Kritiky.cz > Recenze knih > Bez jablka

Bez jablka

022

Blogerskými poči­ny se to v lite­rár­ním svě­tě jen hemží. Online svět je sice stá­le cool a in, ale není nad to mít svůj oblí­be­ný blog a povíd­ky pří­mo v ruce. A to díky pře­ve­de­ní do kniž­ní podo­by! Tou pak může­me smě­le lis­to­vat, nasá­vat její vůni a hlav­ně nemu­sí­me zírat do září­cí­ho dis­ple­je digi­tál­ních obra­zo­vek. Novinkou pod­zi­mu roku 2016 je kni­ha „Bez jabl­ka“, kte­rou můžou dosa­vad­ní onli­ne čte­ná­ři blo­gu Bez jabl­ka koneč­ně „osa­hat“ a pocí­tit na vlast­ní kůži. Oproti nim noví čte­ná­ři se zase můžou nechat strh­nout vlnou smí­chu napo­pr­vé.

Bez jabl­ka mají na svě­do­mí dva čeští (ČEŠTÍ - hurá, hurá!), nyní už vel­mi popu­lár­ní blo­ge­ři – Michelle Losekoot za ženy a Miloš Říha za muže. Ono Bez jabl­ka je prá­vě tako­vé deba­to­vá­ní o vzta­zích mezi žena­mi a muži. Autoři při­spí­va­jí svý­mi názo­ry, vtip­ný­mi his­tor­ka­mi, tref­ný­mi poznám­ka­mi a neza­po­me­nu­tel­ný­mi tra­pa­sy, a tím vytvo­ří vždy obou­stran­ný pří­spě­vek (z pohle­du muže-Miloše i ženy-Michelle) k téma­tům, kte­rá si vybe­rou a před­sta­ví je čte­ná­řům.

A my se tím pádem dozví­me, co se děje v hla­vě mužům, když jsou na pán­ských záchod­cích. Co pro ně zna­me­ná „ješ­tě minut­ka“, kte­rou na ně kři­čí jejich man­žel­ky na chod­bě. Jak muži vidí náku­py a sezná­me­ní s budou­cím tchá­nem a tchýní? Proč se ženy bojí kou­pa­lišť? Jaké pro­blémy doká­že způ­so­bit naku­po­vá­ní, stě­ho­vá­ní, nebo řeše­ní kom­pro­mi­sů? Co si mys­lí ženy o prv­ním ran­de, a proč je pro ně tak důle­ži­té? Na co mys­lí­me, co chce­me sly­šet a proč dělá­me někdy napros­to nepo­cho­pi­tel­né věci? Proč si ženy při­pa­da­jí neu­stá­le tlus­té, i když jsou hube­né? A proč strá­ví rok živo­ta zírá­ním do zrca­dla?

Jestli vám jsou tyto otáz­ky sym­pa­tic­ké, téma­ta mezi­lid­ských vzta­hů vám nejsou cizí a pře­de­vším chce­te poznat blí­že ten kou­zel­ný vztah mezi mužem a ženou ali­as čes­kých tři­cát­ní­ků dneš­ní doby, kte­ré­mu ale stej­ně asi nikdo nikdy úpl­ně nepo­ro­zu­mí, tak hurá do čet­by! Budete se řeh­tat smí­chy, bude­te se ucu­lo­vat a bude se vám chtít vykři­čet do svě­ta: „to je sva­tá prav­da!“ nebo „takhle to oprav­du je!!!“ a samo­zřej­mě kni­hu dopo­ru­čí­te všem oko­lo. Ale proč by ne? Jde o nej­zá­bav­něj­ší a nejčti­věj­ší blog v kniž­ní podo­bě, jaký jsem kdy měla tu čest si pře­číst. Smích, iro­nii a skry­tý humor lze nalézt v kaž­dé větě a tak po vět­ši­nu kni­hy nebu­de­te dělat více méně nic jiné­ho, než se neu­stá­le usmí­vat.

Na dru­hou stra­nu se jed­ná „pou­ze“ o odde­cho­vé čte­ní, u kte­ré­ho vypne­te a skvě­le se odre­a­gu­je­te. Nemůžete oče­ká­vat nic víc, než sal­vy smí­chu, poza­sta­ve­ní se nad ztřeš­tě­nost­mi moder­ní doby, bádá­ní nad cho­vá­ním mužů a žen. Stejně tak se může­te těšit i na detail­ní zkou­má­ní vzta­hů a změn v pra­vi­dlech spo­le­čen­ské­ho cho­vá­ní v čes­ké spo­leč­nos­ti. Díky prak­tic­ky žád­né nava­zu­jí­cí dějo­vé linii, vydá­ní v měk­ké vaz­bě, kte­rá sko­ro nic nevá­ží a leh­kos­ti, s jakou je kni­ha napsá­na, je Bez jabl­ka pří­mo stvo­ře­né pro krá­ce­ní času v doprav­ních pro­střed­cích či v čekár­nách.

