Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Big Lebowski (The Big Lebowski)

Big Lebowski (The Big Lebowski)

n200905181117 Obal
n200905181117 Obal

ObalHlavním hrdi­nou fil­mu je Jeff Lebowski (Jeff Bridges), kte­rý se napl­no věnu­je bow­lin­gu. Ono vlast­ně kro­mě bow­lin­gu se ani nedá nic zají­ma­vé­ho uvést. Jeff je totiž jed­ním z mála pře­ži­vších hip­pie. Dosti vzác­ný exem­plář. Ostatní se kam­si podě­li, roz­ply­nu­li se v živo­tě. Někdo se pře­bro­dil na opač­ný břeh a stal se nechut­ně úspěš­ným a váže­ným pilí­řem spo­leč­nos­ti, někdo se dob­ro­vol­ně při­pou­tal k těž­ším dro­gám a navždy opus­til rea­li­tu, někdo zase opus­til rea­li­tu při­ro­ze­ně a hrob mu zarůs­tá ple­ve­lem. Jiní zase ukon­či­li pozem­skou exis­ten­ci dob­ro­vol­ně z čiré­ho zou­fal­ství. Ne tak Jeff.

Ten uží­val vše­ho s mírou. Bouřil se tak ako­rát, kou­řil (a pokra­ču­je v kou­ře­ní) pou­ze mari­hu­a­ny a neplá­nu­je pře­chod na tvr­dé, pil a pije jenom koktejl „bílý med­věd“, avšak ne víc než dva až čty­ři den­ně. Ke vše­mu je Jeffovi úpl­ně jed­no, co se sta­ne se spo­leč­nos­tí. Zvysoka kaš­le na spo­leč­nost, její pokrok a obec­ně při­jí­ma­né hod­no­ty. Vůbec ho neza­jí­má smy­sl živo­ta, natož aby jeho myš­len­ky trá­pi­ly jiné otáz­ky filo­so­fic­ké­ho rázu. Jednoduše žije tak, jak se mu líbí a necpe se, kam není tře­ba. Tohle není špat­ný způ­sob, jak si zís­kat sym­pa­tie. Chce-li žít pod­le vlast­ních pra­vi­del a k tomu nepů­so­bí pro­blémy jiným, tak nako­nec proč ne?

BunnyJednoho napros­to tuc­to­vé­ho dne se na něj zří­tí pro­blém veli­kos­ti jed­né zaťa­té pěs­ti před okem. A všech­no kvů­li tomu, že si párek nebez­peč­ně vyhlí­že­jí­cích chláp­ků sple­te Jeho s jiným Lebowskim. Lebowskim, kte­rý není býva­lým hip­pie a k tomu neza­měst­na­ným, nao­pak jde o vel­mi boha­té­ho chláp­ka. Návštěvníci se cho­va­jí vel­mi hrubě. Nadávají (to by ješ­tě neva­di­lo, je v tomhle rov­něž pře­bor­ní­kem), „osvě­žu­jí“ ho v zácho­do­vé míse, chtě­jí po něm pení­ze a jeden z nich zne­hod­no­tí Jeffův kobe­rec. Po krát­ké době uzna­jí, že „tenhle“ roz­hod­ně neod­po­ví­dá pro­fi­lu hle­da­né­ho, a tak bez omlu­vy odkrá­če­jí roz­bi­tý­mi dveř­mi.

Mohlo by to skon­čit, ne? Vrátí se k bow­lin­gu, pobí­rá­ní pod­po­ry v neza­měst­na­nos­ti, dá si „bílé­ho med­vě­da“, ale to ho nezná­te! Koberec byl hlav­ním deko­rač­ním prv­kem inte­ri­é­ru Jeffova obyd­lí. Přesněji řeče­no nic cen­něj­ší­ho, než byl kobe­rec, náš zná­mý nevlast­nil. Proto se roz­hod­ne (proč, sak­ra pes?) najít boha­té­ho jme­nov­ce a vyžá­dat si od něj kom­pen­za­ci. A tady mu začí­na­jí sku­teč­né pro­blémy.

