra­ví na našem talí­ři.

Jak ale píše autor na závěr této kni­hy:  „Navzdory vše­mu řeče­né­mu mož­ná pozná­me, že úče­lem naše­ho sna­že­ní v bio­za­hrád­ce není mít, ale pře­de­vším být a žít“.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,68945 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53291 KB. | 20.09.2021 - 03:37:16