Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > BĚŽECKÁ REVOLUCE: Nicholas Romanov, Kurt Brungardt

BĚŽECKÁ REVOLUCE: Nicholas Romanov, Kurt Brungardt

stažený soubor e1469894729849
stažený soubor e1469894729849

Rádi běhá­te, ale chce­te se stá­le zlep­šo­vat, podá­vat lep­ší výko­ny a přes­to se vám to stá­le neda­ří? Právě Vám, ale i ostat­ním zájem­cům o běh by nemě­la unik­nout nová kníž­ka z nakla­da­tel­ství Mladá fron­ta, kte­rá Vám pora­dí, jak být lep­ší, podat dob­rý výkon, ale přes­to běhat dob­ře a neni­čit své tělo.

Kniha pochá­zí z pera dvoj­ná­sob­né­ho olym­pij­ské­ho tre­né­ra a tvůr­ce meto­dy Pose Methody, pod jehož vede­ním se při­pra­vu­jí mno­zí elit­ní běž­ci, ale i ti, kte­ří běha­jí jen pro radost. Pose Methody vychá­zí z 25 let zkou­má­ní pohy­bů člo­vě­ka a věnu­je se i vývo­ji běžec­kých tech­nik. Autor čte­ná­ře hned na začát­ku upo­zor­ní, že nej­pr­ve se kaž­dý musí nej­pr­ve nau­čit zvlá­dat základ­ní pohy­by pro při­ro­ze­ný běh a pak tepr­ve začít tré­no­vat. Pokud toto nebu­de respek­to­vat, tak bude své tělo trá­pit a spí­še si ublí­ží, než aby mu běh pro­spěl.

Kniha nabí­zí mož­nost, jak se nau­čit běhat „pozič­ní meto­dou“. Jedná se v pod­sta­tě o kom­plex­ní návod, „učeb­ni­ci“, kde bys­te až po prak­tic­kém zvlád­nu­tí měli při­stou­pit k dal­ší, nava­zu­jí­cí lek­ci.

Průvodce novou běžec­kou tech­ni­kou není určen jen pro pokro­či­lé běž­ce, kte­ří v tré­nin­ku zvlá­da­jí uběh­nout desít­ky kilo­me­t­rů za týden, ale i pro úpl­né začá­teč­ní­ky, kte­ří se tepr­ve pro­pra­co­vá­va­jí ke své­mu prv­ní­mu, sou­vis­le uběh­nu­té­mu kilo­me­t­ru. Zároveň dává odpo­věď na ože­ha­vou otáz­ku, zda běhat přes patu či špič­ku.

V prv­ní čás­ti kni­hy najde­me vyme­ze­ní poj­mů, základ­ní prin­ci­py meto­dy a její „pilí­ře“, sou­bor cvi­ků pro zvý­še­ní pohyb­li­vos­ti a základ­ní posi­lo­va­cí cvi­ky. V dal­ší čás­ti jsou jed­not­li­vé lek­ce, díky kte­rým by mělo dojít k osvo­je­ní si nové tech­ni­ky běhu. Následná kapi­to­la pro­hlou­bí již osvo­je­né doved­nos­ti a schop­nos­ti, kla­de důraz na ana­lý­zu vlast­ní­ho běžec­ké­ho sty­lu a schop­nost opra­vit chy­by v něm, záro­veň roz­ši­řu­je posi­lo­va­cí cvi­ky z prv­ní čás­ti, kte­ré mají pomo­ci při pře­cho­du k del­ším běhům se zacho­vá­ním správ­né tech­ni­ky běhu. V této kapi­to­le najde­me i rady při běhu v růz­ném pro­stře­dí či mož­nos­ti pre­ven­ce a léč­by nej­čas­těj­ších běžec­kých zra­ně­ních.

Poslední část kni­hy nabí­zí rady pro při­blí­že­ní se vlast­ním cílům a hra­ni­cím. Obsahuje tré­nin­ko­vé pro­gra­my pro pří­pra­vu na závo­dy na vzdá­le­nost 5 a 10km, půl­ma­ra­ton či mara­ton, obráz­ko­vé tahá­ky týka­jí­cí se roz­bo­ru opti­mál­ní­ho běhu a slov­ník základ­ních poj­mů.

V kni­ze se kla­de důraz na kva­li­tu před kvan­ti­tou, základ­ní myš­len­kou je běhat rych­le­ji, dál a bez zra­ně­ní po celý život. Autor sli­bu­je, že Vaší odmě­nou za vytr­vá­ní a zvlád­nu­tí tré­nin­ku, osvo­je­ním si této běžec­ké tech­ni­ky, bude celo­ži­vot­ní běhá­ní plné rados­ti a bez zra­ně­ní.

Knihu dopo­ru­ču­ji všem, kte­ří to mys­lí s během váž­ně, jsou ochot­ní na své tech­ni­ce pra­co­vat, neboť autor dává vel­ký důraz na sebe­o­pra­vo­vá­ní, roz­bor video­zá­zna­mu své­ho běhu a dokud člo­věk se nena­u­čí jed­nu fázi správ­ně, neměl by pokra­čo­vat dál. Kniha ve for­mě učeb­ni­ce pomů­že i všem, co se chtě­jí zlep­šit, dosáh­nout výsled­ků, ale záro­veň běhat zdra­vě a neni­čit své tělo nespráv­nou tech­ni­kou.


Vydalo: nakla­da­tel­ství Mladá fron­ta

Počet stran: 232


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,96257 s | počet dotazů: 240 | paměť: 56662 KB. | 29.06.2022 - 11:08:40