Bioshock Infinite (2013)

ba89da1319 92567791 o2
Bioshock je na poli vir­tu­ál­ní zába­vy už not­ně zave­de­nou znač­kou (byť s před­cho­zí­mi díly zku­še­nos­ti nemám). V neo­fi­ci­ál­ní „tře­tí čás­ti“ se tvůr­ci (Ken Levine a spol. z Irrational Games) roz­hod­li opus­tit pod­moř­ský svět a vyra­zit na ces­tu vzhů­ru... až do oblak.
Skutečně, Bioshock Infinite (dále jen BI) se ode­hrá­vá v pra­zvlášt­ním měs­tě, kte­ré plu­je oblo­hou. Píše se rok 1912 a v tom­to ste­am­pun­ko­vém uni­ver­zu lehce pro­mí­cha­ném s popu­lár­ní­mi „ver­ne­ov­ka­mi“ se může­me vtě­lit do posta­vy Bookera DeWitta, kte­rý dostá­vá v oblač­ném měs­tě Columbia zvlášt­ní úkol - najít dív­ku jmé­nem Elizabeth a při­vést ji do New Yorku.
Atmosféru hry cel­kem sluš­ně před­sta­vu­je násle­du­jí­cí tele­viz­ní spot.
Co BI odli­šu­je od tuc­to­vých akč­ních stří­le­ček je beze­spo­ru vyni­ka­jí­cí atmo­sfé­ra, na kte­ré je pří­mo vidět, jak si tvůr­ci vyhrá­li s kaž­dič­kým detai­lem této hry, archi­tek­tu­rou měs­ta počí­na­je (s mno­ha odka­zy na pop­kul­tu­ru, či na his­to­rii) a schop­nost­mi postav kon­če. Na obráz­ku níže kupří­kla­du Elizabeth drží v ruce kni­hu o kvan­to­vé mecha­ni­ce, což je - jak si trou­fám tvr­dit - zrov­na pub­li­ka­ce, kte­rá v roce 1912 ješ­tě nee­xis­to­va­la. Je to nechtě­né faux pas tvůr­ců hry? Ale kde­že... I tako­vá nuan­ce má ve hře své opod­stat­ně­ní a je nále­ži­tě vysvět­le­na. A podob­ných „malič­kos­tí“ lze najít dale­ko více...
Hned v úvo­du hry má Booker mož­nost poslech­nout si zpěv míst­ní­ho popu­lár­ní­ho kvar­te­ta, ta sklad­ba co zpí­va­jí jis­tě není nezná­má, jed­ná se o slav­ný song od Beach Boys z šede­sá­tých let....
A i význam těch vče­li­ček vza­du dojde své­ho pocho­pe­ní (s návště­vou továr­ny pana Finka). Hra je pros­tě a jed­no­du­še ukáz­kou kom­plex­ně fun­gu­jí­cí­ho svě­ta, kde si tvůr­ci muse­li dát prá­ci s kaž­dou malič­kos­tí i s vědo­mím toho, že vět­ši­nu věcí stej­ně drti­vá vět­ši­na hrá­čů ani neod­ha­lí. Tomu říkám zau­je­tí pro svo­ji prá­ci. Právě ale ony malič­kos­ti vytvá­ře­jí pozo­ru­hod­ný svět, do kte­ré­ho je tak jed­no­du­ché se pono­řit a pro­ží­vat pří­běhy jeho oby­va­tel.
Columbia je svět, kte­rý na oko vypa­dá jako krás­né mís­to, kde by kaž­dý jis­tě chtěl trá­vit svo­ji dovo­le­nou, pod povr­chem ale poměr­ně hluč­ně bubla­jí potla­čo­va­né pro­blémy. Columbia je totiž jakousi hod­ně zcest­nou ver­zí ame­ric­ké­ho patri­o­tis­mu počát­ku 20. sto­le­tí (viz obrá­zek výše), ve hře je něko­lik odka­zů na masa­kr u Wounded Knee, či na povstá­ní čín­ských boxe­rů. A opět pla­tí to, že čím více člo­věk o pobných udá­los­tech ví, tím lépe se mu to pak hra­je i u BI. Svět Columbie je svě­tem neskrý­va­né­ho rasis­mu (hned v úvo­du hry je hráč svěd­kem dost nepří­jem­né­ho lyn­čo­vá­ní, díky kte­ré­mu se odha­lí iden­ti­ta hlav­ní posta­vy Bookera a..... to bych už vyzra­zo­val pří­liš) a šovi­nis­mu, což má pocho­pi­tel­ně za násle­dek i exis­ten­ci jis­té­ho „hnu­tí odpo­ru“, kte­ré se zde jme­nu­je „Vox Populi“. To by snad moh­lo svá­dět k pří­liš­né­mu zjed­no­du­še­ní svě­ta a víře v ty „hod­né utla­čo­va­né“ a „zlé utla­či­te­le“, ale tak jed­no­du­ché to roz­hod­ně není. Vox Populi se ve své fana­tic­ké zasle­pe­nos­ti vlád­nou­cím eli­tám Columbie mini­mál­ně vyrov­na­jí... A upro­střed toho vše­ho je Booker s Elizabeth, což je dost zají­ma­vá dvo­ji­ce, na jejíž koo­pe­ra­ci je zalo­že­no něko­lik zají­ma­vých momen­tů hry.
