Kritiky.cz > Pro domov > Bez rodinného rozpočtu to nepůjde

Bez rodinného rozpočtu to nepůjde

img a311731 w1682 t1522783771

Dluhové pas­ti. Některé domác­nos­ti již oku­si­ly, jaké je se do nich dostat. Cesta do nich je snad­ná, ces­ta ven však slo­ži­tá. Přitom sta­čí malič­kost. Sednout si se čle­ny Vaší domác­nos­ti a pro­brat rodin­ný roz­po­čet. Ano, tak jed­no­du­ché to je. Pak ale nastá­vá o něco slo­ži­těj­ší část, a to rodin­ný roz­po­čet řád­ně dodr­žo­vat.
Základem úspě­chů je v roz­počtu počí­tat pou­ze s těmi pří­jmy, kte­ré jsou pro Vás jis­té. Neměli bys­te tedy počí­tat napří­klad s tím, že v prá­ci bude­te co nevi­dět pový­še­ni nebo že dosta­ne­te od šéfa při­dá­no. Lidé čas­to něco slí­bí, a pak na svůj slib zapo­me­nou. Právě pro­to na něco tako­vé­ho nespo­lé­hej­te.
propisky a mince

Jak rodinný rozpočet sestavit?

Zaveďte si jed­no­du­chý sešit nebo sou­bor ve Vašem počí­ta­či. Rozpočet by měla být jed­no­du­chá tabul­ka, ve kte­ré bude­te zazna­me­ná­vat výda­je a pří­jmy rodi­ny.
Výdaje
Povinné:
·         Bydlení
·         Obživa
·         Oblečení
·         Doprava
·         Děti
·         Komunikace (tele­fo­ny, inter­net)
Nepovinné:
·         Zábava a kul­tu­ra
·         Pojištění a spo­ře­ní
Příjmy:
·         Výplaty
·         Dávky
Některé věci či služ­by poři­zu­je­te něko­li­krát do měsí­ce, někte­ré zase jen pár­krát za rok. Proto si v tabul­ce udě­lej­te korun­ku „za měsíc“„za rok“.
Pak sta­čí do tabul­ky zanést všech­ny vaše pří­jmy a spo­čí­tat, kolik měsíč­ně a roč­ně za chod Vaší domác­nos­ti zapla­tí­te. Pokud pak zjis­tí­te, že vaše výda­je jsou vět­ší pří­jmy, nej­spíš bude­te muset najít ces­tu, jak toto skó­re oto­čit. Příjmy by vždyc­ky měly být vyš­ší než výda­je. Ušetřit se dá kde­ko­liv, zále­ží jen na Vás, co si doká­že­te ode­přít a co si doká­ží ode­přít čle­no­vé domác­nos­ti.
peníze s budíkem
Pro správ­ný chod domác­nos­ti je důle­ži­té, aby kaž­dý člen rodi­ny, kte­rý hos­po­da­ří s peně­zi, přes­ně dodr­žo­val pra­vi­dla a neutrá­cel více, než je zane­se­no v tabul­ce. Peníze, kte­ré Vám zby­dou roz­hod­ně jen tak leda­by­le neutrá­cej­te, ale snaž­te se je spo­řit. Mohou se Vám v budouc­nu oprav­du hodit.
Pokud se tedy sta­ne, že výda­je výraz­ně pře­vy­šu­jí vaše pří­jmy obrať­te se na odbor­ní­ky, kte­ří vám pora­dí, jak se z této nepří­jem­né situ­a­ce dostat. Nemusíte se niče­ho obá­vat ani se sty­dět s nimi mlu­vit, jejich pomoc už vyu­ži­lo stov­ky lidí.

  • Na co dát pozor při výběru králíkárny7. dubna 2020 Na co dát pozor při výběru králíkárny Kam ji umístit – ideální postup je ten, kdy nejprve zvážíte, kde bude stát, a to ještě před jejím pořízením. Můžete pak vybírat z jednotlivých typů ten nejvhodnější, který bude odpovídat […]
  • LAPAČE SNŮ - trendy amulety do vaší ložnice se skrytou symbolikou a živly přírody - mohou být nebezpečné?7. února 2020 LAPAČE SNŮ - trendy amulety do vaší ložnice se skrytou symbolikou a živly přírody - mohou být nebezpečné? Nosíte si po kapsách významné památeční předměty, které vám darovali členové vaší rodiny? Věříte na amulety a nemůžete bez nich usnout? Pak je tato oblíbená dekorace, kterou znali již […]
  • Atmosféra domova28. prosince 2019 Atmosféra domova Každý ví, že domov nevytváří nábytek a ostatní zařízení, ale atmosféra, kterou dokážeme bytu vdechnout. Toho docílíme vhodnou a vkusnou volbou bytových doplňků.  Přitom i v tomto ohledu […]
  • Jak financovat koupi či rekonstrukci chaty nebo chalupy25. dubna 2020 Jak financovat koupi či rekonstrukci chaty nebo chalupy Češi jsou vyhlášení jako nadšení chataři a chalupáři, hlavně v dobách ještě nedávných měla téměř každá domácnost chatu či chalupu, kam jezdili o víkendech, ať už kvůli relaxaci, přírodě, […]
  • Srovnání hypotéky a stavebního spoření30. dubna 2020 Srovnání hypotéky a stavebního spoření Nejde jenom o otevření účtu a splácení úvěru, ale také o poplatky s hypotékou i stavebním spořením spojené. Které je výhodnější a jaké jsou úrokové sazby? Jak se situace změní při […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

  1. Myslím, že nyní se mno­zí pta­jí na tuto otáz­ku. A řek­nu, že je vel­mi obtíž­né sku­teč­ně před­po­ví­dat rodin­ný roz­po­čet v moder­ní rea­li­tě. Protože když sedí­te doma, nemu­sí­te na nic utrá­cet. Mnoho neo­če­ká­va­ných náku­pů, když dosta­li pří­le­ži­tost. Proto nyní plá­nu­ji roz­po­čet s vel­kou meze­rou, pro­to­že není jas­né, kdy a co se sta­ne. Abych řekl, nechá­vám pení­ze v pří­pa­dě, že je oprav­du potře­bu­jí. Protože jsem dal vše v zájmu ban­ky a zachrá­nil jsem syna na vyso­ké ško­le.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com