Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Domácí rady > Bezpečí je vždy na prvním místě

Bezpečí je vždy na prvním místě

img a277116 w1727 t1599321826
img a277116 w1727 t1599321826

Máte nád­her­ný byt či rodin­ný dům, cha­tu ane­bo cha­lu­pu? Máte je také dob­ře pojiš­tě­né a to v pří­pa­dě kata­strof, živel­ných pohrom, pro­ti van­da­lis­mu, krá­de­žím i nepří­jem­ným zále­ži­tos­tem, jako je oheň, voda či jiná pohro­ma?

Co když bude vada na vašem zaří­ze­ní, jako je elektři­na či plyn a když se sta­ne neho­da, máte správ­nou pojist­ku?
vila u jezera

Náhody existují

Věřte, že náho­dy v našich živo­tech, exis­tu­jí. Mnohdy jde o naši vinu, ale mnoh­dy také jde o vinu samot­né pří­ro­dy. Správným pojiš­tě­ním, ochrá­ní­te sebe i svůj maje­tek a to vel­mi lehce a výhod­ně. Následně řeše­né finanč­ní ško­dy, když se coko­liv sta­ne, jsou nej­lep­ší a vždy potřeb­nou pomo­cí, jaká je pro nás všech­ny, nezbyt­ně nut­ná.

Krásné byd­le­ní a domov jako tako­vý, není jen ta jed­na důle­ži­tá věc. Může se stát coko­liv a my s tím nic nena­dě­lá­me. Co ale může­me udě­lat pro naše bez­pe­čí, ochra­nu našich majet­ků či naše­ho zdra­ví je, mít pojiš­tě­ní.
vytopený byt

Existují kon­krét­ní dru­hy pojis­tek, ze kte­rých pak smí­te čer­pat finanč­ní pomoc v pří­pa­dě:

-          vyho­ře­ní, výbuch, vyto­pe­ní bytu vodou
-          ško­du, jakou způ­so­bí­te jiné­mu člo­vě­ku
-          poško­ze­ní vaše­ho zdra­ví, úraz a podob­ně
-          při havá­rii na sil­ni­cích

Existuje mno­ho důvo­dů, proč mít správ­né pojiš­tě­ní a věř­te, že vždy se vám ona daná pojist­ka, vypla­tí.

Vyvarujme se všemu zavčasu

Pokud je libo, mít život bez sta­ros­tí i nepří­jem­nos­tí, být chrá­ně­ni a mít bez­pe­čí po ruce, nenech­me vše na posled­ní chví­li. Zvolte si správ­né dru­hy pojiš­tě­ní, dle toho, oč jde a vyva­ruj­te se násled­ným nepří­jem­nos­tem i trá­pe­ním.

Buďme připraveni na cokoliv

Pro klid­ný a spo­ko­je­ný život, musí­me mít stře­chu nad hla­vou, doko­na­lý domov, zaměst­ná­ní, ale pře­de­vším jis­to­tu v bez­pe­čí a v ochra­ně nás i naše­ho majet­ku. Jsou sku­teč­nos­ti, kte­ré neo­vliv­ní­me a to napří­klad živel­ná pohro­ma, jako je voda, vítr, oheň a podob­ně, kdy s nepří­jem­nost­mi musí­me bojo­vat. To ovšem bez peněž­ní pomo­ci nelze a kdo vám ji vypla­tí? Přece pojiš­tě­ní, ze kte­ré­ho bude­te čer­pat násled­nou újmu, jaká se vám sta­la. Neváhejte a měj­te je také.
 


Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,53765 s | počet dotazů: 214 | paměť: 55368 KB. | 16.05.2022 - 16:54:52