Kritiky.cz > Pro ženy > Trendy > Bez šály se neobejde žádný muž

Bez šály se neobejde žádný muž

la


Šála je jed­ním z těch pán­ských doplň­ků, kte­rý slu­ší takřka kaž­dé­mu. Dokonale pod­trh­ne i vytvo­ří váš osob­ní styl. Bezvadně se hodí k ele­gant­ní­mu, spo­le­čen­ské­mu i vol­no­ča­so­vé­mu oble­če­ní. Šála není jen este­tic­ká, ale plní také jakousi funk­ci. Zkuste spo­jit funkč­nost a styl. Znáte základ­ní tipy pro noše­ní šál? Základním para­me­t­rem výbě­ru kaž­dé šály jsou její roz­mě­ry a mate­ri­ál, ze kte­ré je vyro­be­na. Běžná pán­ská šála má roz­mě­ry zhru­ba 25x180 cm. Nejčastěji jsou šály vyrá­bě­ny z vlny, kaš­mí­ru, bavl­ny, lnu, hed­vá­bí nebo syn­te­tic­kých mate­ri­á­lů, nebo z kom­bi­na­cí více slo­žek. Natkání mate­ri­á­lu je vel­mi důle­ži­té, objem­né šály ze sil­ných nití totiž vyža­du­jí jed­no­du­ché uzly a vět­ši­nou jsou méně prak­tic­ké. Superlehké, prů­hled­né nebo pří­liš vzduš­né šály bez jaké­ko­li kon­krét­ní funk­ce do pán­ské­ho šat­ní­ku roz­hod­ně nepat­ří.

Pánské šály také nemí­va­jí dlou­hé třás­ně, výjim­kou jsou krát­ké třás­ně v bar­vě kore­spon­du­jí­cí se šálou. Flitry, korál­ky, vyší­va­né moti­vy kvě­tin, ptá­ků by měly pat­řit pou­ze na šály dám­ské.
Na trhu jsou také šály uni­sex, popří­pa­dě vylo­že­ně pán­ské.

Jak vybrat a nosit pánskou šálu

Šála i uzel na ní vám musí být vždy poho­dl­né, dél­ka a hru­bost šály urču­jí dal­ší mož­nos­ti pou­ži­tel­ných uzlů.
Nepleťte si šálu s kra­va­tou, nenos­te ji pří­liš uta­že­nou.
Vždy se řiď­te zása­dou, že funk­ce je vždy na prv­ním mís­tě, styl až na dru­hém.

Jak nosit šálu

Volný způ­sob je ide­ál­ní ke kabá­tu nebo saku s klo­pa­mi do tva­ru hlu­bo­ké­ho V. Šálu si vol­ně pře­hoď­te kolem krku, neo­mo­tá­vej­te ani jinak neu­va­zuj­te. Uzel sho­ra nemá být pří­liš pev­ný kolem krku, plní spí­še este­tic­kou funk­ci.

Falešný uzel se hodí i pro krat­ší šály. Přehoďte si šálu kolem krku a na její del­ším kon­ci vol­ně uvaž­te oby­čej­ný uzel. Druhý konec šály jím pro­strč­te a dosta­ne­te veli­ce sty­lo­vý vzhled.

Jednou doko­la je kla­sic­ký styl, při kte­rém obto­čí­te šálu jed­nou kolem krku. Dbejte na to, aby kon­ce šály neby­ly pří­liš asy­me­t­ric­ké.
Dvakrát doko­la spo­čí­vá v obto­če­ní šály dva­krát kolem krku. Pro ten­to styl dopo­ru­ču­je­me šálu dlou­hou ale­spoň 180 cm.

Pro paříž­ský uzel (evrop­ský) je důle­ži­té správ­ně vyhod­no­tit mate­ri­ál i dél­ku, vol­né kon­ce by nemě­ly být pří­liš krát­ké a nesmí vyklouzá­vat ze smyč­ky. Přeložte šálu napůl, pře­hoď­te kolem krku a vol­né kon­ce pro­strč­te vzniklou smyč­kou.


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com