Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Bílá princezna - 80 %

Bílá princezna - 80 %

BP03
BP03
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Seriál vychá­zí z jiné­ho seri­á­lu, Bílá krá­lov­na (White Queen), kte­rý pojed­ná­vá téměř o stej­ném ději, ako­rát na něj nebyl sta­no­ven tak vel­ký roz­po­čet. Uvidíme, jak s tím­to seri­á­lem budou spo­ko­je­ni divá­ci. V seri­á­lu Bílá prin­cez­na byli vymě­ně­ni někte­ří her­ci opro­ti Bílé krá­lov­ně, tak­že tam, kde skon­čil seri­ál Bílá krá­lov­na, nekom­pro­mis­ně pokra­ču­je po čtyřech letech seri­ál Bílá prin­cez­na. Bílá prin­cez­na byla nato­če­na pod­le kniž­ní před­lo­hy spi­so­va­tel­ky Philippy Gregory.

Herecké obsa­ze­ní je sko­ro hvězd­né. V jed­né z hlav­ních rolí může­me zahléd­nout hereč­ku Michelle Fairley, kte­rá si zahrá­la v něko­li­ka dílech Hry o trů­ny jako Catelyn Stark. Musím říct, že role Margaret Beaufortové v Bílé prin­cezně jí veli­ce sed­la a pro mě podá­vá vel­mi dob­rý herec­ký výkon. O dru­hou hlav­ní roli se zaslou­ži­la hereč­ka Jodie Comer jako prin­cez­na Alžběta z Yorku. Její herec­ký výkon je opti­mál­ní. Michelle Fairley a Jodie Comer tvo­ří nepo­chyb­ně vel­mi dobrou herec­kou dvo­ji­ci, kte­rá dodá­vá seri­á­lu šmrnc. V jed­né z dal­ších rolí nalez­ne­me Rebeccu Benson, kte­rá hra­je posta­vu Margaret Pole. Po boku Jodie Comer (Alžběty z Yorku) hra­je také Essie Davis jako její seri­á­lo­vá mat­ka Alžběta Woodvileová a Jacob Collins-Levy jako její man­žel Jindřich VII..

Děj seri­á­lu začí­ná po bitvě u Bosworthu v roce 1485, kte­rá ukon­či­la přes tři­cet let trva­jí­cí Války růží mezi dvě­ma nepřá­tel­ský­mi rody Yorků (bílá růže) a Lancasterů (čer­ve­ná růže). Na trůn nyní use­dá Jindřich VII., kte­rý v bitvě pora­zil krá­le Richarda III., a kte­rý také nově zalo­žil tudo­rov­skou dynastii. Následně v nové zemi nastal mír, a to díky man­žel­ské­mu svaz­ku Jindřicha VII. a Alžběty z Yorku, čímž také došlo ke spo­je­ní rodů bílé a čer­ve­né růže. Seriál si zami­lu­jí hlav­ně milov­ní­ci his­to­rie. V tom­to seri­á­lu jde hlav­ně o boj a moc žen­ských před­sta­vi­te­lek.

Je vidět, že si reži­sé­ři Jamie Payne a Alex Kalymnios dali zále­žet na tom, aby všech­no při­po­mí­na­lo his­to­ric­kou dobu z kon­ce 15. sto­le­tí, ve kte­ré se ten­to seri­ál ode­hrá­vá. Herci podá­va­jí skvě­lé výko­ny a musím říct, že i ti nejmen­ší, kte­ří se před­sta­vi­li jako dal­ší děti Alžběty Woodvileové. Opravdu je tady znát vel­ký finanč­ní roz­po­čet. Seriál půso­bí na divá­ka oprav­du skvě­le. Dali si také zále­žet na kos­tý­mech a pro­stře­dí, ve kte­rém je seri­ál natá­čen. Děj vás nene­chá jen tak usnout na vav­ří­nech. Naleznete zde lás­ku, nená­vist, magii a mno­ho dal­ší­ho.

První, a zdá se i posled­ní vysí­la­ná řada toho­to seri­á­lu nám nabíd­ne 8 epi­zod. Seriál se nese tro­chu ve sty­lu Her o trů­ny, avšak se seri­á­lem Hry o trů­ny se nedá srov­ná­vat žád­ný z podob­ných seri­á­lů. Seriál se svým dějem  hod­ně při­bli­žu­je seri­á­lu Království a mys­lím, že je i na stej­né úrov­ni, ale uvi­dí­me, čím nás dále pře­kva­pí.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce ?


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,03838 s | počet dotazů: 262 | paměť: 60906 KB. | 03.10.2022 - 12:24:42