Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Pozvánky na akce > Bezová se promění v pouliční festival Braník sobě!

Bezová se promění v pouliční festival Braník sobě!

Branik
Branik

 Parta nad­šen­ců a bra­nic­kých patri­o­tů již sed­mým rokem pořá­dá nezisko­vý fes­ti­val BRANÍK sobě, kte­rý se koná vždy na začát­ku září.

Akce se koná jako prv­ní v rám­ci sou­sed­ských slav­nos­tí Zažít měs­to jinak, jejichž pro­gram vytvá­ře­jí sami oby­va­te­lé daných loka­lit.

Braník je jed­na z mála praž­ských čtvr­tí, kte­ré si dodnes ucho­va­ly své­ho ducha a jedi­neč­nou malo­měst­skou atmo­sfé­ru. V uli­ci Bezová vznik­ne pěší zóna a celá čtvrť se pro­mě­ní, auta nahra­dí boha­tý pro­gram a sou­sed­ská impro­vi­za­ce. Vznikne mís­to na hra­ní a setká­vá­ní, zavo­ní domá­cí dob­ro­ty a na pódi­ích se bude hrát hud­ba a diva­dlo. Přijďte si námi užít Bezovou uli­ci a odpo­či­nout si na krás­né zahra­dě, kte­rou nám zapůj­či­li bra­nič­tí léka­ři. Hlavní kape­lou je legen­dár­ní Hudba Praha. Největší část pro­gra­mu se zamě­ří na děti. Přímo na uli­ci pro ně bude hrát něko­lik diva­del, vyros­te tu pís­ko­viš­tě, řetíz­ko­vý kolo­toč, truh­lář­ská, výtvar­ná  a vědec­ká díl­na a čte­cí babič­ky pře­čtou pohád­ky.

Festival Braník sobě 2018 se bude konat 8. září 2018 od 11:00 hodin do 22:00 hodin v uli­ce Bezová, Praha 4 Braník. Kompletní pro­gram na www.braniksobe.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,03236 s | počet dotazů: 246 | paměť: 56505 KB. | 01.07.2022 - 09:42:28