Tvůrce Ken Levine Elizabeth popsal jako „gee­ka z roku 1912“, což je vel­mi pří­hod­né, umí ote­ví­rat zamče­né dve­ře, během bitvy se sice krčí vždy někde vza­du, nicmé­ně v těž­kých momen­tech může Bookerovi při­ho­dit něja­kou tu muni­ci nebo lah­vič­ku se solí (jež slou­ží k pou­ži­tí vigo­rů - zvlášt­ních schop­nos­tí, kte­ré pomo­hou čas­to vyře­šit i neje­den zapekli­tý moment). Elizabeth jako posta­va také navíc pro­jde poměr­ně zají­ma­vým vývo­jem, z počát­ku od Bookera utí­ká, pro­to­že ten ke své­mu plně­ní úko­lu pou­ží­vá zabí­je­ní, nicmé­ně ke kon­ci... A konec­kon­ců na vzá­jem­né inter­ak­ci obou postav (Bookera i Elizabeth) je posta­ve­na pod­stat­ná část pří­bě­hu. Příběhu, kte­rý je vel­mi zají­ma­vý a v posled­ní hodi­ně (z při­bliž­ně 11 hodi­no­vé her­ní doby) pro­ve­de pozo­ru­hod­ný (jak se ang­lic­ky krás­ně říká) „min­d­fuck“. Samotný konec je pak kapi­to­lou samou pro sebe.
BI roz­hod­ně není tuc­to­vou hrou, kte­rá by slou­ži­la pro chvil­ko­vé odre­a­go­vá­ní, jed­ná se o kom­plex­ní pohl­cu­jí­cí svět se zají­ma­vý­mi her­ní­mi mecha­nismy a ješ­tě zají­ma­věj­ší­mi posta­va­mi.
Takto by šlo psát dále a dále, nicmé­ně hry jsou zejmé­na od toho, aby se hrá­ly a já si trou­fám tvr­dit, že BI za něja­kých těch 11 hodin strá­ve­né­ho času beze­spo­ru sto­jí.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Deus Ex: Human Revolution9. října 2019 Deus Ex: Human Revolution V roce 2000 spatřila světlo světa hra s prapodivným názvem "Deus Ex", hra, na kterou po čase mnozí "pamětníci" vzpomínají se slzou v oku a označují ji za to nejlepší, co na poli virtuální […]
  • Metro 203331. srpna 2019 Metro 2033 Něco se pokazilo a v roce 2013 nastala apokalypsa. Svět se zahalil do mrazu a lidstvo z velké části vymřelo. Těm několika šťastlivcům, kteří přežili, se podařilo usídlit v opuštěných […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Brothers: A Tale of Two Sons16. září 2019 Brothers: A Tale of Two Sons Byly časy, kdy interaktivní počítačová zábava byla vyhrazena prakticky pouze pro několik málo podivínů, kteří vycházeli ze svých potemnělých doupat jen v případě, že: a) došly potraviny b) […]
  • Atomic Bomberman15. září 2019 Atomic Bomberman Zavřete hezky oči a zkuste se vrátit v myslích o několik let zpátky, konkrétně do lehce ujetých let osmdesátých. Pusťte si stylovou hudbu (Depeche Mode, Queen, Pet Shop Boys) a z lehka […]
  • The Silent Age23. října 2019 The Silent Age S počítačovými hrami je to s postupujícím věkem obtížné. Člověk má na podobné libůstky stále méně a méně času a stále více a více jej zajímá ta propracovanější tvorba, pro jejíž […]
  • Posel smrti23. října 2019 Posel smrti Posel smrtiPřiznám se, že mám rád adventury, teď ale nemám na mysli takové ty typicky české (Polda, Horké léto, atd..), které stavěly jen na humoru (často pokleslém), ale o věcech jako je […]
  • Lego Star Wars19. října 2019 Lego Star Wars Nestává se v dnešní době moc často, že by se někdy na trhu objevila počítačová hra z tzv. "staré školy". Teď nemám na mysli nepochopitelně obtížné a (místy i nudné) textové adventury, ale […]
  • Warcraft 329. září 2019 Warcraft 3 Warcraft je skvělá realtime fantasy strategie, která se (jak jistě poznáte podle názvu) dočkala svého již třetího pokračování. Hra nás opět přivádí do nádherné krajiny, kde se odehrávají […]
  • Tomb Raider (2013)4. října 2019 Tomb Raider (2013) Laru Croft zná asi každý, dokonce i ten, kdo nikdy na interaktivní počítačovou zábavu moc nebyl a otřel se o ni se stejnou frekvencí jako ortodoxní muslim o talmud.Jistě, Lara je ikona, po […]
Další naše články...