Kritiky.cz > Recenze knih > Bez vody to nejde! Encyklopedie pro školáky

Bez vody to nejde! Encyklopedie pro školáky

pictureprovider
pictureprovider
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bez vody bychom tu neby­li. Voda je zákla­dem vše­ho života-bez vody nejde nic. Den za dnem ji potká­vá­me všu­de. Pijeme ji, myje­me si v ní ruce a kupu­je­me věci, ve kte­rých je skrytá..Tak začí­ná ency­klo­pe­die s názvem Bez vody to nejde! Báječná pub­li­ka­ce, kte­rá se mně dostá­vá do rukou a vybra­la jsem si ji k recen­zi. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. 

Voda je oprav­du nesmír­ně důle­ži­tá a potře­bu­je­me ji kaž­dý den. Bez vody by neby­lo vůbec nic. Možná si to ani neu­vě­do­mu­je­me, ale je tře­ba s ní šet­řit. Tato pub­li­ka­ce, kte­rá je pri­o­rit­ně urče­na ško­lá­kům, vám poskyt­ne nepře­ber­né množ­ství infor­ma­cí, o tom, kde se voda bere, odkud pochá­zí, kolik ji den­ně vlast­ně spo­tře­bu­je­me, kde všu­de se vysky­tu­je v lid­ském těle, jaké má fyzi­kál­ní i che­mic­ké vlast­nos­ti. Dále se také dozví­te, jakou sou­vis­lost má voda a poča­sí, jaké je roz­dě­le­ní vody na svě­tě, něco málo z his­to­rie a jak s ní máme šetr­ně hos­po­da­řit. Zajímavé jsou také povo­lá­ní, kte­ré sou­vi­sí s vodou.

Publikace obsa­hu­je mno­ho zají­ma­vos­tí, obráz­ků, ale i sché­mat, kte­ré uspo­ko­jí zvě­da­vé hla­vič­ky vašich dětí, kte­ré se o tuto pro­ble­ma­ti­ku zají­ma­jí. Nemělo by nám být lhos­tej­né, jak je to s vodou na naší Zemi bude vyví­jet, je tře­ba tyto infor­ma­ce pře­dat svým dětem. Tato ency­klo­pe­die by vám měla být nápo­moc­na. Dozvíte se v ní napros­to vše, co se týká vody.

Publikace je úžas­ná. Její čte­ní jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Hltala jsem kaž­dou strán­ku a chtě­la se dozvě­dět, co nové­ho mně ješ­tě nabíd­ne. Texty jsou v kni­ze krát­ké, sro­zu­mi­tel­ně psa­né, dopl­ňu­jí je obráz­ky i různá sché­ma­ta. Problematika hos­po­da­ře­ní se týká nás všech. Děti se vel­mi zábav­nou a pouč­nou for­mou dozví vše o vodě. Velmi mě zau­ja­la kapi­to­la o povo­lá­ních, kte­ré sou­vi­sí s vodou. Jsou to např. plav­čí­ci, hasi­či, lod­ní kapi­tá­ni, námoř­ní­ci, ale i oce­á­no­lo­go­vé. Všichni jsou vel­mi důle­ži­tí.

Tato pub­li­ka­ce je boha­tě ilu­stro­va­ná. Doporučím ji všem ško­lá­kům, uči­tel­kám, rodi­čům i pra­ro­di­čům. Je napros­to skvě­lá a mys­lím si, že si zaslou­ží vel­kou pozor­nost.

Ukázka z kni­hy:

Po celém svě­tě taje kvů­li otep­lo­vá­ní Země mno­ho ledov­ců. Lidé žijí­cí na bře­zích hor­ských řek, kte­ré při­té­ka­jí od tají­cích ledov­ců, se muse­jí stá­le čas­tě­ji vypo­řá­dá­vat s povod­ně­mi. Jednou však voda pře­sta­ne při­té­kat, pro­to­že její zdroj vymi­zí. Tím vznik­ne těm­to oby­va­te­lům nový problém:sucho.

Hladina moří neu­stá­le stou­pá. Pobřežní oblas­ti mizí pod vodou. Prezident Indonésie ozná­mil, že jeho země pře­su­ne své hlav­ní měs­to. Nynější hlav­ní měs­to Jakarta leží čás­teč­ně pod úrov­ní hla­di­ny moře. Podle odbor­ní­ků může v prů­bě­hu násle­du­jí­cích dese­ti­le­tí celé zmi­zet pod vodou.

Sahara je nej­vět­ší hor­ská pouť. Přesto i tady za rok napr­ší v prů­mě­ru 25 až 45 mili­me­t­rů vody-jenže to sta­ří k živo­tu jen vel­mi málo rost­li­nám a živo­či­chům. Kromě toho vyka­zu­je Sahara extrém­ní tep­lot­ní výky­vy. V létě se tep­lo­ta může vyšpl­hat až na 55 stup­ňů Celsia, zatím­co v zimě a v noci kle­sá někdy až k 10 stup­ňům.

Několik slov o autor­ce:

Christina Steinlein vyrost­la u moře a stu­do­va­la žur­na­lis­ti­ku a bio­lo­gii (mimo jiné vod­ní eko­lo­gii) na Mnichovské uni­ver­zi­tě. Pracuje v oblas­ti zdra­vot­nic­tví.

Mieke Scheier vystu­do­va­la ilu­stra­ci a živí se jako ilu­strá­tor­ka ve svo­bod­ném povo­lá­ní.

Autorka: Christina Steinlein

Ilustrace: Mieke Scheier

Přeložila: Michaela Weberová

Žánr: popu­lár­ně - nauč­ná pub­li­ka­ce pro děti

Vydáno: 2021, Vydal Portál, Praha

Počet stran: 96

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-262-1710-7

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,12448 s | počet dotazů: 271 | paměť: 61814 KB. | 04.10.2023 - 02:19:35