TeamVíte, jaké to je? Představte si, že v létě jede­te vla­kem. Dostanete se do spo­leč­né­ho kupé, nahr­ne se k vám plno lidí, kdo­si dojí­dá (v tom hor­ku) NE/lahodně voní­cí uze­ni­ny, před vámi paní, kte­rá nedo­vo­lí otevřít okno a má nastr­ka­né taš­ky, že si ani nohy nena­táh­ne­te a na kole­nou má klec s roz­to­mi­lým pej­sán­kem, kte­rý v tom hor­ku dochcí­pá­vá a tvá­ří se, jak vy se cítí­te. Strojvedoucí pod­le vše­ho vní­má čas něko­li­ka­ná­sob­ně poma­le­ji, než vy. Vlak se pohy­bu­je šne­čí rych­los­tí. Sedíte, dívá­te se z okna a zdá se vám, že jede­te pozpát­ku, jeli­kož vás před­há­ně­jí úpl­ně všich­ni - auta, chod­ci, cyk­lis­té, babič­ky jdou­cí z náku­pu. Zastavujete, kde se dá, pak čeká­te kde­si v polích na jiný vlak, kte­rý pro­sviští kolem a vy může­te jen tiše závi­dět. V polo­vi­ně ces­ty se ale udá men­ší zázrak!

Strojvedoucí se najed­nou dosta­ne z letar­gie navo­ze­né hor­kem, spo­lu­ces­tu­jí­cí vystou­pí, ote­vře­te si okno, natáh­ne­te si nohy, usmě­je­te se a ve vla­sech pocí­tí­te vítr. Čas začne ply­nout něko­li­ka­ná­sob­ně rych­le­ji! Za oknem se všech­no míhá - míhá se - míhá - míhá - mí - há - mí - há -mí -á - ááá - mí - ááá - mí - mí - mí - mí….

PohledPřesně takhle je to ve fil­mu. Chodil na bow­ling, ces­tou domů poslou­chal v autě sta­ré kaze­ty, panák sem panák tam, nikam se neho­nil a byl v kli­du. Najednou se to změ­ni­lo - vyma­ha­či poško­zu­jí­cí obli­čej a ničí­cí kobe­rec, zazo­ba­nec Lebowski, cou­ra Bunny (man­žel­ka zazo­ban­ce), kte­rou unes­li, div­ní bojov­ní­ci za cosi, kte­ří poža­du­jí pení­ze, schůz­ka s únos­ci a pod­str­ko­vá­ní kufří­ku se špi­na­vým prádlem mís­to mili­o­nu dola­rů, krá­dež Jeffova auta, kde ten mili­on ve sku­teč­nos­ti byl, vztek zazo­ban­ce, jenž para­dox­ně vůbec není tak zazo­ba­ný, dce­ra zazo­ban­ce, kte­rá je odbor­ni­cí na zvlášt­ní druh umě­ní a chce po Jeffovi, aby jí udě­lal dítě, uříz­nu­tý prst Bunny Lebowski, kte­rý je ve sku­teč­nos­ti čert ví čí prst, chla­pec, jenž Jeffa při­pra­vil o auto a po odha­le­ní nehod­lá vra­cet pení­ze, zase vyma­ha­či, zase praš­tě­ní bojov­ní­ci za cosi, Bunny se vrá­ti­la, pení­ze se nevrá­ti­ly, brzy je tur­naj v bow­lin­gu, Jeff má slí­be­nou v lep­ším pří­pa­dě smrt, v hor­ším mu ufik­nou…, ke vše­mu tohle všech­no je pro­stou­pe­né sno­vým létá­ním. Hlava z toho jde kolem.

Chudák Jeff vůbec nemá ambi­ce Perryho Masona či Hercule Poirota. Vše, co chce, je zís­kat nový kobe­rec a vydě­lat si něco peněz za málo prá­ce, aby se nemu­sel ome­zo­vat v „bílém med­vě­do­vi“.

  • Název: Big Lebowski (The Big Lebowski)
  • Režie: Joel Coen
  • Scénář: Ethan Coen & Joel Coen
  • Rok: 1998
  • Žánr: Komedie / Krimi
  • USA / VB
  • Délka: 117 min.
  • Hrají: Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi, Philip Seymour Hoffman, Tara Reid, Mark Pellegrino, Peter Stormare, Flea, John Turturro, David Thewlis, Sam Elliott, Ben Gazzara, Jon Polito, Warren Keith, Asia Carrera

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,61388 s | počet dotazů: 220 | paměť: 55807 KB. | 24.05.2022 - 14:45:44