Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Spoilery > Bez vědomí

Bez vědomí

bez
bez
1989. Sovětské impé­ri­um sláb­ne. Marie a Viktor se po 12 letech vra­ce­jí z lon­dýn­ské­ho exi­lu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže mís­to toho Viktor záhad­ně zmi­zí a Marie najed­nou sto­jí před nej­vět­ší výzvou své­ho živo­ta.

Rok 1989. Marie je pro­fe­si­o­ná­ní hous­list­ka, kte­rá před 12 lety se svým mužem, pro­ná­sle­do­va­ným disi­den­tem Viktorem, uprch­la z tota­lit­ní­ho Československa do Británie. Teď se ale vítr začí­ná poma­lu obra­cet a ve vzdu­chu visí změ­na. Marie by toho ráda vyu­ži­la a po letech koneč­ně navští­vi­la svou rodi­nu. Jenže brzy po návra­tu do Prahy se uka­zu­je, že to byla osu­do­vá chy­ba. Viktor za dra­ma­tic­kých okol­nos­tí zmi­zí a není jis­té, zda je vůbec naži­vu. Marie chce za kaž­dou cenu zjis­tit, co se s ním sta­lo. Co když však není na prav­du při­pra­ve­na? Ukazuje se totiž, že Viktora nehle­dá jen ona, ale i taj­né služ­by něko­li­ka stá­tů. A čas utí­ká čím dál rych­le­ji, pro­to­že pád želez­né opo­ny se blí­ží...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Bez vědomí

  • Bez vědomí

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

  1. Přestože dějo­vě občas seri­ál tro­chu „kul­há“ je pod­le mého názo­ru napsán vel­mi nad­stan­dart­ně a s vyso­ce kva­lit­ní­mi herec­ký­mi výko­ny. Na roz­díl od jiných podob­ných seri­á­lo­vých poku­sů i přes díl­čí nedo­stat­ky sne­se Bez vědo­mí vyso­ké měřít­ko a jeho děj je vel­mi nad­ča­so­vý. Doufám,že bude pokra­čo­vat ve dru­hé sérii.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,55351 s | počet dotazů: 258 | paměť: 56823 KB. | 06.07.2022 - 01:38:31