Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Bílá vrána / The Black Balloon (2008)

Bílá vrána / The Black Balloon (2008)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film The Black Balloon by se dal vol­ně pře­lo­žit i jako Černý balon ve smys­lu „čer­ná ovce rodi­ny“. Jedná se o pří­běh chlap­ce jmé­nem Thomas, kte­rý má bra­t­ra a ten je dušev­ně posti­žen. Už v dět­ském věku u něj byl zjiš­těn autis­mus. Thomas se jej sna­ží pocho­pit.

Režie: Elissa Down

Hrají: Rhys Wakefield, Luke Ford, Toni Collette, Gemma Ward

 

Žánr: Drama

Země: Austrálie / Velká Británie

Délka: 97 minut

 

 Už při nabí­ha­jí­cích titul­cích vidí­me stě­ho­vá­ní rodi­ny. Všechny věci obsa­hu­jí i popis, pro­to­že syn rodi­čů, Charlie, je autis­ta a trpí i naru­še­nou komu­ni­kač­ní schop­nos­tí. Nedokáže popsat věci jinak, než pomo­cí rukou. Pro otce, těhot­nou mat­ku a bra­t­ra Thomas to není vůbec leh­ký život. Thomasovi je sko­ro šest­náct let a mís­to toho, aby měl přá­te­le, pomá­há mat­ce se svým bra­t­rem. Každé ráno se pro­bou­zí s přá­ním, aby byl Charlie zdra­vý, ale mar­ně. Charlie i Thomas musí začít cho­dit do ško­ly. Thomas se na pla­vec­kém kur­zu sezná­mí s chlap­ci, kte­ré zají­ma­jí jen dív­ky v plav­kách. Brzy zjiš­ťu­je, že tahle spo­leč­nost není pro něj. Po něja­ké době se sezná­mí s dív­kou Jackie. Přijde k Thomasovi na návště­vu a při­stih­ne Charlieho při „men­ší“ neho­dě. Nedokáže se ovlád­nout a ute­če. Thomas nazve Charlieho „mon­strem“ a poz­dě­ji jej také uho­dí. Ovšem tahle sku­teč­nost je sve­de dohro­ma­dy. Jackie si Thomasova bra­t­ra oblí­bí. Chodí spo­lu ven, baví se jako nor­mál­ní lidé a Thomas se učí žít s posti­že­ným bra­t­rem jako sobě rov­ným.

                                                             

Australská reži­sér­ka Elissa Down se pus­ti­la do závaž­né­ho téma­tu, ke kte­ré­mu si sama napsa­la i scé­nář. V ČR je nezná­má a žád­ný z jejích dosa­vad­ních fil­mů nebyl u nás v kině. Za její zatím nej­slav­něj­ší sní­mek se pova­žu­je prá­vě The Black Balloon, kte­rý byl nomi­no­ván na něko­lik cen v zahra­ni­čí.

 

Toni Collete (mat­ka) si zahrá­la i v úspěš­ných sním­cích jako Šestý smy­sl (1999) nebo Malá Miss Sunshine (2006). Gemma Ward (Jackie), drob­ná aus­tra­lan­ka si zahrá­la kro­mě Bílé vrá­ny i ve sním­ku Oni (2008). Rhys Wackefield (Thomas) dostal ne moc význam­né role v pár seri­á­lech podob­ně jako Luke Ford (Charlie).

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,30646 s | počet dotazů: 244 | paměť: 61514 KB. | 28.11.2022 - 05:21:27