Kritiky.cz > TV Recenze > Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!

Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!

BezVedomiNahl

První dva díly seri­á­lu Bez vědo­mí šly dnes na HBO, tak tro­cha recen­ze neuško­dí. Ivan Zachariáš pat­ři mezi vel­kou budouc­nost čes­ký reži­sé­rů. Jeho krát­ká mini série Pustina, kte­rou spo­lu vytvo­řil s Alice Nellis, zís­ka­la mno­ho pozor­nos­ti. Nový seri­ál Bez vědo­mí při­ná­ší ješ­tě více pozor­nos­ti, pro­to­že jeho hlav­ní pří­běh je zasa­zen do dob Sametové revo­lu­ce.

Hlavní pří­běh je  o tom, že se čes­ká hous­list­ka, kte­rá emi­gro­va­la do Anglie, vra­cí se svým man­že­lem do ČSSR, kde se oče­ká­vá pře­chod do demo­kra­cie. Její pří­let do Prahy nezů­stá­vá bez pozor­nos­ti StB a taj­ných slu­žeb, a tak se za dra­ma­tic­kých okol­nos­tí ztra­tí její man­žel a sama se zra­ní. Po vylé­če­ní hle­dá své­ho man­že­la, po kte­rém se sleh­la zem.

Nesledujeme jenom její pří­běh, ale sle­du­je­me i pří­běh agen­tů, kte­ří na ni dohlí­ží. Ten nej­dů­le­ži­těj­ší agent hra­ný Martinem Myšičkou se postup­ně dozví­dá, kam dosa­hu­jí jeho pra­vo­mo­ce a že man­žel hous­list­ky Marie není jenom tou beze­jmen­nou oso­bou, kte­rá se po emi­gra­ci vra­cí.

Důležitou posta­vou je ang­lic­ký agent Gerald Lloyd (David Nykl), kte­rý Marii začí­ná pomá­hat a infor­mu­je ji o tom nej­dů­le­ži­těj­ším, že je sle­do­va­nou oso­bou a že ji může pomo­ci jedi­ně tím, že sama odje­de zpět do Anglie.

BezVedomi2

Patří dík Ivanu Zachariášovi, že doká­že uko­čí­ro­vat herec­ké hvězdy, jak čes­ké, tak brit­ské, tak aby bylo zahrá­no vše, tak jak má. Povahové rysy přes­né odpo­ví­da­jí tomu, jak od nich oče­ká­vá­me. Táňa Pauhofová, je už zku­še­ná česko-slovenská hereč­ka, kte­rá umí zahrát svo­jí posta­vu, jak bychom oče­ká­va­li. Nejvýraznější zápor­nou posta­vou je dal­ší StBák (Jan Vlasák), kte­rý se ve svém sko­ro důcho­du sta­rá o svou nemoc­nou man­žel­ku a sna­ží se vést správ­ně svo­je pod­ří­ze­né.

Pocit z celé­ho seri­á­lů je oprav­du tem­ný, nikdo si není ničím jis­tý. Každý se může kon­cem 80. let minu­lé­ho sto­le­tí dostat do veze­ní a být mrt­vý. Nikdo se neu­smí­vá a vět­ši­na nor­mál­ních lidí se sna­ží pře­žít jak se dá. Hlavní posta­vy mají doce­la tra­gic­ký pří­běh a ten je doce­la ne jed­no­znač­ný.  V kaž­dém díle se něco dozví­me, co nám odha­lí dal­ší vodít­ko, jak to správ­ně je. A není to jenom o dvou emi­gran­tech, ale o tom, že je v tom i něco jiné­ho.

Dopomáhá tomu i cel­ko­vé poje­tí seri­á­lu. Našly se auten­tic­ké pro­sto­ry, auto­mo­bi­ly , pití, jíd­lo.. a pros­tě vše, co oprav­du exis­to­va­lo v roce 1989. To co se nena­šlo, tak se vytvo­ři­lo počí­ta­či, a tak čes­ká nej­lep­ší fir­ma na tri­ky měla co dělat, aby zno­vu obje­vi­la his­to­rii 30 let sta­rou.

