Bez rodinného rozpočtu to nepůjde

img a311731 w1682 t1522783771

Dluhové pas­ti. Některé domác­nos­ti již oku­si­ly, jaké je se do nich dostat. Cesta do nich je snad­ná, ces­ta ven však slo­ži­tá. Přitom sta­čí malič­kost. Sednout si se čle­ny Vaší domác­nos­ti a pro­brat rodin­ný roz­po­čet. Ano, tak jed­no­du­ché to je. Pak ale nastá­vá o něco slo­ži­těj­ší část, a to rodin­ný roz­po­čet řád­ně dodr­žo­vat.
Základem úspě­chů je v roz­počtu počí­tat pou­ze s těmi pří­jmy, kte­ré jsou pro Vás jis­té. Neměli bys­te tedy počí­tat napří­klad s tím, že v prá­ci bude­te co nevi­dět pový­še­ni nebo že dosta­ne­te od šéfa při­dá­no. Lidé čas­to něco slí­bí, a pak na svůj slib zapo­me­nou. Právě pro­to na něco tako­vé­ho nespo­lé­hej­te.
propisky a mince

Jak rodinný rozpočet sestavit?

Zaveďte si jed­no­du­chý sešit nebo sou­bor ve Vašem počí­ta­či. Rozpočet by měla být jed­no­du­chá tabul­ka, ve kte­ré bude­te zazna­me­ná­vat výda­je a pří­jmy rodi­ny.
Výdaje
Povinné:
·         Bydlení
·         Obživa
·         Oblečení
·         Doprava
·         Děti
·         Komunikace (tele­fo­ny, inter­net)
Nepovinné:
·         Zábava a kul­tu­ra
·         Pojištění a spo­ře­ní
Příjmy:
·         Výplaty
·         Dávky
Některé věci či služ­by poři­zu­je­te něko­li­krát do měsí­ce, někte­ré zase jen pár­krát za rok. Proto si v tabul­ce udě­lej­te korun­ku „za měsíc“„za rok“.
Pak sta­čí do tabul­ky zanést všech­ny vaše pří­jmy a spo­čí­tat, kolik měsíč­ně a roč­ně za chod Vaší domác­nos­ti zapla­tí­te. Pokud pak zjis­tí­te, že vaše výda­je jsou vět­ší pří­jmy, nej­spíš bude­te muset najít ces­tu, jak toto skó­re oto­čit. Příjmy by vždyc­ky měly být vyš­ší než výda­je. Ušetřit se dá kde­ko­liv, zále­ží jen na Vás, co si doká­že­te ode­přít a co si doká­ží ode­přít čle­no­vé domác­nos­ti.
peníze s budíkem
Pro správ­ný chod domác­nos­ti je důle­ži­té, aby kaž­dý člen rodi­ny, kte­rý hos­po­da­ří s peně­zi, přes­ně dodr­žo­val pra­vi­dla a neutrá­cel více, než je zane­se­no v tabul­ce. Peníze, kte­ré Vám zby­dou roz­hod­ně jen tak leda­by­le neutrá­cej­te, ale snaž­te se je spo­řit. Mohou se Vám v budouc­nu oprav­du hodit.
Pokud se tedy sta­ne, že výda­je výraz­ně pře­vy­šu­jí vaše pří­jmy obrať­te se na odbor­ní­ky, kte­ří vám pora­dí, jak se z této nepří­jem­né situ­a­ce dostat. Nemusíte se niče­ho obá­vat ani se sty­dět s nimi mlu­vit, jejich pomoc už vyu­ži­lo stov­ky lidí.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

  1. Myslím, že nyní se mno­zí pta­jí na tuto otáz­ku. A řek­nu, že je vel­mi obtíž­né sku­teč­ně před­po­ví­dat rodin­ný roz­po­čet v moder­ní rea­li­tě. Protože když sedí­te doma, nemu­sí­te na nic utrá­cet. Mnoho neo­če­ká­va­ných náku­pů, když dosta­li pří­le­ži­tost. Proto nyní plá­nu­ji roz­po­čet s vel­kou meze­rou, pro­to­že není jas­né, kdy a co se sta­ne. Abych řekl, nechá­vám pení­ze v pří­pa­dě, že je oprav­du potře­bu­jí. Protože jsem dal vše v zájmu ban­ky a zachrá­nil jsem syna na vyso­ké ško­le.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,77160 s | počet dotazů: 208 | paměť: 45797 KB. | 16.01.2021 - 07:30:11