Miloš i Michelle žen­skou a muž­skou logi­ku a jejich myš­len­ko­vé pocho­dy vystih­li napros­to bra­vur­ně a já jsem se při čte­ní oprav­du moc bavi­la a uží­va­la si ho plný­mi douš­ky. Nesmím opo­me­nout zmí­nit ani skvě­lou prá­ci ilu­strá­tor­ky Barbory Balgové, kte­rá má na Bez jabl­ka také vel­ký kus své prá­ce, a to krás­né a tref­né ilu­stra­ce, kte­ré feje­to­nům dodá­va­jí pomy­sl­nou třeš­nič­ku na dor­tu.

A úpl­ně na závěr už jen dodám, že po kni­ze by roz­hod­ně měli bez váhá­ní sáh­nout hned ti, kte­rým se zalí­bi­lo „Kafe a cigár­ko“ od Marie Doležalové, a nebo „P.S.“ od Aňi Geislerové, jeli­kož se jed­ná o kni­hy vytvo­ře­né v podob­ném duchu a také vychá­ze­jí pře­váž­ně z blo­go­vé­ho zákla­du. Ale já si pev­ně sto­jím za tím, že Bez jabl­ka musí nadchnout úpl­ně kaž­dé­ho, kdo má ale­spoň kra­pet smys­lu pro humor a chce se zasmát a oddech­nout si.


 • Autor:Miloš Říha, Michaela Losekoot, Barbora Balgová
 • Žánr:humor, čes­ká pró­za
 • Nakladatelstvi:MOTTO
 • Datum vydá­ní:10.10.2016

Knihu si kup­te na Albatrosmedia.cz.


Ohodnoťte článek


Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • #1849: Sága 8 - 85 %15. listopadu 2018 #1849: Sága 8 - 85 % Sága 8 (Saga 8)Vydalo nakladatelství BB/art v brožované vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 43 až 48 série "Saga". Souborné vydání vyšlo u Image Comics v roce 2017. České vydání má […]
 • V knize "Zimní lidé" prostě některá tajemství nelze jen tak pohřbít3. srpna 2018 V knize "Zimní lidé" prostě některá tajemství nelze jen tak pohřbít V knize „Zimní lidé“ se prolínají osudy hrdinů z roku 1908 s osudy hrdinů ze současnosti. A i když se zdá, že všichni zúčastnění nemají spolu pranic společného, spojuje je jedno velké […]
 • Pokud zmizí včely, zbývají lidem jen čtyři roky života..... o tom, jak by to mohlo se světem dopadnou vypráví kniha "Historie včel"5. srpna 2018 Pokud zmizí včely, zbývají lidem jen čtyři roky života..... o tom, jak by to mohlo se světem dopadnou vypráví kniha "Historie včel" Už vás někdy napadlo, co by bylo, kdyby na světě neexistovaly včely? Pokud Vás to zajímá, zkuste sáhnout po románu světového významu s příznačným názvem „Historie včel“ od norské […]
 • DÁM TI SLUNCE – JANDY NELSONOVÁ 92 %21. března 2016 DÁM TI SLUNCE – JANDY NELSONOVÁ 92 % „Totiž – co když je to Jude, kdo to v sobě má? Proč by to tak nemohlo být? Surfuje po vlnách velikých jako barák a skočit dokáže odkudkoli. Má kůži, která ji padne, a kamarády a tátu a […]
 • Silueta – Christina Larsson22. července 2016 Silueta – Christina Larsson S komisařkou Ingrid Bergmanovou se setkáváme už počtvrté při vyšetřování zločinu. Konečně odpočatá se Ingrid po dovolené vrací zpět do pracovního procesu. Ale návraty nikdy nejsou snadné. […]
 • Padesát odstínů dominance - kniha - recenze9. dubna 2017 Padesát odstínů dominance - kniha - recenze Mladé dívce Mirandě se v devíti letech zhroutil svět, když zjistila, že jejími rodiči jsou dědeček s babičkou, u kterých žila, když se jí matka vzdala. Přitom si celou dobu myslela, že […]
 • Jak je to doopravdy se vzájemnou řevnivostí Francouzů a Angličanů? Přečtěte si Faktor Merde.29. července 2018 Jak je to doopravdy se vzájemnou řevnivostí Francouzů a Angličanů? Přečtěte si Faktor Merde. Do města nad Seinou přišlo jaro a s ním i Angličan Paul West, který už od začátku nabyl dojmu, že se ocitl ve špatný čas na špatném místě. Začíná to návštěvou elegantní francouzské […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]