Nesmíme zapo­me­nout i na hud­bu, o kte­rou se posta­ral Petr Malásek. Udělal přes­ně to, co se v seri­á­lu čeká, doko­na­le dopl­nil kame­ru Jana Velického.  Samozřejmě usly­ší­me i auten­tic­kou hud­bu z té doby, včet­ně úryv­ků brit­ské i čes­ko­slo­ven­ské tele­vi­ze.

Myslím si, že na čes­kou pro­duk­ci jde o vel­ký seri­ál, kte­rý dosta­ne mno­ho oce­ně­ní. Oproti ČT a komerč­ním tele­vi­zím jde HBO o auten­ti­ci­tu a divác­ký záži­tek, kte­rý není jenom o peně­zích. Talentovaní lidi se našli a tvůr­čí tým kolem Ivana Zachariáše + HBO oprav­du při­ne­sl ve správ­ný čas správ­ný seri­ál, kte­rý zane­chá na lidech ne moc pozi­tiv­ní vzpo­mín­ku.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Bez vědo­mí
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star

  • Bez vědomí17. listopadu 2019 Bez vědomí 1989. Sovětské impérium slábne. Marie a Viktor se po 12 letech vracejí z londýnského exilu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže místo toho Viktor záhadně zmizí a Marie […] Posted in Spoilery
  • Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše13. listopadu 2019 Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše Seriál Bez vědomí bude mít premiéru 30 let od Sametové revoluce. Režisér Ivan Zachariáš nám tentokrát připravil seriál o roku 1989, kdy se po dlouhé době vrací do ČSSR houslistka Marie, […] Posted in Trailery
  • Lída Baarová19. června 2019 Lída Baarová Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků […] Posted in Galerie
  • Bábovky24. září 2020 Bábovky O FILMU Podle stejnojmenného knižního bestselleru Radky Třeštíkové režisér Rudolf Havlík natočil celovečerní film Bábovky. Producentem filmu je Petr Erben - Logline Production. Pod […] Posted in Speciály
  • Recenze: Šarlatán22. srpna 2020 Recenze: Šarlatán Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška (Josef Trojan/Ivan Trojan), na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech […] Posted in Filmové recenze
  • Šarlatán - Herecký koncert syna a otce Trojanových!18. srpna 2020 Šarlatán - Herecký koncert syna a otce Trojanových! Jan Mikolášek má milující rodiče, sestru a bratra. Jeho otec je zahradník a Jan mu v práci pomáhá, takže jeho budoucnost se zdá být jasná. Jeho sestra má ale zdravotní problémy s nohou a […] Posted in Filmové recenze
  • Blíží se premiéra filmu Šarlatán, který natočila slavná Agnieszka Holland.18. srpna 2020 Blíží se premiéra filmu Šarlatán, který natočila slavná Agnieszka Holland. V pondělí  17.srpna proběhla v Praze v kině Světozor novinářská projekce nového filmu Agnieszky Holland Šarlatán. Toto životopisné drama bylo inspirované skutečným příběhem Jana Mikuláška, […] Posted in Filmové premiéry
  • Havel - Škoda, že se těsně Miloš Jakeš premiéry nedožil.9. srpna 2020 Havel - Škoda, že se těsně Miloš Jakeš premiéry nedožil. Film Havel se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny Václava Havla (Viktor Dvořák) od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes […] Posted in Filmové recenze
  • Havel22. července 2020 Havel Fotky z novinářské konference. Posted in Galerie
  • Havel - Co byste obětovali pro pravdu a lásku?22. července 2020 Havel - Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Jméno Václav Havel je pro mnoho lidí známé jako jméno našeho prvního polistopadového prezidenta. Jako významnou státnickou osobnost ho znají i v zahraničí. Jaký ale byl jako člověk a jaký […] Posted in Filmové recenze

Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...